Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2020.87
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową
Na podstawie art. 29 ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zasady przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych, w tym w szczególności wymazów ze śluzówki policzków, odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, i sposób ich przekazywania innym organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych, a także wzory wykorzystywanych dokumentów, przypadki i sposoby pobierania odcisków linii papilarnych, przeprowadzania wywiadu daktyloskopijnego oraz wykonywania zdjęć sygnalitycznych;
2) tryb pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ich przetwarzaniem;
3) zbiory danych, w których Żandarmeria Wojskowa przetwarza dane osobowe;
4) kryteria oceny danych pod kątem przesłanek dalszego przetwarzania.
§  2. 
1.  Obrazy linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, odciski linii papilarnych pobiera się metodą tuszową na kartę daktyloskopijną.
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni w zakresie daktyloskopii.
§  3.  Karty daktyloskopijne oraz obrazy linii papilarnych, o których mowa w § 2 ust. 1, według wzorów oraz w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.), przekazuje się, w sposób określony w tych przepisach, Komendantowi Głównemu Policji.
§  4. 
1.  Wywiad daktyloskopijny wobec osób podejrzanych i podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość przeprowadza się przez sprawdzenie obecności danych daktyloskopijnych osoby w zbiorach danych daktyloskopijnych lub ich powiązaniu z innymi danymi.
2.  W przypadku gdy wynik sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, wskazuje na różnice między danymi zarejestrowanymi w zbiorach a danymi podawanymi przez osobę, podejmuje się niezbędne czynności w celu wyjaśnienia rozbieżności.
3.  Wywiad daktyloskopijny przeprowadza się, doręczając kartę daktyloskopijną przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej albo przesyłając ją drogą elektroniczną, w tym za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, do Komendanta Głównego Policji.
§  5.  Niezidentyfikowane ślady linii papilarnych, ujawnione w toku czynności procesowych, przekazuje się do Komendanta Głównego Policji.
§  6. 
1.  Zdjęcia osób, w tym zdjęcia sygnalityczne, szkice oraz opisy wizerunków osób podejrzanych oraz podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość przetwarza się w zbiorach kart albumowych lub w postaci elektronicznej w zbiorach danych przetwarzanych na informatycznych nośnikach danych.
2.  W karcie albumowej zamieszcza się:
1) numer odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej dokonującego rejestracji;
2) znak sprawy;
3) nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
4) dane osobowe, w tym zdjęcia osób podejrzanych albo podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego albo osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
5) imiona rodziców osób, o których mowa w pkt 4;
6) powód fotografowania.
3.  Jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej prowadzą zbiory kart albumowych, w celu realizacji zadań ustawowych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej "ustawą".
4.  Wzór karty albumowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  7.  Karty albumowe, w tym przetwarzane na informatycznych nośnikach danych, osób podejrzanych, podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość podlegają zniszczeniu, zgodnie z art. 29 ust. 11 ustawy, w przypadku ustalenia tożsamości tych osób lub powzięcia wiarygodnej informacji, że:
1) czynu stanowiącego podstawę ich uzyskania nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
2) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi zostały uzyskane, nie ma znamion czynu zabronionego;
3) osoba, której dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu lub nastąpiło zatarcie skazania;
4) osoba, której dotyczą, zmarła.
§  8. 
1.  Wymaz ze śluzówki policzków od osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość pobiera się przy użyciu przeznaczonych do tego celu pakietów kryminalistycznych, oznakowanych indywidualnym kodem kreskowym.
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni w tym zakresie.
3.  Z pobrania wymazu ze śluzówki policzków, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się:
1) znak sprawy oraz nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w której jest prowadzone postępowanie;
2) podstawę prawną dokonanych czynności;
3) miejsce, datę i czas rozpoczęcia czynności oraz datę i czas zakończenia czynności;
4) dane osób podejrzanych albo podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego albo osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
5) rysopis osoby, o której mowa w pkt 4, w przypadku gdy nie posiada ona dokumentu tożsamości;
6) imię i nazwisko oraz stopień wojskowy i nazwę jednostki wojskowej żołnierza Żandarmerii Wojskowej dokonującego czynności;
7) dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach oraz charakter ich uczestnictwa;
8) informację o fakcie i rodzaju zastosowania środków przymusu bezpośredniego;
9) kod kreskowy, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny, oraz informacje dotyczące sposobu zapakowania próbki;
10) miejsce na omówienie skreśleń i poprawek;
11) miejsce na uwagi i oświadczenia dotyczące treści protokołu;
12) miejsce na informację o załącznikach;
13) podpisy żołnierza Żandarmerii Wojskowej pobierającego próbki oraz osoby, od której pobrano próbkę;
14) podpis osoby, od której pobrano próbkę, pod oświadczeniem o braku uwag do sposobu przeprowadzenia czynności;
15) podpisy osób uczestniczących w czynnościach.
4.  Fakt pobrania danych dotyczących kodu genetycznego osób określonych w ust. 1 rejestruje się w centralnych zbiorach danych, o których mowa w § 12 pkt 1.
5.  Wzór protokołu z pobrania wymazu ze śluzówki policzków od osoby podejrzanej albo podejrzanego o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego albo osoby o nieustalonej tożsamości lub osoby usiłującej ukryć swoją tożsamość jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz dane osobowe dotyczące osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość przekazuje się Komendantowi Głównemu Policji.
2.  W celu rejestracji w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, żołnierz Żandarmerii Wojskowej prowadzący postępowanie przygotowawcze przekazuje:
1) zarządzenie polecające rejestrację;
2) kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet kryminalistyczny.
§  10.  Niezidentyfikowane ślady nieznanych sprawców przestępstw ujawnione w toku czynności procesowych rejestruje się w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  11.  W celach, o których mowa w art. 29 ust. 16 ustawy, od żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej pobiera się:
1) obrazy linii papilarnych - za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania;
2) odciski linii papilarnych - za pomocą karty daktyloskopijnej;
3) wymazy ze śluzówki policzków - za pomocą pakietu kryminalistycznego, oznakowanego indywidualnym kodem kreskowym.
§  12.  Dane osobowe osób podejrzanych, podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość przetwarza się w:
1) centralnych zbiorach danych - przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej na obszarze całego kraju,
2) lokalnych zbiorach danych - przeznaczonych do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań Żandarmerii Wojskowej w zakresie właściwości rzeczowej poszczególnych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej lub komórek organizacyjnych Komendy Głównej Żandarmerii Woskowej

- prowadzonych w systemach teleinformatycznych lub w formie drukowanych albo sporządzanych ręcznie wykazów, rejestrów, repertoriów, albumów, ksiąg lub innych dokumentów ewidencyjnych.

§  13.  Dane osobowe przetwarzają wyłącznie żołnierze i pracownicy Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni:
1) w zakresie centralnych zbiorów danych - upoważnieni przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
2) w zakresie lokalnych zbiorów danych - upoważnieni przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
§  14.  Dane osobowe przetwarza się w systemach teleinformatycznych, wyposażonych w mechanizmy uwierzytelniające użytkownika oraz zabezpieczające przed dostępem nieuprawnionych osób.
§  15.  Dane osobowe zgromadzone w zbiorach danych usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie usuniętych danych:
1) za pomocą technik programowych;
2) przez zniszczenie nośników zawierających dane osobowe, jeżeli ich usunięcie w sposób określony w pkt 1 nie jest możliwe.
§  16.  Przy weryfikacji danych zgromadzonych w celu wykrywania przestępstw i przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego pod kątem ich dalszego przetwarzania uwzględnia się:
1) rodzaj i charakter popełnionego czynu zabronionego;
2) rodzaj i charakter naruszonego dobra chronionego prawem;
3) formy sprawstwa i umyślności popełnienia czynu zabronionego;
4) postaci zamiaru i skutki czynu, w tym rodzaj i rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody;
5) zagrożenie sankcją karną;
6) liczbę popełnionych czynów zabronionych;
7) czas, który upłynął od momentu wprowadzenia danych do zbioru danych do momentu dokonywania oceny;
8) inne informacje zgromadzone o osobie;
9) podstawy uzyskania, pobrania lub zgromadzenia danych oraz ich prawdziwość;
10) aktualność przesłanek legalności oraz niezbędności dalszego przetwarzania danych do wykonania zadań ustawowych Żandarmerii Wojskowej;
11) upływ terminów przewidzianych do archiwizacji akt prowadzonych spraw;
12) przedawnienie karalności czynu będącego podstawą zgromadzenia danych;
13) ustanie okoliczności albo ziszczenie się celu uzasadniającego wprowadzenie danych do zbioru danych.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

KARTA ALBUMOWA NR ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

PROTOKÓŁ Z POBRANIA WYMAZU ZE ŚLUZÓWKI POLICZKÓW OD OSOBY PODEJRZANEJ ALBO PODEJRZANEGO O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO ALBO OSOBY O NIEUSTALONEJ TOŻSAMOŚCI LUB OSOBY USIŁUJĄCEJ UKRYĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ*

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową (Dz. U. poz. 1859), które traci moc na podstawie art. 105 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.87

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.
Data aktu: 08/01/2020
Data ogłoszenia: 20/01/2020
Data wejścia w życie: 04/02/2020