Porozumienie ustanawiające Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

Dz.U.2020.824
POROZUMIENIE
sporządzone w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
ustanawiające Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa,
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 13 czerwca 1976 r. w Rzymie zostało sporządzone Porozumienie ustanawiające Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, w następującym brzmieniu:

Przekład

Porozumienie

ustanawiające

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa

Preambuła

=> Uznając, że nieustanny światowy problem braku żywności dotyka dużą część ludności w krajach rozwijających się, co narusza najbardziej fundamentalne zasady i wartości związane z prawem do życia i godnością ludzką;

=> Uwzględniając potrzebę poprawy warunków życia w krajach rozwijających się oraz promowania rozwoju społeczno-gospodarczego w kontekście priorytetów i celów krajów rozwijających się, z należytym uwzględnieniem korzyści zarówno gospodarczych, jak i społecznych;

=> Mając na względzie odpowiedzialność Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w ramach systemu ONZ za wspieranie wysiłków krajów rozwijających się, by zwiększyć produkcję żywności i produkcji rolnej, a także kompetencje techniczne i doświadczenie wspomnianej organizacji w tej dziedzinie;

=> Świadome celów i założeń międzynarodowej strategii rozwoju na drugie dziesięciolecie rozwoju ONZ, a w szczególności potrzeby rozszerzania korzyści z pomocy na wszystkich;

=> Mając na względzie literę (f) części 2 ("Żywność") sekcji 1 rezolucji 3202 (S-VI) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Programu Działań dotyczącego Ustanowienia Nowego Międzynarodowego Ładu Gospodarczego;

=> Mając także na względzie potrzebę dokonania skutecznego transferu technologii żywności i rozwoju rolnictwa oraz postanowienia sekcji V ("Żywność i Rolnictwo") rezolucji 3362 (S-VII) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie rozwoju i międzynarodowej współpracy gospodarczej ze szczególnym odniesieniem do jego ustępu 6 dotyczącej ustanowienia Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa;

=> Przypominając ustęp 13 rezolucji 3348 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego oraz rezolucji I i II Światowej Konferencji Żywnościowej w sprawie celów i strategii produkcji żywności oraz priorytetów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;

=> Przywołując rezolucję XIII Światowej Konferencji Żywnościowej, w której uznano:

(i) konieczność znacznego zwiększenia inwestycji w rolnictwo celem zwiększenia produkcji żywności i produkcji rolnej w krajach rozwijających się;

(ii) że zapewnienie wystarczających dostaw i właściwego wykorzystania żywności to wspólna odpowiedzialność wszystkich członków społeczności międzynarodowej; oraz

(iii) że perspektywy światowej sytuacji żywnościowej wymagają podjęcia natychmiastowych i skoordynowanych działań przez wszystkie kraje;

i uchwalono:

że należy bezzwłocznie ustanowić Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa w celu finansowania projektów rozwoju rolnictwa, przede wszystkim projektów na rzecz produkcji żywności w krajach rozwijających się;

=> Umawiające się Strony postanowiły ustanowić Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, który będzie regulowany następującymi przepisami:

Artykuł  1.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego Porozumienia, podane poniżej określenia mają następujące znaczenie, chyba że inaczej wynika z kontekstu:

(a) "Fundusz" oznacza Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa;
(b) "produkcja żywności" oznacza produkcję żywności, w tym rozwój rybołówstwa i hodowli zwierząt gospodarskich;
(c) "Państwo" oznacza każde Państwo lub grupę Państw kwalifikujące się do członkostwa w Funduszu zgodnie z artykułem 3 sekcja 1 (b);
(d) "waluta w pełni wymienialna" oznacza:
(i) walutę Członka, która według ustaleń Funduszu, po konsultacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jest odpowiednio wymienialna na waluty innych Członków dla celów działalności Funduszu; lub
(ii) walutę Członka, którą dany Członek zgadza się, na warunkach satysfakcjonujących dla Funduszu, wymieniać na waluty innych Członków dla celów działalności Funduszu.

"Waluta Członka", w odniesieniu do Członka będącego grupą Państw, oznacza walutę dowolnego członka takiej grupy;

(e) "Delegat do Rady Zarządzającej" [ong. Governor] oznacza osobę wyznaczoną przez Członka jako jego głównego przedstawiciela na sesjach Rady Zarządzającej;
(f) "oddane głosy" oznacza głosy za i przeciw.
Artykuł  2.

CELE I FUNKCJE

Celem Funduszu jest mobilizacja dodatkowych zasobów i udostępnienie ich na preferencyjnych warunkach na potrzeby rozwoju rolnictwa w rozwijających się Państwach Członkowskich. Realizując ten cel Fundusz zapewnia finansowanie przede wszystkim dla projektów i programów opracowanych specjalnie w celu wprowadzenia, rozszerzenia lub ulepszenia systemów produkcji żywności oraz wzmocnienia związanych z tym polityk i instytucji w ramach krajowych priorytetów i strategii, z uwzględnieniem: potrzeby zwiększenia produkcji żywności w najbiedniejszych krajach odnotowujących deficyt żywności; potencjału do zwiększenia produkcji żywności w pozostałych krajach rozwijających się; oraz znaczenia poprawy poziomu odżywienia najbiedniejszych grup ludności w krajach rozwijających się oraz warunków życia tych grup.

Artykuł  3.

CZŁONKOSTWO

Sekcja  1

- Możliwość uzyskania członkostwa

(a) Członkostwo w Funduszu jest otwarte dla wszystkich Państw będących członkami ONZ lub każdej wyspecjalizowanej agencji ONZ, lub Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
(b) Członkostwo jest także otwarte dla każdej grupy Państw, której członkowie przekazali takiej grupie uprawnienia w zakresie kompetencji Funduszu i która jest w stanie wypełniać wszystkie zobowiązania Członka Funduszu.
Sekcja  2

- Członkowie założyciele i Członkowie niebędący założycielami

(a) Członkowie założyciele Funduszu to Państwa wymienione w załączniku I stanowiącym integralną część niniejszego Porozumienia, które staną się stronami niniejszego Porozumienia zgodnie z artykułem 13 sekcja 1 (b).
(b) Członkowie niebędący założycielami Funduszu to te pozostałe Państwa, które, po zatwierdzeniu ich członkostwa przez Radę Zarządzającą, staną się stronami niniejszego Porozumienia zgodnie z artykułem 13 sekcja 1 (c).
Sekcja  3

- Ograniczenie odpowiedzialności

Żaden Członek nie ponosi z tytułu swojego członkostwa odpowiedzialności za działania lub zobowiązania Funduszu.
Artykuł  4.

ZASOBY

Sekcja  1

- Zasoby Funduszu

Zasoby Funduszu obejmują:
(i) wkłady początkowe;
(ii) wkłady dodatkowe;
(iii) wkłady specjalne od Państw niebędących członkami i z innych źródeł;
(iv) fundusze uzyskane lub które zostaną uzyskane z działalności lub pozyskane w inny sposób przez Fundusz.
Sekcja  2

- Wkłady początkowe

(a) Kwota wkładu początkowego Członka założyciela i Członka niebędącego założycielem jest to kwota w walucie takiego wkładu określona przez danego Członka w jego dokumencie ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, złożonym zgodnie z artykułem 13 sekcja 1 (a) i (c) niniejszego Porozumienia.
(b) Wkłady początkowe wszystkich Członków są należne i płatne w formach przewidzianych w sekcji 5 (b) i (c) niniejszego artykułu, w postaci płatności jednorazowej lub, zgodnie z wyborem danego Członka, w trzech równych ratach rocznych. Płatność jednorazowa lub pierwsza rata roczna jest płatna trzydziestego dnia po wejściu w życie niniejszego Porozumienia dla danego Członka; rata druga i trzecia, jeżeli dotyczy, jest płatna w dniach pierwszej i drugiej rocznicy dnia, w którym należna była pierwsza rata.
Sekcja  3

- Wkłady dodatkowe

W celu zapewnienia ciągłości działania Funduszu, Rada Zarządzająca jest zobowiązana dokonywać okresowej oceny, tak często jak uzna to za stosowne, czy poziom zasobów dostępnych dla Funduszu jest wystarczający; pierwsza taka ocena zostanie przeprowadzona nie później niż po trzech latach od rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Fundusz. Rada Zarządzająca może, jeżeli w wyniku takiej oceny uzna to za konieczne lub pożądane, zaprosić Członków do dokonywania dodatkowych wkładów na rzecz Funduszu, na zasadach i warunkach zgodnych z sekcją 5 niniejszego artykułu. Decyzje na podstawie tej sekcji są podejmowane większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów.
Sekcja  4

- Zwiększanie wysokości wkładów

Rada Zarządzająca może upoważnić, w dowolnym czasie, każdego Członka do zwiększenia kwoty dowolnego z jego wkładów.
Sekcja  5

- Warunki regulujące wpłacanie wkładów

(a) Wkłady są wpłacane bez jakichkolwiek ograniczeń dotyczących ich wykorzystania, a ich ewentualny zwrot Członkom wpłacającym może nastąpić wyłącznie zgodnie z sekcją 4 artykułu 9.
(b) Wkłady są wpłacane w walutach w pełni wymienialnych.
(c) Wkłady na rzecz Funduszu dokonywane są w gotówce lub, w zakresie, w jakim część danego wkładu nie jest natychmiast potrzebna na działania Funduszu, taka część może zostać uiszczona w postaci niezbywalnych, nieodwołalnych i nieoprocentowanych weksli własnych lub obligacji płatnych na żądanie. W celu finansowania swojej działalności, Fundusz wypłaca wszystkie wkłady (niezależnie od formy, w jakiej zostały wniesione) w następujący sposób:
(i) wkłady są wypłacane na zasadzie pro rata, w rozsądnym okresie, ustalonym przez Zarząd;
(ii) jeżeli dany wkład został wpłacony częściowo w gotówce, tak wpłacona część jest wypłacana zgodnie z punktem (i), przed pozostałą częścią wkładu. Z wyjątkiem sytuacji, w której część wpłacona w gotówce została wypłacona, taka część może zostać zdeponowana lub zainwestowana przez Fundusz w celu uzyskania dochodu na pokrycie kosztów administracyjnych i innych Funduszu;
(iii) wszystkie wkłady początkowe, a także podwyższone wkłady są wypłacane przed wypłatą jakichkolwiek dodatkowych wkładów. Ta sama zasada dotyczy dalszych dodatkowych wkładów.
(d) Niezależnie od zapisów ustępu (c) powyżej, wkłady na rzecz Funduszu mogą być też dokonywane w postaci dotacji będącej częścią pożyczki preferencyjnej udzielonej przez instytucję partnerską [ang. Concessional Partner Loan Framework; w tym celu, określenie "pożyczka preferencyjna udzielona przez instytucję partnerską" oznacza pożyczkę udzieloną przez Członka lub którąś z jego instytucji wspieranych przez państwo, obejmującą dotację na rzecz Funduszu, zgodnie z ramowymi zasadami udzielania pożyczek przez instytucje partnerskie na preferencyjnych warunkach [ang. Concessional Partner Loan Framework] zatwierdzonymi przez Zarząd; "instytucja wspierana przez państwo" oznacza przedsiębiorstwo państwowe, lub kontrolowane przez państwo lub instytucję finansowego rozwoju danego Członka, z wyjątkiem instytucji wielostronnych.
Sekcja  6

- Wkłady specjalne

Zasoby Funduszu mogą zostać zwiększone przez wkłady specjalne od Państw niebędących członkami lub z innych źródeł, na takich zasadach i warunkach zgodnych z sekcją 5 niniejszego artykułu, jakie zostaną przyjęte przez Radę Zarządzającą z rekomendacji Zarządu.
Artykuł  5.

WALUTY

Sekcja  1

- Wykorzystywanie walut

(a) Członkowie nie mogą nakładać żadnych ograniczeń dotyczących posiadania lub wykorzystywania przez Fundusz walut w pełni wymienialnych.
(b) Wkłady w walutach innych niż w pełni wymienialne dokonane przez Członka na rzecz Funduszu z tytułu wkładu początkowego lub dodatkowego tego Członka przed 26 stycznia 1995 roku mogą zostać wykorzystane przez Fundusz, po konsultacji z danym Członkiem, na opłacenie wydatków administracyjnych i innych kosztów Funduszu na terytorium danego Członka lub, za zgodą takiego Członka, na opłacenie towarów i usług wyprodukowanych na jego terytorium i wymaganych na działania finansowane przez Fundusz w innych Państwach.
Sekcja  2

- Wycena walut

(a) Jednostką rozliczeniową Funduszu jest specjalne prawo ciągnienia (SDR) Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
(b) Dla celów niniejszego Porozumienia, wartość danej waluty w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) jest wyliczana zgodnie z metodą wyceny stosowaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przy czym:
(i) w przypadku waluty członka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dla której taka wartość nie jest dostępna na bieżąco, wartość jest wyliczana po konsultacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym;
(ii) w przypadku waluty państwa niebędącego członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wartość takiej waluty w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) jest wyliczana przez Fundusz, na podstawie odpowiedniego stosunku kursu wymiany danej waluty i waluty członka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dla której wartość została wyliczona jak opisano powyżej.
Artykuł  6.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Sekcja  1

- Struktura Funduszu

Fundusz posiada:
(a) Radę Zarządzającą [ang. Governing Council];
(b) Zarząd [ang. Executive Board];
(c) Prezydenta [ang. President] i taki inny personel, jaki jest wymagany, by Fundusz mógł sprawować swoje funkcje.
Sekcja  2

- Rada Zarządzająca

(a) Każdy Członek jest reprezentowany w Radzie Zarządzającej i powołuje jednego Delegata do Rady [ang. Governor] oraz jego zastępcę. Zastępca może głosować wyłącznie podczas nieobecności członka, którego jest zastępcą.
(b) Wszystkie uprawnienia Funduszu przysługują Radzie Zarządzającej.
(c) Rada Zarządzająca może przekazać wszelkie swoje uprawnienia Zarządowi 1  z wyjątkiem prawa do:
(i) przyjęcia zmian niniejszego Porozumienia;
(ii) zatwierdzenia członkostwa;
(iii) zawieszenia Członka;
(iv) zakończenia działalności Funduszu i podziału jego majątku;
(v) podejmowania decyzji w sprawach odwołań od decyzji podjętych przez Zarząd dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszego Porozumienia;
(vi) ustalania wynagrodzenia Prezydenta.
(d) Rada Zarządzająca odbywa sesję roczną i takie sesje specjalne, jakie uzna za stosowne lub jakie zostaną zwołane przez Członków posiadających co najmniej jedną czwartą łącznej liczby głosów w Radzie Zarządzającej, lub o zwołanie których wniesie Zarząd większością dwóch trzecich oddanych głosów.
(e) Rada Zarządzająca może ustanowić, w drodze rozporządzenia, procedurę, dzięki której Zarząd może uzyskać głos Rady w konkretnej kwestii bez zwoływania posiedzenia Rady.
(f) Rada Zarządzająca może przyjąć, większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów, takie regulacje i regulaminy, które nie są sprzeczne z niniejszym Porozumieniem, jakie mogą być właściwe dla działalności Funduszu.
(g) Na każdym posiedzeniu Rady Zarządzającej kworum stanowią Delegaci reprezentujący dwie trzecie łącznej liczby głosów wszystkich jej członków.
Sekcja  3

- Głosowanie w Radzie Zarządzającej

(a) Łączna liczba głosów w Radzie Zarządzającej obejmuje Głosy Oryginalne i Głosy Uzupełniające. Wszyscy Członkowie mają równy dostęp do tych głosów, na następujących zasadach:
(i) Głosy Oryginalne obejmują łącznie tysiąc osiemset (1800) głosów członkowskich i głosów uzależnionych od wysokości wkładu [ong. contribution votes]:
(A) głosy członkowskie są rozdzielone po równo między wszystkich Członków; oraz
(B) głosy uzależnione od wysokości wkładu są rozdzielane między Członków proporcjonalnie do udziału łącznych wkładów wpłaconych przez każdego Członka do zasobów Funduszu, zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą przed 26 stycznia 1995 roku i dokonanych przez Członków zgodnie z sekcjami 2, 3 i 4 artykułu 4 niniejszego Porozumienia, w całkowitej wysokości wkładów wpłaconych przez wszystkich Członków;
(ii) Głosy Uzupełniające obejmują głosy członkowskie i głosy uzależnione od wysokości wkładu, przy czym łączna liczba głosów jest ustalana przez Radę Zarządzającą każdorazowo, kiedy Rada wzywa do wniesienia dodatkowych wkładów na mocy sekcji 3 artykułu 4 niniejszego Porozumienia ("uzupełnienie"), począwszy od czwartego uzupełnienia. Z wyjątkiem sytuacji, w której Rada Zarządzająca zdecyduje inaczej większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów, liczba głosów w ramach każdego uzupełnienia jest ustalana w następującej proporcji: sto (100) głosów jest przyznawanych z tytułu równowartości każdych stu pięćdziesięciu ośmiu milionów dolarów amerykańskich (158 000 000 USD) wniesionych do łącznej kwoty danego uzupełnienia lub proporcjonalnie do części tej kwoty:
(A) głosy członkowskie są rozdzielone po równo między wszystkich Członków na takich samych zasadach jak przedstawione w punkcie (i) litera (A) powyżej; oraz
(B) głosy uzależnione od wysokości wkładu są rozdzielane między Członków proporcjonalnie do udziału łącznych wkładów wpłaconych przez każdego Członka do zasobów Funduszu w ramach każdego uzupełnienia w całkowitej wysokości wkładów wpłaconych przez wszystkich Członków w ramach danego uzupełnienia; oraz
(iii) Rada Zarządzająca decyduje o łącznej liczbie głosów, jakie zostaną przyznane jako głosy członkowskie i głosy uzależnione od wysokości wkładu na podstawie punktów (i) i (ii) niniejszej sekcji. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w liczbie Członków Funduszu, głosy członkowskie i głosy uzależnione od wysokości wkładu przyznane na podstawie punktów (i) i (ii) niniejszej sekcji zostaną ponownie rozdzielone zgodnie z zasadami określonymi w tychże punktach. Przyznając głosy, Rada Zarządzająca jest zobowiązana zapewnić, by wszyscy Członkowie, którzy zostali zaklasyfikowani jako członkowie kategorii III przed 26 stycznia 1995 roku otrzymali jedną trzecią łącznej liczby głosów w postaci głosów członkowskich.
(b) Jeżeli niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, decyzje Rady Zarządzającej są podejmowane zwykłą większością całkowitej liczby wszystkich głosów.
Sekcja  4

- Przewodniczący Rady Zarządzającej

Rada Zarządzająca wybiera Przewodniczącego spośród Delegatów, który pełni tę funkcję przez dwa lata.
Sekcja  5

- Zarząd

(a) Zarząd liczy 18 członków i co najwyżej 18 zastępców członków, wybieranych spośród Członków Funduszu na dorocznych sesjach Rady Zarządzającej. Miejsca w Zarządzie są przyznawane przez Radę Nadzorczą co jakiś czas, jak przewidziano w załączniku II do niniejszego Porozumienia. Członkowie Zarządu i ich zastępcy, którzy są uprawnieni do głosowania wyłącznie w przypadku nieobecności członka, którego zastępują, są wybierani i powoływani zgodnie z procedurami ustalonymi w załączniku II do niniejszego Porozumienia, stanowiącym jego integralną część.
(b) Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję przez okres trzech lat.
(c) Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie ogólnej działalności Funduszu i w tym celu wykonuje uprawnienia nadane mu niniejszym Porozumieniem lub przekazane mu przez Radę Zarządzającą.
(d) Zarząd spotyka się tak często, jak wymaga tego działalność Funduszu.
(e) Przedstawiciele członka lub zastępcy członka Zarządu sprawują swoją funkcję bez wynagrodzenia od Funduszu. Jednakże Rada Zarządzająca może określić zasady zwrotu uzasadnionych kosztów podróży i utrzymania jednemu takiemu przedstawicielowi każdego członka i każdego zastępcy członka.
(f) Podczas posiedzeń Zarządu kworum stanowią członkowie reprezentujący dwie trzecie łącznej liczby głosów wszystkich członków zarządu.
Sekcja  6

- Głosowanie przez Zarząd

(a) Rada Zarządzająca decyduje co jakiś czas o podziale głosów między członków Zarządu, zgodnie z zasadami ustalonymi w artykule 6 sekcja 3 (a) niniejszego Porozumienia.
(b) Jeżeli niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, decyzje Zarządu są podejmowane większością trzech piątych oddanych głosów, pod warunkiem, że taka większość wynosi ponad połowę łącznej liczby głosów wszystkich członków Zarządu.
Sekcja  7

- Przewodniczący Zarządu

Prezydent Funduszu pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu i uczestniczy w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
Sekcja  8

- Prezydent i personel

(a) Rada Zarządzająca powołuje Prezydenta większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów. Prezydent zostaje powołany na cztery lata i może zostać powołany ponownie tylko na jedną kolejną kadencję. Prezydent może zostać odwołany przez Radę Zarządzającą większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów.
(b) Niezależnie od ograniczenia czteroletniej kadencji Prezydenta, o której mowa w ustępie (a) niniejszej sekcji, Rada Zarządzająca może, w szczególnych okolicznościach, z rekomendacji Zarządu, przedłużyć kadencję Prezydenta poza okres przewidziany w ustępie (a) powyżej. Okres przedłużenia nie może przekraczać sześciu miesięcy.
(c) Prezydent może powołać Wiceprezydenta, który będzie pełnić takie obowiązki, jakie przydzieli mu Prezydent.
(d) Prezydent kieruje personelem i - pod kontrolą i kierownictwem Rady Zarządzającej oraz Zarządu - jest odpowiedzialny za działalność Funduszu. Prezydent jest odpowiedzialny za organizację pracy personelu, zatrudnia i zwalnia członków personelu, zgodnie z regulacjami przyjętym przez Zarząd.
(e) Przy zatrudnianiu personelu i ustalaniu warunków zatrudnienia, zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia najwyższych standardów efektywności, kompetencji i uczciwości, a także na znaczenie przestrzegania kryterium sprawiedliwego podziału geograficznego.
(f) Prezydent i personel przy sprawowaniu swoich funkcji podlegają wyłącznie Funduszowi i nie mogą zwracać się z prośbą o instrukcje ani też przyjmować instrukcji w tym zakresie od żadnych organów poza Funduszem. Każdy Członek Funduszu jest zobowiązany respektować międzynarodowy charakter takich obowiązków i powstrzymać się od wszelkich prób wpłynięcia [na Prezydenta lub personel] przy sprawowaniu przez nich ich funkcji.
(g) Prezydent ani personel nie mają prawa ingerować w sprawy polityki żadnego z Członków, a swoje decyzje podejmują wyłącznie w oparciu o kwestie dotyczące polityki rozwoju, przy czym kwestie takie powinny być rozważane w sposób bezstronny, aby osiągnąć cele, dla których Fundusz został utworzony.
(h) Prezydent jest prawnym przedstawicielem Funduszu.
(i) Prezydent lub przedstawiciel przez niego mianowany może uczestniczyć, bez prawa głosu, we wszystkich posiedzeniach Rady Zarządzającej.
Sekcja  9

- Siedziba Funduszu

Rada Zarządzająca ustala stałą siedzibę Funduszu większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów. Tymczasową siedzibą Funduszu jest Rzym.
Sekcja  10

- Budżet administracyjny Funduszu

Prezydent przygotowuje roczny budżet administracyjny, który składa Zarządowi, a ten przekazuje go Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów.
Sekcja  11

- Publikowanie raportów i przekazywanie informacji

Fundusz publikuje sprawozdanie roczne obejmujące sprawozdanie finansowe Funduszu oraz, w odpowiednich odstępach czasu, skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyników działalności. Kopie takich raportów, sprawozdań i innych związanych z nimi dokumentów są przekazywane wszystkim Członkom.
Artykuł  7.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Sekcja  1

- Wykorzystywanie zasobów i warunki finansowania

(a) Zasoby Funduszu są wykorzystywane na osiąganie celów wymienionych w artykule 2.
(b) Finansowanie z Funduszu jest zapewniane tylko Państwom rozwijającym się będącym Członkami Funduszu lub organizacjom międzyrządowym, w których uczestniczą tacy Członkowie. W przypadku pożyczki dla organizacji międzyrządowej, Fundusz może wymagać odpowiednich gwarancji rządowych lub innych.
(c) Fundusz przyjmie rozwiązania zapewniające, że wszelkie dochody z finansowania są wykorzystywane wyłącznie na cele, na które finansowanie zostało przyznane, z należytym uwzględnieniem kwestii gospodarczych, efektywności І sprawiedliwości społecznej.
(d) Przy alokowaniu swoich zasobów, Fundusz kieruje się następującymi priorytetami:
(i) koniecznością zwiększenia produkcji żywności i poprawy poziomu odżywienia najbiedniejszych grup ludności w najbiedniejszych krajach odnotowujących deficyt żywności;
(ii) potencjałem do zwiększenia produkcji żywności w pozostałych krajach rozwijających się. Analogicznie, należy położyć nacisk na poprawę poziomu odżywienia najbiedniejszych grup ludności w tych krajach oraz warunków życia tych grup.

W ramach wyżej wspomnianych priorytetów, kwalifikowalność do uzyskania pomocy jest ustalana na podstawie obiektywnych kryteriów ekonomicznych i społecznych, ze szczególnym naciskiem na potrzeby krajów o niskim dochodzie i na ich potencjał w zakresie zwiększenia produkcji żywności, przy należytym uwzględnieniu sprawiedliwego podziału geograficznego w wykorzystaniu takich zasobów.

(e) Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Porozumienia, finansowanie przez Fundusz jest regulowane szeroko zakrojonymi politykami, kryteriami i regulacjami ustalanymi co jakiś czas przez Radę Zarządzającą, większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów.
Sekcja  2

- Formy i warunki finansowania

(a) Finansowanie przez Fundusz ma formę pożyczek, dotacji oraz mechanizmu redukcji zadłużenia, zapewnianych przez Fundusz na takich warunkach, jakie Fundusz uzna za stosowne, z uwzględnieniem sytuacji i perspektyw ekonomicznych danego Członka oraz charakteru i wymagań danej aktywności. Fundusz może też zapewnić dodatkowe finansowanie na planowanie i realizację projektów i programów finansowanych przez Fundusz przez pożyczki, dotacje i mechanizm redukcji zadłużenia, zgodnie z decyzją Zarządu.
(b) Decyzje o tym, jaka część zasobów Funduszu będzie przeznaczona w danym roku finansowym na finansowanie działalności w którejkolwiek z form wymienionych w ustępie (a) będą podejmowane w pewnych odstępach czasu przez Zarząd, z należytym uwzględnieniem długoterminowej efektywności Funduszu oraz potrzeby kontynuowania jego działalności. Udział dotacji nie powinien na ogół przekraczać jednej ósmej zasobów wykorzystanych w jednym roku finansowym. Mechanizm redukcji zadłużenia oraz związane z nim procedury i szczegółowe zasady są ustalane przez Zarząd, a finansowanie przyznawane w formie takiego mechanizmu nie podlega pułapowi, o którym mowa powyżej. Duża część pożyczek jest udzielana na bardzo preferencyjnych warunkach.
(c) Prezydent przedstawia projekty i programy Zarządowi do rozpatrzenia i zatwierdzenia.
(d) Decyzje w sprawie wyboru i zatwierdzenia projektów i programów podejmuje Zarząd. Decyzje takie są podejmowane w oparciu o szeroko zakrojone polityki, kryteria i regulacje ustalone przez Radę Zarządzającą.
(e) Do oceny projektów i programów przedstawionych do finansowania przez Fundusz, Fundusz, co do zasady, korzysta z usług instytucji międzynarodowych; może też, jeżeli jest to stosowne, korzystać z usług innych właściwych agencji specjalizujących się w stosownej dziedzinie. Takie instytucje i agencje są wybierane przez Zarząd, po konsultacji z zainteresowanym odbiorcą, i ponoszą one bezpośrednią odpowiedzialność wobec Funduszu za przeprowadzoną ocenę.
(f) Każdorazowo jest zawierana umowa pożyczki przez Fundusz i odbiorcę [finansowania], który odpowiada za realizację danego projektu lub programu.
(g) Jeżeli Zarząd nie zdecyduje inaczej, Fundusz powierza administrowanie pożyczkami, w zakresie wypłaty środków z pożyczki, a także nadzór nad realizacją danego projektu lub programu, właściwym krajowym, regionalnym, międzynarodowym lub innym instytucjom lub podmiotom. Takie instytucje lub podmioty to instytucje lub podmioty o charakterze światowym, regionalnym, międzynarodowym lub innym, wybierane w każdym przypadku za zgodą odbiorcy. Przed przedstawieniem pożyczki do zatwierdzenia Zarządowi, Fundusz musi mieć pewność, że instytucja lub podmiot, którym ma zostać powierzony nadzór, zgadzają się z wynikami oceny danego projektu lub programu, co powinno zostać uzgodnione między Funduszem a instytucją lub agencją odpowiedzialną za taką ocenę oraz instytucją lub podmiotem, którym ma zostać powierzony taki nadzór.
(h) Dla celów ustępów (f) i (g) powyżej, uznaje się, że "pożyczki" obejmują też "dotacje".
(i) Fundusz może uruchomić linię kredytową dla krajowej agencji rozwoju, która będzie udzielała pożyczek i administrowała tymi pożyczkami [ang. sub-loans] na finansowanie projektów i programów, zgodnie z warunkami umowy pożyczki i w ramach uzgodnionych z Funduszem. Przed zatwierdzeniem przez Zarząd uruchomienia takiej linii kredytowej, zainteresowana krajowa agencja rozwoju i jej program podlegają ocenie zgodnie z postanowieniami ustępu (e). Realizacja takiego programu podlega nadzorowi instytucji wybranych zgodnie z postanowieniami ustępu (g).
(j) Zarząd przyjmuje odpowiednie regulacje dotyczące zamawiania towarów i usług, które mają być finansowane z zasobów Funduszu. Takie regulacje, co do zasady, powinny być zgodne z zasadami międzynarodowego przetargu konkurencyjnego i powinny przyznawać należyte pierwszeństwo specjalistom, technikom i dostawom z krajów rozwijających się.
Sekcja  3

- Działania różne

Oprócz działań wymienionych w niniejszym Porozumieniu, Fundusz może podejmować takie dodatkowe działania i wykonywać takie uprawnienia związane z podejmowanymi działaniami, jakie będą konieczne do osiągania celów Funduszu.
Artykuł  8.

ZWIĄZKI Z ORGANIZACJĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ Z INNYMI ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI I AGENCJAMI

Sekcja  1

- Związki z Organizacją Narodów Zjednoczonych

Fundusz będzie prowadzić negocjacje z ONZ w celu zawarcia umowy, na podstawie której Fundusz zostałby jedną z wyspecjalizowanych organizacji, o których mowa w artykule 57 Karty Narodów Zjednoczonych. Wszelkie porozumienia zawarte zgodnie z artykułem 63 Karty wymagają zatwierdzenia przez Radę Zarządzającą, większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów, po rekomendacji Zarządu.
Sekcja  2

- Związki z innymi organizacjami, instytucjami i agencjami

Fundusz prowadzi ścisłą współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz z innymi organizacjami w systemie ONZ. Fundusz prowadzi też ścisłą współpracę z innymi organizacjami międzyrządowymi, z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, z organizacjami pozarządowymi oraz z agencjami rządowymi zajmującymi się rozwojem rolnictwa. W tym celu Fundusz będzie podejmował starania o nawiązanie współpracy w swoim działaniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz z takimi innymi organami, jakie Zarząd uzna za stosowne.
Artykuł  9.

WYSTĄPIENIE Z FUNDUSZU, ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA, ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI

Sekcja  1

- Wystąpienie z Funduszu

(a) Z zastrzeżeniem postanowień sekcji 4 (a) niniejszego artykułu, Członek może wystąpić z Funduszu, składając dokument wypowiedzenia niniejszego Porozumienia u Depozytariusza.
(b) Wystąpienie Członka staje się skuteczne w dniu podanym w dokumencie wypowiedzenia, jednak w żadnym przypadku nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od złożenia takiego dokumentu.
Sekcja  2

- Zawieszenie członkostwa

(a) Jeżeli Członek nie wypełnia któregokolwiek ze swoich zobowiązań wobec Funduszu, Rada Zarządzająca może, większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów, zawiesić jego członkostwo. Członek, którego członkostwo zostało zawieszone, automatycznie przestaje być Członkiem po upływie jednego roku od dnia takiego zawieszenia, chyba że Rada postanowi taką samą większością całkowitej liczby głosów przywrócić członkostwo danego Członka.
(b) W okresie zawieszenia Członek nie ma prawa do wykonywania żadnego z praw wynikających z niniejszego Porozumienia, z wyjątkiem prawa do wystąpienia [z Funduszu], ale jest zobowiązany do wykonywania wszystkich swoich zobowiązań.
Sekcja  3

- Prawa i obowiązki Państw, które przestają być Członkami Funduszu

Jeżeli jakieś Państwo przestaje być Członkiem [Funduszu], niezależnie od tego czy to z powodu wystąpienia [z Funduszu], czy też w wyniku zastosowania sekcji 2 niniejszego artykułu, Państwo takie nie ma żadnych praw na mocy niniejszego Porozumienia, z wyjątkiem tych przewidzianych w niniejszej sekcji lub w sekcji 2 artykułu 11, jednakże pozostaje odpowiedzialne za wszystkie zobowiązania finansowe wobec Funduszu - jako Członek, pożyczkobiorca lub z innego tytułu.
Sekcja  4

- Zaprzestanie działalności i podział majątku

(a) Rada Zarządzająca może zakończyć działalność Funduszu, większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów. Po takim zakończeniu działalności Fundusz jest zobowiązany bezzwłocznie zaprzestać wszelkich działań, z wyjątkiem tych wymaganych w celu właściwej realizacji i zachowania majątku Funduszu oraz uregulowania jego zobowiązań. Do czasu ostatecznego uregulowania takich zobowiązań i podziału majątku, Fundusz będzie nadal istniał, a wszystkie prawa i zobowiązania Funduszu i jego Członków wynikające z niniejszego Porozumienia pozostaną nienaruszone, z tym że żaden Członek nie będzie mógł zostać zawieszony i nie będzie mógł wystąpić z Funduszu.
(b) Majątek nie może zostać rozdzielony między Członków do czasu wypłacenia lub zabezpieczenia wypłacenia wierzycielom wszelkich należności. Fundusz rozdzieli swój majątek między Członków wnoszących wkłady, proporcjonalnie do wysokości wkładów wniesionych przez poszczególnych Członków do zasobów Funduszu. O podziale majątku decyduje Rada Zarządzająca większością trzech czwartych całkowitej liczby głosów, a wypłata zostanie dokonana w takich terminach i w takich walutach lub innych aktywach, jakie Rada Zarządzająca uzna za godziwe i sprawiedliwe.
Artykuł  10.

STATUS PRAWNY, PRZYWILEJE I IMMUNITETY

Sekcja  1

- Status prawny

Fundusz ma międzynarodową osobowość prawną.
Sekcja  2

- Przywileje i immunitety

(a) Fundusz korzysta na terytorium każdego ze swoich Członków z takich przywilejów i immunitetów, jakie są konieczne do wykonywania jego funkcji i spełniania jego celu. Przedstawiciele Członków, Prezydent i personel Funduszu korzystają z takich przywilejów i immunitetów, jakie są konieczne do niezależnego wykonywania ich funkcji związanych z Funduszem.
(b) Przywileje i immunitety, o których mowa w ustąpię (a), są:
(i) na terytorium każdego Członka, który przystąpił do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych w odniesieniu do Funduszu, takie jak zdefiniowane w standardowych klauzulach tej Konwencji, w wersji zmienionej aneksem do tejże Konwencji, przyjętym przez Radę Zarządzającą;
(ii) na terytorium każdego Członka, który przystąpił do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, wyłącznie w odniesieniu do organizacji innych niż Fundusz, takie jak zdefiniowane w standardowych klauzulach tej Konwencji, chyba że taki Członek powiadomi Depozytariusza, że klauzule te nie mają zastosowania do Funduszu lub mają zastosowanie pod warunkiem wprowadzenia zmian określonych w powiadomieniu;
(iii) takie, jak zdefiniowane w innych porozumieniach, do których przystąpił Fundusz.
(c) W odniesieniu do Członka będącego grupą Państw, taki Członek jest zobowiązany zapewnić, że przywileje i immunitety, o których mowa w niniejszym artykule są stosowane na terytoriach wszystkich członków danej grupy.
Artykuł  11.

INTERPRETACJA I ARBITRAŻ

Sekcja  1

- Interpretacja

(a) Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji lub stosowania postanowień niniejszego Porozumienia wynikłe między dowolnym Członkiem a Funduszem lub pomiędzy Członkami Funduszu będą przekazywane do decyzji Zarządu. Jeżeli dany spór ma szczególny wpływ na Członka Funduszu, który nie jest reprezentowany w Zarządzie, Członek ten ma prawo do bycia reprezentowanym zgodnie z regulacjami lub regulaminem, które zostaną przyjęte przez Radę Zarządzającą.
(b) Jeżeli Zarząd wydał decyzję zgodnie z ustępem (a), każdy z Członków może zażądać, by wszelkie wątpliwości zostały przekazane Radzie Zarządzającej, której decyzja jest ostateczna. Do czasu wydania decyzji przez Radę Zarządzającą Fundusz może, w zakresie w jakim uzna to za konieczne, postępować w oparciu o decyzję Zarządu.
Sekcja  2

- Arbitraż

W przypadku sporu między Funduszem a Państwem, które przestało być Członkiem, lub między Funduszem a jakimkolwiek Członkiem po zakończeniu działalności przez Fundusz, spór taki jest przekazywany do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu przez trybunał złożony z trzech arbitrów. Jeden z tych arbitrów jest wyznaczany przez Fundusz, drugi przez zainteresowanego Członka lub byłego Członka, a obie strony wyznaczają trzeciego arbitra, który będzie Przewodniczącym [trybunału arbitrażowego]. Jeżeli w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku o przeprowadzenie arbitrażu któraś ze stron nie wyznaczy arbitra lub jeżeli w ciągu 30 dni od wyznaczenia dwóch arbitrów trzeci arbiter nie zostanie wyznaczony, każda ze stron może zwrócić się z prośbą do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości lub do takiego innego organu, jaki przewidziano w regulacjach Rady Zarządzającej, o wyznaczenie arbitra. Zasady postępowania arbitrażowego ustalają arbitrzy, ale Przewodniczący ma pełnomocnictwo do rozstrzygania wszelkich kwestii proceduralnych w każdym przypadku, gdy nie ma zgody w takich kwestiach. Do osiągnięcia wiążącej dla stron decyzji wystarcza większość głosów arbitrów.
Artykuł  12.

ZMIANY

(a) Z wyjątkiem w odniesieniu do załącznika II:
(i) Wszelkie propozycje wprowadzenia zmian do niniejszego Porozumienia wysuwane przez Zarząd są przekazywane Prezydentowi, który informuje o nich wszystkich Członków. Propozycje wprowadzenia zmian do niniejszego Porozumienia wysuwane przez Członków są przekazywane przez Przewodniczącego Zarządowi, który przedstawia swoje rekomendacje w sprawie takich zmian Radzie Zarządzającej.
(ii) Zmiany są przyjmowane przez Radę Zarządzającą większością czterech piątych całkowitej liczby głosów. Zmiany wchodzą w życie po trzech miesiącach od ich przyjęcia, chyba że Rada Zarządzająca wskaże inaczej, z wyjątkiem zmian modyfikujących:
(A) prawo do wystąpienia z Funduszu;
(B) wymagania dotyczące większości w głosowaniu przewidziane w niniejszym Porozumieniu;
(C) ograniczenie odpowiedzialności przewidziane w artykule 3 sekcja 3;
(D) procedurę zmiany niniejszego Porozumienia;

które wchodzą w życie po otrzymaniu przez Prezydenta ich pisemnej akceptacji przez wszystkich Członków.

(b) W odniesieniu do poszczególnych części załącznika II, zmiany są proponowane i przyjmowane w sposób przewidziany w odpowiednich częściach.
(c) Prezydent bezzwłocznie powiadamia wszystkich Członków oraz Depozytariusza o wszelkich zmianach, które zostały przyjęte oraz o dacie ich wejścia w życie.
Artykuł  13.

KLAUZULE KOŃCOWE

Sekcja  1

- Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

(a) Niniejsze Porozumienie może zostać parafowane w imieniu Państw wymienionych w załączniku I do niniejszego Porozumienia na Konferencji ONZ w sprawie ustanowienia Funduszu i będzie otwarte do podpisu w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku przez Państwa wymienione w tym załączniku, gdy tylko wkłady początkowe w nim wskazane, które mają zostać wniesione w walutach w pełni wymienialnych, osiągną kwotę odpowiadającą co najmniej miliardowi dolarów amerykańskich (według wyceny z dnia 10 czerwca 1976 roku). Jeżeli powyższy wymóg nie zostanie spełniony do dnia 30 września 1976 roku, Komisja Przygotowawcza utworzona przez wspomnianą Konferencję zwoła przed 31 stycznia 1977 roku spotkanie Państw wymienionych w załączniku I, które będą mogły, większością dwóch trzecich głosów każdej kategorii, obniżyć wyżej wymienioną kwotę, a także będą mogły ustanowić inne warunki otwarcia niniejszego Porozumienia do podpisu.
(b) Państwa Sygnatariusze mogą stać się stronami [niniejszego Porozumienia] składając dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia; Państwa niebędące Sygnatariuszami wymienione w załączniku I mogą stać się stronami [niniejszego Porozumienia]składając dokument akcesji. W dokumentach ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia i akcesji składanych przez Państwa kategorii I lub II musi zostać określona kwota wkładu początkowego, jaki dane Państwo zobowiązuje się wnieść. Podpisy zarówno jak dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia i akcesji mogą być składane przez okres jednego roku po wejściu w życie niniejszego Porozumienia.
(c) Państwa wymienione w załączniku I, które nie zostaną stronami niniejszego Porozumienia w ciągu jednego roku od jego wejścia w życie oraz Państwa, które nie zostały wymienione, mogą - po akceptacji ich członkostwa przez Radę Zarządzającą - zostać stronami [niniejszego Porozumienia] składając dokument akcesji.
Sekcja  2

- Depozytariusz

(a) Depozytariuszem niniejszego Porozumienia jest Sekretarz Generalny ONZ.
(b) Depozytariusz wysyła powiadomienia dotyczące niniejszego Porozumienia:
(i) do jednego roku po jego wejściu w życie, Państwom wymienionym w załączniku I do niniejszego Porozumienia, a po wejściu w życie, wszystkim Państwom będącym stronami niniejszego Porozumienia oraz wszystkim tym, których członkostwo zostało zaakceptowane przez Radę Zarządzającą;
(ii) Komisji Przygotowawczej utworzonej przez Konferencję ONZ w sprawie ustanowienia Funduszu, tak długo jak Komisja ta istnieje, a później Prezydentowi.
Sekcja  3

- Wejście w życie

(a) Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po otrzymaniu przez Depozytariusza dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub akcesji od co najmniej 6 Państw kategorii I, 6 Państw kategorii II i 24 Państw kategorii III, pod warunkiem, że takie dokumenty zostały złożone przez Państwa kategorii I i II, których łączne wkłady początkowe podane w dokumentach osiągną kwotę odpowiadającą co najmniej 750 milionom dolarów amerykańskich (według wyceny z dnia 10 czerwca 1976 roku), oraz pod warunkiem, że powyższe wymagania zostaną spełnione w ciągu 18 miesięcy od dnia, w którym niniejsze Porozumienie zostało otwarte do podpisu lub w takim późniejszym terminie, jaki zostanie uzgodniony większością dwóch trzecich Państw każdej kategorii, przez Państwa, które złożyły takie dokumenty przed upływem tego terminu, o czym Państwa te poinformują Depozytariusza.
(b) Dla Państw, które złożą dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub akcesji po wejściu niniejszego Porozumienia w życie, Porozumienie wchodzi w życie z dniem złożenia takiego dokumentu.
(c) Zobowiązania przyjęte zgodnie z niniejszym Porozumieniem przez Członków założycieli i Członków niebędących założycielami przed dniem 26 stycznia 1995 roku pozostają nienaruszone i stanowią stały obowiązek każdego Członka Funduszu.
(d) Odniesienia w niniejszym Porozumieniu do kategorii lub do kategorii I, II i III uznaje się za odnoszące się do kategorii Członków obowiązujących przed dniem 26 stycznia 1995 roku, przedstawionych w załączniku III do niniejszego Porozumienia, który stanowi integralną część Porozumienia.
Sekcja  4

- Zastrzeżenia

Zastrzeżenia można wnosić wyłącznie do sekcji 2 artykułu 11 niniejszego Porozumienia.
Sekcja  5

- Teksty autentyczne

Wersje niniejszego Porozumienia w językach arabskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim są jednakowo autentyczne.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejsze Porozumienie w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach arabskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Sporządzono w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 roku.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK  I
CZĘŚĆ  I

PAŃSTWA KWALIFIKUJĄCE SIĘ JAKO CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

Kategoria 1 Kategoria II Kategoria III
Australia*

Austria

Belgia

Kanada

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Japonia

Niderlandy

Nowa Zelandia

Norwegia

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej

Stany Zjednoczone

Ameryki

Algieria

Gabon

Indonezja

Iran

Irak

Kuwejt

Libia

Nigeria

Katar

Arabia Saudyjska

Zjednoczone Emiraty

Arabskie

Wenezuela

Argentyna

Bangladesz

Boliwia

Botswana

Brazylia

Kamerun

Republika Zielonego

Przylądka

Czad

Chile

Kolumbia

Kongo

Kostaryka

Kuba

Republika Dominikańska

Ekwador

Egipt

Salwador

Etiopia

Ghana

Grecja

Gwatemala

Gwinea

Haiti

Honduras

Indie

Izrael2

Jamajka

Kenia

Liberia

Mali

Malta

Meksyk

Maroko

Nikaragua

Pakistan

Panama

Papua-Nowa Gwinea

Peru

Filipiny

Portugalia

Republika Korei

Rumunia

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Suazi

Syria

Tajlandia

Tunezja

Turcja

Uganda

Tanzania

Urugwaj

Jugosławia

Zair

Zambia

_________

2 W odniesieniu do artykułu 7 sekcja 1 (b), dotyczącego wykorzystywania zasobów Funduszu dla "krajów rozwijających się", kraj ten nie zostanie ujęty postanowieniami niniejszej sekcji, nie będzie się ubiegał o finansowanie z Funduszu i takiego finansowania nie otrzyma.

* Dnia 31 lipca 2007 r. Australia wystąpiła z Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

CZĘŚĆ  II

ZOBOWIĄZANIA WNIESIENIA WKŁADÓW POCZĄTKOWYCH3

Państwo Jednostka walutowa Kwota w danej walucie Równowartość w SDR4
Kategoria I
Australia* dolar australijski 8 000 000 a 8 609 840
Austria dolar amerykański 4 800 000 a 4 197 864
Belgia frank belgijski dolar amerykański 500 000 000 a 1 000 000 a 11930 855
Kanada dolar kanadyjski 33 000 000 a 29 497 446
Dania dolar amerykański 7 500 000 a 6 559 163
Finlandia marka fińska 12 000 000 a 2 692 320
Francja dolar amerykański 25 000 000 21 863 875
Niemcy dolar amerykański 55 000 000 a/b 48 100 525
Irlandia funt szterling 570 000 a 883 335
Włochy dolar amerykański 25 000 000 a 21863 875
Japonia dolar amerykański 55 000 000 a 48 100 525
Luksemburg specjalne prawo ciągnienia 320 000 a 320 000
Niderlandy gulden holenderski

dolar amerykański

100 000 000

3 000 000

34 594 265
Nowa Zelandia dolar nowozelandzki 2 000 000 a 1 721 998
Norwegia korona norweska

dolar amerykański

75 000 000 a

9981851 a

20 612 228
Hiszpania dolar amerykański 2 000 000 c 1749 110
Szwecja korona szwedzka

dolar amerykański

100 000 000

3 000 000

22 325 265
Szwajcaria frank szwajcarski 22 000 000 a 7 720 790
Zjednoczone Królestwo funt szterling 18 000 000 27 894 780
Stany Zjednoczone dolar amerykański 200 000 000 174 911000
Razem 496 149 059
Państwo Jednostka walutowa Kwota w danej walucie Równowartość w SDR
Kategoria II
Algieria dolar amerykański 10 000 000 8 745 550
Gabon dolar amerykański 500 000 437 278
Indonezja dolar amerykański 1 250 000 1093 194
Iran dolar amerykański 124 750 000 109 100 736
Irak dolar amerykański 20 000 000 17 491 100
Kuwejt dolar amerykański 36 000 000 31483 980
Libia dolar amerykański 20 000 000 17 491 100
Nigeria dolar amerykański 26 000 000 22 738 430
Katar dolar amerykański 9 000 000 7 870 995
Arabia Saudyjska dolar amerykański 105 500 000 92 265 553
Zjednoczone Emiraty Arabskie dolar amerykański 16 500 000 14 430 158
Wenezuela dolar amerykański 66 000 000 57 720 630
Razem 380 868 704
_________

3 Pod warunkiem uzyskania, jeżeli dotyczy, wymaganych zgód ustawowych.

4 Specjalne prawa ciągnienia (SDR) Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zgodnie z wyceną na dzień 10 czerwca 1976 roku. Wartości te są podawane jedynie w celach informacyjnych w świetle artykułu 5 sekcja 2 (a) Porozumienia, przy założeniu, że zadeklarowane wkłady początkowe będą płatne zgodnie z postanowieniami artykułu 4 sekcja 2 (a) Porozumienia, w kwocie i walucie określonych przez zainteresowane Państwo.

* Dnia 31 lipca 2007 r. Australia wystąpiła z Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa,

a - Płatne w trzech ratach.

b - Kwota ta obejmuje dodatkowe zobowiązanie w wysokości 3 milionów USD, które zostało podjęte z zastrzeżeniem koniecznych ustaleń budżetowych w roku podatkowym 1977.

c - Płatne w dwóch ratach.

Państwo Jednostka walutowa Kwota w danej walucie Równowartość w SDR
w pełni wymienialna nie w pełni wymienialna
Kategoria III
Argentyna peso argentyńskie 240 000 000 d 1 499 237
Bangladesz taka (równowartość w USD) 500 000 437 278
Kamerun dolar amerykański 10 000 8 746
Chile dolar amerykański 50 000 43 728
Ekwador dolar amerykański 25 000 21864
Egipt funt egipski (równowartość w USD) 300 000 262 367
Ghana dolar amerykański 100 000 87 456
Gwinea syli gwinejski 25 000 000 a 1 012 145
Honduras dolar amerykański 25 000 21684
Indie dolar amerykański rupia indyjska (równowartość w USD) 2 500 000 2 500 000 2 186 388 2 186 388
Izrael funt izraelski (równowartość w USD) 150 00 a/e 131 183
Kenia szyling kenijski (równowartość w USD) 1 000 000 874 555
Meksyk dolar amerykański 5 000 000 4 372 775
Nikaragua cordoba 200 000 24 894
Pakistan dolar amerykański rupia pakistańska (równowartość w USD) 500 000 500 000 437 278 437 278
Filipiny dolar amerykański 250 000 f 43 728 174 911
Republika Korei dolar amerykański won (równowartość w USD) 100 000 100 000 87 456 87 456
Rumunia lei (równowartość w USD) 1 000 000 874 555
Sierra Leone leone 20 000 15 497
Sri Lanka dolar amerykański rupia lankijska (równowartość w USD) 500 000 500 000 437 278 437 278
Syria funt syryjski 500 000 111 409
Tanzania szyling tanzański 300 000 31056
Tajlandia dolar amerykański 100 000 87 456
Tunezja dinar tunezyjski 50 000 100 621
Turcja lira turecka (równowartość w USD) 100 000 87 456
Uganda szyling ugandyjski 200 000 20 832
Jugosławia dinar jugosłowiański (równowartość w USD) 300 000 262 367
Razem 7 836 017 9 068 763
Łącznie w walutach w pełni wymienialnych 884 853 780*
Łącznie (w walutach w pełni wymienialnych i nie w pełni wymienialnych) 893 922 543

_________

d - Do wydania na terytorium Argentyny na towary lub usługi wymagane przez Fundusz, e - Do wykorzystania na wsparcie techniczne.

f - Stwierdzono, że 200 000 USD z tego zobowiązania musi zostać potwierdzone, w tym warunki płatności i rodzaj waluty. Kwota ta została w rezultacie ujęta w kolumnie "nie w pełni wymienialna".

* Równowartość 1 011 776 023 USD, według wyceny na dzień 10 czerwca 1976 roku.

ZAŁĄCZNIK  II

PODZIAŁ GŁOSÓW I WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Rada Zarządzająca, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 29 niniejszego załącznika, decyduje co jakiś czas o podziale stanowisk członków i zastępców członków [Zarządu] między Członków Funduszu, mając na względzie: (i) potrzebę wzmocnienia i ochrony mobilizacji zasobów na rzecz Funduszu; (ii) sprawiedliwy podział geograficzny wspomnianych stanowisk; oraz (iii) rolę rozwijających się krajów będących Członkami Funduszu w zarządzaniu Funduszem.
2. Podział głosów w Zarządzie. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do oddawania głosów w imieniu wszystkich Członków, których reprezentuje. Członek [Zarządu], który reprezentuje więcej niż jednego Członka [Funduszu], może oddawać oddzielnie głosy w imieniu Członków, których reprezentuje.
3. 
(a) Listy Krajów Członkowskich. Kraje Członkowskie dzielone są co jakiś czas na Listy A, B i C na potrzeby niniejszego załącznika. Z chwilą przystąpienia do Funduszu, nowy Członek decyduje, na której chciałby zostać umieszczony Liście i po konsultacji z Członkami z tej Listy, przekazuje pisemne powiadomienie Prezydentowi Funduszu o tym, na której Liście jest umieszczony. Członek może, w momencie każdego wyboru członków i zastępców członków reprezentujących daną Listę Krajów Członkowskich, na której się znajduje, podjąć decyzję o wycofaniu się z jednej Listy Krajów Członkowskich i wpisania się na inną Listę Krajów Członkowskich, po akceptacji Członków z takiej Listy. W takim przypadku, dany Członek informuje Prezydenta Funduszu na piśmie o zmianie Listy, a Prezydent informuje co jakiś czas wszystkich Członków o składzie wszystkich List Krajów Członkowskich.
(b) Podział miejsc w Zarządzie. Wybiera się lub mianuje osiemnastu (18) członków i do osiemnastu (18) zastępców członków Zarządu spośród Członków Funduszu, z których:
(i) ośmiu (8) członków i do ośmiu (8) zastępców członków jest wybieranych lub mianowanych spośród Członków z Listy A Krajów Członkowskich, która będzie tworzona co jakiś czas;
(ii) czterech (4) członków i czterech (4) zastępców członków jest wybieranych lub mianowanych spośród Członków z Listy B Krajów Członkowskich, która będzie tworzona co jakiś czas; oraz
(iii) sześciu (6) członków i sześciu (6) zastępców członków jest wybieranych lub mianowanych spośród Członków z Listy C Krajów Członkowskich, która będzie tworzona co jakiś czas.
4. Procedury wyboru członków Zarządu. Procedury mające zastosowanie do wyboru lub mianowania członków i zastępców członków Zarządu to procedury przedstawione poniżej dla poszczególnych Członków z każdej Listy Krajów Członkowskich.
A. 

WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU I ICH ZASTĘPCÓW

CZĘŚĆ  I

- KRAJE CZŁONKOWSKIE Z LISTY A

5. Wszyscy członkowie i zastępcy członków Zarządu spośród Krajów Członkowskich z Listy A są wybierani na trzyletnią kadencję.
6. Kraje Członkowskie z Listy A łączą się w grupy wyborcze i - w oparciu o procedury uzgodnione przez te Kraje i ich grupy wyborcze, mianują ośmiu członków i do ośmiu zastępców członków Zarządu.
7. Zmiany. Delegaci do Rady Zarządzającej [ong. Governors] reprezentujący Kraje Członkowskie z Listy A mogą w drodze jednomyślnej decyzji zmienić postanowienia części I niniejszego załącznika (punkty 5 i 6). Jeżeli nie zostanie postanowione inaczej, takie zmiany mają skutek natychmiastowy. Prezydent Funduszu jest informowany o wszelkich zmianach części I niniejszego załącznika.
CZĘŚĆ  II

- KRAJE CZŁONKOWSKIE Z LISTY B

8. Wszyscy członkowie i zastępcy członków Zarządu spośród Krajów Członkowskich z Listy B są wybierani na trzyletnią kadencję.
9. Kraje Członkowskie z Listy B łączą się w tyle grup wyborczych ile jest miejsc [w Zarządzie] przyznanych dla tej Listy, a każda taka grupa jest reprezentowana w Zarządzie przez jednego członka i jednego zastępcę członka. Prezydent Funduszu jest informowany o składzie każdej grupy wyborczej i o wszelkich zmianach tego składu, jakich mogą dokonywać co jakiś czas Członkowie z Listy B.
10. Członkowie z Listy B uzgadniają procedury, jakie będą miały zastosowanie przy wyborze członków i zastępców członków Zarządu na wolne miejsca w Zarządzie i przekazują egzemplarz tych procedur Prezydentowi Funduszu.
11. Zmiany. Postanowienia części II niniejszego załącznika (punkty od 8 do 10) mogą zostać zmienione głosem Delegatów do Rady Zarządzającej [ang. Governors] reprezentującym dwie trzecie Krajów Członkowskich z Listy B, których wkłady (wniesione zgodnie z artykułem 4 sekcja 5 (c)) stanowią siedemdziesiąt procent (70%) wkładów wszystkich Krajów Członkowskich z Listy B. Prezydent Funduszu jest informowany o wszelkich zmianach części II niniejszego załącznika.
CZĘŚĆ  III

- KRAJE CZŁONKOWSKIE Z LISTY C

Wybór
12. Wszyscy członkowie i zastępcy członków Zarządu spośród Krajów Członkowskich z Listy C są wybierani na trzyletnią kadencję.
13. Jeżeli Kraje Członkowskie z Listy C nie zdecydują inaczej, z sześciu (6) członków i sześciu (6) zastępców członków Zarządu wybranych spośród Krajów Członkowskich z Listy C, dwóch (2) członków i dwóch (2) zastępców członków będzie pochodzić z każdego z wymienionych niżej regionów, wymienionych w każdej z podlist Listy C Krajów Członkowskich:

Afryka (podlista C1);

Europa, Azja i Pacyfik (podlista C2); i

Ameryka Łacińska i Karaiby (podlista C3).

14. 
(a) Zgodnie z postanowieniami punktów 1 i 27 niniejszego załącznika, Kraje Członkowskie z Listy

C wybierają spośród krajów z ich podlisty dwóch członków i dwóch zastępców członków, którzy będą reprezentowali interesy wszystkich krajów z tej podlisty, w tym co najmniej jednego członka i jednego zastępcę członka z Krajów Członkowskich z tej podlisty wnoszących najwyższe znaczne wkłady do zasobów Funduszu.

(b) Kraje Członkowskie z Listy C mogą w dowolnym czasie, nie później jednak niż w terminie szóstego uzupełnienia środków Funduszu, dokonać przeglądu postanowień punktu 14 (a) powyżej, z uwzględnieniem doświadczenia każdej podlisty we wdrażaniu tego punktu oraz, jeżeli będzie to konieczne, wprowadzić zmiany, pamiętając o odpowiednich zasadach zawartych w uchwale 86/XVIII Rady Zarządzającej.
15. Głosowanie odbywa się najpierw dla wszystkich członków, którzy mają zostać wybrani z każdej podlisty, dla której istnieje wakat, na który kraje z każdej podlisty mianują kandydatów. Głosowanie na każde wolne miejsce [w Zarządzie] odbywa się spośród Członków z Listy C.
16. Po wybraniu wszystkich członków, ma miejsce głosowanie na zastępców członków - w takim samym porządku jak wskazano w punkcie 15 powyżej.
17. Wybór jest dokonywany zwykłą większością oddanych głosów, przy czym nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się.
18. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyska większości głosów określonej w punkcie 17 powyżej, przeprowadza się kolejne tury głosowania, a po każdej z nich odpada kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
19. W przypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje powtórzone, a jeżeli w kolejnych dwóch turach głosowania żaden kandydat nie uzyska większości, decyzja zostaje podjęta przez losowanie.
20. Jeżeli na jakimkolwiek etapie jest tylko jeden kandydat na wolne miejsce, można ogłosić, że został on wybrany bez głosowania, jeżeli żaden z Delegatów do Rady Zarządzającej [ang. Governor] nie wnosi sprzeciwu.
21. Posiedzenia Krajów Członkowskich z Listy C mające na celu wybór członków i zastępców członków Zarządu odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Członkowie z Listy C mianują, w drodze konsensusu, Przewodniczącego takich posiedzeń.
22. Członkowie z każdej podlisty mianują, w drodze konsensusu, Przewodniczącego posiedzeń dla danej podlisty.
23. Nazwiska członków i zastępców członków którzy zostali wybrani są przekazywane Prezydentowi Funduszu, razem z informacją o okresie kadencji każdego członka i zastępcy członka oraz listą członków i ich zastępców.

Głosowanie w Zarządzie

24. Dla celów głosowania w Zarządzie, całkowita liczba głosów krajów z każdej podlisty jest dzielona równo między członków z danej listy.

Zmiany

25. Postanowienia części III niniejszego załącznika (punkty od 12 do 14) mogą zostać zmieniane co jakiś czas większością dwóch trzecich głosów Krajów Członkowskich z Listy C. Prezydent Funduszu jest informowany o wszelkich zmianach części III niniejszego załącznika.
B. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO LISTY A, B ORAZ C

26. Nazwiska członków i zastępców członków wybranych lub mianowanych odpowiednio przez Kraje Członkowskie z List A, B i C są przekazywane Prezydentowi Funduszu.
27. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych zapisów w punktach od 5 do 25 powyżej, w czasie każdych wyborów Członkowie z Listy Krajów Członkowskich lub członkowie grupy wyborczej z danej Listy mogą podjąć decyzję o mianowaniu określonej liczby Członków z tej Listy wnoszących najwyższe znaczne wkłady do Funduszu jako członka lub zastępcę członka Zarządu z tej Listy Krajów Członkowskich, aby zachęcić Członków do wnoszenia wkładów do zasobów Funduszu. W takim przypadku, Prezydent Funduszu jest informowany o podjętej decyzji na piśmie.
28. Kiedy nowy Kraj Członkowski przyłączy się do którejś Listy Krajów Członkowskich, Delegat takiego kraju może wyznaczyć obecnego członka Zarządu z tej Listy Krajów Członkowskich do reprezentowania tego kraju i głosowania w jego imieniu do czasu kolejnych wyborów członków Zarządu z danej Listy. W takim okresie uznaje się, że tak wyznaczony członek został wybrany lub mianowany przez Delegata, który go wyznaczył i że dany Kraj Członkowski przyłączył się do grupy wyborczej danego członka.
29. Zmiany punktów od 1 do 4, 7,11 i od 25 do 29. Procedury przewidziane w punkcie od 1 do 4, 7, 11 i od 25 do 29 niniejszego załącznika włącznie mogą być co jakiś czas zmieniane większością dwóch trzecich całkowitej liczby głosów Rady Zarządzającej. Jeżeli nie zostanie postanowione inaczej, wszelkie zmiany punktów od 1 do 4, 7,11 i od 25 do 29 niniejszego załącznika włącznie wchodzą w życie z chwilą ich przyjęcia.
ZAŁĄCZNIK  III

PODZIAŁ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA KATEGORIE STAN NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 1995 ROKU

Kategoria I
Australia* Francja Luksemburg Szwecja
Austria Niemcy Niderlandy Szwajcaria
Belgia Grecja Nowa Zelandia Zjednoczone Królestwo
Kanada Irlandia Norwegia Stany Zjednoczone
Dania Włochy Portugalia
Finlandia Japonia Hiszpania

* Dnia 31 lipca 2007 r. Australia wystąpiła z Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

Kategoria II

Algieria Irak Katar
Gabon Kuwejt Arabia Saudyjska
Indonezja Libia Zjednoczone
Iran Nigeria Emiraty Arabskie Wenezuela

Kategoria III

Afganistan Kuba Liberia Wyspy Świętego
Albania Cypr Madagaskar Tomasza i Książęca
Angola Koreańska Republika Malawi Senegal
Antigua i Barbuda Ludowo- Malezja Seszele
Argentyna Demokratyczna Malediwy Sierra Leone
Armenia Dżibuti Mali Wyspy Salomona
Azerbejdżan Wspólnota Dominiki Malta Somalia
Bangladesz Republika Mauretania Sri Lanka
Barbados Dominikańska Mauritius Sudan
Belize Ekwador Meksyk Surinam
Benin Egipt Mongolia Suazi
Bhutan Salwador Maroko Syria
Boliwia Gwinea Równikowa Mozambik Tadżykistan
Bośnia i Hercegowina Erytrea Mjanma Tanzania
Botswana Etiopia Namibia Tajlandia
Brazylia Fidżi Nepal Była Jugosłowiańska
Burkina Faso Gambia Nikaragua Republika Macedonii
Burundi Gruzja Niger Togo
Kambodża Ghana Oman Tonga
Kamerun Grenada Pakistan Trynidad i Tobago
Republika Zielonego Gwatemala Panama Tunezja
Przylądka Gwinea Papua Nowa Gwinea Turcja
Republika Gwinea Bissau Paragwaj Uganda
Środkowoafrykańska Gujana Peru Urugwaj
Czad Haiti Filipiny Wietnam
Chile Honduras Republika Korei Samoa Zachodnie
Chiny Indie Rumunia Jemen
Kolumbia Izrael Rwanda Jugosławia 1
Komory Jamajka Saint Kitts i Nevis Zair
Kongo Jordania Saint Lucia Zambia
Wyspy Cooka Kenia Saint Vincent i Grenadyny Zimbabwe
Kostaryka Kirgistan
Wybrzeże Kości Laos
Słoniowej Liban
Chorwacja Lesotho

_________

1 Na początku lat 90. XX wieku Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, będąca członkiem założycielem Funduszu, w której skład wchodziły Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia i Słowenia, zaczęła się rozpadać. W czerwcu 1991 roku Chorwacja i Słowenia ogłosiły niepodległość. We wrześniu 1991 roku niepodległość ogłosiła Macedonia, a w marcu 1992 roku Bośnia i Hercegowina. W 1994 roku Bośnia i Hercegowina, Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zostały przyjęte jako członkowie Funduszu.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

- jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

- Rzeczpospolita Polska przystępuje do niego,

- będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 28 stycznia 2020 r.

1 Rada Zarządzająca na swojej Pierwszej Sesji w dniu 16 grudnia 1977 roku podjęta uchwałę 77/2 następującej treści: "Uchwała 77/2 Przekazywanie uprawnień Zarządowi Rada Zarządzająca, zgodnie z art. 6 sekcja 2 (c) Porozumienia Ustanawiającego Fundusz oraz sekcji 7 Regulaminu Funduszu, upoważnia Zarząd do wykonywania wszystkich uprawnień Rady z wyjątkiem uprawnień wymienionych w art. 4 sekcja 3, art. 4 sekcja 4, art. 6 sekcja 2 (e), art. 6 sekcja 2 (f), art. 6 sekcja 5 (e), art. 6 sekcja 8 (a), art. 6 sekcja 8 (c), art. 6 sekcja 9, art. 6 sekcja 10, art. 7 sekcja 1 (e) i art. 8 sekcja 1 Porozumienia Ustanawiającego Fundusz oraz uprawnień zastrzeżonych dla Rady na mocy art. 6 sekcja 2 (c) Porozumienia Ustanawiającego Fundusz." Ostatni ustęp wspomnianej wyżej Uchwały został następnie zmieniony Uchwałą 86/XVIII, która została przyjęta przez Radę Zarządzającą dnia 26 stycznia 1995 roku i weszła w życie 20 lutego 1997 roku, i otrzymał następujące brzmienie: "Upoważnia Zarząd do wykonywania wszystkich uprawnień Rady z wyjątkiem uprawnień wymienionych w art. 4 sekcja 3, art. 4 sekcja 4, art. 6 sekcja 2 (e), art. 6 sekcja 2 (f), art. 6 sekcja 5 (e), art. 6 sekcja 8 (a), art. 6 sekcja 8 (b), art. 6 sekcja 8 (d), art. 6 sekcja 9, art. 6 sekcja 10, art. 7 sekcja 1 (e) i art. 8 sekcja 1 Porozumienia Ustanawiającego Fundusz oraz uprawnień zastrzeżonych dla Rady na mocy art. 6 sekcja 2 (c) punkty od (i) do (vi) Porozumienia Ustanawiającego Fundusz."

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020