Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Dz.U.2020.79
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 8 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. poz. 476) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Zaświadczenia o demontażu pojazdu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.
2.  Zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O DEMONTAŻU POJAZDU

Egz. nr .......
dane przedsiębiorcy wydającego zaświadczenie
(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)1)
ZAŚWIADCZENIE O DEMONTAŻU POJAZDU
Nr......../........./.........
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) oraz działając na podstawie posiadanego zezwolenia/pozwolenia/pozwolenia zintegrowanego/decyzji2) w zakresie zbierania odpadów/gospodarki odpadami2) wydanego przez .....................................................................................................................................................
(nazwa i adres organu administracji publicznej)
i umowy zawartej z2): ..........................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa)2)

jako: ................................................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP)
prowadząc stację demontażu/punkt zbierania pojazdów2) w ............................................................................................................
(adres)
wpisany pod nr ............... do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)

zaświadczam, że przyjąłem do demontażu pojazd o następujących danych:
1. Numer rejestracyjny pojazdu .......................................................................................................................................................................
2. Marka ........................................ typ (jeżeli występuje) ............................................. model .....................................................................
3. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy ..............................................................................................................................
4. Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji3) .................................................................................................................................................
(wyrażona w Mg)
5. Znak wyróżniający państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany ...........................................................................................................
6. Właściciel pojazdu4) ....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.................................................................................................................................... obywatelstwo2).........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
7. Osoba upoważniona przez właściciela (jeżeli występuje) ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.............................................................................................................................................. obywatelstwo2) ..............................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
oraz oświadczam, że unieważniłem dowód rejestracyjny – seria i numer2)5) ..........................., kartę pojazdu, jeżeli była wydana – seria i numer2)5) ....................., oraz tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym ......................... – sztuk2)5) ..., przyjętego pojazdu.
8. Uwagi przedsiębiorcy6) ................................................................................................................................................................................
........................................................ ..........................................................................
(miejscowość) (data wydania zaświadczenia)
.......................................................... ................................................................
(podpis właściciela przekazanego pojazdu

lub osoby upoważnionej)

(imię i nazwisko7), podpis)
Objaśnienia:

1) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu nazwy i adresu siedziby przedsiębiorcy.

2) Pominąć wyrazy, jeżeli nie mają zastosowania.

3) Wpisać masę pojazdu wycofanego z eksploatacji, o której mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Wpisać dane właściciela pojazdu, innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli przedłożony zostanie dokument potwierdzający własność.

5) Pominąć odpowiednie wyrazy w przypadku, gdy:

a) zamiast dowodu rejestracyjnego przedłożono dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, wydany przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,

b) właściciel pojazdu złożył oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

6) Wpisać:

a) informację o dokumentach, o których mowa w objaśnieniach 4 i 5,

b) inne uwagi, ważne dla wystawienia tego zaświadczenia i wyrejestrowania pojazdu.

7) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu imienia i nazwiska osoby wydającej zaświadczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU

Egz. nr .......
dane przedsiębiorcy wydającego zaświadczenie
(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)1)
ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU
Nr......../........./.........
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) oraz działając na podstawie posiadanego zezwolenia/pozwolenia/pozwolenia zintegrowanego/decyzji2) w zakresie zbierania odpadów /gospodarki odpadami2) wydanego przez ..................................................................................................................................................................
(nazwa i adres organu administracji publicznej)
i umowy zawartej z2): ..........................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa)2)

jako: ................................................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP)
prowadząc stację demontażu/punkt zbierania pojazdów2) w ............................................................................................................
(adres)
wpisany do rejestru pod nr ............... prowadzonym przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)

zaświadczam, że przyjąłem do demontażu pojazd o następujących danych:
1. Numer rejestracyjny pojazdu .......................................................................................................................................................................
2. Marka ........................................ typ (jeżeli występuje) ............................................. model .....................................................................
3. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy ..............................................................................................................................
4. Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji3) .................................................................................................................................................
(wyrażona w Mg)
5. Znak wyróżniający państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany ...........................................................................................................
6. Właściciel pojazdu4) ....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.................................................................................................................................... obywatelstwo2).........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
7. Osoba upoważniona przez właściciela (jeżeli występuje) ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.............................................................................................................................................. obywatelstwo2) ..............................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
oraz oświadczam, że unieważniłem dowód rejestracyjny – seria i numer2)5) ..........................., kartę pojazdu, jeżeli była wydana – seria i numer2)5) ....................., oraz tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym ......................... – sztuk2)5) ..., przyjętego pojazdu.
8. Uwagi przedsiębiorcy6) ...............................................................................................................................................................................
........................................................ ..........................................................................
(miejscowość) (data wydania zaświadczenia)
.......................................................... ................................................................
(podpis właściciela przekazanego pojazdu

lub osoby upoważnionej)

(imię i nazwisko7), podpis)
Objaśnienia:

1) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu nazwy i adresu siedziby przedsiębiorcy.

2) Pominąć wyrazy, jeżeli nie mają zastosowania.

3) Wpisać masę pojazdu wycofanego z eksploatacji, o której mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Wpisać dane właściciela pojazdu, innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli przedłożony zostanie dokument potwierdzający własność.

5) Pominąć odpowiednie wyrazy w przypadku, gdy:

a) zamiast dowodu rejestracyjnego przedłożono dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, wydany przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,

b) właściciel pojazdu złożył oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

6) Wpisać:

a) informację o dokumentach, o których mowa w objaśnieniach 4 i 5,

b) inne uwagi, ważne dla wystawienia tego zaświadczenia i wyrejestrowania pojazdu.

7) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu imienia i nazwiska osoby wydającej zaświadczenie.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.79

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.
Data aktu: 08/01/2020
Data ogłoszenia: 17/01/2020
Data wejścia w życie: 17/02/2020