Wzór sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowy zakres zawartych w nim informacji.

Dz.U.20.772
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Szczegółowy zakres sprawozdania finansowego obejmuje:
1) informacje ogólne, które zawierają dane o przychodach i wpływach, na które składają się:
a) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych, w tym pochodzące od osób prawnych, osób fizycznych, anonimowych ofiarodawców i innych podmiotów, ze zbiórek publicznych, a także odsetki od środków na rachunkach bankowych, kredyty i pożyczki,
b) wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych, w tym wartość darowizn rzeczowych i wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu,
c) pozostałe przychody i wpływy,
2) informacje szczegółowe, które zawierają dane o:
a) wpłatach od osób prawnych,
b) wpłatach od osób fizycznych,
c) wpłatach ze zbiórek publicznych (z podaniem daty i miejsca przeprowadzonej zbiórki),
d) wpłatach pozostałych,
e) pozyskanych darowiznach niepieniężnych,
f) wykonanych na rzecz komitetu nieodpłatnych usługach,
g) kredytach bankowych i otrzymanych pożyczkach,
h) nadwyżce i sposobie jej wykorzystania,
3) wykaz osób fizycznych, które dokonały wpłat,
4) wykaz osób prawnych, które dokonały wpłat,
5) wykaz podmiotów, które nieodpłatnie wykonały usługi na rzecz komitetu.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli

.............................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa komitetu)

.............................................................................................................................................................................................(adres siedziby komitetu)

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

(imię – imiona, nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika komitetu)

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawo-dawczej przez obywateli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2120) przedkłada się sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych fun-duszy na cele inicjatywy ustawodawczej.

INFORMACJE OGÓLNE Kwota w zł
A. Przychody lub wpływy (suma pozycji I+II+III)
I. Środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym
1. Pochodzące od osób prawnych
2. Pochodzące od osób fizycznych
3. Pochodzące od anonimowych ofiarodawców
4. Pochodzące od innych podmiotów
5. Pochodzące ze zbiórek publicznych
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych
7. Kredyty i pożyczki
8. Inne przychody i wpływy
II. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych i nieodpłatnie świadczonych usług
1. Wartość darowizn rzeczowych
2. Wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu
III. Pozostałe przychody lub wpływy (niewymienione w pozycji I i II)
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Kwota w zł
1. Rachunek bankowy:

...................................................................................................................................................

(nazwa banku, nr rachunku bankowego)

wpłaty
wypłaty
stan
1) wykaz osób prawnych, które dokonały wpłat (nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny

numer identyfikacyjny REGON):*

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

2) wykaz osób fizycznych, które dokonały wpłat (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywa-telstwo):*

a) ..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................

2. Wpłaty ze zbiórek publicznych
Dane dotyczące zbiórek publicznych (data i miejsce zbiórki):

a) ...................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................

3. Wykaz wpłat od pozostałych podmiotów (nazwa i adres lub siedziba podmiotu):*

a) ...................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................

4. Wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych (wartość pozyskanych darowizn niepieniężnych

podaje się w wysokości możliwych do uzyskania cen ich sprzedaży netto, nie wyższych od cen

nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne)

1) wykaz osób prawnych (nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny numer identyfikacyjny

REGON), od których pozyskano darowizny niepieniężne:*

a) ...........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

2) wykaz osób fizycznych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo), od których

pozyskano darowizny niepieniężne:*

a) ...........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

3) wykaz innych podmiotów, od których pozyskano darowizny niepieniężne (nazwa i adres

lub siedziba podmiotu):*

a) ...........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

5. Wartość świadczonych nieodpłatnie usług na rzecz komitetu (wartość świadczonych usług podaje

się w wysokości możliwych do uzyskania cen ich sprzedaży netto, nie wyższych od cen nabycia)

1) wykaz osób prawnych (nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny numer identyfikacyjny

REGON) świadczących nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu:*

a) ...........................................................................................................................................

b) .........................................................................................................................................

2) wykaz osób fizycznych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo) świadczących

nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu:*

a) ........................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................

3) wykaz innych podmiotów świadczących nieodpłatnie usługi na rzecz komitetu (nazwa

i adres lub siedziba podmiotu):*

a) ........................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................

6. Kredyty i pożyczki:
1) kredyty otrzymane

a) .......................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................

2) pożyczki otrzymane

a) ........................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................

7. Wykaz podmiotów udzielających kredytu lub pożyczki (imię, nazwisko, adres zamieszkania,

obywatelstwo, nazwa i siedziba osoby prawnej, statystyczny numer identyfikacyjny REGON):*

a) ...................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................

8. Kwota uzyskanej nadwyżki
9. Wykaz instytucji charytatywnych, którym przekazano nadwyżkę (nazwa, siedziba):*

a) ................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

* W przypadku wykazu zawierającego większą liczbę pozycji należy sporządzić go na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił za-łącznik do odpowiednich punktów sprawozdania.

.......................................................

(miejscowość, data)

.................................................................................

(imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika komitetu)

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.772 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowy zakres zawartych w nim informacji.
Data aktu: 27/08/2001
Data ogłoszenia: 29/04/2020
Data wejścia w życie: 21/09/2001