Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz.U.20.771
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 2386) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zarządzone, jeżeli jest konieczne pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu, lub odbycie posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu zgodnie z § 10 albo § 18 ust. 4 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Jeżeli zarządzone podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzedzone było podejmowaniem uchwał w jednym z tych trybów, do materiałów, o których mowa w ust. 3 i 5, doręczanych członkom organu wojewódzkiego funduszu, dołącza się informacje, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 lit. a-c i pkt 9, oraz informację o zgłoszeniu konfliktu interesów, o którym mowa w § 5, dotyczące uchwał podejmowanych w ramach ostatnio zarządzonego podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przekazanie członkom organu wojewódzkiego funduszu informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie narusza § 2 ust. 2.";

2) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli odbycie posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu zgodnie z § 10 albo § 18 ust. 4 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny, protokół z ostatniego posiedzenia organu wojewódzkiego funduszu może być przyjęty w drodze uchwały podejmowanej w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.";

4) w § 13:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na posiedzeniu albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - w obecności co najmniej 3 członków rady nadzorczej;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Za zgodą przewodniczącego rady nadzorczej mogą być zgłaszane poprawki do projektów uchwał, których podejmowanie zarządzono z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

5) w § 14:
a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Jeżeli odbycie posiedzenia rady nadzorczej zgodnie z § 10 jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny, w sprawach, o których mowa w zdaniu pierwszym, przewodniczący rady nadzorczej może zarządzić podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podjęte uchwały są podpisywane przez przewodniczącego rady nadzorczej i przekazywane przez zarząd wojewodzie, zgodnie z art. 400r ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.";

6) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Posiedzenia zarządu są zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu, chyba że odbycie posiedzenia jest niemożliwe albo znacząco utrudnione, w szczególności ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, lub ze względu na wprowadzony na tym obszarze stan nadzwyczajny.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.771

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Data aktu: 28/04/2020
Data ogłoszenia: 28/04/2020
Data wejścia w życie: 29/04/2020