Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłaty za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.U.2020.767
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego
Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1;
3) wysokość, sposób i terminy uiszczania przez krajowe instytucje płatnicze opłat za:
a) wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą", z wyjątkiem zmiany zezwolenia polegającej wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona instytucja płatnicza,
b) dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, zwanego dalej "rejestrem", z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem albo zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy.
§  2. 
1.  Wysokość należnej wpłaty wnoszonej przez krajową instytucję płatniczą na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

Kkn =Fkn-1 × S1

gdzie:

Kkn - oznacza należną wpłatę,

Fkn-1 - oznacza ustaloną przez krajową instytucję płatniczą kwotę, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczoną na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - kwotę, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczoną na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym,

S1 - oznacza stawkę obowiązującą dla ustalenia należnej wpłaty, obliczaną zgodnie z ust. 3 i 6.

2.  Należna wpłata obliczona zgodnie z ust. 1 podlega rozliczeniu w następnym roku kalendarzowym zgodnie z § 4.
3.  Stawkę (S1) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K1 - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w roku kalendarzowym, za który należna jest wpłata, obliczane zgodnie z ust. 4,

Fn-1 - oznacza sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie danych przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowych instytucji płatniczych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym.

4.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K1) oblicza się według wzoru:

K1 = PKn - (PKn-1 - WKn-1) - On3Q

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180, 284, 568 i 695), zwanej dalej "ustawą o nadzorze", ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

On3Q - oznacza sumę opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym do dnia 30 września.

5.  Do ustalenia stawki, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się dane na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym, przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 15 października danego roku kalendarzowego.
6.  Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 3 oraz § 4 ust. 2 przekracza 1%, odpowiednio do ustalenia i rozliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 1%.
§  3.  Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie danych przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowych instytucji płatniczych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym;
2) wysokość stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty, obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 i 6;
3) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 4.
§  4. 
1.  Rozliczenie należnej wpłaty wniesionej przez krajową instytucję płatniczą na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwane dalej "rozliczeniem należnej wpłaty", oblicza się według wzoru:

RKkn = Kkn - (Fkn × S2)

gdzie:

RKkn - oznacza rozliczenie należnej wpłaty,

Kkn - oznacza należną wpłatę,

Fkn - oznacza ustaloną przez krajową instytucję płatniczą kwotę, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczoną na ostatni dzień danego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - kwotę, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczoną na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w danym roku kalendarzowym,

S2 - oznacza stawkę obowiązującą dla rozliczenia należnej wpłaty, obliczaną zgodnie z ust. 2 i § 2 ust. 6.

2.  Stawkę (S2) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

Fn - oznacza sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu danego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie danych przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy na ostatni dzień danego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowych instytucji płatniczych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w danym roku kalendarzowym.

3.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

K = PKn - (PKn-1 - WKn-1) - On

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

On - oznacza sumę opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym.

4.  Do ustalenia stawki, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się dane na ostatni dzień danego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w danym roku kalendarzowym, przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 15 września następnego roku kalendarzowego.
§  5.  Do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu danego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie danych przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy na ostatni dzień danego roku kalendarzowego, a w przypadku krajowych instytucji płatniczych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w danym roku kalendarzowym;
2) wysokość stawki obowiązującej dla rozliczenia należnej wpłaty, obliczonej zgodnie z § 2 ust. 6 i § 4 ust. 2;
3) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 4 ust. 3.
§  6. 
1.  Krajowa instytucja płatnicza uiszcza należną wpłatę, obliczoną zgodnie z § 2 ust. 1, z uwzględnieniem wyniku rozliczenia należnej wpłaty wniesionej na pokrycie kosztów nadzoru za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2.  W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty, o której mowa w ust. 1, krajowa instytucja płatnicza przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy zawierającą:
1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) krajowej instytucji płatniczej;
2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczonej na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który należna jest wpłata, a w przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym, za który należna jest wpłata;
3) wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 i 6 za następny rok kalendarzowy;
4) wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 za następny rok kalendarzowy;
5) wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 6 i § 4 ust. 2 za dany rok kalendarzowy;
6) wysokość kwoty wynikającej z rozliczenia należnej wpłaty, o której mowa w § 4 ust. 1;
7) wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 za następny rok kalendarzowy, uwzględniającą kwotę, o której mowa w pkt 6;
8) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
9) datę wpłaty, o której mowa w pkt 8.
3.  Deklaracja, o której mowa w ust. 2, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
4.  Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Krajowa instytucja płatnicza rozpoczynająca działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczęła działalność.
2.  W przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszą należną wpłatę uiszcza się za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się pierwszy rok obrotowy tej krajowej instytucji płatniczej.
§  8. 
1.  Wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 1250 euro.
2.  Zmiana zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem zmiany zezwolenia polegającej wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona instytucja płatnicza, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro.
3.  Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, krajowa instytucja płatnicza uiszcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji udzielającej zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, albo decyzji o zmianie tego zezwolenia.
§  9. 
1.  Dokonanie wpisu do rejestru, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem albo zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro.
2.  Opłatę, o której mowa w ust. 1, krajowa instytucja płatnicza uiszcza w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o dokonaniu wpisu do rejestru.
§  10. 
1.  Opłaty, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, z podaniem tytułu wpłaty.
2.  Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1, oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego odpowiednio w dniu wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, wydania decyzji o zmianie tego zezwolenia albo dokonania wpisu do rejestru.
§  11.  Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do należnej wpłaty za rok 2021.
§  12. 
1.  Należną od krajowej instytucji płatniczej wpłatę na pokrycie kosztów nadzoru za rok 2019 wnosi się w terminie, w wysokości i w sposób określony w przepisach dotychczasowych.
2.  Wpłatę, o której mowa w ust. 1, uznaje się za należną wpłatę za rok 2020, która podlega rozliczeniu zgodnie z § 4 w roku 2021.
§  13.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1583).
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI WPŁATY OD KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI WPŁATY OD KRAJOWEJ INSTYTUCJI

PŁATNICZEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

Nazwa krajowej instytucji płatniczej:

..............................................................

..............................................................

NIP: .....................................................

Poz. Wyszczególnienie Dane, w tym

kwoty

zaokrąglone do

pełnych złotych

1 Ustalona przez krajową instytucję płatniczą kwota, o której mowa w art. 76 ust. 4

pkt 2 ustawy, obliczona na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który należna

jest wpłata, a w przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy

nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – na ostatni dzień roku obrotowego

zakończonego w roku kalendarzowym, za który należna jest wpłata

2 Wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia za następny

rok kalendarzowy

3 Wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia

za następny rok kalendarzowy

4 Wysokość stawki obliczonej zgodnie z § 2 ust. 6 i § 4 ust. 2 rozporządzenia za

dany rok kalendarzowy

5 Wysokość kwoty wynikającej z rozliczenia należnej wpłaty, o której mowa w § 4

ust. 1 rozporządzenia

6 Wysokość należnej wpłaty obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia za

następny rok kalendarzowy, uwzględniająca kwotę, o której mowa w pkt 5

7 Kwota wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru

Finansowego

8 Data wpłaty, o której mowa w pkt 7

Osoba upoważniona do złożenia deklaracji:

............................................................

............................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia deklaracji)

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.767

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłaty za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.
Data aktu: 23/04/2020
Data ogłoszenia: 28/04/2020
Data wejścia w życie: 29/04/2020