Czasowe ograniczenie funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W okresie od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie:
1)
wydziałów Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "Akademią", przez zawieszenie:
a)
przeprowadzania okresowej oceny instytutów naukowych Akademii, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "ustawą",
b)
dokonywania oceny komitetów naukowych, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy,
c)
przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Akademii, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy

- z wyłączeniem przypadków, gdy przeprowadzenie czynności w ramach oceny lub konkursu jest możliwe w trybie obiegowym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2)
instytutów naukowych Akademii przez:
a) 2
 (uchylona),
b)
zawieszenie kształcenia:
na studiach podyplomowych,
w innych formach
realizowanego w ramach zajęć;
3) 3
 (uchylony).
2. 
W okresie, o którym mowa w ust. 1, instytuty naukowe Akademii, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
3. 
W przypadku prowadzenia zajęć w sposób określony w ust. 2 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą instytutu naukowego Akademii, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
§  2. 
W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1:
1)
rady naukowe instytutów naukowych Akademii i organy kolegialne samorządu doktorantów podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2)
komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w instytutach naukowych Akademii oraz inne komisje i gremia działające na podstawie statutów tych instytutów podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3)
gremia kolegialne podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 1 i 2 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 27 pkt 3-7 ustawy, i komisje konkursowe, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, podejmują rozstrzygnięcia w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych regulujących ich funkcjonowanie.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).
2 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.

Zmiany w prawie

Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
Ulga podatkowa dla frankowiczów już obowiązuje

15 marca weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy przedłużą korzystne dla kredytobiorców rozwiązania, które obowiązywały do końca 2021 roku.

Piotr Szewczyk 23.03.2022
Ustawa o nowych zasadach działania operatora na gazociągu jamalskim podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która zmienia zasady działania operatora na gazociągu jamalskim. Przewiduje ona m.in. zawarcie kolejnej umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora na Jamale spółce Gaz-System. Ustawa przesądza też, że operator gazociągu jamalskiego ma prawo do wyłącznego korzystania z majątku właściciela tej sieci, niezbędnego do pełnienia obowiązków operatora.

Krzysztof Sobczak 18.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.759

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czasowe ograniczenie funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 27/04/2020
Data ogłoszenia: 27/04/2020
Data wejścia w życie: 28/04/2020