Czasowe ograniczenie funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.U.20.759
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W okresie od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie:
1) wydziałów Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "Akademią", przez zawieszenie:
a) przeprowadzania okresowej oceny instytutów naukowych Akademii, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "ustawą",
b) dokonywania oceny komitetów naukowych, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy,
c) przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Akademii, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy

- z wyłączeniem przypadków, gdy przeprowadzenie czynności w ramach oceny lub konkursu jest możliwe w trybie obiegowym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) instytutów naukowych Akademii przez:
a) 2  (uchylona),
b) zawieszenie kształcenia:
na studiach podyplomowych,
w innych formach
realizowanego w ramach zajęć;
3) 3  (uchylony).
2.  W okresie, o którym mowa w ust. 1, instytuty naukowe Akademii, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
3.  W przypadku prowadzenia zajęć w sposób określony w ust. 2 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą instytutu naukowego Akademii, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
§  2.  W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1:
1) rady naukowe instytutów naukowych Akademii i organy kolegialne samorządu doktorantów podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2) komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w instytutach naukowych Akademii oraz inne komisje i gremia działające na podstawie statutów tych instytutów podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3) gremia kolegialne podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 1 i 2 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 27 pkt 3-7 ustawy, i komisje konkursowe, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, podejmują rozstrzygnięcia w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych regulujących ich funkcjonowanie.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).
2 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.759

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czasowe ograniczenie funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 27/04/2020
Data ogłoszenia: 27/04/2020
Data wejścia w życie: 28/04/2020