Czasowe ograniczenie funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
W okresie od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie:
1)
wydziałów Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "Akademią", przez zawieszenie:
a)
przeprowadzania okresowej oceny instytutów naukowych Akademii, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "ustawą",
b)
dokonywania oceny komitetów naukowych, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy,
c)
przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Akademii, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy

- z wyłączeniem przypadków, gdy przeprowadzenie czynności w ramach oceny lub konkursu jest możliwe w trybie obiegowym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2)
instytutów naukowych Akademii przez:
a) 2
 (uchylona),
b)
zawieszenie kształcenia:
na studiach podyplomowych,
w innych formach
realizowanego w ramach zajęć;
3) 3
 (uchylony).
2. 
W okresie, o którym mowa w ust. 1, instytuty naukowe Akademii, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
3. 
W przypadku prowadzenia zajęć w sposób określony w ust. 2 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą instytutu naukowego Akademii, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
§  2. 
W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1:
1)
rady naukowe instytutów naukowych Akademii i organy kolegialne samorządu doktorantów podejmują uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
2)
komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w instytutach naukowych Akademii oraz inne komisje i gremia działające na podstawie statutów tych instytutów podejmują uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3)
gremia kolegialne podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 1 i 2 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 27 pkt 3-7 ustawy, i komisje konkursowe, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy, podejmują rozstrzygnięcia w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych regulujących ich funkcjonowanie.

§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).
2 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.863) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.759

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Czasowe ograniczenie funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 27/04/2020
Data ogłoszenia: 27/04/2020
Data wejścia w życie: 28/04/2020