Określenie innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań.

Dz.U.20.731
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań
Na podstawie art. 15zzg ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa inne terminy przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160 oraz z 2020 r. poz. 284).
§  2. 
1.  Terminy określone w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. poz. 1548), do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., przedłuża się o 14 dni.
2.  Sprawozdania miesięczne określone w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, za marzec 2020 r. przekazuje się Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do dnia 4 maja 2020 r.
§  3. 
1.  Terminy określone w § 4 ust. 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 2 oraz § 8-10 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań za I i II kwartał 2020 r., przedłuża się o 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Sprawozdania określone w § 10 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, za I kwartał 2020 r. przekazuje się Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.731

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań.
Data aktu: 22/04/2020
Data ogłoszenia: 24/04/2020
Data wejścia w życie: 25/04/2020