Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.20.690
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436, 718, 1253 i 2395) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 5a w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

" "pro auctore" i "pro familiae", o których mowa w art. 95b ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne,";

2) w § 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wpisano w sposób błędny lub niezgodny z ustawą - Prawo farmaceutyczne adnotację na recepcie wystawionej dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne;";

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.";

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w przypadku farmaceutów - 04;";

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia część 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Część pierwsza numeru nie zawiera oznaczeń literowych. Na część tę składa się dla recept "pro auctore" i "pro familiae" 13 bloków cyfr lub liczb o stałej kolejności, a dla pozostałych recept 12 takich bloków:

1) blok pierwszy reprezentowany przez cyfrę "2";

2) blok drugi reprezentowany przez liczbę "16";

3) blok trzeci reprezentowany przez liczbę "840";

4) blok czwarty reprezentowany przez cyfrę "1";

5) blok piąty reprezentowany przez liczbę "113883";

6) blok szósty reprezentowany przez cyfrę "3";

7) blok siódmy reprezentowany przez liczbę "4424";

8) blok ósmy reprezentowany przez cyfrę "2";

9) blok dziewiąty reprezentowany przez cyfrę "10" dla recept "pro auctore" i "pro familiae" albo cyfrę "7" dla pozostałych recept;

10) blok dziesiąty stanowiący:

a) dla recept "pro auctore" i "pro familiae" oznaczenie zawodu osoby uprawnionej: - w przypadku lekarzy i felczerów - 1,

– w przypadku pielęgniarek - 2, - w przypadku położnych - 3,

– w przypadku farmaceutów - 4,

b) dla pozostałych recept wewnętrzny identyfikator podmiotu nadawany automatycznie przez Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ustawy o SIOZ; wartość reprezentująca ten blok jest każdorazowo inna, może ją stanowić cyfra albo dowolna liczba zawierająca dowolnie wiele cyfr;

11) blok jedenasty:

a) stanowiący dla recept "pro auctore" i "pro familiae" numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej (bez liter i zer wiodących),

b) dla pozostałych recept - reprezentowany przez cyfrę "2";

12) blok dwunasty:

a) dla recept "pro auctore" i "pro familiae" - reprezentowany przez cyfrę "2",

b) dla pozostałych recept - reprezentowany przez cyfrę "1";

13) blok trzynasty wyłącznie dla recept "pro auctore" i "pro familiae" reprezentowany przez cyfrę "1".

Bloki są przedzielone kropką.";

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części I:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne, jest przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, przy czym w przypadku:

1) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej:

a) cyfra pierwsza ma wartość "3",

b) cyfra druga ma wartość "0" dla numeru, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne,

c) cyfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy czym, jeżeli w identyfikatorze pojawiają się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer,

d) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II;

2) farmaceuty:

a) cyfra pierwsza ma wartość "8",

b) cyfry od drugiej do dziewiątej przyjmują wartość 8-cyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu farmaceuty (PWZF) w Centralnym Rejestrze Farmaceutów,

c) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II.",

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne, przyjmując wartości:

- określone w ust. 3 pkt 1 lit. b i c - w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych,

- określone w ust. 3 pkt 2 lit. b - w przypadku farmaceutów;",

c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) cyfry od drugiej do dziewiątej określają identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne, przyjmując wartości określone w:

a) ust. 3 pkt 1 lit. b i c - w przypadku lekarza, lekarza dentysty, felczera, pielęgniarki i położnej,

b) ust. 3 pkt 2 lit. b - w przypadku farmaceuty;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020