Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz tryb postępowania odwoławczego.

Dz.U.20.66
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2) ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
4) nieletnim - rozumie się przez to ucznia i wychowanka;
5) zakładzie - rozumie się przez to zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.
§  2. 
1.  W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości dyrektor zakładu niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.
2.  Opinia, o której mowa w art. 6a ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, jest wyrażana w formie pisemnej, w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
§  3. 
1.  Nauczyciel może zgłosić, w formie pisemnej, w postaci papierowej, uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.
2.  Na wniosek nauczyciela podczas zapoznawania go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
§  4. 
1.  Dyrektor zakładu doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.
2.  Karta oceny pracy zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
4) staż pracy pedagogicznej;
5) stopień awansu zawodowego;
6) wykształcenie;
7) datę dokonania ostatniej oceny pracy;
8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;
9) uzasadnienie oceny pracy;
10) datę dokonania oceny pracy;
11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;
12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.
3.  Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
§  5. 
1.  Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy dyrektor zakładu przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania, Ministrowi Sprawiedliwości.
2.  Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel rady zakładu;
3) właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant, o ile odwołanie dotyczy oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego;
4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
3.  Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Przewodniczący zespołu, o którym mowa w ust. 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.
4.  Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 6a ust. 10a Karty Nauczyciela, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
5.  Zespół sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.
6.  Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.
7.  W przypadku rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy przez zespół oceniający stosuje się § 4 ust. 2 i 3 oraz § 8 ust. 2.
§  6.  Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
§  7. 
1.  Oceny pracy dyrektora zakładu dokonuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady zakładu i zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie. Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także spostrzeżenia sędziego rodzinnego poczynione w toku wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich przedstawiane Ministrowi w sprawozdaniu każdorazowo po zakończeniu kontroli w zakładzie.
2.  Opinie, o których mowa w ust. 1, wyraża się na piśmie.
3.  Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu przepisy § 2 ust. 1 oraz § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
§  8. 
1.  Wniosek dyrektora zakładu o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel organu nadzoru zwierzchniego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 95 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
3) przedstawiciel rady zakładu;
4) właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant - powołany na wniosek ocenianego dyrektora zakładu;
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora zakładu - powołany na jego wniosek.
2.  W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której odwołuje się dyrektor zakładu.
3.  Przepisy § 5 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
§  9.  Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora zakładu, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora zakładu przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 2263 oraz z 2019 r. poz. 928), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.66

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz tryb postępowania odwoławczego.
Data aktu: 03/01/2020
Data ogłoszenia: 15/01/2020
Data wejścia w życie: 16/01/2020