Legitymacje służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2020.636
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzory legitymacji służbowych:
a) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami",
b) osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej "pracownikami";
2) organy właściwe do wydawania legitymacji służbowych;
3) tryb wydawania, wymiany i zwrotu legitymacji służbowych;
4) okoliczności złożenia do depozytu i zwrotu legitymacji służbowych.
§  2.  Wzór legitymacji służbowej:
1) funkcjonariusza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) pracownika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Legitymacje służbowe wydają:
1) minister właściwy do spraw finansów publicznych - Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - zastępcom Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorom izb administracji skarbowej, funkcjonariuszom i pracownikom odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym w Krajowej Szkole Skarbowości oraz funkcjonariuszom pełniącym służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i pracownikom zatrudnionym w tym urzędzie wykonującym zadania Krajowej Administracji Skarbowej,
3) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - funkcjonariuszom i pracownikom odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym w Krajowej Informacji Skarbowej,
4) dyrektor izby administracji skarbowej - funkcjonariuszom i pracownikom odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym w izbie administracji skarbowej

- zwani dalej "wydającymi".

§  4.  Odbiór legitymacji służbowej funkcjonariusz i pracownik potwierdzają własnoręcznym podpisem.
§  5. 
1.  Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:
1) odwołania ze stanowiska;
2) zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego;
3) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;
4) przeniesienia funkcjonariusza do innej służby;
5) przeniesienia funkcjonariusza do pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
6) przeniesienia pracownika do pracy do innej jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, z wyłączeniem przeniesienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 5;
7) przeniesienia pracownika poza korpus służby cywilnej.
2.  Funkcjonariusz i pracownik obowiązani są osobiście zwrócić wydającemu legitymację służbową.
3.  Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające osobisty zwrot legitymacji służbowej, czynności te wykonuje członek rodziny albo bezpośredni przełożony funkcjonariusza albo pracownika.
§  6. 
1.  Wymiany legitymacji służbowej dokonuje wydający na wniosek funkcjonariusza albo pracownika.
2.  Wymiana legitymacji służbowej następuje po uprzednim dokonaniu zwrotu legitymacji, o ile nie nastąpiła jej utrata. Przepis § 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
1.  Legitymacja służbowa podlega złożeniu do depozytu w przypadku:
1) udzielenia urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego;
2) czasowego przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
3) oddelegowania funkcjonariusza do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno- -Skarbową albo do wykonywania pracy w instytucjach Unii Europejskiej, jednostkach utworzonych przez Unię Europejską lub organizacjach międzynarodowych;
4) zawieszenia stosunku pracy lub w pełnieniu obowiązków na skutek zastosowania wobec pracownika tymczasowego aresztowania lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego lub karnego;
5) przeniesienia pracownika do innej jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej na okres nie dłuższy niż 2 lata.
2.  Przepis § 5 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  8.  Informacje o wydanych legitymacjach służbowych, w tym dotyczące ich wymiany, zwrotu oraz złożenia do depozytu odnotowuje się w rejestrze wydanych legitymacji służbowych.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

wzór

Awers

wzór

Rewers

I. 

OPIS LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część wewnętrzna legitymacji ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 × 53,98 mm (ID-1) wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej metodą grawerowania laserowego.
1. Awers:
1) tło reliefowe, zadruk techniką offsetową w technice druku irysowego;
2) mikrodruki;
3) tłoczenie powierzchni liniami z mikrodrukiem;
4) nadruki farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym;
5) grawerowane laserowo:
a) wizerunek twarzy funkcjonariusza * ,
b) dane personalne funkcjonariusza;
6) numeracja indywidualna blankietu grawerowana laserowo;
7) napisy różnej wielkości:
a) RZECZPOSPOLITA POLSKA - napis wydrukowany farbą optycznie zmienną,
b) KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA,
c) Legitymacja służbowa,
d) Nr,
e) Ważna do,
f) SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA,
g) Organ wydający,
h) Imię,
i) Nazwisko,
j) Stopień służbowy;
8) z prawej strony wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
9) pod wizerunkiem orła - znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej, białego koloru na emblemacie w kolorze szarym;
10) w dolnej części napis: "KAS" - w kolorze odpowiadającym kolorystyce tła legitymacji.
2. Rewers:

wzór

1) tło reliefowe, zadruk techniką offsetową w technice druku irysowego;
2) nadruki farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym;
3) w środkowej części czarny napis:

"W przypadku znalezienia legitymacji należy

zwrócić ją niezwłocznie do najbliższej

jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej

albo do najbliższej jednostki Policji.";

4) w dolnej części napis: "KAS" - w kolorze odpowiadającym kolorystyce tła legitymacji.
II. 

OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka legitymacji jest wykonana z materiału skóropodobnego w kolorze czarnym oraz z tłoczeniami w postaci:
1) napisu: "RZECZPOSPOLITA POLSKA";
2) wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
3) napisu: "KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA".

Na środku okładki legitymacji znajduje się miejsce na patkę/pasek umożliwiający zamocowanie znaku identyfikacji indywidualnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ OSOBY ZATRUDNIONEJ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

wzór

Awers

wzór

Rewers

I. 

OPIS LEGITYMACJI OSOBY ZATRUDNIONEJ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Część wewnętrzna legitymacji ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 × 53,98 mm (ID-1) wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej metodą grawerowania laserowego.
1. Awers:
1) tło reliefowe, zadruk techniką offsetową w technice druku irysowego;
2) mikrodruki;
3) tłoczenie powierzchni liniami z mikrodrukiem;
4) nadruki farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym;
5) grawerowane laserowo:
a) wizerunek twarzy pracownika * ,
b) dane personalne pracownika;
6) numeracja indywidualna blankietu grawerowana laserowo;
7) napisy różnej wielkości:
a) RZECZPOSPOLITA POLSKA - wydrukowany farbą optycznie zmienną
b) KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA,
c) Legitymacja służbowa,
d) Nr,
e) Ważna do,
f) Organ wydający,
g) Imię,
h) Nazwisko,
i) Stanowisko,
j) Miejsce pracy;
8) z prawej strony wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
9) pod wizerunkiem orła - znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej, białego koloru na emblemacie w kolorze szarym;
10) w dolnej części napis: "KAS" - w kolorze odpowiadającym kolorystyce tła legitymacji.
2. Rewers:
1) tło reliefowe, zadruk techniką offsetową w technice druku irysowego;
2) nadruki farbami aktywnymi w promieniowaniu ultrafioletowym;
3) w środkowej części czarny napis:

"W przypadku znalezienia legitymacji należy

zwrócić ją niezwłocznie do najbliższej jednostki organizacyjnej

Krajowej Administracji Skarbowej

albo do najbliższej jednostki Policji.";

4) w dolnej części napis: "KAS" w kolorze odpowiadającym kolorystyce tła legitymacji.
II. 

OKŁADKA LEGITYMACJI

wzór

Okładka legitymacji jest wykonana z materiału skóropodobnego w kolorze czarnym oraz z tłoczeniami w postaci:

1) napisu: "RZECZPOSPOLITA POLSKA";
2) wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
3) napisu: "KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA".
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 641), które utraciło moc z dniem 2 marca 2020 r. zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).
* Aktualny, zintegrowany z podłożem wizerunek twarzy funkcjonariusza powinien być sporządzony na podstawie fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, wykonanej na jednolitym, jasnym tle, mającej dobrą ostrość, pokazującej wyraźnie oczy i twarz, przedstawiającej osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70-80% fotografii, i pokazującej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
* Aktualny, zintegrowany z podłożem wizerunek twarzy pracownika powinien być sporządzony na podstawie fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, wykonanej na jednolitym, jasnym tle, mającej dobrą ostrość, pokazującej wyraźnie oczy i twarz, przedstawiającej osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70-80% fotografii, i pokazującej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.636

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Legitymacje służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
Data aktu: 07/04/2020
Data ogłoszenia: 09/04/2020
Data wejścia w życie: 10/04/2020