Mianowanie na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2020.633
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb mianowania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", na stopnie Straży Marszałkowskiej;
2) wzory wniosku o mianowanie na stopień i aktu mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej oraz tryb ich sporządzania.
§  2. 
1.  Funkcjonariusza mianuje się na wyższe stopnie Straży Marszałkowskiej z okazji święta Straży Marszałkowskiej, świąt narodowych lub obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych.
2.  Mianowanie funkcjonariusza na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej i nadinspektora Straży Marszałkowskiej następuje z dniem wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Osobę przenoszoną do służby w Straży Marszałkowskiej na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej "ustawą", albo osobę przyjmowaną do służby w Straży Marszałkowskiej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy mianuje się na odpowiedni stopień Straży Marszałkowskiej z dniem przeniesienia albo przyjęcia do służby w Straży Marszałkowskiej.
4.  Mianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień Straży Marszałkowskiej w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, może nastąpić w każdym terminie. Datę mianowania określa rozkaz personalny wydany w związku z tym mianowaniem.
5.  Mianowanie funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkowskiej w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, następuje z ostatnim dniem służby.
§  3. 
1.  Mianowanie funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkowskiej, z wyjątkiem stopnia aplikanta Straży Marszałkowskiej, następuje na wniosek o mianowanie na stopień Straży Marszałkowskiej, zwany dalej "wnioskiem o mianowanie".
2.  Wniosek o mianowanie:
1) na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej i nadinspektora Straży Marszałkowskiej Marszałek Sejmu składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2) na pozostałe stopnie w korpusie oficerów oraz w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 pkt 2 ustawy, Szef Kancelarii Sejmu składa Marszałkowi Sejmu;
3) na stopnie w korpusie szeregowych, korpusie podoficerów oraz korpusie chorążych Komendant Straży Marszałkowskiej składa Szefowi Kancelarii Sejmu.
3.  Wniosek o mianowanie, z zastrzeżeniem ust. 4, zawiera:
1) podstawę prawną mianowania;
2) nazwisko, imię (imiona) funkcjonariusza oraz imię ojca;
3) datę wstąpienia do służby;
4) zajmowane stanowisko służbowe;
5) posiadany stopień Straży Marszałkowskiej, datę mianowania na stopień oraz stopień według etatu;
6) informację o posiadanym wykształceniu;
7) informację o przeszkoleniu zawodowym;
8) informacje dotyczące opinii służbowej;
9) wskazanie stopnia, na który ma być mianowany;
10) uzasadnienie;
11) datę sporządzenia wniosku;
12) pieczęć imienną i podpis wnioskodawcy.
4.  Wniosek o mianowanie na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej funkcjonariuszy, którzy odbyli szkolenie specjalistyczne zakończone zdanym egzaminem oficerskim, sporządza się jako wniosek zbiorczy, który zawiera:
1) podstawę prawną mianowania;
2) wskazanie daty promocji na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej;
3) tabelaryczne zestawienie danych dotyczących funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne zakończone zdanym egzaminem oficerskim:
a) posiadany stopień Straży Marszałkowskiej,
b) nazwisko i imię (imiona) oraz imię ojca,
c) informację o posiadanym wykształceniu,
d) ocenę z egzaminu oficerskiego;
4) datę sporządzenia wniosku;
5) pieczęć imienną i podpis wnioskodawcy.
5.  Wniosek o mianowanie sporządza Komendant Straży Marszałkowskiej co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem mianowania na stopnie.
6.  Wzór wniosku o mianowanie na stopień Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
7.  Wzór wniosku zbiorczego o mianowanie na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień Straży Marszałkowskiej osoba, która wystąpiła z wnioskiem o mianowanie, niezwłocznie zawiadamia pisemnie o tym fakcie organ uprawniony do mianowania na stopień Straży Marszałkowskiej objęty wnioskiem.
2.  Dokonanie zawiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o mianowanie.
§  5.  W przypadku gdy funkcjonariusz, który zdał egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych albo egzamin oficerski, uzyskał niedostateczną ocenę ogólną w opinii służbowej albo w przypadku gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie karene lub dyscyplinarne, mianowanie na stopień odpowiednio młodszego aspiranta Straży Marszałkowskiej albo podkomisarza Straży Marszałkowskiej może nastąpić:
1) w kolejnych terminach przewidzianych do mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych lub korpusie oficerskim, po uzyskaniu przez niego co najmniej dostatecznej oceny ogólnej w opinii służbowej, po umorzeniu postępowania dyscyplinarnego albo po zatarciu wymierzonej kary dyscyplinarnej;
2) po uniewinnieniu na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub orzeczenia o uniewinnieniu wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.
§  6. 
1.  Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień Straży Marszałkowskiej sporządza się akt mianowania na podstawie:
1) postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej i nadinspektora Straży Marszałkowskiej;
2) rozkazu personalnego Marszałka Sejmu o mianowaniu na pozostałe stopnie w korpusie oficerów Straży Marszałkowskiej;
3) rozkazu personalnego Szefa Kancelarii Sejmu o mianowaniu na stopnie Straży Marszałkowskiej w pozostałych korpusach.
2.  Akt mianowania zawiera:
1) wskazanie podmiotu dokonującego mianowania;
2) podstawę prawną mianowania;
3) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza;
4) wskazanie stopnia, na który funkcjonariusz jest mianowany;
5) wskazanie daty mianowania;
6) datę sporządzenia aktu;
7) podpis uprawnionej osoby, o której mowa w ust. 3.
3.  Akt mianowania podpisuje:
1) Szef Kancelarii Sejmu - na stopnie w korpusie oficerów;
2) Komendant Straży Marszałkowskiej - na stopnie w pozostałych korpusach.
4.  Aktu mianowania nie sporządza się dla stopnia aplikanta Straży Marszałkowskiej.
5.  Wzór aktu mianowania na:
1) stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej oraz nadinspektora Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) pozostałe stopnie w korpusie oficerów jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3) stopnie w pozostałych korpusach jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Wręczenia aktu mianowania dokonuje się w sposób uroczysty.
2.  Funkcjonariusza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, zawiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia tego aktu.
3.  W przypadku gdy funkcjonariusz mianowany na stopień Straży Marszałkowskiej zmarł przed otrzymaniem aktu mianowania albo gdy mianowanie na stopień następuje w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, akt mianowania wręcza się członkowi rodziny funkcjonariusza, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy.
§  8.  Funkcjonariusz mianowany na stopień Straży Marszałkowskiej po dniu 17 maja 2019 r. otrzymuje akt mianowania sporządzony i podpisany według odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 4 albo 5 do rozporządzenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WNIOSEK

O MIANOWANIE NA STOPIEŃ STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Na podstawie ..........................1) ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

wnoszę o mianowanie:

1. Nazwisko ........................................................................... imię/imiona ..............................

....................................................................... imię ojca ........................................................

2. Data wstąpienia do służby .....................................................................................................

3. Zajmowane stanowisko służbowe .........................................................................................

4. Posiadany stopień Straży Marszałkowskiej ..........................................................................

data mianowania na stopień ...................................... stopień wg etatu ...................................

5. Wykształcenie2) .....................................................................................................................

................................................................................................................................................

6. Przeszkolenie zawodowe ......................................................................................................

................................................................................................................................................

7. Informacje dotyczące opinii służbowej funkcjonariusza3) ...................................................

................................................................................................................................................

na stopień ...............................................................................................................................

UZASADNIENIE

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..............................................................................................

(miejscowość, data)(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

1) Należy wskazać podstawę prawną mianowania.

2) Należy podać nazwę szkoły, rok ukończenia, posiadany tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy.

3) Należy podać datę ostatniej opinii służbowej oraz ogólną ocenę z opiniowania służbowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WNIOSEK ZBIORCZY O MIANOWANIE

na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie ...........................1) ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

wnoszę o mianowanie niżej wymienionych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej z dniem ..........................................2) na stopień

PODKOMISARZA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Lp. Posiadany stopień Nazwisko i imię (imiona) Imię ojca Wykształcenie3) Ocena z egzaminu oficerskiego
1
2

...................................... .......................................................

(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

1) Należy wskazać podstawę prawną mianowania.

2) Należy wskazać datę promocji.

3) Należy wskazać nazwę szkoły oraz rok jej ukończenia, posiadany tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
ZAŁĄCZNIK Nr  4
ZAŁĄCZNIK Nr  5

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020