Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

Dz.U.2020.626
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi
Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1658) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku przewozu paliw opałowych uzupełnienie zgłoszenia przez podmiot odbierający o informacje, o których mowa w art. 5 ust. 6 albo art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej "ustawą", może odbyć się również z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC.";

2) w § 5:
a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do podmiotu odbierającego będącego:

1) zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej;

2) osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) - jeżeli uzupełnienie zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, o informację o odbiorze towaru odbywa się z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC.";

3) w załączniku do rozporządzenia:
a) odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Wypełnia się:

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia,

- od dnia 1 sierpnia 2020 r., w przypadku podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.",

b) zdanie trzecie objaśnienia pola 2 i 10 otrzymuje brzmienie:

"Od dnia 1 sierpnia 2020 r. podmiot odbierający wypełnia pole 10 w celu uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.".

§  2. 
1.  Do dnia 31 lipca 2020 r. uwierzytelniania podmiotu odbierającego z podaniem unikatowego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC nie stosuje się do podmiotów odbierających, jeżeli uzupełniają zgłoszenie o informacje o odbiorze towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu.
2.  Uwierzytelnianie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podmiotu odbierającego, który uzupełniał zgłoszenie w sposób określony w ust. 1, uznaje się za prawidłowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.626

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.
Data aktu: 06/04/2020
Data ogłoszenia: 08/04/2020
Data wejścia w życie: 09/04/2020