Zmiana rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2020.61
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2
Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 29 otrzymuje brzmienie:
29 Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As

- frakcja wdychalna4)

0,01 - - - -
2) lp. 41 otrzymuje brzmienie:
41 Benzo[a]piren

[50-32-8]

0,002 - - - skóra
3) lp. 46 otrzymuje brzmienie:
46 Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Be

- frakcja wdychalna4), 21)

0,0002 - - - -
4) lp. 65 otrzymuje brzmienie:
65 Buta-1,3-dien

[106-99-0]

2,2 - - - -
5) lp. 100 otrzymuje brzmienie:
100 Chloroeten (chlorek winylu)

[75-01-4]

2,6 - - - -
6) lp. 138 otrzymuje brzmienie:
138 Dibenzo [a, h] antracen

[53-70-3]

0,004 - - - skóra
7) lp. 152 otrzymuje brzmienie:
152 1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)

[107-06-2]

8,2 - - - skóra
8) lp. 157 otrzymuje brzmienie:
157 2,2' -Dichlo ro-4,4' -metylenodianilina

[101114-4]

0,01 - - - skóra
9) lp. 207 otrzymuje brzmienie:
207 1,2-Epoksypropan

[75-56-9]

2,4 - - - -
10) lp. 238 otrzymuje brzmienie:
238 Fenylohydrazyna [100-63-0] i jej sole

- w przeliczeniu na fenylohydrazynę Chlorowodorek fenylohydrazyny

[59-88-1], [27140-08-5]

Siarczan(VI) fenylohydrazyny

[52033-74-6]

1,9 - - - skóra
11) lp. 248 otrzymuje brzmienie:
248 Formaldehyd22)

[50-00-0]

0,37 0,74 - - skóra
12) lp. 303 otrzymuje brzmienie:
303 Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Cd:

- frakcja wdychalna4)

0,001 - - - -
13) lp. 454 otrzymuje brzmienie:
454 Pyły drewna

[-]

- frakcja wdychalna4), 23)

2,0 - - - -
14) lp. 505 otrzymuje brzmienie:
505 2-Toliloamina (o-toluidyna)

[95-53-4]

0,5 - - - skóra
15) lp. 526 otrzymuje brzmienie:
526 Trimetyloamina

[75-50-3]

4,9 12,5 - - -
16) lp. 542 otrzymuje brzmienie:
542 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA20) 24)

[-]

0,002 - - - skóra
17) lp. 554 otrzymuje brzmienie:
554 Związki chromu(VI)

- w przeliczeniu na Cr(VI)

[-]

0,005 - - - -
18) po lp. 556 dodaje się lp. 557-566 w brzmieniu:
557 Chinolina

[91-22-5]

0,6 - - - skóra
558 Cisplatyna

[15663-27-1]

0,002 - - - skóra
559 N-Hydroksymocznik

- frakcja wdychalna4)

[127-07-1]

0,01 - - - '
560 Bromian(V) potasu

- frakcja wdychalna4)

[7758-01-2]

0,44 - - - '
561 3,3'-Dimetylobenzydyna

[119-93-7] i jej sole

- frakcja wdychalna4)

Dichlorowodorek3,3'-dimetylobenzydyny

[612-82-2]

0,03 - - - skóra
562 Fenoloftaleina

[77-09-8]

8 - - - -
563 Etopozyd

- frakcja wdychalna4)

[33419-42-0]

0,0017 - - - -
564 Fluorouracyl

- frakcja wdychalna4)

[51-21-8]

0,0035 - - - skóra
565 2-Nitroanizol

[91-23-6]

1,6 - - - -
566 N-Nitrozodimetyloamina

[62-75-9]

0,0025 - - - skóra
19) objaśnienie nr 16 otrzymuje brzmienie:

"16) NDS dotyczy również pozostałych izomerycznych alkoholi z wyłączeniem 3-metylobutan-1-olu (alkoholu izoamylowego) [123-51-3].";

20) skreśla się objaśnienie nr 17;
21) dodaje się objaśnienia nr 21-24 w brzmieniu:

"21) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy.

22) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę.

23) Wartość NDS dotyczy wszystkich pyłów drewna.

24) Oznakowanie "skóra" dotyczy wszystkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są sklasyfikowane jako rakotwórcze.".

§  2. 
1.  Do dnia 19 lutego 2021 r. wartość NDS 1,2-dichloroetanu (dichlorku etylenu) wynosi 50 mg/m3.
2.  Do dnia 10 lipca 2021 r. wartość NDS 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny wynosi 0,02 mg/m3.
3.  Do dnia 10 lipca 2021 r. wartość NDS kadmu frakcji wdychalnej wynosi 0,01 mg/m3, a frakcji respirabilnej wynosi 0,002 mg/m3.
4.  Od dnia 11 lipca 2021 r. do dnia 11 lipca 2027 r. wartość NDS kadmu frakcji wdychalnej wynosi 0,004 mg/m3.
5.  Do dnia 17 stycznia 2023 r. wartość NDS dla pyłów drewna wynosi 3 mg/m3.
6.  Do dnia 17 stycznia 2025 r. wartość NDS związków chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) wynosi 0,010 mg/m3, a w odniesieniu do procesów spawania lub cięcia plazmowego lub podobnych procesów roboczych powodujących powstawanie dymu ta wartość NDS wynosi 0,01 mg/m3.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020 r.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UEL 30 z 31.01.2019, str. 112);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.61

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Data aktu: 09/01/2020
Data ogłoszenia: 15/01/2020
Data wejścia w życie: 17/01/2020