Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2020.60
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091 i 1936, z 2018 r. poz. 1297 oraz z 2019 r. poz. 872) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 2 w lit. c:
tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"– modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego, albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, albo na operacje związane z nawadnianiem, ",

uchyla się tiret czwarte,
b) w pkt 7 po wyrazach "w 2019 r." dodaje się wyrazy

"i w 2020 r.";

2) w § 2b:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej, złożone w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, ustaloną według stanu na dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, zgodnie z którą przysługuje ta pomoc, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, rozpatruje się w trybie określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w ust. 2, z tym że podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy, w przypadku gdy są spełnione warunki przyznania pomocy, w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym okaże się, że w ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operacje objęte tymi wnioskami.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy informuje się o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie zostały wezwane do zawarcia umowy zgodnie z ust. 3, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH LUB LATACH W RAMACH OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ LUB PODDZIAŁAŃ

I. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wysokość limitów środków w euro na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa Wysokość limitów środków w euro na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wysokość limitów środków w euro na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Wysokość limitów środków w euro na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Wysokość limitów środków w euro na operacje typu kształtowanie przestrzeni publicznej Wysokość limitów środków w euro razem
dolnośląskie 2 589 271 23 240 756 12 391 245 1 573 444 6 992 543 0 46 787 259
kujawsko-

-pomorskie

2 805 190 26 431 207 19 766 000 320 000 2 487 540 1 024 411 52 834 348
lubelskie 3 829 166 35 375 575 30 563 423 0 3 898 817 1 580 000 75 246 981
lubuskie 684 654 16 003 765 17 079 875 72 026 3 018 373 139 255 36 997 948
łódzkie 3 905 271 36 593 152 11 440 776 0 2 071 322 1 089 648 55 100 169
małopolskie 1 698 120 37 610 089 13 609 653 507 192 3 026 684 5 770 014 62 221 752
mazowieckie 6 830 640 32 118 162 44 311 710 843 619 2 692 417 1 678 383 88 474 931
opolskie 234 500 17 726 450 10 427 370 540 000 3 200 000 1 070 000 33 198 320
podkarpackie 2 727 692 39 257 602 15 904 647 483 821 1 205 953 1 621 184 61 200 899
podlaskie 2 916 384 31 148 223 21 577 741 110 706 0 0 55 753 054
pomorskie 2 403 015 13 172 230 28 106 701 451 264 0 464 478 44 597 688
śląskie 1 144 800 19 840 328 23 068 839 0 0 0 44 053 967
świętokrzyskie 1 220 520 27 162 211 12 551 200 0 2 010 875 0 42 944 806
warmińsko-mazurskie 2 372 730 20 674 260 33 400 000 529 279 1 328 639 615 640 58 920 548
wielkopolskie 2 509 120 29 356 676 33 331 735 1 510 850 5 927 114 1 743 206 74 378 701
zachodniopomorskie 2 374 000 22 569 525 19 975 240 194 200 3 600 702 1 083 662 49 797 329
Razem 40 245 073 428 277 694 347 508 672 7 136 401 41 460 979 17 879 881 882 508 700

I A. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania współpraca

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Wysokość limitów środków w euro na realizację operacji w zakresie, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 17 380 977 1 498 179 18 879 156
pozostałe województwa 53 865 426 15 253 604 69 119 030
Razem 71 246 403 16 751 783 87 998 186

II. Wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania:

A. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 2 461 998
pozostałe województwa 5 173 519
Razem 7 635 517

B. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 7 281 439
pozostałe województwa 12 718 162
Razem 19 999 601

C. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na operacje typu:

1) modernizacja gospodarstw rolnych w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro w obszarze rozwój produkcji prosiąt albo w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego albo w obszarze rozwój produkcji bydła mięsnego albo z przeznaczeniem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu Wysokość limitów w euro na operacje związane z nawadnianiem Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 352 382 193 14 995 000 367 377 193
pozostałe województwa 1 997 615 770 85 005 000 2 082 620 770
Razem 2 349 997 963 100 000 000 2 449 997 963

2) inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 13 550 817
pozostałe województwa 76 788 077
Razem 90 338 894

3) inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 13 083 148
pozostałe województwa 105 853 958
Razem 118 937 106

D. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
dolnośląskie 21 944 277
kujawsko-pomorskie 0
lubelskie 54 367 336
lubuskie 4 528 290
łódzkie 4 876 768
małopolskie 32 432 024
mazowieckie 10 409 509
opolskie 3 119 372
podkarpackie 78 585 177
podlaskie 32 063 529
pomorskie 6 097 223
śląskie 24 152 381
świętokrzyskie 10 139 370
warmińsko-mazurskie 0
wielkopolskie 1 983 762
zachodniopomorskie 0
Razem 284 699 018

E. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 3 253 105
pozostałe województwa 20 226 543
Razem 23 479 648

F. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 107 086 512
pozostałe województwa 610 892 118
Razem 717 978 630

G. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 28 999 705
pozostałe województwa 202 997 938
Razem 231 997 643

H. Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 1 499 214
pozostałe województwa 4 497 643
Razem 5 996 857

I. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, na operacje dotyczące:

1) zapobiegania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 6 927 500
pozostałe województwa 43 072 500
Razem 50 000 000

2) zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 6 857 017
pozostałe województwa 42 634 261
Razem 49 491 278

J. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw:

1) z wyłączeniem limitu środków dostępnych na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 83 016 132
pozostałe województwa 522 941 039
Razem 605 957 171

2) na operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowane w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 19 121 071
pozostałe województwa 120 448 792
Razem 139 569 863

K. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 9 245 278
pozostałe województwa 56 184 859
Razem 65 430 137

L. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na operacje inne niż określone w § 1 pkt 2 lit. k

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 38 706 162
pozostałe województwa 235 222 802
Razem 273 928 964

III. Wysokość limitów środków w 2015 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach:

A. Działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 1 094 940
pozostałe województwa 8 805 060
Razem 9 900 000

B. Poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie 18 382 919
pozostałe województwa 111 195 533
Razem 129 578 452

IV. Wysokość limitów środków w 2016 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie 212 344
pozostałe województwa 1 289 204
Razem 1 501 548

V. Wysokość limitów środków w 2017 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 14 600 701 0 14 600 701
pozostałe województwa 122 865 469 802 975 123 668 444
Razem 137 466 170 802 975 138 269 145

VI. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów na poddziałania:

A. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 1 900 000
pozostałe województwa 8 100 000
Razem 10 000 000

B. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro
mazowieckie 5 678 000
pozostałe województwa 24 322 000
Razem 30 000 000

VII. Wysokość limitów środków w 2018 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
mazowieckie 87 240 411
pozostałe województwa 391 462 463
Razem 478 702 874

VIII. Wysokość limitów środków w 2019 r. i w 2020 r. dostępnych w poszczególnych województwach w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój na operacje typu przetwórstwo i marketing produktów rolnych z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych przez podmiot, który działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wysokość limitów środków w euro z przeznaczeniem na inwestycje dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej przez rolników, ich małżonków lub domowników w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej albo inwestycje dotyczące rozpoczynania lub prowadzenia działalności przez rolników lub ich małżonków w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wysokość limitów środków w euro razem
mazowieckie 2 415 000 9 660 000 12 075 000
pozostałe województwa 12 585 000 50 340 000 62 925 000
Razem 15 000 000 60 000 000 75 000 000
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.60

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 08/01/2020
Data ogłoszenia: 15/01/2020
Data wejścia w życie: 16/01/2020