Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.20.591
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 323, 816 i 1672 oraz z 2019 r. poz. 230) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp. Nazwa stanowiska Stopień etatowy Grupa uposażenia Stawka w złotych
1 Komendant generał dywizji 01 9600
2 Zastępca Komendanta generał brygady 02 8000
3 Dyrektor Zarządu pułkownik 03 6310
4 Zastępca Dyrektora Zarządu pułkownik 04 5950
5 Główny Księgowy pułkownik 04 5950
6 Naczelnik Wydziału pułkownik 05 5260
7 Zastępca Naczelnika Wydziału podpułkownik 06 5080
8 Radca Prawny major 07 4860
9 Główny Specjalista major 07 4860
10 Koordynator podpułkownik 07 4860
11 Kierownik Sekcji podpułkownik 08 4420
12 Psycholog kapitan 08 4420
13 Lekarz kapitan 08 4420
14 Rzecznik prasowy kapitan 09 4160
15 Kapelan kapitan 09 4160
16 Audytor Wewnętrzny major 09 4160
17 Starszy Specjalista major 09 4160
18 Specjalista kapitan 10 3840
19 Ekspert starszy chorąży 11 3390
20 Ratownik Medyczny starszy chorąży 11 3390
21 Pielęgniarka / Pielęgniarz starszy chorąży 11 3390
22 Starszy Funkcjonariusz starszy sierżant 12 3220
23 Funkcjonariusz starszy sierżant 13 3060
24 Kursant szeregowy 14 2660
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.591

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 30/03/2020
Data ogłoszenia: 03/04/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2020, 04/04/2020