Wsparcie finansowe dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dz.U.20.583
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
Na podstawie art. 15m ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 15m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej "ustawą", w tym:
1) maksymalną wysokość tego wsparcia;
2) rodzaj wydatków objętych wsparciem;
3) dane, które wniosek o przyznanie wsparcia powinien zawierać;
4) tryb składania wniosków oraz przekazywania środków na wsparcie finansowe.
§  2. 
1.  Udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 15m ust. 1 ustawy, zwanego dalej "wsparciem finansowym", odbywa się na podstawie wniosków składanych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", lub wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury, zwanej dalej "wyznaczoną instytucją".
2.  Minister może upoważnić dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanego dalej "podmiotem upoważnionym", do przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, do zawierania umów, rozwiązywania umów w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1, lub do rozliczania umów.
3.  Podmiot upoważniony może upoważnić do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 2, swojego zastępcę.
4.  W przypadku gdy realizacja czynności objętych upoważnieniem wymaga przetwarzania danych osobowych, minister zawiera z podmiotem upoważnionym, jako podmiotem przetwarzającym, umowę, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis stosuje się odpowiednio.
5.  Wyznaczona instytucja oraz podmiot upoważniony nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o wsparcie finansowe.
6.  Minister lub wyznaczona instytucja może powoływać komisje lub zespoły sterujące w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.
§  3.  Wsparcia finansowego udziela się w ramach programów ogłoszonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra lub wyznaczonej instytucji, zwanych dalej "programem":
1) osobie fizycznej w formie stypendium;
2) osobie prawnej i jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w formie dotacji celowej.
§  4. 
1.  Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest:
1) zgodność działań wskazanych we wniosku z zakresem działań i celami przeznaczenia wsparcia finansowego określonymi i ogłoszonymi w programie;
2) bezpłatna i powszechna dostępność efektów działań realizowanych ze środków udzielonych w ramach wsparcia finansowego w trakcie realizacji działań oraz po ich zakończeniu.
2.  O stypendium nie może ubiegać się osoba fizyczna, która została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium, finansowanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej - przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.
3.  O dotację celową nie może ubiegać się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie dokonała na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej ministra zwrotu odpowiednio do budżetu państwa albo na rachunek Funduszu Promocji Kultury należności z dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
§  5.  Maksymalna wysokość wsparcia finansowego udzielanego w formie:
1) stypendium nie może przekroczyć miesięcznie trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278);
2) dotacji celowej nie może przekroczyć 100% wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.
§  6.  Wsparciem finansowym objęte są wydatki bieżące.
§  7. 
1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w terminie 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania minister lub wyznaczona instytucja na podstawie programu ogłasza co najmniej jeden nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku budżetowym.
2.  Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:
1) prognozowanym limicie wydatków przeznaczonych na wsparcie finansowe w programie;
2) celach i rodzajach działań objętych wsparciem finansowym;
3) podmiotach uprawnionych do złożenia wniosku;
4) podmiocie przyjmującym wnioski;
5) terminie, miejscu i sposobie składania wniosków;
6) terminie i wymaganiach odnośnie do realizacji działań;
7) kryteriach wyboru wniosków;
8) dokumentach dołączanych do wniosków.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2, minister w ogłoszeniu o naborze wniosków wskazuje instytucję kultury, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym.
§  8. 
1.  Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie stypendium zawiera:
1) imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy;
2) nazwę, rodzaj i opis działań;
3) wskazanie programu;
4) harmonogram realizacji działań.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania.
3.  Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osób zaangażowanych w realizację zadania ze strony wnioskodawcy;
3) nazwę, rodzaj i opis działań, w tym gdy jest to konieczne, imię, nazwisko, kwalifikacje i doświadczenie z zakresu, którego dotyczy działanie osób uczestniczących w realizacji zadania;
4) wskazanie programu;
5) wysokość wnioskowanej dotacji celowej;
6) harmonogram realizacji działania;
7) oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych lub kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania;
8) preliminarz całkowitych kosztów działania;
9) inne źródła finansowania działania.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę zasobów rzeczowych lub kadrowych oraz spełnienie wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania, a także formalny status i sposób reprezentacji wnioskodawcy.
§  9.  Minister lub wyznaczona instytucja rozpatruje wnioski w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zamknięcia naboru wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków w programie.
§  10. 
1.  Przed przekazaniem wsparcia finansowego minister, podmiot upoważniony albo wskazana instytucja zawiera z wnioskodawcą odpowiednio umowę stypendialną albo umowę o udzieleniu dotacji celowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
2.  Umowa stypendialna zawiera:
1) wskazanie przedsięwzięcia, na które zostało udzielone stypendium, w tym zakres realizowanych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane efekty przedsięwzięcia oraz sposób jego upowszechnienia;
2) wysokość udzielonego stypendium oraz terminy wypłaty;
3) obowiązki stypendysty i ministra lub wyznaczonej instytucji;
4) tryb kontroli wykonania umowy stypendialnej;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonego stypendium.
3.  Umowa o udzieleniu dotacji celowej zawiera w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja celowa została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji celowej oraz sposób i termin jej przekazania;
3) termin wykorzystania udzielonej dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
6) tryb kontroli wykonania zadania;
7) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania dotacji celowej wyłącznie na cele określone w umowie;
8) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dotacji celowej i wydatków dokonywanych z udziałem środków z tej dotacji w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
9) obowiązki wnioskodawcy dotyczące zakresu informowania o uzyskanej dotacji celowej.
§  11.  Przekazanie udzielonego wsparcia finansowego odbywa się na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z harmonogramu realizacji działań objętych wsparciem finansowym lub refundację już poniesionych kosztów w roku budżetowym, w którym zostaną przekazane środki na wsparcie finansowe.
§  12. 
1.  Rozliczenie stypendium następuje na podstawie sprawozdania merytorycznego z realizacji działania przekazanego przez stypendystę odpowiednio ministrowi, podmiotowi upoważnionemu albo wyznaczonej instytucji.
2.  Do sprawozdania merytorycznego z realizacji działania dołącza się materiały potwierdzające wykonanie tego działania.
3.  Sprawozdania merytoryczne z realizacji działania wraz z załącznikami przekazuje się w terminie 30 dni od ostatniego dnia miesiąca okresu, na który zostało przyznane stypendium.
§  13. 
1.  Rozliczenie dotacji celowej następuje na podstawie raportu rozliczeniowego z realizacji działania przekazanego przez wnioskodawcę odpowiednio ministrowi, podmiotowi upoważnionemu albo wskazanej instytucji.
2.  Raport rozliczeniowy z realizacji działania obejmuje zakres rzeczowy i finansowy tego działania, w tym co najmniej wykaz faktur i rachunków sfinansowanych z dotacji celowej oraz informację o wydatkach, które zostały faktycznie poniesione i udokumentowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).
3.  Do raportu rozliczeniowego z realizacji działania dołącza się materiały potwierdzające wykonanie tego działania.
4.  Raport rozliczeniowy z realizacji działania wraz z załącznikami przekazuje się w terminie 30 dni od określonego w umowie o udzieleniu dotacji celowej dnia wykonania zadania.
§  14. 
1.  W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków stypendysty określonych w umowie stypendialnej, odpowiednio minister, podmiot upoważniony albo wyznaczona instytucja może rozwiązać umowę stypendialną i określić kwotę stypendium podlegającą zwrotowi.
2.  W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanych kwot tej dotacji, stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
§  15.  Nie później niż po upływie 5 miesięcy po zakończeniu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1, minister lub wskazana instytucja publikują w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio na stronie podmiotowej ministra lub tej instytucji, wykaz działań i przedsięwzięć, na które zostały udzielone stypendia i dotacje celowe.
§  16.  W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wsparcie finansowe stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1. komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I/1 z 20.03.2020, str. 1), i może być udzielana:
1) podmiotowi, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
2) nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.;
3) o ile jej wartość nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (C(2020) 1863 final) kwoty 800 000 euro na przedsiębiorstwo.
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.583

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wsparcie finansowe dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Data aktu: 02/04/2020
Data ogłoszenia: 02/04/2020
Data wejścia w życie: 03/04/2020