Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

Dz.U.2020.561
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy
Na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z 2019 r. poz. 730 i 1063 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. poz. 120) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1:

a) w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu udzielenia pomocy - w przypadku udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

b) za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona - w pozostałych przypadkach udzielenia pomocy;";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Instrukcji sporządzania sprawozdania objaśnienia do kol. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

"Kol. 2a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną:

Tytuł ustawy Kod
Ustawa budżetowa (na kolejne lata) 1.1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)

1.2
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.)

1.3
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)

1.4
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

1.5
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426)

1.6
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)

1.7
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)

1.8
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 482, z późn. zm.)

1.9
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

1.10
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.)

1.11
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(Dz. U. z 2020 r. poz. 122)

1.12
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

1.13
Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1439)

1.14
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)

1.15
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1505)

1.16
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)

1.17
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1169, z późn. zm.)

1.18
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.)

1.19
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z późn. zm.)

1.20
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

1.21
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

(Dz. U. z 2020 r. poz. 7)

1.22
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.)

1.23
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1026)

1.24
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106)

1.25
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2152, z późn. zm.)

1.26
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(Dz. U. z 2020 r. poz. 396)

1.27
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2042, z późn. zm.)

1.28
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, z późn. zm.)

1.29
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)

1.30
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.)

1.31
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1519, z późn. zm.)

1.32
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

1.33
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

1.34
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)

1.35
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1312, z późn. zm.)

1.36
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(Dz. U. z 2019 r. poz. 477)

1.37
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1259, z późn. zm.)

1.38
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.)

1.39
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(Dz. U. z 2019 r. poz. 972, z późn. zm.)

1.40
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1353, z późn. zm.)

1.41
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie

(Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm.)

1.42
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

(Dz. U. z 2020 r. poz. 174)

1.43
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1813)

1.44
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.)

1.45
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.)

1.46
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, z późn. zm.)

1.47
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.)

1.48
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)

1.49
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.)

1.50
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

1.51
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

1.52
Inne ustawy 9.99

Kol. 2b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy oznaczonej kodami od 1.1 do 1.52 - kolumny tej nie wypełnia się. Jeżeli został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu normatywnego, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i pozycję Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod którą został ogłoszony.".

§  2.  Do sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku gdy pomoc ta została udzielona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.561

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.
Data aktu: 13/03/2020
Data ogłoszenia: 31/03/2020
Data wejścia w życie: 01/05/2020