Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.520
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 41 - Środowisko, w kwocie 11 104 824 579,45 zł, do części 51 - Klimat.
2.  Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części 41 - Środowisko, w kwocie 211 405 772,62 zł, do części 51 - Klimat.
2.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, z części 47 - Energia, w kwocie 338 371,10 zł, do części 20 - Gospodarka.
3.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 41 - Środowisko, w kwocie 103 660 539,88 zł, do części 51 - Klimat, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§  5.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 3, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 47 - Energia, w kwocie 276 346,10 zł, do części 20 - Gospodarka, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe środków europejskich, w tym na wynagrodzenia, z części 41 - Środowisko, w kwocie 1 750 096 750,28 zł, do części 51 - Klimat.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 6, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 41 - Środowisko, w kwocie 435 383,92 zł, do części 51 - Klimat, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
41 Środowisko 11 104 824 579,45
750 Administracja publiczna 334 000,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 334 000,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 313 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 104 490 579,45
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 240 187 082,34
8510 Wpływy z różnych rozliczeń 240 187 082,34
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 114 497,11
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 033,36
0970 Wpływy z różnych dochodów 70 463,75
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 220 575 000,00
0240 Wpływy z opłaty recyklingowej 1 212 743 000,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 7 832 000,00
90095 Pozostała działalność 9 643 614 000,00
0520 Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji 9 643 614 000,00
51 Klimat 11 104 824 579,45
750 Administracja publiczna 334 000,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 334 000,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 313 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 104 490 579,45
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 240 187 082,34
8510 Wpływy z różnych rozliczeń 240 187 082,34
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 114 497,11
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 033,36
0970 Wpływy z różnych dochodów 70 463,75
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 220 575 000,00
0240 Wpływy z opłaty recyklingowej 1 212 743 000,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 7 832 000,00
90095 Pozostała działalność 9 643 614 000,00
0520 Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji 9 643 614 000,00
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
41 Środowisko 211 405 772,62
020 5 994 000,00
02095 Pozostała działalność 5 994 000,00
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 5 077 000,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 897 000,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 17 000,00
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 3 000,00
750 Administracja publiczna 66 358 397,10
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 41 328 397,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 041,58
3025 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
3026 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 405,85
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 895,15
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 5 360 635,77
4005 Grupa wydatków bieżących jednostki 178 622,48
4006 Grupa wydatków bieżących jednostki 28 462,78
4008 Grupa wydatków bieżących jednostki 900 744,17
4009 Grupa wydatków bieżących jednostki 158 307,69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 411 455,02
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 18 480 123,52
4025 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 873 963,65
4026 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 157 993,59
4028 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3 856 337,16
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 679 177,15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 857,25
4045 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 757,50
4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 486,62
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500,30
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 852,99
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 114 657,60
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 473 927,00
4115 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 027,64
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 004,89
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 671 278,74
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 872,70
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 495 120,00
4125 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 23 023,29
4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 298,24
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100 504,69
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 18 206,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 314,60
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 407,50
4270 Zakup usług remontowych 484 606,38
4410 Podróże służbowe krajowe 295 913,84
4415 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
4416 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4418 Podróże służbowe krajowe 18 000,00
4419 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 392 989,56
4425 Podróże służbowe zagraniczne 21 000,00
4426 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00
4428 Podróże służbowe zagraniczne 5 553,24
4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 391,74
4430 Różne opłaty i składki 21 537,34
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 394 498,26
4480 Podatek od nieruchomości 134 182,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 670,40
4525 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00
4526 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00
4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 615,46
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 932,14
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 197 600,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 453 757,31
4555 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 20 631,46
4556 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 934,96
4558 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 106 457,86
4559 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 18 367,54
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 915,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 750,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 899 828,80
75080 Działalność badawczo-rozwojowa 25 000 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 25 000 000,00
75095 Pozostała działalność 30 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 15 000,00
752 Obrona narodowa 272 880,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 272 880,00
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 115 000,00
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 36 880,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
801 227 729,00
80195 Pozostała działalność 227 729,00
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 201 729,00
4190 Nagrody konkursowe 26 000,00
900 138 552 766,52
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29 687 000,00
2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3 923 000,00
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 20 949 000,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3 698 000,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 949 000,00
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 168 000,00
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 108 865 766,52
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 964,42
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 6 152 951,31
4009 Grupa wydatków bieżących jednostki 361 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 332 782,44
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 68 610 646,22
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 73 008,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 605 000,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 135 939,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 478 717,90
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 313,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 001 265,34
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 902,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 151 511,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 728 108,79
4410 Podróże służbowe krajowe 90 510,43
4419 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 72 208,01
4430 Różne opłaty i składki 515 075,93
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 599 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 1 316,50
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 174 010,00
4559 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 158 918,20
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 920 615,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 531 000,00
47 Energia 338 371,10
750 Administracja publiczna 338 371,10
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 338 371,10
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 276 346,10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 504,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 770,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 751,00
20 Gospodarka 338 371,10
750 Administracja publiczna 338 371,10
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 338 371,10
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 276 346,10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 504,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 770,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 751,00
51 Klimat 211 405 772,62
020 5 994 000,00
02095 Pozostała działalność 5 994 000,00
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 5 077 000,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 897 000,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 17 000,00
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 3 000,00
750 Administracja publiczna 66 358 397,10
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 41 328 397,10
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 041,58
3025 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
3026 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 405,85
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 895,15
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 5 360 635,77
4005 Grupa wydatków bieżących jednostki 178 622,48
4006 Grupa wydatków bieżących jednostki 28 462,78
4008 Grupa wydatków bieżących jednostki 900 744,17
4009 Grupa wydatków bieżących jednostki 158 307,69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 411 455,02
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 18 480 123,52
4025 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 873 963,65
4026 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 157 993,59
4028 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 3 856 337,16
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 679 177,15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 857,25
4045 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 757,50
4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 486,62
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 500,30
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 852,99
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 114 657,60
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 473 927,00
4115 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 027,64
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 004,89
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 671 278,74
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 872,70
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 495 120,00
4125 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 23 023,29
4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 298,24
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100 504,69
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 18 206,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 314,60
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 407,50
4270 Zakup usług remontowych 484 606,38
4410 Podróże służbowe krajowe 295 913,84
4415 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
4416 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4418 Podróże służbowe krajowe 18 000,00
4419 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 392 989,56
4425 Podróże służbowe zagraniczne 21 000,00
4426 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00
4428 Podróże służbowe zagraniczne 5 553,24
4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 391,74
4430 Różne opłaty i składki 21 537,34
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 394 498,26
4480 Podatek od nieruchomości 134 182,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 670,40
4525 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00
4526 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00
4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 615,46
4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 932,14
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 197 600,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 453 757,31
4555 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 20 631,46
4556 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 934,96
4558 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 106 457,86
4559 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 18 367,54
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 915,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 750,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 899 828,80
75080 Działalność badawczo-rozwojowa 25 000 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 25 000 000,00
75095 Pozostała działalność 30 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 15 000,00
752 Obrona narodowa 272 880,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 272 880,00
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 115 000,00
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 36 880,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
801 227 729,00
80195 Pozostała działalność 227 729,00
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 201 729,00
4190 Nagrody konkursowe 26 000,00
900 138 552 766,52
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29 687 000,00
2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3 923 000,00
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 20 949 000,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 3 698 000,00
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 949 000,00
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 168 000,00
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 108 865 766,52
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 964,42
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 6 152 951,31
4009 Grupa wydatków bieżących jednostki 361 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 332 782,44
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 68 610 646,22
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 73 008,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 605 000,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 135 939,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 478 717,90
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 313,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 001 265,34
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 902,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 151 511,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 728 108,79
4410 Podróże służbowe krajowe 90 510,43
4419 Podróże służbowe krajowe 3 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 72 208,01
4430 Różne opłaty i składki 515 075,93
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 599 000,00
4540 Składki do organizacji międzynarodowych 1 316,50
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 174 010,00
4559 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 158 918,20
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 920 615,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 531 000,00
ZAŁĄCZNIK Nr  3

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych
zmniejszenia zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7
41 Środowisko 1 750 096 750,28
020 Leśnictwo 30 893 386,50
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 30 893 386,50
02095 Pozostała działalność 30 893 386,50
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 21 595 362,57
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 298 023,93
750 Administracja publiczna 571 000,00
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 352 000,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 352 000,00
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 250 000,00
4417 Podróże służbowe krajowe 10 000,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne 92 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 219 000,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 219 000,00
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 114 000,00
4417 Podróże służbowe krajowe 10 000,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne 95 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 718 632 363,78
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 18 751 386,91
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 751 386,91
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2 018 386,91
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 81 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 4 290 000,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12 362 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 235 089,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 235 089,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 235 089,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 699 645 887,87
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 674 542 945,75
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 59 041 977,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 586 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 1 324 940 264,71
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 289 974 704,04
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 25 102 942,12
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 997 383,92
4027 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 436 000,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 112,30
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 445,90
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00
4417 Podróże służbowe krajowe 14 000,00
4557 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 12 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 509 000,00
51 Klimat 1 750 096 750,28
020 Leśnictwo 30 893 386,50
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 30 893 386,50
02095 Pozostała działalność 30 893 386,50
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 21 595 362,57
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 298 023,93
750 Administracja publiczna 571 000,00
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 352 000,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 352 000,00
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 250 000,00
4417 Podróże służbowe krajowe 10 000,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne 92 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 219 000,00
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 219 000,00
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 114 000,00
4417 Podróże służbowe krajowe 10 000,00
4427 Podróże służbowe zagraniczne 95 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 718 632 363,78
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 18 751 386,91
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 751 386,91
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2 018 386,91
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 81 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 4 290 000,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12 362 000,00
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 235 089,00
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 235 089,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 235 089,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 699 645 887,87
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 674 542 945,75
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 59 041 977,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 586 000,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 1 324 940 264,71
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 289 974 704,04
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 25 102 942,12
4007 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 997 383,92
4027 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 436 000,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 112,30
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 445,90
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00
4417 Podróże służbowe krajowe 14 000,00
4557 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 12 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 509 000,00
ZAŁĄCZNIK Nr  4

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ - BUDŻET PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Grupa pracownicza Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7 8
41 Środowisko 103 660 539,88
750 Administracja publiczna 25 899 162,35
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 25 899 162,35
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 1 141 140,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 270 314,21
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 18 480 123,52
4025 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 873 963,65
4026 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 157 993,59
4028 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 3 856 337,16
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 679 177,15
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Żołnierze i funkcjonariusze 114 657,60
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 280 857,25
4045 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 18 757,50
4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 3 486,62
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 16 500,30
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 2 852,99
4070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Żołnierze i funkcjonariusze 3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 761 377,53
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 77 761 377,53
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 2 046 845,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 285 937,08
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 68 610 646,22
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 73 008,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 204 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 6 401 000,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 4 000,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Żołnierze i funkcjonariusze 135 939,93
47 Energia 276 346,10
750 Administracja publiczna 276 346,10
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 276 346,10
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 276 346,10
20 Gospodarka 276 346,10
750 Administracja publiczna 276 346,10
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 276 346,10
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 276 346,10
51 Klimat 103 660 539,88
750 Administracja publiczna 25 899 162,35
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 25 899 162,35
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 1 141 140,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 270 314,21
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 18 480 123,52
4025 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 873 963,65
4026 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 157 993,59
4028 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 3 856 337,16
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 679 177,15
4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Żołnierze i funkcjonariusze 114 657,60
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 280 857,25
4045 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 18 757,50
4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 3 486,62
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 16 500,30
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 2 852,99
4070 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Żołnierze i funkcjonariusze 3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77 761 377,53
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 77 761 377,53
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 2 046 845,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 285 937,08
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 68 610 646,22
4029 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 73 008,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 204 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 6 401 000,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Członkowie korpusu służby cywilnej 4 000,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Żołnierze i funkcjonariusze 135 939,93
ZAŁĄCZNIK Nr  5

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część Dział Rozdział Paragraf Grupa pracownicza Wyszczególnienie Kwota w złotych
Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7 8
41 Środowisko 435 383,92
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 383,92
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 435 383,92
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 435 383,92
4027 Członkowie korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 413 383,92
4047 Członkowie korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00
51 Klimat 435 383,92
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 435 383,92
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 435 383,92
90014 Inspekcja Ochrony Środowiska 435 383,92
4027 Członkowie korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 413 383,92
4047 Członkowie korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00

Zmiany w prawie

Przywóz sprzętu ochronnego i medycznego bez VAT i akcyzy

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski. Obejmie ono towary sprowadzane do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Zwolnienie obowiązuje od 30 stycznia do 31 lipca 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 03.04.2020
Będą pieniądze wspierające działalność kulturalną w sieci w czasie epidemii

Finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą internetu w czasie epidemii, przewiduje rozporządzenie podpisane przez ministra kultury. Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.04.2020
Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone

Specustawa pomocowa zawiesiła obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Nie do końca jednak wiadomo, czy chodzi o wszystkie schematy czy tylko te krajowe. Zdaniem ekspertów, zawieszenie dotyczy wszystkich transakcji – także tych międzynarodowych.

Krzysztof Koślicki 02.04.2020
Tarcza antykryzysowa nieskutecznie poprawia procedury budowlane

Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku w związku z przeciwdziałaniem epidemii wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej. Taką zmianę przewiduje nowelizacja specustawy do walki z koronawirusem. Nie wiadomo jednak jaki organ i w jakiej formie ma informować inwestor.

Jolanta Ojczyk 01.04.2020
Jest już specustawa antykryzysowa - na jaką pomoc mogą liczyć firmy

W sobotę nad ranem Sejm uchwalił pakiet ustaw, które mają wprowadzić tzw. tarczę antykryzysową. Przewidują one wprowadzenie m.in. dofinansowania do wynagrodzeń, pomoc w otrzymaniu płynności finansowej, a także wydłużenie wielu terminów obowiązujących przedsiębiorców.

Jolanta Ojczyk 01.04.2020
Tarcza antykryzysowa jest już opublikowana i obowiązuje

We wtorek Sejm zakończył pracę nad tzw. tarczą antykryzysową, mającą ułatwić walkę z epidemią i ratowanie gospodarki. Poparł 32 poprawki Senatu, ale odrzucił dwie najważniejsze - dotyczące kodeksu wyborczego i Rady Dialogu Społecznego. Prezydent tego samego dnia podpisał ustawy, z których składa się "tarcza" i zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd już jednak pracuje nad Tarczą 2.

Jolanta Ojczyk 31.03.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.520

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.
Data aktu: 24/03/2020
Data ogłoszenia: 24/03/2020
Data wejścia w życie: 29/02/2020, 24/03/2020