Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.U.20.493
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  2 [Obowiązki dyrektora jednostki systemu oświaty w zakresie organizacji realizacji zadań z wykorzystaniem nauczania zdalnego i innych sposobów nauczania]  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, które może realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w szczególności:
1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
6) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy;
7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
8) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
§  2.  [Sposoby prowadzenia nauczania zdalnego] Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§  3.  [Prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego]
1.  3  Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego, które zostały zaplanowane do realizacji w okresie ferii letnich, prowadzi się w zakresie:
1) 4  (uchylony);
2) 5  zajęć praktycznych w miejscu ich prowadzenia w przypadku:
a) zajęć praktycznych dla uczniów szkół policealnych, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
b) zajęć praktycznych dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje odpowiednio przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy,
c) zajęć praktycznych dla uczniów techników, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów techników, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy;
3) 6  praktyk zawodowych dla uczniów szkoły policealnej i uczniów technikum realizowanych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na warunkach określonych w § 4 ust. 1b, po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 1a pkt 4;
4) 7  praktyk zawodowych dla uczniów technikum - w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1a pkt 3;
5) 8  staży uczniowskich dla uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, na warunkach określonych w § 4 ust. 1b, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - przez jego rodzica;
6) 9  zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - przez jego rodzica.
2.  10  Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
§  4.  [Realizacja praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej]
1.  11  W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki te realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki może ulec skróceniu, jeżeli organizacja pracy szkoły tego wymaga.
1a.  12  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:
1) uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
2) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
3) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;
4) 13  uczeń szkoły policealnej i technikum odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
1b.  14  Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe i staże uczniowskie zapewnia prowadzenie tych praktyk i staży, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
1c.  15  W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 1a pkt 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniona" lub "zwolniony" oraz podstawę prawną zwolnienia.
1d.  16  W przypadku zaliczenia praktyk zawodowych, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, jeżeli ze zrealizowanego stażu zawodowego nie została ustalona ocena, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniona" lub "zwolniony" oraz podstawę prawną zwolnienia.
2.  17  W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
2a.  18  W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.
3.  19  (uchylony).
§  5.  [Uzupełnienie w późniejszym okresie kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; realizacja kształcenia praktycznego w miejscu prowadzenia formy pozaszkolnej; zaliczenie doświadczenia lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego] (20 )
1.  21  W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niezrealizowane do dnia 31 sierpnia 2020 r. uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
2.  22  Po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika - po uzyskaniu zgody jego rodzica, kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej, z wyłączeniem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, może być realizowane w miejscu prowadzania danej formy pozaszkolnej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3.  Słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia praktycznego.
§  6.  [Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem zdalnym]
1.  23  Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
2.  24  Organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3.  25  Organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).
4.  26  Organ prowadzący może upoważnić do dokonania czynności, o której mowa w ust. 3, dyrektora danej jednostki systemu oświaty.
§  7.  [Wymiar godzin zajęć prowadzonych w systemie nauczania zdalnego]
1.  27  Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
2.  28  Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3.  29  (uchylony).
4.  30  (uchylony).
5.  31  (uchylony).
6.  32  (uchylony).
7.  33  (uchylony).
8.  34  (uchylony).
§  8.  [Udostępnienie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej]
1.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia jednostkom systemu oświaty Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, umożliwiającą wsparcie realizacji zadań przez te jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.  Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić wykonanie zadań związanych z udostępnieniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej jednostce podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.
§  9.  [Dane w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej]
1.  Zintegrowana Platforma Edukacyjna, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;
2) adres poczty elektronicznej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki adres;
3) informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza;
4) 35  imię (imiona) i nazwisko nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty;
5) 36  numer PESEL nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty;
6) 37  adres poczty elektronicznej nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty;
7) 38  informacje o zatrudnieniu nauczyciela lub innej osoby wykonującej zadania danej jednostki systemu oświaty w: jednostce systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki oraz nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel lub inna osoba jest zatrudniona.
2.  Baza Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej wykorzystuje dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5 i 7, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942).
3.  39  Dane ucznia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz dane nauczyciela lub innej osoby zatrudnionych w danej jednostce systemu oświaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, są przechowywane w bazie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  9a.  40  (uchylony).
§  9b.  41  (uchylony).
§  10.  [Ustalanie dotacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty]
1.  42  Do ustalania dotacji za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r., nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), w zakresie dotyczącym uzależnienia otrzymania dotacji na ucznia od jego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz art. 26 ust. 3 i art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
1a.  43  Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 2 lub art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
1b)  44  Do ustalania dotacji za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r. nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
2.  45  W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do końca września 2020 r., nie stosuje się przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
3.  Do ustalania dotacji w części za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki, nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
4.  Dotacja dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych, w części za okres, o którym mowa w ust. 3, jest równa iloczynowi liczby dni w tym okresie, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych w roku 2019 dla powiatu podzielonej przez liczbę 366.
5.  Przez liczbę wychowanków, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć sumę wychowanków z poszczególnych dni w roku 2019 podzieloną przez liczbę 365.
6.  Do kwoty części dotacji ustalonej zgodnie z ust. 4 stosuje się przepis art. 43 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
7.  46  Do ustalenia kwoty dotacji za miesiące kwiecień i maj 2020 r. dla niepublicznego przedszkola specjalnego lub niepublicznej szkoły specjalnej zorganizowanych w podmiocie leczniczym, których funkcjonowanie zostało czasowo ograniczone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, uwzględnia się liczbę uczniów lub wychowanków przyjętą do naliczenia dotacji za miesiąc luty 2020 r.
8.  47  Dotacja, o której mowa w ust. 7, jest przekazywana w terminie do dnia 31 lipca 2020 r., jeżeli przed dniem 29 czerwca 2020 r. dotacja odpowiednio za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. nie została przekazana.
§  11.  [Stosowanie przepisu o wymiarze godzin zajęć prowadzonych w systemie nauczania zdalnego lub innymi sposobami nauczania do zajęć realizowanych w okresie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] Przepis § 7 ust. 1 stosuje się również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  11a.  48 [Podejmowanie czynności dotyczących jednostek systemu oświaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, innych środków łączności, w trybie obiegowym]
1.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.
§  11b.  49 [Podawanie na stronach internetowych wyników postępowania rekrutacyjnego; zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I wybranych rodzajów szkół]
1.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
2.  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3.  W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.
4.  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6, art. 135 ust. 1 pkt 3-7 i art. 136 ust. 1 pkt 2-2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 lub 3.
5.  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej - na semestr pierwszy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.
6.  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4 lub 5, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, 3 lub 5, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, 3 lub 5.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
8.  Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
8a.  50  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół, o których mowa w ust. 2 i 3, terminy, o których mowa odpowiednio w:
1) art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
2) art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.
8b.  51  W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa w art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół, o których mowa w ust. 2 i 3.
9.  52  Przepisów 2-8b nie stosuje się do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.
§  11ba.  53 [Szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół i placówek artystycznych]  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół i placówek artystycznych termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, o których mowa w art. 142 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyznacza dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, z tym że termin ten przypada w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
§  11bb.  54 [Termin ogłoszenia regulaminów form badania jakości kształcenia artystycznego na rok szkolny 2020/2021]  Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ogłasza regulaminy poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53 ust. 1d tej ustawy, na rok szkolny 2020/2021 nie później niż do dnia 30 września 2020 r.
§  11bc.  55 [Roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadzana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego - szczególna regulacja w roku szkolnym 2019/2020]  W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest ustalana w trybie egzaminów, o których mowa w art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nie przeprowadza się tych egzaminów, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
§  11c.  56 [Termin złożenia wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021]  W przypadku eksperymentu pedagogicznego, który ma rozpocząć się w szkole lub placówce w roku szkolnym 2020/2021, wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie tego eksperymentu, o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może być złożony w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
§  11d.  57 [Możliwość zmiany w ciągu roku szkolnego regulaminów konkursów szkolnych]
1.  W roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu.
2.  W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursów informacje o zmianach.
§  11e.  58 [Szczególne zasady organizowania olimpiad szkolnych]
1.  W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy.
2.  W regulaminach olimpiad, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zmian w szczególności w zakresie:
1) warunków uzyskania tytułu finalisty olimpiady;
2) warunków kwalifikowania finalistów olimpiady do udziału w olimpiadzie międzynarodowej.
3.  Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymują tytuł finalisty.
4.  W olimpiadach przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów.
5.  Zmian w regulaminach olimpiad, o których mowa w ust. 2, należy dokonać w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.
§  11f.  59 [Szczególne zasady organizowania turniejów szkolnych]  Przepisy § 11e stosuje się odpowiednio do turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020.
§  11g.  60 [Szczególne zasady organizowania olimpiad i turniejów szkolnych, w których zawody trzeciego stopnia odbyły się przed 26 marca 2020 r.]
1.  Przepisów § 11e i § 11f nie stosuje się do olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r.
2.  Regulaminy olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r., mogą być zmieniane.
§  11h.  61 [Szczególne zasady obsadzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty]
1.  62  (uchylony).
1a.  63  W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może:
1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. albo
2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r., albo
3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
1b.  64  Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
1c.  65  W przypadkach, o których mowa w ust. 1a pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.
1d.  66  W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2.  67  (uchylony).
3.  Organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed dniem 26 marca 2020 r. Do kandydata wyłonionego w wyniku konkursu przeprowadzonego przed dniem 26 marca 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  11i.  68 [Zmiana harmonogramu przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2019/2020]
1.  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020:
1) egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;
2) egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;
3) egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;
4) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
5) egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.
1a.  69  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 22 maja 2020 r. zmienia komunikat, o którym mowa w ust. 1, w ten sposób, że:
1) w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11j ust. 1;
2) uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11j ust. 1.
2.  Komunikat, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1.
3.  70  Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed ogłoszeniem komunikatu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy, z wyjątkiem powołania zespołów przedmiotowych, które unieważnia się.
4.  71  W przypadku ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 3 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych oraz w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego.
4a.  72  W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może dokonać zmian w składzie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, powołanych przed dniem 20 maja 2020 r., z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzonych w rozporządzeniu.
5.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu przeprowadza szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to przeprowadza się nie później niż w dniu danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem tego egzaminu.
5a.  73  W 2020 r. szkolenie, o którym mowa w ust. 5, może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5b.  74  W 2020 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5c.  75  Szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
6.  76  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1, dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.
7.  77  W informacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie odpowiednio w danej sali egzaminacyjnej lub danym miejscu przeprowadzania egzaminu.
8.  78  W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 11j ust. 1.
§  11ia.  79 [Skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w 2020 r.; powołanie w skład zespołu nadzorującego osób niezatrudnionych w szkole lub placówce]
1.  W 2020 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;
2) innej szkole lub w placówce.
2.  W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
3.  Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
4.  W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
5.  W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
6.  W 2020 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
§  11ib.  80 [Powołanie osób niezatrudnionych w szkole lub placówce w skład zespołu nadzorującego część pisemną egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie]
1.  W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
2.  W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3.  W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.
4.  W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
5.  W 2020 r., jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
6.  W 2020 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:
1) przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo
2) z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego.
§  11j.  81 [Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w przypadku kształcących się zdalnie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą]
1.  W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2020 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
2.  Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:
1) uczniowie, którzy złożyli do dnia 30 września 2019 r. deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;
2) absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku egzaminu maturalnego.
3.  Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.
4.  Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:
1) osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;
2) kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.
5.  W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:
1) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3) osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
6.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11i ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
7.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, do dnia 30 maja 2020 r., powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:
1) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
8.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia 22 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:
1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej.
9.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 30 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10.  Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:
1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej;
3) dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
11.  Materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
12.  Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
§  11k.  82 [Utrata mocy komunikatów dyrektora CKE dotyczących harmonogramów przeprowadzania egzaminów w 2020 r.]
1.  Traci moc komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
1) z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, zaktualizowany w dniu 20 sierpnia 2019 r.;
2) z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. - formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
3) z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. - formuła 2017, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
4) z dnia 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - formuła 2019, zaktualizowany w dniu 12 września 2019 r.
2.  Ilekroć przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy odsyłają do dotychczasowego komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, należy przez to rozumieć komunikat w sprawie zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 11i ust. 1.
§  11ka.  83 [Wyłączenie części ustnej egzaminu maturalnego w 2020 r.]
1.  W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.
2.  W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1.
§  11kb.  84 [Wyłączenie części ustnej egzaminu maturalnego w 2020 r. - wyjątki]
1.  Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
2.  Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
3.  Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.
§  11kc.  85 [Przygotowanie części ustnej egzaminu maturalnego w 2020 r.]
1.  Dyrektor szkoły oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 11j ust. 4, na podstawie informacji, o których mowa w § 11kb ust. 3, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w § 11kb ust. 1, i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Wykaz zawiera:
1) imię i nazwisko absolwenta, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) nazwę przedmiotu, a w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, również informację, czy jest to egzamin, dla którego nie określa się poziomu, czy jest to egzamin przeprowadzany na poziomie dwujęzycznym;
3) oświadczenie, o których mowa w § 11kb ust. 3.
2.  W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.), w terminie do dnia 29 maja 2020 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego. Złożenie bibliografii w tym terminie, jeżeli nie została złożona wcześniej, jest warunkiem przystąpienia do tego egzaminu.
§  11kd.  86 [Harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w 2020 r.]
1.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 27 maja 2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, uwzględniając komunikat, o którym mowa w § 11i ust. 1. Informację o wyznaczonym terminie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje absolwentom.
2.  Szkolny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r.
§  11ke.  87 [Zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w 2020 r.]
1.  Część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przeprowadza zespół przedmiotowy powołany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole, którą absolwent ukończył, lub innej szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  W przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej szkole przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce, w którym absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, i informuje o tym absolwenta oraz przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.
3.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powołać zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczyć przewodniczącego tego zespołu. Członkowie zespołu przedmiotowego powołanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej są wynagradzani na warunkach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648).
§  11kf.  88 [Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego w 2020 r.]
1.  Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
2.  Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
3.  Liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
§  11kg.  89 [Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego]
1.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:
1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
2) liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kb ust. 3, w tym:
a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
b) liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
c) liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
d) liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;
3) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;
4) uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;
5) liczbę załączników, o których mowa w ust. 4.
2.  Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3.  W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w szkole jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej oba egzemplarze protokołu są przechowywane w tej komisji.
4.  Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:
1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
2) dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kc ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
a) którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
b) którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
c) którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
d) którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia;
3) liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
§  11kh.  90 [Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2020 r.]
1.  Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2.  Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b) zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.
§  11ki.  91 [Warunki zdania w 2020 r. egzaminu maturalnego w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu]
1.  Absolwent, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
2.  Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.
3.  Absolwent, który w 2020 r. zadeklarował, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.
§  11kj.  92 [Warunki zdania w 2020 r. egzaminu maturalnego przez absolwenta technikum lub technikum uzupełniającego dla dorosłych]
1.  Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2.  Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.
3.  Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
4.  Absolwentowi, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
c) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,
b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,
c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.
5.  Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. zadeklarował ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Przepisy ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.
§  11kk.  93 [Przystąpienie w 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku]
1.  Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć ich wynik, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i podwyższyli wynik w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:
1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego lub tych przedmiotów obowiązkowych;
2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.
2.  Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części egzaminu, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.
§  11kl.  94 [Treść aneksu do świadectwa dojrzałości w przypadku przystąpienia w 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego przez absolwentów, którzy w poprzednich latach uzyskali świadectwo dojrzałości]
1.  Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.
2.  Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych.
§  11km.  95 [Treść zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w przypadku ponownego przystąpienia do zdanego egzaminu maturalnego]
1.  Absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy spełniają warunek określony w § 11kb ust. 1, oraz którzy w 2020 r.:
1) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części, i podwyższyli ten wynik albo
2) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego

- na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.

2.  Absolwenci, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów.
§  11kn.  96 [Adnotacja o nieprzeprowadzeniu w 2020 r. egzaminu maturalnego w części ustnej]  Absolwentowi, o którym mowa w § 11kb ust. 1, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.".
§  11ko.  97 [Przekazywanie w 2020 r. świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego]  W 2020 r. świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 11i ust. 1 pkt 3.
§  11kp.  98 [Zwrot wniesionej opłaty za egzamin maturalny w części ustnej]
1.  Absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:
1) na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo
2) na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. - w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego.
2.  W przypadku absolwentów, o których mowa w § 11ki ust. 1, § 11kj ust. 3, § 11kk ust. 2, § 11kl ust. 2 oraz § 11km ust. 2, do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020, nie wlicza się przystąpienia lub złożenia informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia, o której mowa w § 11kb ust. 3, do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 2020 r.
§  11kq.  99 [Zachowanie świadectwa dojrzałości w przypadku nieudanego ponownego przystąpienia w 2020 r. do części pisemnej egzaminu maturalnego]  Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:
1) nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z § 11kb ust. 1 lub
2) przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania, lub
3) egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.
§  11kr.  100 [Zachowanie świadectwa dojrzałości w przypadku nieudanego ponownego przystąpienia w 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego]  Absolwenci, o których mowa w § 11kh ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 11ki ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, § 11kj ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c oraz § 11kn, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
§  11ks.  101 [Sposób określania pięcioletniego okresu przystępowania do egzaminu maturalnego]
1.  W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.
2.  W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
3.  Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z § 11kb ust. 1, oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą - przystępując ponownie do egzaminu maturalnego - wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.
§  11kt.  102 [Przeprowadzanie części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym]  Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o miejscu przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 14 dni przed terminem tego egzaminu.
§  11ku.  103 [Sposób przeprowadzania w 2020 r. części pisemnej egzaminu zawodowego]
1.  W 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1 tej ustawy, a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia próbnego uruchomienia elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2.  Informację o zamiarze przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi dyrektor szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 5 tygodni przed planowanym terminem egzaminu.
3.  Do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi stosuje się przepisy rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w zakresie dotyczącym przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
§  11kv.  104 [Data wydania świadectwa o ukończeniu szkoły w roku szkolnym 2019/2020; szczególne warunki uzyskania promocji na następny semestr słuchaczy szkoły policealnej]
1.  W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu - w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
2.  W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły policealnej o rocznym okresie nauczania w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się:
1) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie głównym - datę 28 sierpnia 2020 r.;
2) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu zawodowego - datę przeprowadzania ostatniego egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym.
3.  Słuchacz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2019/2020 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie głównym albo przerwał ten egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej, uzyskuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) złożył wniosek do dyrektora szkoły o przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym, zgodnie z przepisami art. 44zzzga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4.  Nieprzystąpienie przez słuchacza, o którym mowa w ust. 3, do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole policealnej. Dyrektor szkoły skreśla tego słuchacza, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
§  11kw.  105 [Terminy związane z egzaminami - szczególna regulacja w 2020 r.]
1.  W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 44zzw ust. 3 i 8, art. 44zzy ust. 3 i 6, art. 44zzz ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim, art. 44zzzq ust. 4, 9 i 10, art. 44zzzr ust. 2 i 5 oraz art. 44zzzt ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 5 dni;
2) art. 44zzw ust. 4 i art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 10 dni;
3) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 2 dni robocze;
4) art. 44zzz ust. 17 w zdaniu pierwszym i art. 44zzzt ust. 17 w zdaniu pierwszym ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 16 dni;
5) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 1 miesiąc.
2.  W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 44zzw ust. 3, art. 44zzy ust. 3, art. 44zzzq ust. 4 i 10, art. 44zzzr ust. 2 oraz art. 44zzzt ust. 7 i 10-12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 5 dni;
2) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 2 dni robocze;
3) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 1 miesiąc;
4) art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 10 dni.
3.  W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
1) art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 3 dni robocze;
2) art. 44zzw ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 10 dni;
3) art. 44zzzq ust. 4 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 5 dni.
4.  W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio:
1) w § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626) - wynosi 7 dni;
2) w § 69 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - wynosi 10 dni przed dniem, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
5.  W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio:
1) w § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 1 miesiąc;
2) § 35 ust. 4-6, § 40 ust. 2 i § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 21 dni;
3) § 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.
6.  W 2020 r. termin, o którym mowa w § 13 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) - w przypadku szkół policealnych, które realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - określa się na dzień 15 września 2020 r.
§  11l.  106 [Termin złożenia w 2020 r. wniosku o przyznanie stypendium ministra dla ucznia szkoły artystycznej]  W roku 2020 wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla ucznia klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej, spełniającego warunki określone w art. 90j ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k tej ustawy, dyrektor szkoły artystycznej, której uczniem jest kandydat do stypendium, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do dnia 5 czerwca.
§  11m.  107 [Zmiany w warunkach udzielania pomocy dzieciom i młodzieży na podstawie regionalnego lub lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży]  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która przyjęła regionalny lub lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, o którym mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosuje szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży określone na podstawie art. 90t ust. 4 tej ustawy do zmian wprowadzonych w § 11e ust. 1, 3 i 4, § 11f i § 11g, w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
§  11n.  108 [Dostosowanie do nowych przepisów regulaminów przyznawania stypendiów w szkołach niesamorządowych]  Osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dostosują regulaminy przyznawanych przez siebie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe do zmian wprowadzonych w § 11e ust. 1, 3 i 4, § 11f i § 11g, w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
§  11o.  109 [Zmiana dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/2020 w celu przeprowadzenia egzaminów]
1.  W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020, mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, i przeznaczone na dni, w których w szkole lub placówce odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w § 11i, odpowiednio:
1) egzamin ósmoklasisty;
2) egzamin gimnazjalny;
3) egzamin maturalny;
4) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
5) egzamin zawodowy.
2.  W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o zmienionych w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3.  Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie.
§  12.  [Stosowanie przepisów rozporządzenia do uczestników zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych oraz słuchaczy.] Przepisy dotyczące uczniów stosuje się odpowiednio do uczestników zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych oraz słuchaczy.
§  13.  [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty] W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:
1) 110  art. 53 ust. 1d, art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13, a także art. 117 ust. 3, art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f-fd, art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
2) 111  art. 9a ust. 2 pkt 7-9, art. 9c ust. 2 pkt 4, art. 9c ust. 2 pkt 8 w zakresie dotyczącym szkolenia kandydatów na egzaminatorów, art. 44zg ust. 2, art. 44zt pkt 1 lit. a i pkt 2, a także art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, art. 44zzd ust. 1 i art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2a) 112  art. 9a ust. 2 pkt 9, art. 44zt pkt 2 lit. b, a także art. 44zzn ust. 8 w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
2b) 113  art. 9a ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
3) art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., w zakresie formy składanej deklaracji - w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2020 r.;
4) § 17-19, § 24-27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 19 tego rozporządzenia;
5) § 15-17, § 22-25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17 tego rozporządzenia;
6) § 15-17, § 29-32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373);
7) § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 tego rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
8) § 4 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391);
9) § 62 ust. 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji styczeń-luty 2020 r.;
9a) 114  § 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
9b) 115  § 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673 oraz z 2017 r. poz. 2416);
10) § 15-17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258, z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);
11) 116  § 14-18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674);
11a) 117  § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 2 lit. a w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. a tiret drugie, pkt 2 lit. b w zakresie odnoszącym się do pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie, pkt 3 lit. b oraz pkt 4 lit. b, a także § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686);
12) 118  § 4 ust. 4-4b, § 11 ust. 2 pkt 1, § 12 i § 16 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580);
13) 119  (uchylony);
14) 120  § 17 ust. 3a-3c i ust. 4, § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4, § 68 ust. 1 pkt 2, § 71 z wyjątkiem określania na świadectwie dojrzałości poziomu egzaminu i § 73 ust. 1, a także § 19 ust. 4 i § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
14a) 121  § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2019 r. poz. 625);
15) 122  § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615);
16) 123  art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§  13a.  124 [Szczególny reżim prawny egzaminów maturalnych w 2020 r.]
1.  W 2020 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1.
§  14.  125 [Stosowanie przepisów rozporządzenia do jednostek systemu oświaty, których działalność została wcześniej zawieszona]  Przepisy rozporządzenia stosuje się również do jednostek systemu oświaty, których działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
3 § 3 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.

6 § 3 ust. 1 pkt 3:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 28 maja 2020 r. (Dz.U.2020.952) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2020 r.

7 § 3 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2020 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 5:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.

9 § 3 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret piąte rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
10 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
11 § 4 ust. 1 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.

12 § 4 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2020 r.
13 § 4 ust. 1a pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2020 r. (Dz.U.2020.952) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2020 r.

14 § 4 ust. 1b:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 maja 2020 r.

15 § 4 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
16 § 4 ust. 1d dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
17 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
18 § 4 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
19 § 4 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
20 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 2020 r.
21 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
22 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
23 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
24 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
25 § 6 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.

26 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
27 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
28 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
29 § 7 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
30 § 7 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
31 § 7 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
32 § 7 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
33 § 7 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
34 § 7 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
35 § 9 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
36 § 9 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
37 § 9 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
38 § 9 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
39 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
40 § 9a uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
41 § 9b uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
42 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
43 § 10 ust. 1a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2020 r.
44 § 10 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
45 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
46 § 10 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
47 § 10 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 8 lit. d rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1111) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 2020 r.
48 § 11a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
49 § 11b:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

50 § 11b ust. 8a dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
51 § 11b ust. 8b dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
52 § 11b ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
53 § 11ba dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
54 § 11bb dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
55 § 11bc dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
56 § 11c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
57 § 11d dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
58 § 11e dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
59 § 11f dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
60 § 11g dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
61 § 11h dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
62 § 11h ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
63 § 11h ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
64 § 11h ust. 1b dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
65 § 11h ust. 1c dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
66 § 11h ust. 1d dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
67 § 11h ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
68 § 11i dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
69 § 11i ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
70 § 11i ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
71 § 11i ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
72 § 11i ust. 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
73 § 11i ust. 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
74 § 11i ust. 5b dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
75 § 11i ust. 5c dodany przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
76 § 11i ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
77 § 11i ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
78 § 11i ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
79 § 11ia dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
80 § 11ib dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
81 § 11j:

- dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.

82 § 11k dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
83 § 11ka dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
84 § 11kb dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
85 § 11kc dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
86 § 11kd dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
87 § 11ke dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
88 § 11kf dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
89 § 11kg dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
90 § 11kh dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
91 § 11ki dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
92 § 11kj dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
93 § 11kk dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
94 § 11kl dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
95 § 11km dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
96 § 11kn dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
97 § 11ko dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
98 § 11kp dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
99 § 11kq dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
100 § 11kr dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
101 § 11ks dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
102 § 11kt dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
103 § 11ku dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
104 § 11kv dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
105 § 11kw dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
106 § 11l dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
107 § 11m dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
108 § 11n dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
109 § 11o dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
110 § 13 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.

111 § 13 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.

112 § 13 pkt 2a:

- dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.

113 § 13 pkt 2b dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
114 § 13 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
115 § 13 pkt 9b dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
116 § 13 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
117 § 13 pkt 11a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.872) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2020 r.
118 § 13 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020.530) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2020 r.
119 § 13 pkt 13 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
120 § 13 pkt 14:

- dodany przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.

121 § 13 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
122 § 13 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.657) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 2020 r.
123 § 13 pkt 16 dodany przez § 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.
124 § 13a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 maja 2020 r. (Dz.U.2020.891) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.
125 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.781) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Prezes UOKiK może już kontrolować wrogie przejęcia polskich firm

Od dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał, czy próba przejęcia polskiej firmy przez inwestora spoza UE i krajów OECD zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub zdrowiu. To inwestorzy muszą sami zgłosić się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią zarówno firmom jak członkom zarządu grożą wysokie kary. UOKiK podpowiada już na co mają zwrócić uwagę.

Jolanta Ojczyk 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.493

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 20/03/2020
Data ogłoszenia: 20/03/2020
Data wejścia w życie: 25/03/2020