Sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Dz.U.20.488
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Na podstawie art. 49137 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt, o których mowa w art. 49137 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, zwanej dalej "ustawą”.
§  2. 
1.  Do każdego postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nadzorca sądowy zakłada odrębne akta najpóźniej w dniu otrzymania postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.
§  3. 
1.  Akta sprawy umieszcza się w oddzielnej okładce, oznaczonej sygnaturą sprawy o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, z dopiskiem "Układ”.
2.  Do akt sprawy załącza się w szczególności oryginały pism lub dokumentów otrzymanych przez nadzorcę sądowego, odpisy pism wysłanych przez nadzorcę sądowego z potwierdzeniem ich odbioru przez adresata oraz dokumenty wytworzone przez nadzorcę sądowego w toku postępowania, w tym protokół z przebiegu zgromadzenia wierzycieli.
3.  Koperty, w których nadesłano pisma, dołącza się do akt sprawy tylko wówczas, gdy data stempla pocztowego stanowi podstawę ustalenia terminu, z którego upływem wiążą się określone skutki procesowe.
4.  Akta spraw prowadzonych w postaci papierowej łączy się w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty w nich numeruje się według kolejności wpływu lub wysłania pism.
5.  O zmianie numeracji kart należy uczynić wzmiankę z podaniem przyczyny zmiany. Wzmiankę zamieszcza się na karcie, której numerację zmieniono, a gdy zmiana dotyczy numeracji kilku kolejnych kart - na pierwszej z nich.
6.  Akta, których zawartość nie przekracza 200 kart, stanowią jeden tom. Na ostatniej stronie poświadcza się liczbę kart zawartych w tomie.
7.  W przypadku przekroczenia liczby 200 kart zakłada się kolejny tom akt, zachowując ciągłość numeracji kart. Na okładkach oznacza się cyfrą rzymską kolejne numery poszczególnych tomów.
8.  Po zakończeniu postępowania, na wewnętrznej stronie tytułowej okładki akt wpisuje się liczbę kart zawartych w aktach.
§  4.  W przypadku złożenia pisma do rąk nadzorcy sądowego lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie umieszcza się adnotację o dacie jego doręczenia.
§  5. 
1.  Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy sądowego służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości oraz uczestnikom postępowania, po ustaleniu tożsamości osoby, której akta mają być udostępnione.
2.  Odpisy z akt powinny być odręcznie podpisane przez nadzorcę sądowego albo osobę przez niego upoważnioną i zawierać adnotację "odpis", datę sporządzenia odpisu, numer licencji nadzorcy sądowego oraz czytelne imię i nazwisko osoby podpisującej odpis.
3.  Nadzorca sądowy prowadzi wykaz udostępnień akt, w których umieszcza imię i nazwisko lub nazwę osoby, której udostępniono akta, oraz datę udostępnienia.
4.  Przeglądanie akt odbywa się pod kontrolą nadzorcy sądowego lub upoważnionej przez niego osoby, chyba że przeglądanie akt następuje w ramach czynności nadzorczych wykonywanych przez służbę nadzoru Ministra Sprawiedliwości.
§  6. 
1.  Akta sprawy nadzorca sądowy przechowuje w pomieszczeniu biurowym, do którego ma dostęp wyłącznie nadzorca sądowy oraz osoby przez niego upoważnione. O miejscu przechowywania akt nadzorca sądowy informuje sąd prowadzący postępowanie.
2.  Nadzorca sądowy udostępnia akta poza biuro nadzorcy sądowego wyłącznie na wezwanie sądu, wykonując obowiązek wynikający z ustawy, lub na wezwanie służby nadzoru Ministra Sprawiedliwości.
3.  W przypadku udostępnienia, o którym mowa w ust. 2, nadzorca sądowy zakłada akta zastępcze. Akta zastępcze zawierają pismo wzywające do przedstawienia akt, odpis pisma, przy którym przesłano akta, oraz dalszą korespondencję w sprawie. Akta zastępcze prowadzi się aż do zwrotu akt sprawy.
4.  Do akt zastępczych stosuje się przepisy o aktach.
5.  Akta zastępcze dołącza się w całości do akt.
§  7. 
1.  Do dnia utworzenia Rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802), nadzorca sądowy prowadzi akta sprawy zawierające odwzorowanie cyfrowe wszystkich dokumentów papierowych stanowiących akta.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nadzorca sądowy przechowuje odwzorowane cyfrowo dokumenty także w formie papierowej, w sposób określony przepisami niniejszego rozporządzenia.
3.  W przypadku prowadzenia akt sprawy w postaci elektronicznej akta udostępnia się w biurze nadzorcy sądowego na urządzeniach należących do nadzorcy sądowego.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.488

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Data aktu: 18/03/2020
Data ogłoszenia: 20/03/2020
Data wejścia w życie: 24/03/2020