Wprowadzenie programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022.

Dz.U.2020.445
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022
Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) zarządza się, co następuje:
§  1.  Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się program mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Program, o którym mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 2  

PROGRAM MAJĄCY NA CELU WYKRYCIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI WYWOŁUJĄCYMI GRYPĘ PTAKÓW (AVIAN INFLUENZA)

1. Identyfikacja programu

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: grypa ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków

Okres realizacji programu: 2020-2022 r.

2. Realizacja programu u drobiu

2.1. Nadzór nad wdrażaniem programu u drobiu oraz system rejestracji gospodarstw

2.1.1. Organ centralny i inne organy odpowiedzialne za nadzór nad wdrażaniem programu u drobiu

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą wykonawczą w zakresie realizacji programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022, zwanego dalej "programem", są organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii i powiatowy lekarz weterynarii.

Obecnie funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii oraz 305 powiatowych inspektoratów weterynarii.

Struktura oraz kompetencje organów Inspekcji Weterynaryjnej zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557, z późn. zm.).

Organy Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu swoich zadań współdziałają z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz z organami administracji samorządowej.

Krajowe laboratorium referencyjne w zakresie badań laboratoryjnych przeprowadzanych w ramach programu jest określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 256, z późn. zm.).

Nadzór nad działalnością Głównego Lekarza Weterynarii oraz krajowych laboratoriów referencyjnych sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest naczelnym organem administracji rządowej, właściwym w dziedzinie weterynarii.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii jest odpowiedzialny za opracowanie programu, a następnie nadzoruje jego realizację. Na poziomie województwa nadzór nad realizacją programu sprawuje wojewódzki lekarz weterynarii.

Bezpośredni nadzór nad realizacją programu na poziomie powiatu sprawuje powiatowy lekarz weterynarii, który jest również odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich czynności urzędowych w ramach programu.

2.1.2. System rejestracji gospodarstw

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej, wydając decyzję administracyjną o spełnieniu wymagań weterynaryjnych, nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi lub poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom, w których ta działalność ma być prowadzona, lub osobom wykonującym określone czynności w ramach tej działalności.

Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną są obowiązane do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych. Informacja taka powinna zostać przekazana, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Podmioty prowadzące działalność podlegającą nadzorowi organów Inspekcji Weterynaryjnej są obowiązane zapewnić spełnienie następujących wymagań weterynaryjnych: lokalizacyjnych, zdrowotnych, higienicznych, sanitarnych,

organizacyjnych, technicznych lub technologicznych zabezpieczających przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniających właściwą jakość produktów.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

Wzór rejestru jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w rejestrze, a także informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.

2.1.3. Projekt nadzoru oparty na ocenie ryzyka lub nadzoru opartego na pobieraniu próbek reprezentatywnych

Pobieranie próbek i badania serologiczne w gospodarstwach utrzymujących drób przeprowadza się w celu wykrycia przeciwciał na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza), zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2006, str. 16, z późn. zm.). Czynny nadzór uzupełnia systemy wczesnego wykrywania ustanowione na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptaki w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 48) oraz rozdziału II podręcznika diagnostycznego dotyczącego grypy ptaków, stanowiącego załącznik do decyzji Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzającej podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 237 z 31.08.2006, str. 1), zwanego dalej "podręcznikiem diagnostycznym".

Na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest przeprowadzane warstwowanie próbek do badań serologicznych na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza), tak aby próbki można było uznać za reprezentatywne dla całego państwa.

2.1.3.1. Opis przeważających populacji drobiu oraz rodzajów produkcyjnych drobiu

W związku z tym, że w Rzeczypospolitej Polskiej zagęszczenie gospodarstw utrzymujących drób różnych gatunków i kategorii produkcyjnych jest znaczne, program jest realizowany na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią jedynie gospodarstwa utrzymujące kaczki reprodukcyjne oraz indyki reprodukcyjne, których liczba jest zróżnicowana w zależności od województwa i stosunkowo niewielka w porównaniu z innymi gatunkami drobiu.

2.2. Populacje docelowe

W ramach realizacji programu próbki do badań laboratoryjnych zostaną pobrane od następujących gatunków i kategorii produkcyjnych drobiu:

1) kury reprodukcyjne;

2) kury nioski;

3) kury nioski chowane na wolnym wybiegu;

4) indyki rzeźne;

5) indyki reprodukcyjne;

6) ptaki bezgrzebieniowe (strusie);

7) ptaki łowne utrzymywane w warunkach fermowych (np. bażanty, kuropatwy);

8) kaczki rzeźne;

9) kaczki reprodukcyjne;

10) gęsi rzeźne;

11) gęsi reprodukcyjne.

2.2.1. Liczba gospodarstw, z wyjątkiem gospodarstw utrzymujących kaczki, gęsi i kaczki krzyżówki, w których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych

Tabela 1

Gospodarstwa utrzymujące kury reprodukcyjne

Kod

NUTS (2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 26 3 10 60 HI (H5/H7)
PL12 199 12 10 240 HI (H5/H7)
PL21 12 1 10 20 HI (H5/H7)
PL22 38 4 10 80 HI (H5/H7)
PL31 14 2 10 40 HI (H5/H7)
PL32 7 1 10 20 HI (H5/H7)
PL33 17 2 10 40 HI (H5/H7)
PL34 35 4 10 80 HI (H5/H7)
PL41 80 8 10 160 HI (H5/H7)
PL42 63 8 10 160 HI (H5/H7)
PL43 7 1 10 20 HI (H5/H7)
PL51 32 4 10 80 HI (H5/H7)
PL52 17 2 10 40 HI (H5/H7)
PL61 29 3 10 60 HI (H5/H7)
PL62 10 1 10 20 HI (H5/H7)
PL63 33 4 10 80 HI (H5/H7)
SUMA 619 60 1200

Tabela 2

Gospodarstwa utrzymujące kury nioski

Kod

NUTS (2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 96 6 10 120 HI (H5/H7)
PL12 188 7 10 140 HI (H5/H7)
PL21 86 5 10 100 HI (H5/H7)
PL22 101 6 10 120 HI (H5/H7)
PL31 23 2 10 40 HI (H5/H7)
PL32 22 2 10 40 HI (H5/H7)
PL33 26 2 10 40 HI (H5/H7)
PL34 22 2 10 40 HI (H5/H7)
PL41 201 9 10 180 HI (H5/H7)
PL42 35 3 10 60 HI (H5/H7)
PL43 31 3 10 60 HI (H5/H7)
PL51 75 4 10 80 HI (H5/H7)
PL52 19 2 10 40 HI (H5/H7)
PL61 20 2 10 40 HI (H5/H7)
PL62 7 1 10 20 HI (H5/H7)
PL63 65 4 10 80 HI (H5/H7)
SUMA 1017 60 1200

Tabela 3

Gospodarstwa utrzymujące kury nioski chowane na wolnym wybiegu

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 21 3 10 60 HI (H5/H7)
PL12 41 8 10 160 HI (H5/H7)
PL21 9 2 10 40 HI (H5/H7)
PL22 18 3 10 60 HI (H5/H7)
PL31 9 2 10 40 HI (H5/H7)
PL32 1 1 10 20 HI (H5/H7)
PL33 11 2 10 40 HI (H5/H7)
PL34 1 1 10 20 HI (H5/H7)
PL41 62 12 10 240 HI (H5/H7)
PL42 38 8 10 160 HI (H5/H7)
PL43 22 3 10 60 HI (H5/H7)
PL51 41 8 10 160 HI (H5/H7)
PL52 1 1 10 20 HI (H5/H7)
PL61 10 2 10 40 HI (H5/H7)
PL62 13 2 10 40 HI (H5/H7)
PL63 7 2 10 40 HI (H5/H7)
SUMA 305 60 1200

Tabela 4

Gospodarstwa utrzymujące indyki rzeźne

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych

w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 19 3 10 60 H (H5/H7)
PL12 159 6 10 120 H (H5/H7)
PL21 16 3 10 60 H (H5/H7)
PL22 8 2 10 40 H (H5/H7)
PL31 79 6 10 120 H (H5/H7)
PL32 4 1 10 20 H (H5/H7)
PL33 5 1 10 20 H (H5/H7)
PL34 30 4 10 80 H (H5/H7)
PL41 157 6 10 120 H (H5/H7)
PL42 35 4 10 80 H (H5/H7)
PL43 194 6 10 120 H (H5/H7)
PL51 16 3 10 60 H (H5/H7)
PL52 2 1 10 20 H (H5/H7)
PL61 34 4 10 80 H (H5/H7)
PL62 499 9 10 180 H (H5/H7)
PL63 11 1 10 20 H (H5/H7)
SUMA 1268 60 1200

Tabela 5

Gospodarstwa utrzymujące indyki reprodukcyjne

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych

w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL12 1 1 10 20 H (H5/H7)
PL21 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL22 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL31 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL32 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL33 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL34 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL41 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL42 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL43 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL51 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL52 3 3 10 60 H (H5/H7)
PL61 0 0 10 0 H (H5/H7)
PL62 18 18 10 360 H (H5/H7)
PL63 0 0 10 0 HI (H5/H7)
SUMA 22 22 440

Tabela 6

Gospodarstwa utrzymujące ptaki bezgrzebieniowe (strusie)

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych w gospodarstwie Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 2 2 5 20 HI (H5/H7)
PL12 4 3 5 30 HI (H5/H7)
PL21 2 2 5 20 HI (H5/H7)
PL22 9 7 5 70 HI (H5/H7)
PL31 0 0 5 0 HI (H5/H7)
PL32 0 0 5 0 HI (H5/H7)
PL33 0 0 5 0 HI (H5/H7)
PL34 3 3 5 30 HI (H5/H7)
PL41 6 5 5 50 HI (H5/H7)
PL42 1 1 5 10 HI (H5/H7)
PL43 3 3 5 30 HI (H5/H7)
PL51 3 3 5 30 HI (H5/H7)
PL52 2 2 5 20 HI (H5/H7)
PL61 2 2 5 20 HI (H5/H7)
PL62 1 1 5 10 HI (H5/H7)
PL63 1 1 5 10 HI (H5/H7)
SUMA 39 35 350

Tabela 7

Gospodarstwa utrzymujące ptaki łowne w warunkach fermowych

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych

w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 0 0 10 0 HI (H5/H7)
PL12 12 9 10 180 HI (H5/H7)
PL21 1 1 10 20 HI (H5/H7)
PL22 4 2 10 40 HI (H5/H7)
PL31 8 5 10 100 HI (H5/H7)
PL32 0 0 10 0 HI (H5/H7)
PL33 4 2 10 40 HI (H5/H7)
PL34 0 0 10 0 HI (H5/H7)
PL41 10 7 10 140 HI (H5/H7)
PL42 0 0 10 0 HI (H5/H7)
PL43 6 4 10 80 HI (H5/H7)
PL51 6 4 10 80 HI (H5/H7)
PL52 3 1 10 20 HI (H5/H7)
PL61 8 5 10 100 HI (H5/H7)
PL62 2 1 10 20 HI (H5/H7)
PL63 1 1 10 20 HI (H5/H7)
SUMA 65 42 840
Ogólna liczba

(drób)

3 335 339 6 430

1) Kod NUTS(2) - ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics - standard geokodowania przyjęty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych, gdzie poszczególne kody oznaczają odpowiednio: PL51-woj. dolnośląskie, PL61-woj. kujawsko-pomorskie, PL31-woj. lubelskie, PL43-woj. lubuskie, PL11- woj. łódzkie, PL21-woj. małopolskie, PLI2-woj. mazowieckie, PL52-woj. opolskie, PL32-woj. podkarpackie, PL34-woj. podlaskie, PL63-woj. pomorskie, PL22-woj. śląskie, PL33-woj. świętokrzyskie, PL62-woj. warmińsko-mazurskie, PL41-woj. wielkopolskie, PL42-woj. zachodniopomorskie.

2) Położenie gospodarstwa pochodzenia. Jeżeli nie można użyć kodu NUTS(2) należy podać współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) gospodarstwa pochodzenia.

3) Łączna liczba gospodarstw pochodzenia jednej kategorii drobiu w danym regionie NUTS(2).

2.2.2. Liczba gospodarstw utrzymujących kaczki, gęsi i kaczki krzyżówki, w których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych

Tabela 8

Gospodarstwa utrzymujące kaczki rzeźne

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych

w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 75 10 20 400 HI (H5/H7)
PL12 62 10 20 400 HI (H5/H7)
PL21 1 1 20 40 HI (H5/H7)
PL22 16 6 20 240 HI (H5/H7)
PL31 58 10 20 400 HI (H5/H7)
PL32 0 0 20 0 H (H5/H7)
PL33 21 7 20 280 HI (H5/H7)
PL34 2 1 20 40 H (H5/H7)
PL41 396 20 20 800 HI (H5/H7)
PL42 9 5 20 200 H (H5/H7)
PL43 11 5 20 200 HI (H5/H7)
PL51 10 5 20 200 HI (H5/H7)
PL52 0 0 20 0 H (H5/H7)
PL61 6 3 20 120 H (H5/H7)
PL62 14 6 20 240 HI (H5/H7)
PL63 3 1 20 40 H (H5/H7)
SUMA 684 90 3600

Tabela 9

Gospodarstwa utrzymujące kaczki reprodukcyjne

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych

w gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 1 1 20 40 HI (H5/H7)
PL12 3 3 20 120 HI (H5/H7)
PL21 0 0 20 0 HI (H5/H7)
PL22 3 3 20 120 HI (H5/H7)
PL31 5 5 20 200 HI (H5/H7)
PL32 0 0 20 0 HI (H5/H7)
PL33 0 0 20 0 HI (H5/H7)
PL34 0 0 20 0 HI (H5/H7)
PL41 13 13 20 520 HI (H5/H7)
PL42 1 1 20 40 HI (H5/H7)
PL43 2 2 20 80 HI (H5/H7)
PL51 1 1 20 40 HI (H5/H7)
PL52 0 0 20 0 HI (H5/H7)
PL61 4 4 20 160 HI (H5/H7)
PL62 4 4 20 160 HI (H5/H7)
PL63 1 1 20 40 HI (H5/H7)
SUMA 38 38 1520

Tabela 10

Gospodarstwa utrzymujące gęsi rzeźne

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw

3)

Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych w gospodarstwie Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 249 10 20 400 HI (H5/H7)
PL12 196 10 20 400 HI (H5/H7)
PL21 15 3 20 120 HI (H5/H7)
PL22 22 3 20 120 HI (H5/H7)
PL31 147 10 20 400 HI (H5/H7)
PL32 29 4 20 160 HI (H5/H7)
PL33 72 5 20 200 HI (H5/H7)
PL34 63 5 20 200 HI (H5/H7)
PL41 344 19 20 760 HI (H5/H7)
PL42 14 3 20 120 HI (H5/H7)
PL43 13 3 20 120 HI (H5/H7)
PL51 3 1 20 40 HI (H5/H7)
PL52 6 2 20 80 HI (H5/H7)
PL61 41 5 20 200 HI (H5/H7)
PL62 73 5 20 200 HI (H5/H7)
PL63 8 2 20 80 HI (H5/H7)
SUMA 1295 90 3600

Tabela 11

Gospodarstwa utrzymujące gęsi reprodukcyjne

Kod

NUTS(2)1)2)

Łączna liczba gospodarstw3) Łączna liczba gospodarstw, z których należy pobrać próbki do badań laboratoryjnych Szacunkowa liczba próbek do badań laboratoryjnych

w

gospodarstwie

Szacunkowa łączna liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych według danej metody Metody badania laboratoryjnego
PL11 18 8 20 320 H (H5/H7)
PL12 10 6 20 240 H (H5/H7)
PL21 10 6 20 240 H (H5/H7)
PL22 4 2 20 80 H (H5/H7)
PL31 21 8 20 320 H (H5/H7)
PL32 1 1 20 40 H (H5/H7)
PL33 0 0 20 0 HI (H5/H7)
PL34 5 2 20 80 HI (H5/H7)
PL41 57 15 20 600 HI (H5/H7)
PL42 4 2 20 80 HI (H5/H7)
PL43 2 1 20 40 HI (H5/H7)
PL51 4 2 20 80 HI (H5/H7)
PL52 2 1 20 40 HI (H5/H7)
PL61 53 13 20 520 HI (H5/H7)
PL62 15 7 20 280 HI (H5/H7)
PL63 11 6 20 240 HI (H5/H7)
SUMA 217 80 3200
Ogólna liczba (kaczki i gęsi) 2234 298 11 920
Ogólna liczba (drób + kaczki i

gęsi)

5569 637 18 350

1) Kod NUTS(2) - ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics - standard geokodowania przyjęty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych, gdzie poszczególne kody oznaczają odpowiednio: PL51-woj. dolnośląskie, PL61-woj. kujawsko-pomorskie, PL31-woj. lubelskie, PL43-woj. lubuskie, PL11- woj. łódzkie, PL21-woj. małopolskie, PLI2-woj. mazowieckie, PL52-woj. opolskie, PL32-woj. podkarpackie, PL34-woj. podlaskie, PL63-woj. pomorskie, PL22-woj. śląskie, PL33-woj. świętokrzyskie, PL62-woj. warmińsko-mazurskie, PL41-woj. wielkopolskie, PL42-woj. zachodniopomorskie.

2) Położenie gospodarstwa pochodzenia. Jeżeli nie można użyć kodu NUTS(2) należy podać współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) gospodarstwa pochodzenia.

3) Łączna liczba gospodarstw pochodzenia jednej kategorii drobiu w danym regionie NUTS(2).

2.3. Procedury pobierania próbek do badań laboratoryjnych, okres ich pobierania oraz częstotliwość badań

Okres pobierania próbek do badań serologicznych w gospodarstwie jest zbieżny z okresem produkcji sezonowej dla każdej kategorii produkcyjnej drobiu, a pobieranie tych próbek można przeprowadzić również w rzeźni. W celu optymalizacji skuteczności pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz unikania niepotrzebnej obecności osób trzecich na terenie gospodarstwa drobiarskiego pobieranie próbek do badań laboratoryjnych odbywa się w miarę możliwości jednocześnie z pobieraniem próbek do innych celów, w szczególności w ramach programów kontroli zakażeń bakteriami Salmonella.

Badanie metodą wirusologiczną na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza) jest stosowane wyłącznie w przypadku uzyskania dodatnich wyników badań serologicznych.

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w gospodarstwach odbywa się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku realizacji programu.

2.4. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne próbek pobranych w ramach programu przeprowadza się w Laboratorium Zakładu Chorób Drobiu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, które jest krajowym laboratorium referencyjnym, o którym mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

Powyższe laboratorium zostało wyznaczone jako krajowe laboratorium referencyjne dla grypy ptaków (Avian influenza) na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Badania laboratoryjne w ramach programu przeprowadza się zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

Wszystkie dodatnie wyniki badań serologicznych są potwierdzane w krajowym laboratorium referencyjnym do spraw grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach metodą hamowania hemaglutynacji, z użyciem wyznaczonych szczepów dostarczonych przez wspólnotowe laboratorium referencyjne do spraw grypy ptaków:

1) dla wirusa grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5:

a) wstępne badanie laboratoryjne z użyciem szczepu teal/England/7894/06 (H5N3),

b) badanie laboratoryjne wszystkich próbek dodatnich z użyciem szczepu chicken/Scotland/59 (H5N1) celem wyeliminowania przeciwciał reagujących krzyżowo z N3;

2) dla wirusa grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H7:

a) wstępne badanie laboratoryjne z użyciem szczepu Turkey/England/647/77 (H7N7),

b) badanie laboratoryjne wszystkich próbek dodatnich z użyciem szczepu African starling/983/79 (H7N1) celem wyeliminowania przeciwciał reagujących krzyżowo z N7.

Następstwem wszystkich dodatnich wyników badań serologicznych jest dochodzenie epidemiologiczne w gospodarstwie oraz ponowne pobranie próbek do badań wirusologicznych w celu określenia czy w danym gospodarstwie występuje aktywne zakażenie wirusem grypy ptaków (Avian influenza).

Wszystkie izolaty wirusa grypy ptaków (Avian influenza) przekazuje się do wspólnotowego laboratorium referencyjnego do spraw grypy ptaków zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz do krajowych laboratoriów referencyjnych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku VIII do dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG, jeżeli nie ma zastosowania odstępstwo przewidziane w rozdziale V ust. 4 lit. d podręcznika diagnostycznego. Wirusy grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5/H7 zostają niezwłocznie przesłane do wspólnotowego laboratorium referencyjnego do spraw grypy ptaków i poddane standardowym badaniom klasyfikującym (sekwencjonowanie nukleotydów/IVPI), zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

3. Realizacja programu u dzikich ptaków

3.1. Organy odpowiedzialne za nadzór nad wdrażaniem programu u dzikich ptaków oraz obszary, na których program zostanie wdrożony

3.1.1. Organ centralny i inne organy odpowiedzialne za nadzór nad wdrażaniem programu u dzikich ptaków oraz współpracę z epidemiologami, ornitologami i myśliwymi

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą wykonawczą w zakresie realizacji programu są organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii i powiatowy lekarz weterynarii.

Obecnie funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii oraz 305 powiatowych inspektoratów weterynarii.

Struktura oraz kompetencje organów Inspekcji Weterynaryjnej zostały określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Nadzór nad działalnością Głównego Lekarza Weterynarii oraz krajowych laboratoriów referencyjnych sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest naczelnym organem administracji rządowej, właściwym w dziedzinie weterynarii.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Główny Lekarz Weterynarii jest odpowiedzialny za opracowanie programu, a następnie nadzoruje jego realizację. Na poziomie województwa nadzór nad realizacją programu spoczywa na wojewódzkim lekarzu weterynarii. Bezpośredni nadzór nad realizacją programu na poziomie powiatu sprawuje powiatowy lekarz weterynarii, który jest również odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich czynności urzędowych w ramach programu.

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza) u dzikich ptaków jest organizowane i nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Do celów realizacji programu, w tym pomocy w określaniu gatunków dzikich ptaków i optymalizacji pobierania próbek do badań laboratoryjnych, stosownie do sytuacji krajowej, zapewnia się ścisłą współpracę organów Inspekcji Weterynaryjnej z epidemiologami, ornitologami i organem właściwym do spraw ochrony przyrody.

3.1.2. Obszary geograficzne i administracyjne, na których program zostanie wdrożony

Nadzór jest realizowany przez prowadzenie badań laboratoryjnych próbek pobranych od konających dzikich ptaków oraz padłych ptaków, jako system nadzoru biernego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności nadzorem biernym są objęte dzikie ptaki, zwłaszcza migrujące dzikie ptaki wodne, które są objęte wyższym ryzykiem zakażenia i przeniesienia wirusa grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5N1, tzw. "gatunki docelowe".

Nadzorem biernym są objęte obszary w pobliżu morza, jezior i dróg wodnych, na których znaleziono padłe ptaki, zwłaszcza jeżeli w pobliżu tych obszarów znajdują się gospodarstwa utrzymujące drób.

Jeżeli wymaga tego sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do wirusa grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5N1, nadzór bierny jest uzupełniany przez działania edukacyjne oraz aktywne poszukiwanie i monitorowanie padłych lub konających dzikich ptaków, w szczególności dzikich ptaków należących do gatunków docelowych. Powodem tego może być wykrycie wirusa grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5N1 u drobiu lub dzikich ptaków w sąsiadujących państwach członkowskich Unii Europejskiej i państwach trzecich lub w państwach, przez terytorium których przebiegają szlaki migracyjne dzikich ptaków. W takim przypadku uwzględnia się szczegółowe trasy migracji oraz gatunki dzikich ptaków.

3.2. Czynniki ryzyka oraz populacje docelowe

W ramach nadzoru biernego planuje się przebadanie około 62 próbek pobranych do badań laboratoryjnych od padłych dzikich ptaków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazaniem do nadzoru biernego jest stwierdzenie przypadków ponadnormatywnej (wyraźnie zwiększonej) śmiertelności lub klinicznych zachorowań u dzikich ptaków, zwłaszcza:

1) należących do gatunków docelowych, a także innych ptaków mających z nimi kontakt;

2) w miejscach ostoi lub zatrzymywania się ptaków migrujących w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej;

3) w miejscach mieszania się dużej liczby ptaków migrujących różnych gatunków, głównie należących do gatunków docelowych;

4) w sąsiedztwie gospodarstw utrzymujących drób;

5) w pobliżu tras przelotów ptaków migrujących.

Wykaz dzikich ptaków należących do gatunków docelowych, od których pobiera się próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza)

Lp. Nazwa naukowa Nazwa zwyczajowa
1 Accipiter gentilis Jastrząb gołębiarz
2 Accipiter nisus Krogulec
3 Anas acuta Rożeniec
4 Anas clypeata Płaskonos
5 Anas crecca Cyraneczka
6 Anas penelope Świstun
7 Anas platyrhynchos Kaczka krzyżówka
8 Anas querquedula Cyranka
9 Anas strepera Krakwa
10 Anser albifrons albifrons Gęś białoczelna (europejska rasa)
11 Anser anser Gęś gęgawa
12 Anser brachyrhynchus Gęś krótkodzioba
13 Anser erythropus Gęś mała
14 Anser fabalis Gęś zbożowa
15 Ardea cinerea Czapla siwa
16 Aythya ferina Głowienka
17 Aythya fuligula Czernica
18 Branta bernicla Bernikla obrożna
19 Branta canadensis Bernikla kanadyjska
20 Branta leucopsis Bernikla białolica
21 Branta ruficollis Bernikla rdzaw o szyj a
22 Bubo bubo Puchacz
23 Buteo buteo Myszołów zwyczajny
24 Buteo lagopus Myszołów włochaty
25 Cairina moschata Piżmówka amerykańska
26 Ciconia ciconia Bocian biały
27 Circus aeruginosus Błotniak stawowy
28 Cygnus columbianus Łabędź czarnodzioby
29 Cygnus cygnus Łabędź krzykliwy
30 Cygnus olor Łabędź niemy
31 Falco peregrinus Sokół wędrowny
32 Falco tinnunculus Pustułka
33 Fulica atra Łyska
34 Larus canus Mewa pospolita
35 Larus ridibundus Mewa śmieszka
36 Limosa limosa Rycyk
37 Marmaronetta angustirostris Marmurka
38 Mergus albellus Tracz bielaczek
39 Milvus migrans Kania czarna
40 Milvus milvus Kania ruda
41 Netta rufina Hełmiatka
42 Phalacrocorax carbo Kormoran czarny
43 Philomachus pugnax Batalion
44 Pica pica Sroka
45 Pluvialis apricaria Siewka złota
46 Podiceps cristatus Perkoz dwuczuby
47 Podiceps nigricollis Perkoz zausznik
48 Porphyrio porphyrio Modrzyk
49 Tachybaptus ruficollis Perkozek
50 Vanellus vanellus Czajka

3.2.1. Dzikie ptaki, w szczególności należące do gatunków docelowych, od których zostaną pobrane próbki do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza)

Kod NUTS (2)1) Liczba ptaków, od których zostaną pobrane próbki do badań laboratoryjnych Liczba próbek do badań laboratoryjnych, które zostaną pobrane w ramach nadzoru biernego Metoda badania laboratoryjnego Liczba badań laboratoryjnych, które zostaną przeprowadzone według danej metody
Całe terytorium kraju 62 62 PCR 62

1) Odnosi się do miejsca znalezienia dzikiego ptaka lub pobrania próbek. Jeżeli nie można użyć kodu NUTS(2) należy podać współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) miejsca znalezienia dzikiego ptaka lub pobrania próbek.

3.3. Procedury pobierania próbek do badań laboratoryjnych

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza) przeprowadza się zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

Próbki do badań laboratoryjnych metodą PCR lub izolacji wirusa pobiera się z kloaki i tchawicy lub jamy dziobowo-gardłowej albo z tkanek padłych lub konających dzikich ptaków.

Podczas przechowywania i transportu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje się szczególne środki ostrożności zgodnie z rozdziałem IV ust. 5 i 6 podręcznika diagnostycznego. Wszystkie izolaty wirusa grypy ptaków (Avian influenza) wykrytego u dzikich ptaków przekazuje się do wspólnotowego laboratorium referencyjnego do spraw grypy ptaków, jeżeli nie ma zastosowania odstępstwo przewidziane w rozdziale V ust. 4 lit. d podręcznika diagnostycznego. Wirusy grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5/H7 zostają niezwłocznie przesłane do wspólnotowego laboratorium referencyjnego do spraw grypy ptaków i poddane standardowym badaniom klasyfikującym (sekwencjonowanie nukleotydów/IVPI) zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych odbywa się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku realizacji programu.

3.4. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne przeprowadza się zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym. Badanie laboratoryjne próbek na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza) przeprowadza się w krajowym laboratorium referencyjnym do spraw grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Przeprowadza się wstępne badania przesiewowe metodą PCR dla genu M, a dodatnie wyniki tych badań poddaje się następnie szybkim badaniom laboratoryjnym na obecność wirusa grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5, przeprowadzanym w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

W przypadku potwierdzenia wirusa grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5 jak najszybciej przeprowadza się analizę miejsca rozszczepienia, aby określić czy jest to wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) czy nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI).

Jeżeli obecność wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 zostanie potwierdzona, jak najszybciej przeprowadza się dodatkowe badania laboratoryjne na określenie typu N, nawet jeżeli w wyniku tych badań możliwe jest tylko wykluczenie typu N1.

4. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy ptaków u drobiu w ostatnich 5 latach

W okresie ostatnich 5 lat (lata 2015-2019) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u drobiu odnotowano 68 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (Avian influenza) podtypu H5N8. Program nadzoru mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) prowadzony w latach ubiegłych obejmował fermy kur reprodukcyjnych, fermy kur niosek, fermy indyków, fermy gęsi i kaczek, fermy ptaków bezgrzebieniowych (strusi), fermy ptaków łownych oraz ptaki dzikie. Próbki do badań laboratoryjnych były pobierane i badane w ciągu całego roku realizacji programu.

5. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy ptaków u dzikich ptaków w ostatnich 5 latach

W okresie ostatnich 5 lat (lata 2015-2019) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej u dzikich ptaków odnotowano 66 przypadków wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz 2 przypadki podtypu H5N5. Program nadzoru nad dzikimi ptakami w kierunku grypy ptaków (Avian influenza) do roku 2011 obejmował nadzór czynny oraz nadzór bierny, a w kolejnych latach jedynie nadzór bierny. Próbki do badań laboratoryjnych były pobierane i badane w ciągu całego roku realizacji programu.

6. Działania w zakresie powiadamiania o grypie ptaków (Avian influenza)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, jaką jest grypa ptaków, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do:

1) niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

2) pozostawienia drobiu lub innych ptaków w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt;

3) uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się drób lub inne ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę lub ich zwłoki;

4) wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, pasz, wody, ściółki, nawozów naturalnych i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła grypa ptaków;

5) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej drobiu lub innych ptaków i ich zwłok do badań laboratoryjnych i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;

6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia.

Podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej niezwłocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli na podstawie zawiadomienia podejrzewa wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.

Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia podejmuje niezwłocznie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.

Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, w tym w formie elektronicznej, o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt oraz o czynnościach podjętych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby.

Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w tym w formie elektronicznej, informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt oraz o czynnościach podjętych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz laboratoria przekazują powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w Unii Europejskiej niezwłocznie po powzięciu takiego podejrzenia.

Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje o powzięciu podejrzenia lub o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania lub notyfikacji w Unii Europejskiej niezwłocznie po powzięciu tego podejrzenia lub stwierdzeniu choroby.

Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje informacje uzyskane od powiatowego lekarza weterynarii Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii:

1) informuje, wykonując postanowienia umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, właściwe organizacje międzynarodowe o występowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania;

2) powiadamia Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie Unii Europejskiej o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz o wygaszaniu ognisk tych chorób.

7. Koszty - podsumowanie kosztów na lata 2020-2022

7.1. Nadzór nad drobiem w 2020 r.

2020 r. (zł) Drób Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad drobiem

2020 r. (zł) Drób Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad drobiem

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (zł) Koszty razem (zł)
ELISA test 0 0,00 0,00
Immunodyfuzja w żelu agarowym 0 0,00 0,00
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H5 * 9175 17,46 160 195,50
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H7* 9175 17,46 160 195,50
Izolacja wirusa* 6 76,76 460,56
PCR test* 24 41,37 992,88
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Próbki* 9175 2,28 20 919,00
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Inne 0 0,00 0,00
Razem drób

badanie + próbkobranie + inne

342 763,44

2020 r. (EUR) Drób Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad drobiem

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (EUR) Koszty razem (EUR)
ELISA test 0 0,00 0,00
Immunodyfuzja w żelu agarowym 0 0,00 0,00
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H5* 9175 4,06 37 250,50
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H7* 9175 4,06 37 250,50
Izolacja wirusa* 6 17,85 107,10
PCR test* 24 9,62 230,88
Próbkobranie
Liczba

badań

Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Próbki* 9175 0,53 4 862,75
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Inne 0 0,00 0,00
Razem drób

badanie + próbkobranie + inne

79 701,73

Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Koszt programu obliczono według kursu euro 4,30 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja - październik 2019 r.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2020 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwy celowe, dział 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, poz. 12 przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lub poz. 8 w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetowych określonych w części 85 - budżety wojewodów, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

*Szacunkowe koszty jednostkowe wyliczone w oparciu o wytyczne SANTE/2017/10186 rev. 2 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2018-2020 (updates for 2019 and 2020)".

7.2. Nadzór nad dzikimi ptakami w 2020 r.

2020 r. (zł) Dzikie ptaki Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad dzikimi ptakami

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (zł) Koszty razem (zł)
Izolacja wirusa* 5 76,76 383,80
PCR test* 62 41,37 2 564,94
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Próbki 62 41,85 2 594,70
Inne działania
liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Inne 0 0,00 0,00
Razem dzikie ptaki badania+ próbkobranie + inne 5 543,44
Szacunkowe koszty łącznie w zł (badanie drobiu i ptaków dzikich) 348 306,88

2020 r. (EUR) Dzikie ptaki Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad dzikimi ptakami

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (EUR) Koszty razem (EUR)
Izolacja wirusa* 5 17,85 EUR 89,25 EUR
PCR test* 62 9,62 EUR 596,44 EUR
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Próbki 62 9,73 EUR 603,26 EUR
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Inne 0 0,00 EUR 0,00 EUR
Razem dzikie ptaki badania+ próbkobranie + inne 1 288,95 EUR
Szacunkowe koszty

łącznie w EUR (badanie drobiu i ptaków dzikich)

80 990,68 EUR

Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Koszt Programu obliczono według kursu euro 4,30 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019 r.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2020 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwy celowe, dział 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, poz. 12 przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lub poz. 8 w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetowych określonych w części 85 - budżety wojewodów, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego."

*szacunkowe koszty jednostkowe wyliczone w oparciu o wytyczne SANTE/2017/10186 rev. 2 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2018-2020 (updates for 2019 and 2020)"

7.3. Nadzór nad drobiem w 2021 r.

2021 r. (zł) Drób Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad drobiem

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (zł) Koszty razem (zł)
ELISA test 0 0,00 0,00
Immunodyfuzja w żelu agarowym 0 0,00 0,00
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H5* 9175 17,46 160 195,50
Test hamowania hemaglutynacji (HI) 9175 17,46 160 195,50
dla H7*
Izolacja wirusa* 6 76,76 460,56
PCR test* 24 41,37 992,88
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Próbki* 9175 2,28 20 919,00
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Inne 0 0,00 0,00
Razem drób badanie + próbkobranie + inne 342 763,44

2021 r. (EUR) Drób Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad drobiem

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (EUR) Koszty razem (EUR)
ELISA test 0 0,00 0,00
Immunodyfuzja w żelu agarowym 0 0,00 0,00
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H5* 9175 4,06 37 250,50
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H7* 9175 4,06 37 250,50
Izolacja wirusa* 6 17,85 107,10
PCR test* 24 9,62 230,88
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Próbki* 9175 0,53 4 862,75
Inne działania
liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Inne 0 0,00 0,00
Razem drób badanie + próbkobranie + inne 79 701,73

Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Koszt Programu obliczono według kursu euro 4,30 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019 r.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwy celowe, dział 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, poz. 12 przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lub poz. 8 w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetowych określonych w części 85 - budżety wojewodów, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego."

*szacunkowe koszty jednostkowe wyliczone w oparciu o wytyczne SANTE/2017/10186 rev. 2 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2018-2020 (updates for 2019 and 2020)"

7.4. Nadzór nad dzikimi ptakami w 2021 r.

2021 r. (zł) Dzikie ptaki Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad dzikimi ptakami

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (zł) Koszty razem (zł)
Izolacja wirusa* 5 76,76 383,80
PCR test* 62 41,37 2 564,94
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Próbki 62 41,85 2 594,70
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Inne 0 0,00 0,00
Razem dzikie ptaki badania+ próbkobranie + inne 5 543,44
Szacunkowe koszty łącznie w zł (badanie drobiu i ptaków dzikich) 348 306,88

2021 r. (EUR) Dzikie ptaki Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad dzikimi ptakami

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (EUR) Koszty razem (EUR)
Izolacja wirusa* 5 17,85 89,25
PCR test* 62 9,62 596,44
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Próbki 62 9,73 603,26
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Inne 0 0,00 0,00
Razem dzikie ptaki badania+ próbkobranie + inne 1 288,95
Szacunkowe koszty łącznie w EUR (badanie drobiu i ptaków dzikich) 80 990,68

Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Koszt Programu obliczono według kursu euro 4,30 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019 r.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwy celowe, dział 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, poz. 12 przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lub poz. 8 w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetowych określonych w części 85 - budżety wojewodów, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

*szacunkowe koszty jednostkowe wyliczone w oparciu o wytyczne SANTE/2017/10186 rev. 2 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2018-2020 (updates for 2019 and 2020)"

7.5. Nadzór nad drobiem w 2022 r.

2022 r. (zł) Drób Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad drobiem

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (zł) Koszty razem (zł)
ELISA test 0 0,00 0,00
Immunodyfuzja w żelu agarowym 0 0,00 0,00
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H5* 9175 17,46 PL 160 195,50
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H7* 9175 17,46 160 195,50
Izolacja wirusa* 6 76,76 460,56
PCR test* 24 41,37 992,88
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Próbki* 9175 2,28 20 919,00
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Inne 0 0,00 0,00
Razem drób

badanie + próbkobranie + inne

342 763,44

2022 r. (EUR) Drób Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad drobiem

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (EUR) Koszty razem (EUR)
ELISA test 0 0,00 0,00
Immunodyfuzja w żelu agarowym 0 0,00 0,00
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H5* 9175 4,06 37 250,50
Test hamowania hemaglutynacji (HI) dla H7* 9175 4,06 37 250,50
Izolacja wirusa* 6 17,85 107,10
PCR test* 24 9,62 230,88
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Próbki* 9175 0,53 4 862,75
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Inne 0 0,00 0,00
Razem drób badanie + próbkobranie + inne 79 701,73

Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Koszt Programu obliczono według kursu euro 4,30 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019 r.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwy celowe, dział 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, poz. 12 przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lub poz. 8 w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetowych określonych w części 85 - budżety wojewodów, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

*szacunkowe koszty jednostkowe wyliczone w oparciu o wytyczne SANTE/2017/10186 rev. 2 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2018-2020 (updates for 2019 and 2020)"

7.6. Nadzór nad dzikimi ptakami w 2022 r.

2022 r. (zł) Dzikie ptaki Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad dzikimi ptakami

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (zł) Koszty razem (zł)
Izolacja wirusa* 5 76,76 383,80
PCR test* 62 41,37 2 564,94
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Próbki 62 41,85 2 594,70
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (zł) Koszty razem (zł)
Inne 0 0,00 0,00
Razem dzikie ptaki badania+ próbkobranie + inne 5 543,44
Szacunkowe koszty łącznie w zł (badanie drobiu i ptaków dzikich) 348 306,88

2022 r. (EUR) Dzikie ptaki Środki kwalifikujące się do współfinansowania nadzoru nad dzikimi ptakami

Testy laboratoryjne
Metody analizy laboratoryjnej Liczba badań Jednostkowy koszt testu dla danej metody (EUR) Koszty razem (EUR)
Izolacja wirusa* 5 17,85 89,25
PCR test* 62 9,62 596,44
Próbkobranie
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Próbki 62 9,73 603,26
Inne działania
Liczba badań Koszt jednostkowy (EUR) Koszty razem (EUR)
Inne 0 0,00 0,00
Razem dzikie ptaki badania+ próbkobranie + inne 1 288,95
Szacunkowe koszty łącznie w EUR (badanie drobiu i ptaków dzikich) 80 990,68 EUR

Analiza obejmuje szacunki kosztów ponoszonych w ramach programu. Koszt Programu obliczono według kursu euro 4,30 zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2019 r.

Są to szacunkowe koszty, które zostały dostosowane do wielkości wydatków przewidzianych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w ramach limitu wydatków właściwych części budżetowych.

Finansowanie programu odbywa się ze środków budżetowych określonych w części 83 - rezerwy celowe, dział 758 - różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, poz. 12 przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, lub poz. 8 w części podlegającej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetowych określonych w części 85 - budżety wojewodów, dział 010 - rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

*szacunkowe koszty jednostkowe wyliczone w oparciu o wytyczne SANTE/2017/10186 rev. 2 "Guidelines for the Union co-funded programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for the years 2018-2020 (updates for 2019 and 2020)".

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.445

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wprowadzenie programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022.
Data aktu: 05/03/2020
Data ogłoszenia: 16/03/2020
Data wejścia w życie: 17/03/2020, 01/01/2020