Nabywanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności.

Dz.U.2020.444
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 oraz z 2020 r. poz. 285) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej;
2) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w:
a) art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "egzaminem dla pracowników",
b) art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej "egzaminem kwalifikacyjnym na rzeczoznawcę";
3) szczegółowy tryb ubiegania się o udzielenie upoważnienia oraz szczegółowe wymagania do uzyskania przez podmiot upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanej dalej "ustawą";
4) wzór zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców i pieczęci imiennej rzeczoznawcy;
5) wzory protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców.
§  2. 
1.  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej "Głównym Inspektorem", powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza egzamin:
1) dla pracowników - na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika;
2) kwalifikacyjny na rzeczoznawcę - na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru rzeczoznawców.
2.  W skład komisji kwalifikacyjnej powołuje się osoby, które:
1) ukończyły studia wyższe;
2) posiadają wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zagadnień objętych przedmiotem egzaminu.
3.  W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi 4 członków.
4.  Główny Inspektor wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej spośród jej członków.
§  3.  Egzamin dla pracowników oraz egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę przeprowadza komisja kwalifikacyjna w miejscu i terminie wyznaczonym przez Głównego Inspektora.
§  4. 
1.  Egzamin dla pracowników przeprowadza się w formie pisemnego testu, mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień określonych w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy.
2.  Główny Inspektor opracowuje pytania testowe oraz ustala czas trwania egzaminu.
3.  O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z testu, o którym mowa w ust. 1, przy czym za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, a za każdą nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0 punktów.
4.  Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% punktów.
§  5. 
1.  Egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę składa się z:
1) części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, mającego na celu sprawdzenie zasad postępowania rzeczoznawcy oraz znajomości przepisów dotyczących produkcji artykułów rolno-spożywczych i obrotu tymi artykułami, w tym zasad ustalania klas jakości albo pobierania próbek określonych artykułów rolno-spożywczych;
2) części praktycznej, mającej na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia czynności związanych z ustalaniem klas jakości albo pobieraniem próbek określonych artykułów rolno-spożywczych.
2.  Główny Inspektor zatwierdza pytania objęte testem oraz ćwiczenia praktyczne, opracowane przez komisję kwalifikacyjną.
3.  O wyniku części pisemnej decyduje liczba punktów uzyskanych z testu, przy czym za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, a za każdą nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi - 0 punktów.
4.  Uważa się, że część pisemna jest zdana, jeżeli osoba przystępująca do tej części egzaminu uzyska z testu co najmniej 70% punktów.
5.  Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zdanie części pisemnej.
6.  O wyniku części praktycznej decyduje liczba punktów uzyskanych przez osobę przystępującą do tej części za przeprowadzenie jednej z czynności określonych w ust. 1 pkt 2, przy czym każdy z członków komisji kwalifikacyjnej przyznaje od 0 do 5 punktów.
7.  Uważa się, że część praktyczna jest zdana, jeżeli osoba przystępująca do tej części uzyska co najmniej 70% punktów.
§  6. 
1.  Z przeprowadzonego egzaminu dla pracowników oraz egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:
1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
2) imiona i nazwiska członków komisji kwalifikacyjnej;
3) imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i numery dowodów tożsamości osób przystępujących do egzaminu;
4) wyniki egzaminu.
2.  Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi protokół, o którym mowa w ust. 1.
3.  O wynikach egzaminu dla pracowników oraz egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę Główny Inspektor informuje osoby przystępujące do egzaminu oraz wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwych ze względu na:
1) miejsce zamieszkania osoby przystępującej do egzaminu - w przypadku egzaminów kwalifikacyjnych na rzeczoznawcę;
2) miejsce zatrudnienia osoby przystępującej do egzaminu - w przypadku egzaminów dla pracowników.
§  7.  Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, występuje z wnioskiem o wydanie takiego upoważnienia do Głównego Inspektora w terminie 30 dni przed rozpoczęciem planowanego terminu przeprowadzenia pierwszego szkolenia.
§  8.  Program szkolenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, powinien odpowiadać warunkom dotyczącym tematów objętych tym szkoleniem, określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  9.  Określa się:
1) wzór:
a) zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b) pieczęci imiennej rzeczoznawcy - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2) wzory protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców:
a) ustalenia klas jakości tusz wołowych - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
b) ustalenia klas jakości tusz wieprzowych - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
c) pobrania próbek - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
d) pobrania próbek chmielu w ramach procedury jego certyfikacji - stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
e) ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw - stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISANIU DO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW

awers

wzór

rewers

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PIECZĘCI IMIENNEJ RZECZOZNAWCY

ZAŁĄCZNIK Nr  3 
PROTOKÓŁ NR ............./..............

(kolejny nr/rok)

Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WOŁOWYCH

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z późn. zm.).

1. Miejsce ustalenia klas jakości:

...............................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu)

2. Data ustalenia klas jakości:

...............................................................................................................................................

3. Rzeczoznawca:

...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ................................................................... pod numerem ..............................................

4. Metoda ustalenia klas jakości: wzrokowa/aparaturowa*

5. Wyniki ustalenia klas jakości i masy tusz:

Numer ubojowy Numer identyfikacyjny zwierzęcia Kategoria tuszy Klasa uformowania Klasa otłuszczenia Masa tuszy

ciepłej

(kg)

Masa tuszy ciepłej skorygowana1)

(kg)

6. Określenie prezentacji tusz podczas ważenia**:

1) prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.);

2) prezentacja inna niż w pkt 1***:

Tusze o numerach ubojowych: ............................... różnią się od prezentacji wzorcowej Unii Europejskiej następującymi elementami:

.........................................................................................................................................

Sumaryczny współczynnik korekty wynosi:

.........................................................................................................................................

7. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag*:

...............................................................................................................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

...................................................................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

...................................................................................

Potwierdzenie odbioru protokołu:

...................................................................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

________________________________

1) Masa tuszy ciepłej po dokonaniu korekty masy współczynnikami korygującymi, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103), jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej.

* Niepotrzebne skreślić.

** Właściwe zaznaczyć.

*** W przypadku gdy zastosowano kilka różnych prezentacji, wskazuje się wszystkie odstępstwa oraz uwzględnia się odpowiednie współczynniki korygujące.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 
PROTOKÓŁ NR ............./..............

(kolejny nr/rok)

Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WIEPRZOWYCH

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z późn. zm.).

1. Miejsce ustalenia klas jakości:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu)

2. Data ustalenia klas jakości:

.......................................................................................................................................................

3. Rzeczoznawca:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ............................................................................................ pod numerem ..............................................

4. Metoda ustalenia klas jakości (nazwa urządzenia):

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Wyniki ustalenia klas jakości i masy tusz:

Numer ubojowy Numer identyfikacyjny zwierzęcia Opis oszacowanych wartości Klasa jakości Oszacowana zawartość mięsa w tuszy (w %) Masa tuszy

ciepłej

(kg)

Masa tuszy

ciepłej skorygowana 2)

(kg)

Masa tuszy

schłodzonej

skorygowana 3)

(kg)

pomiar/y

grubości mięśnia1)

pomiar/y

grubości słoniny

(widocznej okrywy tłuszczowej)1)

M

lub

Ml

M2 F

lub

FI

F2

6. Określenie prezentacji tusz podczas ważenia, w przypadku gdy zastosowana prezentacja różni się od prezentacji wzorcowej Unii Europejskiej, określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)*:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................

7. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag**:

.............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

...................................................................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

...................................................................................

Potwierdzenie odbioru protokołu:

...................................................................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

_________________________________

1) Wypełnia się właściwe kolumny w zależności od stosowanej metody klasyfikacji tusz, o której mowa w decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, z późn. zm.).

2) Wypełnia się, jeżeli masa tuszy ciepłej jest korygowana zgodnie z wartościami określonymi w art. 2 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.

3) Wypełnia się, jeżeli ważenie tuszy odbywa się później niż 45 minut po uboju, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz. U. poz. 934).

* Umieszcza się w protokole, jeżeli wypełniono kolumnę tabeli zatytułowaną Masa tuszy ciepłej skorygowana (kg). Wskazuje się wszystkie zastosowane odstępstwa w odniesieniu do każdej tuszy, dla której odstępstwa wystąpiły.

** Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5
PROTOKÓŁ NR ........................../......................... Z POBRANIA PRÓBEK

(kolejny numer/numer rzeczoznawcy)

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z późn. zm.).

1. Nazwa artykułu ........................................................................................................................

2. Rzeczoznawca .........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w .............................................................................................

pod numerem .................................

3. Osoby obecne przy pobieraniu próbek: ...................................................................................

(imiona i nazwiska)

.......................................................................................................................................................

4. Zleceniodawca .........................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

5. Miejsce pobrania próbek

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres)

.......................................................................................................................................................

(rodzaj i numer środka transportu/numer, nazwa magazynu)

6. Czas pobrania próbek ..............................................................................................................

(data i godzina)

7. Producent .................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

8. Sprzedawca ..............................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

9. Odbiorca ..................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

10. Wielkość partii ......................................................................................................................

11. Data produkcji partii .............................................................................................................

12. Dane identyfikacyjne partii ...................................................................................................

(numer identyfikacyjny, numer partii, oznaczenie kodowe)

13. Przeznaczenie artykułu .........................................................................................................

14. Deklarowana jakość ..............................................................................................................

(deklaracja producenta lub wprowadzającego do obrotu)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

15. Sposób składowania lub transportu i rodzaj opakowania .....................................................

................................................................................................................................................

16. Stan ogólny partii ..................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

17. Wskazania dotyczące rodzaju badań .....................................................................................

................................................................................................................................................

18. Metodyka pobierania próbek ................................................................................................

(przepis, norma)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

19. Opis warunków mogących mieć wpływ na pobieranie próbek ............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

20. Liczba przygotowanych próbek ............................................................................................

21. Jednostkowe masy próbek ....................................................................................................

22. Rodzaj opakowania ...............................................................................................................

23. Sposób zabezpieczenia próbek ..............................................................................................

................................................................................................................................................

24. Wskazania dotyczące sposobu transportu i przechowywania próbek ..................................

................................................................................................................................................

25. Próbki wraz z protokołem przekazano ..................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

26. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag* ......................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

Podpisy osób obecnych przy pobraniu próbek:

.........................................................

.........................................................

Potwierdzenie odbioru próbek i protokołu

.........................................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6
PROTOKÓŁ NR ................................/.............................. Z POBRANIA PRÓBEK

(kolejny numer/numer rzeczoznawcy)

CHMIELU W RAMACH PROCEDURY JEGO CERTYFIKACJI

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, z późn. zm.).

1. Nazwa artykułu ........................................................................................................................

2. Miejsce pobrania próbek

..................................................................................................................................................

(nazwa i adres)

..................................................................................................................................................

3. Producent .................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

4. Wielkość partii ........................................................................................................................

5. Dane identyfikacyjne partii .....................................................................................................

(numer identyfikacyjny, numer partii, oznaczenie kodowe)

6. Metodyka pobierania próbek ...................................................................................................

(przepis, norma)

7. Liczba przygotowanych próbek ..............................................................................................

8. Jednostkowe masy próbek .......................................................................................................

9. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag* .........................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

Imiona i nazwiska oraz podpisy osób obecnych

przy pobraniu próbek:

........................................................................

........................................................................

Potwierdzenie odbioru próbek i protokołu

........................................................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  7
PROTOKÓŁ NR ...................../................... Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI

(kolejny numer/numer rzeczoznawcy)

ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, z późn. zm.).

1. Przedsiębiorca .........................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i adres)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Rzeczoznawca .........................................................................................................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ............................... pod numerem ..........................................

3. Miejsce ustalenia klas jakości

..................................................................................................................................................

4. Wyniki ustalenia klas jakości:

Lp. Nazwa produktu/

odmiana/wielkość

Opakowanie

(rodzaj i liczba)

Wielkość partii Klasa jakości

5. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag*

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

...................................................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

Potwierdzenie odbioru protokołu:

...................................................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WARUNKI DOTYCZĄCE TEMATÓW, JAKIE POWINIEN OBEJMOWAĆ PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD USTALANIA KLAS JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

Lp. Temat Ilość godzin
1 Podstawy prawne i zakres działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 0,5 godziny
2 Przepisy w zakresie obowiązków i uprawnień rzeczoznawców 0,5 godziny
3 Przepisy w zakresie ustalania klas jakości owoców i warzyw świeżych 1,5 godziny
4 Zasady klasyfikacji owoców i omówienie głównych elementów standardów jakościowych 0,5 godziny
5 Omówienie poszczególnych elementów standardów jakościowych owoców 3 godziny
6 Zasady klasyfikacji warzyw i omówienie głównych elementów standardów jakościowych 0,5 godziny
7 Omówienie poszczególnych elementów standardów jakościowych warzyw 3 godziny
8 Dokumentacja, w tym wypełnianie protokołu przez rzeczoznawcę 2 godziny
9 Wybrane przepisy BHP 0,5 godziny
10 Zajęcia praktyczne w zakładzie - owoce.

Zajęcia praktyczne w zakładzie - warzywa

4 godziny
ŁĄCZNIE: 16 godzin (2 dni szkoleniowe po 8 godzin)
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U.2014.102), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U.2015.1505).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.444 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nabywanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności.
Data aktu: 18/03/2016
Data ogłoszenia: 16/03/2020
Data wejścia w życie: 26/03/2016