Badania strażaka powracającego do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz kierowanie go na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Dz.U.2020.394
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie badań strażaka powracającego do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny
Na podstawie art. 49i ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) organ właściwy do kierowania strażaka delegowanego do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą", po powrocie do kraju, na badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w art. 49i ust. 1 ustawy, zwane dalej "badaniami";
2) zakres badań;
3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań;
4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań;
5) tryb kierowania strażaka delegowanego do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej, o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "strażakiem", wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, zwany dalej "turnusem";
6) podmiot kierujący na turnus;
7) ramowy program turnusu;
8) podmiot prowadzący turnus;
9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus.
§  2.  Strażaka na badania kieruje, po powrocie do kraju, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.
§  3.  Zakres badań jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  Badania przeprowadzają jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), albo inne podmioty lecznicze wykonujące zadania służby medycyny pracy na podstawie umowy zawartej z jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę.
§  5. 
1.  Badanie psychologiczne kończy się wydaniem przez psychologa informacji z badania psychologicznego.
2.  Wzór informacji z badania psychologicznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Badania kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego.
2.  Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Strażak, który zgodnie ze wskazaniami lekarza zawartymi w orzeczeniu lekarskim może być skierowany na turnus, składa wniosek o skierowanie na turnus do przełożonego uprawnionego do powołania lub mianowania. Strażak pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej składa wniosek o skierowanie na turnus do kierownika komórki organizacyjnej, w której pełni służbę.
2.  Wniosek o skierowanie na turnus jest przekazywany drogą służbową do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3.  Do wniosku o skierowanie na turnus dołącza się orzeczenie lekarskie oraz informację z badania psychologicznego.
4.  Wzór wniosku o skierowanie na turnus jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Strażaka na turnus kieruje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
2.  Wzór skierowania na turnus jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Turnusy są prowadzone w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
2.  Ramowy program turnusu jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH, KTÓRYM PODLEGA STRAŻAK POWRACAJĄCY DO KRAJU Z DELEGOWANIA DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICĄ PAŃSTWA W GRUPIE RATOWNICZEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 49B UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Ogólne badania lekarskie.
2. Badania diagnostyczne i laboratoryjne bezpośrednio po powrocie do kraju:
1) EKG spoczynkowe;
2) RTG klatki piersiowej;
3) badania morfologiczne krwi z rozmazem i poziomem płytek krwi;
4) OB;
5) CRP;
6) badania biochemiczne krwi z uwzględnieniem poziomu: bilirubiny, kreatyniny, glukozy na czczo, aktywności ALAT, ASPAT i GGTP oraz jonogramu;
7) badanie ogólne moczu, w tym badania na obecność substancji psychoaktywnych.
3. Inne badania, jeżeli lekarz prowadzący uzna takie badania za niezbędne.
4. Badania laboratoryjne po 30 dniach po powrocie do kraju - w przypadku gdy podczas delegowania strażak miał kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym:
1) anty-HCV;
2) anty-HIV.
5. Badanie psychologiczne bezpośrednio po powrocie do kraju - określenie poziomu funkcjonowania strażaka w odniesieniu do doświadczeń z okresu delegowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, występowania cech zaburzeń stresowych (ASD, PTSD).
6. Badanie psychologiczne po 30 dniach po powrocie do kraju - w przypadku gdy w pierwszym badaniu stwierdzono symptomy lub zaburzenia w funkcjonowaniu strażaka.
ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

INFORMACJA Z BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

grafika

Załącznik

INFORMACJA DLA LEKARZA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY*

ZAŁĄCZNIK Nr  6

RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

1. W ramach turnusu leczniczo-profilaktycznego przeprowadza się:
1) badanie lekarskie;
2) wywiad psychologiczny;
3) wywiad z fizjoterapeutą;
4) zajęcia psychologiczne, które obejmują co najmniej 10 sesji relaksacyjnych trwających po 45 minut każda oraz konsultację psychologiczną (rozmowa i wsparcie psychologiczne);
5) zajęcia rehabilitacyjne, które obejmują 30 zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza;
6) zajęcia rekreacyjne w wymiarze 10 godzin w ciągu turnusu leczniczo-profilaktycznego;
7) zajęcia o charakterze edukacyjnym poświęcone zagadnieniom z zakresu psychoprofilaktyki, w tym relaksacji i odpoczynku, przeciwdziałania skutkom stresu, zdrowej diety, korzyści płynących z oddziaływań fizjoprofilaktycznych i balneoklimatologicznych, które obejmują 4 sesje trwające po 45 minut każda.
2. Zajęcia są prowadzone w trybie indywidualnym.
3. Zajęcia realizują w szczególności: psychologowie, lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy.
4. Przy doborze zajęć rekreacyjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) uwzględnia się stan zdrowia i możliwości psychofizyczne oraz potrzeby uczestnika turnusu.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.394

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania strażaka powracającego do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej oraz kierowanie go na turnus leczniczo-profilaktyczny.
Data aktu: 09/03/2020
Data ogłoszenia: 10/03/2020
Data wejścia w życie: 11/03/2020