Turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

Dz.U.2020.393
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy
Na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanych dalej "weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami", wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny, zwany dalej "turnusem";
2) ramowy program turnusu;
3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o skierowanie na turnus oraz wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus;
4) podmiot kierujący na turnus;
5) miejsce prowadzenia turnusów.
§  2. 
1.  Weteran poszkodowany-funkcjonariusz jest kierowany na turnus na podstawie wniosku o skierowanie na turnus.
2.  Wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o skierowanie na turnus jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  Weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza do wniosku o skierowaniu na turnus zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny na turnus, w przypadku jego udziału w tym turnusie.
4.  Wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Wniosek o skierowanie na turnus:
1) weteran poszkodowany-funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa składa do przełożonego właściwego w sprawach osobowych według miejsca pełnienia służby lub ostatniego miejsca pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej albo Służbie Ochrony Państwa,
2) weteran poszkodowany-funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej składa do przełożonego uprawnionego do powołania lub mianowania,
3) weteran poszkodowany-funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu składa do Komendanta Służby Ochrony Państwa - zwanych dalej "podmiotem kierującym".
§  4. 
1.  Weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny kieruje na turnus podmiot kierujący.
2.  O skierowaniu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus podmiot kierujący niezwłocznie zawiadamia:
1) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz informuje go o miejscu prowadzenia, terminie rozpoczęcia i zakończenia turnusu;
2) dyrektora podmiotu leczniczego, do którego został skierowany weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny;
3) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizującej zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3.  Podmiot kierujący niezwłocznie zawiadamia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, o odmowie skierowania na turnus weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z podaniem przyczyny tej odmowy.
§  5. 
1.  Turnusy są prowadzone w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
2.  Ramowy program turnusu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

Do

..................................................................

..................................................................

WNIOSEK WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY

I. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK:

Imię i nazwisko:

.......................................................................................................................................................

Numer PESEL:

.......................................................................................................................................................

Seria i numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza:

.......................................................................................................................................................

Miejsce służby/pracy:

.......................................................................................................................................................

Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):

.......................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):

......................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:

......................................................................................................................................................

Preferowany termin turnusu I / II / III / IV kwartał*

......................................................................................................................................................

........................................................

data i podpis składającego wniosek

Załączniki:

1) kopia decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

2) opinia psychologa zatrudnionego w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z późn. zm.), że nie ma przeciwwskazań do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;

4) zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus readaptacyjno-kondycyjny w przypadku jego udziału.

II. STANOWISKO PODMIOTU KIERUJĄCEGO:

Kieruję wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny .........................................................

na turnus readaptacyjno-kondycyjny odbywający się od .............................. do ........................

w ...................................................................................................................................................

.........................................................

data i podpis podmiotu kierującego

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY

I. DANE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY:

Imię i nazwisko:

.......................................................................................................................................................

Stopień pokrewieństwa:

.......................................................................................................................................................

Numer PESEL:

.......................................................................................................................................................

Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość):

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:

.......................................................................................................................................................

........................................................

data i podpis składającego wniosek

II. STANOWISKO PODMIOTU KIERUJĄCEGO:

Zakwalifikowano na turnus readaptacyjno-kondycyjny odbywający się od .............................. do .................................... w .........................................................................................................

.........................................................

data i podpis podmiotu kierującego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY PROGRAM TURNUSU READAPTACYJNO-KONDYCYJNEGO

1. W ramach turnusu readaptacyjno-kondycyjnego dla weterana poszkodowanego-funkcjonariusza przeprowadza się:
1) badanie lekarskie;
2) wywiad psychologiczny;
3) wywiad z fizjoterapeutą;
4) zajęcia psychologiczne, które obejmują co najmniej 10 sesji relaksacyjnych trwających po 45 minut każda oraz konsultację psychologiczną (rozmowę i wsparcie psychologiczne);
5) zajęcia sportowe, które odbywają się w cyklu 10-dniowym i trwają po 45 minut w każdym dniu;
6) zajęcia rekreacyjne w wymiarze 10 godzin w ciągu turnusu readaptacyjno-kondycyjnego;
7) zajęcia fizjoterapeutyczne, które obejmują 20 zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza;
8) zajęcia o charakterze edukacyjnym poświęcone zagadnieniom z zakresu psychoprofilaktyki, w tym relaksacji i odpoczynku, przeciwdziałania skutkom stresu, zdrowej diety, korzyści płynących z oddziaływań fizjoprofilaktycznych i balneoklimatologicznych, które obejmują 5 sesji trwających po 45 minut każda.
2. Zajęcia dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy są przeprowadzane w trybie indywidualnym.
3. Zajęcia dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy realizują w szczególności: lekarze, psychologowie, fizjoterapeuci, dietetycy.
4. Przy doborze zajęć sportowo-rekreacyjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) uwzględnia się stan zdrowia, kondycję, możliwości psychofizyczne oraz potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020