Wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.

Dz.U.2020.386
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną
Na podstawie art. 31c ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
................................................................

................................................................

................................................................

(nazwa, siedziba i adres organizatora wystawy)

..........................................., dnia .............................................. r.

(miejscowość) (data)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości

historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową

organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną1)

1. Określenie rzeczy ruchomej:

a) nazwa lub tytuł: ......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

b) imię i nazwisko autora lub nazwa warsztatu: .........................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

c) imię, nazwisko i adres lub nazwa, siedziba i adres właściciela lub posiadacza: ....................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

________________________

1) Na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726).

2. Określenie miejsca, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz tytułu organizowanej wystawy, na której rzecz ruchoma będzie eksponowana: .................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Data wwiezienia rzeczy ruchomej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: ..............................

........................................................................................................................................................

...................................................................................

(data i podpis organizatora wystawy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 
................................................................

................................................................

................................................................

(nazwa, siedziba i adres organizatora wystawy)

..........................................., dnia .............................................. r.

(miejscowość) (data)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości

historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową

organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną1)

1. Określenie rzeczy ruchomej:

a) nazwa lub tytuł: ......................................................................................................................

................................................................................................................................................

b) imię i nazwisko autora lub nazwa warsztatu: .........................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

c) imię, nazwisko i adres lub nazwa, siedziba i adres właściciela lub posiadacza rzeczy ruchomej: ................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

________________________

1) Na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726).

2. Określenie miejsca, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz tytułu organizowanej wystawy, na której rzecz ruchoma była eksponowana: .....................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Data wywiezienia rzeczy ruchomej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: ...............................

........................................................................................................................................................

..............................................................................................

(data i podpis organizatora wystawy)

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.2019.2254).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.386 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.
Data aktu: 14/10/2015
Data ogłoszenia: 10/03/2020
Data wejścia w życie: 30/11/2015