Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2020.382
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "płatnością dobrostanową", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności dobrostanowej;
3) przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej albo przejmujący posiadanie zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej, może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce tego podmiotu oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;
4) wysokość zmniejszeń kwot płatności dobrostanowej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013".
§  2. 
1.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013", znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) locha - samicę z gatunku świnia (Sus scrofa) po pierwszym wyproszeniu;
3) loszka - samicę z gatunku świnia (Sus scrofa) po osiągnięciu dojrzałości płciowej do pierwszego wyproszenia;
4) tucznik - młode zwierzę z gatunku świnia (Sus scrofa) przeznaczone do tuczu, bez względu na płeć, od ukończenia 10. tygodnia życia do dnia uboju;
5) warchlak - młode zwierzę z gatunku świnia (Sus scrofa), od odsadzenia do ukończenia 10. tygodnia życia;
6) krowa mleczna - samicę bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku jej użytkowania, której wiek przekracza 24 miesiące;
7) krowa mamka - samicę bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku jej użytkowania, której wiek przekracza 24 miesiące.
2.  Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia, a typ użytkowy krów ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
§  3. 
1.  Płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", jeżeli zobowiązał się do realizacji określonych pakietów i ich wariantów w ramach operacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz:
1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o tę płatność, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
2) który posiada, na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, co najmniej jedną oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt:
a) lochę, która jest oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z tymi przepisami - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c,
b) krowę - w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
3) który posiada, z wyłączeniem wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony:
a) do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c,
b) przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. b i c

- przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją".

2.  Plan poprawy dobrostanu zwierząt zawiera elementy, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  W przypadku realizacji więcej niż jednego wariantu, rolnik może posiadać więcej niż jeden plan poprawy dobrostanu zwierząt, odrębnie dla każdego z wariantów.
4.  Jeżeli rolnik w roku następującym bezpośrednio po roku realizacji danego wariantu realizuje ten sam wariant, to posiada ten sam plan poprawy dobrostanu zwierząt, o ile w gospodarstwie rolnym nie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. b lub pkt 5 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia.
5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenie o tym, że w planie poprawy dobrostanu zwierząt nie zaszły zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. b oraz pkt 5 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia, na formularzu udostępnionym przez Agencję, z tym że oświadczenie jest składane w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2:
1) pkt 1 lit. a i c - wraz z wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej;
2) pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. b i c - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
6.  Płatność dobrostanowa w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1:
1) lit. a i c, może zostać przyznana, jeżeli rolnik nie utrzymuje loch w systemie jarzmowym;
2) lit. c i d, może zostać przyznana, jeżeli którykolwiek z obszarów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymieniony w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.).
7.  Rolnik, któremu przyznano płatność dobrostanową, nie jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.).
§  4. 
1.  Odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013 oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, są wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Wymogi, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013, oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym wymogi te obejmują także obowiązek prowadzenia na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestru wypasu krów mlecznych, i są przestrzegane w ramach następujących pakietów i ich wariantów:
1) Pakiet 1. Dobrostan świń:
a) wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach,
b) wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach,
c) wariant 1.3. Dobrostan loch - dostęp do wybiegu,
d) wariant 1.4. Dobrostan tuczników - dostęp do wybiegu;
2) Pakiet 2. Dobrostan krów:
a) wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas,
b) wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach,
c) wariant 2.3. Dobrostan krów mamek.
3.  Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jeden wariant, z tym że wariant, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
1) lit. c, może być realizowany, jeżeli rolnik realizuje jednocześnie wariant, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a;
2) lit. d, może być realizowany, jeżeli rolnik realizuje jednocześnie wariant, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.
4.  Rolnik przestrzega wymogów w ramach wariantów, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 lit. a i c - od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek;
2) pkt 1 lit. b i d - od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia złożenia takiego wniosku w kolejnym roku, lecz nie dłużej niż do dnia 15 maja tego kolejnego roku;
3) pkt 2 lit. a - co najmniej przez 120 dni w okresie:
a) od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku - w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,
b) od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek - w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia;
4) pkt 2 lit. b - od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek;
5) pkt 2 lit. c, w zakresie wymogów, o których mowa w ust. 6:
a) pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia - co najmniej przez 140 dni w okresie:
od dnia 1 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 15 października tego roku - w przypadku gdy ten wniosek został złożony do dnia 1 kwietnia,
od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 15 października roku, w którym został złożony ten wniosek - w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia,
b) pkt 2 i 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia - od dnia 16 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, do dnia 14 marca kolejnego roku.
§  5. 
1.  Wysokość płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu ustala się jako iloczyn odpowiedniej stawki płatności dobrostanowej i podstawy ustalenia wysokości tej płatności dobrostanowej, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.
2.  Wysokość stawek płatności dobrostanowej za sztukę zwierzęcia w ramach poszczególnych wariantów jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3.  Podstawą ustalenia wysokości płatności dobrostanowej w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2:
1) pkt 1 lit. a i c, jest średnia liczba loch oznakowanych kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i zarejestrowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, utrzymywanych przez rolnika w okresie, w którym ten rolnik przestrzega wymogów w ramach tych wariantów,
2) pkt 1 lit. b i d, jest liczba tuczników, które:
a) pochodzą od loch objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, i w odniesieniu do których na podstawie tego wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustalono, że w dniu złożenia tego wniosku nie są one utrzymywane w systemie jarzmowym i jest przestrzegany wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) w okresie ustalonym na podstawie ust. 6 lub 7 zostały:
poddane ubojowi w gospodarstwie rolnym albo
przemieszczone bezpośrednio do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, albo
przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju za pośrednictwem wyłącznie jednego podmiotu prowadzącego działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285), albo
przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju za pośrednictwem grupy producentów rolnych lub związku grup producentów rolnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),
c) w okresie od dnia opuszczenia gospodarstwa rolnego, w którym rolnik realizował wariant, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a, do dnia poddania ubojowi w gospodarstwie rolnym lub do dnia przemieszczenia bezpośrednio do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, lub do dnia przemieszczenia do podmiotów wymienionych w lit. b tiret trzecie lub czwarte, za pośrednictwem których te tuczniki zostaną przemieszczone do rzeźni z przeznaczeniem do uboju, były utrzymywane w gospodarstwie rolnym jedynie przez rolnika, który realizował wariant, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b,
3) pkt 2 lit. a, jest liczba krów mlecznych utrzymywanych przez rolnika i wypasanych zgodnie z wymogiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w okresie, w którym ten rolnik przestrzega wymogów w ramach tego wariantu,
4) pkt 2 lit. b, jest średnia liczba krów mlecznych utrzymywanych przez rolnika w okresie, w którym ten rolnik przestrzega wymogów w ramach tego wariantu,
5) pkt 2 lit. c, jest średnia liczba krów mamek utrzymywanych przez rolnika w okresie określonym w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. b

- w odniesieniu do których do dnia objęcia wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a najpóźniej od dnia objęcia tym wnioskiem są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

4.  Średnią liczbę zwierząt, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 4 i 5, ustala się jako iloraz sumy dziennych liczb tych zwierząt i liczby dni w okresie, w którym rolnik przestrzega wymogów w ramach odpowiednich wariantów, a w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c - dni w okresie określonym w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. b.
5.  Okres utrzymywania zwierząt przez rolnika i liczbę tych zwierząt w tym okresie ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
6.  W przypadku gdy rolnik nie złożył wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b lub d, w poprzednim roku, okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, trwa od dnia następującego po dniu, w którym upływają 4 miesiące od dnia złożenia takiego wniosku w danym roku, do dnia poprzedzającego dzień złożenia takiego wniosku w kolejnym roku, lecz nie dłużej niż do dnia 15 maja tego kolejnego roku.
7.  W przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b lub d, w poprzednim roku, a w danym roku złożył taki wniosek:
1) do dnia 15 maja - okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, trwa od dnia złożenia takiego wniosku w danym roku,
2) po dniu 15 maja - okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, trwa od dnia 16 maja danego roku

- do dnia poprzedzającego dzień złożenia takiego wniosku w kolejnym roku, lecz nie dłużej niż do dnia 15 maja tego kolejnego roku.

8.  Wysokość płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, w przypadku krowy mlecznej, która nie była wypasana przez cały okres, w którym rolnik przestrzega wymogów w ramach tego wariantu, ustala się jako iloraz iloczynu odpowiedniej stawki płatności dobrostanowej i liczby dni wypasu tej krowy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz liczby 120.
9.  W przypadku gdy dana krowa mleczna jest uwzględniona przy ustaleniu wysokości płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, przysługującej więcej niż jednemu rolnikowi, a okres wypasania tej krowy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przekracza 120 dni w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 lit. a albo b, to płatność dobrostanowa przysługuje do tej krowy za pierwsze 120 dni jej wypasania zgodnie z tym wymogiem.
§  6. 
1.  Rolnikowi może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. e rozporządzenia nr 1305/2013, poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu.
2.  Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. e rozporządzenia nr 1305/2013, poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt, nie może przekraczać 15% wypłaconej płatności dobrostanowej i nie może być wyższa niż 1000 zł niezależnie od liczby sporządzonych planów poprawy dobrostanu zwierząt w ramach jednego pakietu.
§  7. 
1.  Wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:
1) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
2) numer identyfikacyjny;
3) oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, na których znajdują się użytki rolne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1307/2013, z wyszczególnieniem położonych na nich upraw trwałych, trwałych użytków zielonych oraz gruntów ornych - jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
4) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312, z 2019 r. poz. 1824 oraz z 2020 r. poz. 300) niewymienione w pkt 1-3;
5) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z płatnością dobrostanową;
6) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
2.  W przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c, wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej może zawierać dobrowolne oświadczenie rolnika o wyrażeniu zgody na udostępnienie na stronie internetowej Agencji potencjalnym nabywcom prosiąt następujących danych tego rolnika:
1) imienia i nazwiska albo nazwy;
2) miejsca zamieszkania albo siedziby i adresu;
3) adresu do korespondencji, a także jego numeru telefonu oraz adresu e-mail.
3.  Wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
§  8. 
1.  Do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik dołącza materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, udostępniony przez Agencję.
2.  Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza granice powierzchni, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, oraz obiekty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717, z 2018 r. poz. 535 oraz z 2020 r. poz. 329), znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu.
3.  W przypadku gdy rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej, Agencja, na wniosek tego rolnika sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję, w którym ten rolnik wskazuje działki ewidencyjne, udostępnia materiał graficzny, o którym mowa art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013.
4.  Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c, do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego wariantu dołącza się kopie stron planu poprawy dobrostanu zwierząt zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz podpis rolnika i doradcy rolniczego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.
5.  Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu innego niż warianty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 lit. a, składa do kierownika biura powiatowego Agencji, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, kopie stron planu poprawy dobrostanu zwierząt zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz informacje, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 2 lit. b i c załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b i d,
2) pkt 4 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b,
3) pkt 5 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c

- z tym że kopie stron zawierające informacje, o których mowa w pkt 1-3, zawierają również podpis rolnika i doradcy rolniczego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

6.  Jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a lub c, składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie od dnia 16 października do dnia 31 października odpowiednio:
1) rejestr wypasu krów mlecznych - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a;
2) oświadczenie o zapewnieniu wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. a, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu, do siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, innego rolnika - również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia - w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c.
7.  W przypadku gdy rolnik nie dołączył do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c, dokumentów wymienionych w ust. 4 lub nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 5 lub 6, w terminie określonym w tych przepisach lub przekazał niekompletne informacje, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub przekazał już te informacje.
8.  Płatność dobrostanowa w ramach odpowiedniego wariantu nie przysługuje, jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 7, rolnik odpowiednio nie dostarczył lub nie uzupełnił:
1) kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, o których mowa w ust. 4 lub 5;
2) rejestru wypasu krów mlecznych.
9.  Rolnik może, do czasu zawiadomienia o wystąpieniu nieprawidłowości albo do czasu powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu, dokonać zmiany w planie poprawy dobrostanu zwierząt i niezwłocznie poinformować o tych zmianach kierownika biura powiatowego Agencji.
10.  Jeżeli rolnik w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, utrzymuje w gospodarstwie rolnym krowy typu użytkowego kombinowanego, w odniesieniu do których nie został zgłoszony mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania, a w przypadku wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c - utrzymuje w gospodarstwie rolnym również cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego kombinowanego, w odniesieniu do których nie został zgłoszony mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania, zgłasza:
1) zmianę typu ich użytkowania w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na typ użytkowy mleczny lub typ użytkowy mięsny albo
2) kierownikowi biura powiatowego Agencji mleczny lub mięsny kierunek ich użytkowania na formularzu udostępnionym przez Agencję wraz z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt.
11.  Jeżeli rolnik nie dokonał zgłoszeń, o których mowa w ust. 10, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania jednego z tych zgłoszeń, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
12.  Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 11, rolnik nie dokonał zgłoszeń, o których mowa w ust. 10:
1) płatność dobrostanowa nie przysługuje do krów w typie użytkowym kombinowanym, w odniesieniu do których rolnik nie dokonał tych zgłoszeń;
2) zwierzęta w typie użytkowym kombinowanym, w odniesieniu do których rolnik nie dokonał tych zgłoszeń, są objęte wymogami wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
§  9. 
1.  W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności dobrostanowej, spadkobierca rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności dobrostanowej na miejsce zmarłego rolnika, jeżeli:
1) objął w posiadanie zwierzęta objęte tym wnioskiem;
2) nie ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego samego wariantu co wariant, w ramach którego o płatność dobrostanową ubiegał się zmarły rolnik.
2.  Spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce zmarłego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4.  Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza:
1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
2) oświadczenie tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą - w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
6.  Spadkobierca rolnika, w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
7.  Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca rolnika wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej:
1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo
2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce zmarłego rolnika i przyznanie temu spadkobiercy tej płatności dobrostanowej.

8.  Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
9.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik, którego jest spadkobiercą, złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
11.  Przy ustalaniu na podstawie § 5 wysokości płatności dobrostanowej przysługującej spadkobiercy rolnika uwzględnia się również zwierzęta, w odniesieniu do których ta płatność dobrostanowa zostałaby przyznana zmarłemu rolnikowi.
12.  Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych zwierząt, przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1.  W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej, następca prawny tego rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności dobrostanowej na miejsce tego rolnika, jeżeli:
1) objął w posiadanie zwierzęta objęte tym wnioskiem;
2) nie ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego samego wariantu co wariant, w ramach którego o płatność dobrostanową ubiegał się ten rolnik.
2.  Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce tego rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4.  Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik, którego jest następcą prawnym, złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.
7.  Przy ustalaniu na podstawie § 5 wysokości płatności dobrostanowej przysługującej następcy prawnemu rolnika uwzględnia się również zwierzęta, w odniesieniu do których ta płatność dobrostanowa zostałaby przyznana temu rolnikowi.
§  11. 
1.  W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej, złożonym przez rolnika w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej, nowy posiadacz tych zwierząt może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce tego rolnika, jeżeli nie ubiega się o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tego samego wariantu co wariant, w ramach którego o płatność dobrostanową ubiegał się ten rolnik.
2.  Nowy posiadacz zwierząt, o których mowa w ust. 1, wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tych zwierząt.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4.  Nowy posiadacz zwierząt, o których mowa w ust. 1, podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz zwierząt, o których mowa w ust. 1, dołącza umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tych zwierząt, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6.  Jeżeli posiadanie zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności dobrostanowej złożonym przez rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz tych zwierząt wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia współposiadaczy o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności dobrostanowej.
7.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz zwierząt, o których mowa w ust. 1, składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik, który był dotychczas posiadaczem tych zwierząt, złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.
§  12. 
1.  Do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2, dołącza się również:
1) kopie stron nowego planu poprawy dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5;
2) dokumenty wymienione w § 8 ust. 6, których złożenie jest wymagane na podstawie tych przepisów, chyba że te dokumenty zostały złożone przed dniem złożenia tego wniosku.
2.  W przypadku gdy do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 i § 11 ust. 2, nie dołączono kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5, lub dokumentów wymienionych w § 8 ust. 6, których złożenie jest wymagane na podstawie tych przepisów, przepisy § 8 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1.  Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, spadkobiercy rolnika przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.
2.  Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.
3.  Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.
4.  W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność dobrostanowa, ta płatność dobrostanowa jest wypłacana spadkobiercy.
5.  Jeżeli płatność dobrostanowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności dobrostanowej do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności dobrostanowej przez rolnika, wraz z:
1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo
2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo
3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku - jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
7.  Jeżeli płatność dobrostanowa nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, następca prawny rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę płatności dobrostanowej do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.
8.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
9.  Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca rolnika występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:
1) dołącza do tego wniosku albo
2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy rolnika płatności dobrostanowej.

10.  Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
11.  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności dobrostanowej kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty płatności dobrostanowej.
12.  W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności dobrostanowej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie wypłaty płatności dobrostanowej, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.
13.  Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, zwierzęta, do których została przyznana temu rolnikowi płatność dobrostanowa, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych zwierząt, przepisy ust. 1, 3-6 i 9-12 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
1.  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych wariantów, płatność dobrostanowa w części dotyczącej danego wariantu przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu:
a) współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
b) współczynnika trwałości danego uchybienia

- określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia oraz

2) kwoty wysokości płatności dobrostanowej, jaka przysługiwałaby w ramach danego wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów.
2.  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika odpowiednich obowiązkowych wymogów ustanowionych zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządzenia nr 1306/2013 lub innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, płatność dobrostanowa w części dotyczącej wariantu, w ramach którego powinien być przestrzegany dany wymóg, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu:
a) współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
b) współczynnika trwałości danego uchybienia

- określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz

2) kwoty wysokości płatności dobrostanowej, jaka przysługiwałaby w ramach danego wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów.
3.  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na niewypasaniu krowy mlecznej w okresie co najmniej 120 dni, w którym rolnik przestrzega wymogów w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, i niewypasanie w tym okresie nie jest usprawiedliwione przyczynami niezależnymi od rolnika wskazanymi w rejestrze wypasu krów mlecznych, płatność dobrostanowa w ramach tego wariantu w odniesieniu do tej krowy przysługuje w wysokości zmniejszonej o 1% za każdy dzień takiego nieusprawiedliwionego niewypasania.
4.  Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan poprawy dobrostanu zwierząt jest niekompletny w zakresie informacji innych niż te, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5, rolnik uzupełnia lub poprawia ten plan i składa oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, na formularzu udostępnionym przez Agencję.
5.  W przypadku niedokonania w terminie czynności, o której mowa w ust. 4, płatność dobrostanowa w ramach wariantu, w odniesieniu do którego plan poprawy dobrostanu zwierząt jest niekompletny, przysługuje w wysokości zmniejszonej o 1%.
6.  Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan poprawy dobrostanu zwierząt w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia, dotyczącej maksymalnej liczby loch,
2) pkt 2 lit. c załącznika nr 1 do rozporządzenia, dotyczącej maksymalnej liczby warchlaków i tuczników,
3) pkt 4 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia,
4) pkt 5 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia

- zawiera błędy skutkujące niezapewnieniem zwierzętom odpowiedniej powierzchni bytowej, płatność dobrostanowa w ramach wariantu, w odniesieniu do którego ten plan zawiera te błędy, nie przysługuje.

7.  Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w § 8 ust. 7, rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 2, płatność dobrostanowa w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c, przysługuje w wysokości zmniejszonej o 10%.
8.  Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-4 lub 7, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.), płatność dobrostanowa w części dotyczącej danego wariantu, której dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
9.  W przypadku jednoczesnej realizacji wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c lub b i d, przepisy ust. 1, 2, 5 i 6, mające zastosowanie do płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1:
1) lit. a - stosuje się do płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c;
2) lit. b - stosuje się do płatności dobrostanowej w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. d.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAWARTOŚĆ PLANU POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI USTANOWIONE ZGODNIE Z TYTUŁEM VI ROZDZIAŁU I ROZPORZĄDZENIA NR 1306/2013

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI DOBROSTANOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI DOBROSTANOWEJ

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.382

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 03/03/2020
Data ogłoszenia: 09/03/2020
Data wejścia w życie: 15/03/2020