Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.20.372
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 853) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową w etatowych patrolach saperskich, który wykonuje czynności polegające na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym do wysokości 0,60 kwoty bazowej.";

2) w § 26:
a) w ust. 1:
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w Jednostce Wojskowej Nr 5949 lub w Jednostce Wojskowej Nr 3860 albo w Centrum Projektów Informatycznych, oznaczonego cechą korpusu osobowego kryptologii i cyberbezpieczeństwa - 29, cechą grupy osobowej kryptologii - A albo cechą grupy osobowej cyberbezpieczeństwa - B albo cechą korpusu osobowego łączności i informatyki - 28, cechą grupy osobowej projektowo-programowej informatyki - C - od 0,30 do 1,40;",

uchyla się pkt 11,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, charakter i zakres zadań lub czynności realizowanych przez jednostkę organizacyjną, liczbę podległych żołnierzy i pracowników wojska, a także stopień wywiązywania się żołnierza z powierzonych zadań lub czynności oraz posiadane przez żołnierza kwalifikacje;",

c) dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:

"15. Żołnierzowi zawodowemu, który przez okres roku kalendarzowego zajmował stanowisko służbowe wskazane w ust. 1 pkt 8, przyznaje się po zakończeniu roku kalendarzowego jednorazowy dodatek służbowy w wysokości od 100% do 620% kwoty miesięcznego dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, przyznanego za grudzień roku kalendarzowego, za który dodatek przysługuje.

16. Przy przyznawaniu żołnierzowi zawodowemu dodatku służbowego, o którym mowa w ust. 15, uwzględnia się zakres zadań lub czynności realizowanych przez żołnierza, stopień ich trudności i złożoności, a także stopień wywiązywania się żołnierza z powierzonych zadań lub czynności oraz posiadane przez żołnierza kwalifikacje.".

§  2. 
1.  Dla celów wypłaty dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, okres otrzymywania przez żołnierza zawodowego dodatku służbowego w czasie zajmowania stanowiska służbowego w Inspektoracie Informatyki lub Centrum Projektów Informatycznych, oznaczonego cechą korpusu osobowego łączności i informatyki - 28, cechą grupy osobowej projektowo-programowej informatyki - C, traktuje się jako okres otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2.  Okres zajmowania stanowiska służbowego w Inspektoracie Informatyki, oznaczonego cechą korpusu osobowego łączności i informatyki - 28, cechą grupy osobowej projektowo-programowej informatyki - C, traktuje się jako okres zajmowania stanowiska służbowego, o którym mowa w § 26 ust. 1, 15 i 16 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
1.  Przepis § 23 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2020 r.
2.  Przepis § 26 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do żołnierzy zawodowych od dnia 1 lipca 2019 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.372

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
Data aktu: 25/02/2020
Data ogłoszenia: 06/03/2020
Data wejścia w życie: 21/03/2020