Sposób oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch.

Dz.U.2020.34
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch
Na podstawie art. 17a ust. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch, w tym wzór oraz wymagania i warunki techniczne tych kolczyków.
§  2.  Kolczyk z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, zwany dalej "kolczykiem", zakłada się losze na małżowinę uszną w sposób pozwalający na łatwe odczytanie umieszczonego na kolczyku indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy.
§  3. 
1.  Kolczyk składa się z dwóch części - części zakładanej losze po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, zwanej dalej "częścią żeńską", i części zakładanej losze po zewnętrznej stronie małżowiny usznej, zwanej dalej "częścią męską".
2.  Średnica kolczyka wynosi nie mniej niż 27 mm i nie więcej niż 35 mm.
3.  Na części żeńskiej kolczyka znajduje się umieszczony w sposób czytelny i trwały:
1) indywidualny numer identyfikacyjny lochy nadany przez posiadacza tej lochy, składający się z piętnastu cyfr o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, z których:
a) pierwsze dziewięć cyfr oznacza numer identyfikacyjny producenta nadawany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
b) sześć kolejnych cyfr oznacza numer lochy u danego posiadacza lochy, rozpoczynający się od 000001;
2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
§  4. 
1.  Wymagania i warunki techniczne, jakie powinien spełniać kolczyk, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór kolczyka jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KOLCZYK

1. Kolczyk po założeniu na małżowinę uszną lochy powinien pozostać w stanie nienaruszonym.
2. Kolczyk powinien być:
1) wykonany z giętkiego, lekkiego i nietoksycznego tworzywa oraz skonstruowany w taki sposób, aby nie ranić lochy i nie wpływać niekorzystnie na stan jej zdrowia;
2) tak wykonany, aby był łatwy do założenia.
3. Część męska i część żeńska kolczyka stanowią całość przeznaczoną do jednorazowego użycia.
4. Kolczyk zabezpiecza się przed powtórnym użyciem przez zniszczenie połączenia między częścią męską i częścią żeńską przy rozdzielaniu tych części.
5. Siła rozciągająca, równoległa do osi połączenia części męskiej z częścią żeńską kolczyka, przy której dochodzi do zniszczenia połączenia między tymi częściami, powinna wynosić nie mniej niż 260 N.
6. Stała odległość zapobiegająca martwicy ucha między wewnętrznymi ściankami połączonych części męskiej i części żeńskiej kolczyka powinna wynosić od 8 do 12 mm.
7. Część męską kolczyka wyposaża się w trzpień zakończony szpicem albo elementem tnącym pozwalającym na pobór fragmentu tkanki z małżowiny usznej zwierzęcia, przy czym w przypadku gdy ten szpic jest wykonany z metalu lub stopu metali, materiał ten powinien być odporny na korozję.
8. Tworzywo i barwniki użyte do produkcji kolczyka, jak również barwniki użyte do wykonania nadruku na kolczyku, powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością i odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym zmiany temperatur w przedziale od -30°C do +40°C.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KOLCZYKA

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020