Przekazywanie w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.33
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 40a ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1687) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przekazania przez konsula kwoty stanowiącej równowartość kwoty wpłaconej przez osobę trzecią;
2) sposób przeliczania równowartości kwoty, która ma być przekazana;
3) wzór potwierdzenia przekazania kwoty stanowiącej równowartość kwoty wpłaconej przez osobę trzecią.
§  2.  Wpłaty kwoty pieniężnej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osoby, której ma być udzielona pomoc konsularna, dokonuje się:
1) w walucie wskazanej przez konsula - na wskazany przez niego rachunek bankowy właściwego urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego;
2) w złotych - na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§  3.  W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, konsul przelicza wpłaconą w złotych kwotę na walutę państwa przyjmującego lub walutę, w której pobiera opłaty konsularne, stosując obowiązujący w dniu wpłaty kurs sprzedaży ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, a gdy brak takiej możliwości - kurs referencyjny ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeśli to nie będzie możliwe - inny powszechnie stosowany kurs referencyjny.
§  4. 
1.  Konsul przekazuje za pokwitowaniem kwotę, o której mowa w § 2, wskazanej osobie, jej przedstawicielowi ustawowemu albo pełnomocnikowi, w walucie państwa przyjmującego albo w walucie, w której pobiera opłaty konsularne.
2.  Jeżeli zachodzą okoliczności uniemożliwiające osobiste przekazanie kwoty, o której mowa w § 2, konsul wpłaca tę kwotę do kasy lub na rachunek bankowy podmiotu właściwego ze względu na miejsce przebywania osoby, której ma być udzielona pomoc konsularna, wskazanego przez tę osobę, jej przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo przez osobę wpłacającą.
3.  Koszty związane z dokonaniem wpłaty, o której mowa w ust. 2, potrąca się z kwoty, o której mowa w § 2.
§  5.  W przypadku braku możliwości przekazania kwoty, o której mowa w § 2, jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego była dokonywana wpłata, po potrąceniu kosztów związanych z koniecznością dokonania zwrotu.
§  6.  Konsul dokumentuje przekazanie kwoty, o której mowa w § 2, na potwierdzeniu przekazania kwoty stanowiącej równowartość kwoty wpłaconej przez osobę trzecią sporządzonym według wzoru, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA KWOTY PIENIĘŻNEJ STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA KWOTY PIENIĘŻNEJ STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w .................................................................................................

przekazał ......................................................................................................................................

(dane osobowe)

dnia ............................................................... kwotę ....................................................................

przeliczoną według kursu ............................. z dnia .................................................................1).

Informacja o formie przekazania kwoty pieniężnej2):

1) dokonano wpłaty w kasie / na rachunek3) ................................................................................

(w załączeniu potwierdzenie wpłaty);

2) przekazano osobiście:

Potwierdzam otrzymanie kwoty ................................4)

................................................ ............................................................
(miejscowość, data) (podpis)

3) ze względu na brak możliwości przekazania kwoty zwrócono ją na rachunek bankowy

................................................................................................................................................................

(właściciel)

nr ............................................................................................... (w załączeniu potwierdzenie wpłaty).

.................................... ............................................... ......................................................
(miejscowość, data) (pieczęć urzędowa urzędu konsularnego / przedstawicielstwa dyplomatycznego) (podpis i pieczęć konsula)

___________________

1) Należy skreślić, jeśli kwota nie była przeliczana.

2) Należy wybrać właściwe.

3) Np.: wpłata na rachunek bankowy / do kasy zakładu karnego, aresztu, szpitala lub innego miejsca przebywania.

4) Należy wskazać wysokość kwoty oraz walutę.

)

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.33

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazywanie w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 07/01/2020
Data ogłoszenia: 10/01/2020
Data wejścia w życie: 11/01/2020