Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U.2020.327
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych;
2) zakres odpowiedzialności i kompetencje przysługujące komórkom i jednostkom organizacyjnym, o których mowa w pkt 1.
§  2.  W komórkach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, powołuje się osoby odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.
§  3. 
1.  Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa:
1) nadzorują stosowanie przepisów o ochronie środowiska w podległych im jednostkach organizacyjnych, w szczególności:
a) w działalności szkoleniowej,
b) przy zabezpieczeniu logistycznym działań, w tym działań na polskich obszarach morskich, a także na morzach i w portach innych państw w czasie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń lub odbywania wizyt poza polskimi obszarami morskimi,
c) podczas wspólnych operacji i ćwiczeń w ramach członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej lub Partnerstwa dla Pokoju, z uwzględnieniem postanowień umów i porozumień międzynarodowych;
2) uwzględniają problematykę ochrony środowiska w procesie kształcenia i szkolenia w podległych im jednostkach;
3) organizują przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w podległych im jednostkach organizacyjnych w miarę potrzeb wynikających z ich działalności oraz występują do właściwych organów planujących o przydział środków finansowych na ten cel;
4) koordynują w podległych im jednostkach organizacyjnych powoływanie osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych;
5) w terminie do dnia 15 kwietnia za rok poprzedni, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez podległe im jednostki organizacyjne, opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek;
6) uczestniczą w procesie ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska;
7) uczestniczą w opracowaniu planów ochrony środowiska poligonu wojskowego;
8) zapewniają udział swoich przedstawicieli w specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska organizowanych przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
9) biorą udział, zgodnie z właściwościami, w pracach nad sporządzaniem planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszarów obejmujących tereny wykorzystywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.
2.  Przepisy ust. 1:
1) pkt 1, 2, 4, 6-9 stosuje się odpowiednio do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
2) pkt 1-6 i 8 stosuje się odpowiednio do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
3) pkt 1-4, 6, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
3.  Do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oprócz zadań wymienionych w ust. 2 pkt 1 należy:
1) (uchylony);
2) nadzorowanie wykonywania przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń czynności na potrzeby ochrony środowiska polegających na:
a) prowadzeniu pomiarów skażeń promieniotwórczych w ramach funkcjonującej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zautomatyzowanej sieci pomiarów skażeń promieniotwórczych powietrza oraz wydzielaniu odpowiednich sił i środków do realizacji doraźnych pomiarów skażeń biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych,
b) zatwierdzaniu w terminie do dnia 30 listopada opracowanych i uaktualnianych w razie potrzeby we współpracy z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia "Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych".
4.  Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uwzględnia wymogi w zakresie ochrony środowiska w trakcie planowania i przygotowania polskich kontyngentów wojskowych i dowodzenia nimi w misjach i operacjach poza granicami kraju.
5.  Do Dowódcy Garnizonu Warszawa oprócz zadań wymienionych w ust. 1 należy:
1) prowadzenie ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia za rok poprzedni;
2) nadzorowanie prowadzenia ewidencji substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w podległych jednostkach organizacyjnych;
3) przesyłanie Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni, za podległe jednostki organizacyjne wykonujące funkcje administratorów nieruchomości sprawozdania dotyczącego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z tego terytorium substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz, w terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni, za podległe jednostki organizacyjne wykonujące funkcje administratorów nieruchomości sprawozdania obejmującego systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających halony i przeznaczonych do zastosowań krytycznych;
4) zapewnianie udziału swoich przedstawicieli w kontrolach organizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
5) nadzorowanie działań związanych z utrzymaniem terenów zieleni prowadzonych przez podległe jednostki organizacyjne wykonujące funkcję administratorów nieruchomości.
6.  Do Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oprócz zadań wymienionych w ust. 2 pkt 2 należy:
1) prowadzenie ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia za rok poprzedni;
2) nadzorowanie prowadzenia ewidencji substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w podległych jednostkach organizacyjnych.
7.  Do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oprócz zadań wymienionych w ust. 2 pkt 3 należy:
1) w terminie do dnia 15 kwietnia za rok poprzedni opracowanie i przedstawienie Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej;
2) uwzględnianie problematyki ochrony środowiska w trakcie realizacji zadań obejmujących fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Szef jednostki organizacyjnej właściwej do spraw uzbrojenia podległej Ministrowi Obrony Narodowej uwzględnia problematykę ochrony środowiska w trakcie realizacji zadań obejmujących fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5.  Dyrektor jednostki organizacyjnej w resorcie obrony narodowej właściwej do spraw działalności metrologicznej oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego:
1) odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz nadzorują i organizują realizację przedsięwzięć z tego zakresu w jednostce organizacyjnej, którą kierują, oraz w jednostkach im podległych, jak również na terenach będących w ich użytkowaniu, w tym przedsięwzięć związanych z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych na obszarze swojego działania;
2) monitorują przekazywanie przez podległe im jednostki organizacyjne informacji o wykorzystywanych niebezpiecznych substancjach chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia za rok poprzedni;
3) prowadzą ewidencje substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych;
4) w terminie do dnia 15 kwietnia za rok poprzedni, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez podległe im jednostki organizacyjne, opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na swoim terenie i na terenach tych jednostek.
§  6.  Rektorzy - komendanci uczelni wojskowych:
1) odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska i organizują przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostce, którą kierują, w tym przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w nieruchomościach będących własnością uczelni lub na terenach przez nią użytkowanych, jeżeli umowa użytkowania tak stanowi;
2) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez jednostkę, którą kierują, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
3) prowadzą ewidencje substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych;
4) prowadzą ewidencje zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności ewidencję zawierającą dane potrzebne do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska;
5) w terminie do dnia 15 kwietnia za rok poprzedni opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w nieruchomościach będących własnością jednostki, którą kierują, lub przez nią użytkowanych, jeżeli na podstawie umowy użyczenia jednostka, którą kierują, była do takich działań zobowiązana;
6) przesyłają przekazywane poza jednostkę, którą kierują, ewidencje oraz informacje, o których mowa w pkt 2-4, do wiadomości dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego w terminie właściwym do ich przekazania adresatowi.
§  7.  Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:
1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w podległych mu jednostkach organizacyjnych, a w przypadku stwierdzenia istotnych zagrożeń dla środowiska drogą służbową informuje o tym dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury;
2) nadzoruje przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działalności jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9-12;
3) nadzoruje przedsięwzięcia związane z obszarami ograniczonego użytkowania ustanawianymi w związku z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9-12;
4) wydaje wytyczne w zakresie sposobu sporządzania planu ochrony środowiska poligonu wojskowego;
5) współdziała z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń dotyczących ochrony środowiska;
6) prowadzi ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez podległe mu jednostki organizacyjne, jednostki nadzorowane oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w § 5 i § 6, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
7) koordynuje w podległych mu komórkach i jednostkach organizacyjnych wykonanie zbiorczych zestawień danych dotyczących:
a) wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, wielkości poboru wody i ilości ścieków wprowadzanych do wód i ziemi oraz ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
b) opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska;
8) organizuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w ramach rejonowego systemu zaopatrywania w miarę potrzeb wynikających z bieżącej działalności oraz występuje do właściwych organów o przydział środków na te cele;
9) corocznie w terminie do dnia 18 maja, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej otrzymanych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5, § 5 pkt 4, § 6 pkt 5, § 8 pkt 2, § 9 pkt 13 i § 11 pkt 11 oraz informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej opracowanej przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej i dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, opracowuje "Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych" i przesyła do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury;
9a) przesyła "Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", o której mowa w pkt 9, do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
10) nadzoruje proces pozbywania się zbędnych środków bojowych, rakietowych materiałów napędowych oraz innych substancji chemicznych;
11) corocznie w terminie do dnia 15 marca każdego roku, na podstawie otrzymanych informacji na temat substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, opracowuje i przedstawia osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury zbiorcze zestawienie informacji oraz przesyła je do wiadomości Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
12) prowadzi zbiorczą bazę danych o ilościach i rodzajach substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych występujących w urządzeniach i instalacjach uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
13) uczestniczy z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w procesie wdrażania przepisów dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska.
§  8.  Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Szef Wojskowego Dozoru Technicznego i Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej:
1) sprawują nadzór nad przestrzeganiem w podległych jednostkach organizacyjnych przepisów o ochronie środowiska;
2) w terminie do dnia 15 kwietnia za rok poprzedni opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej.
§  9.  Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych władający nieruchomościami wojskowymi w formie trwałego zarządu lub na podstawie innego tytułu prawnego oraz dyrektor komórki organizacyjnej obsługującej Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, wykonujący funkcję zarządców:
1) nadzorują przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz koordynują działalność w tym zakresie w stosunku do nieruchomości pozostających w ich trwałym zarządzie lub będących w ich ewidencji na podstawie innych tytułów prawnych, w tym również w razie potrzeby ustalają sposób realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w obszarze swojej właściwości;
2) nadzorują działalność z zakresu ochrony środowiska w obszarze swojej właściwości, a w razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości wnioskują o ich usunięcie;
3) podejmują działania racjonalizujące koszty utrzymania nieruchomości, o których mowa w pkt 1, w zakresie korzystania ze środowiska;
4) prowadzą sprawy związane z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji lub pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska, oraz inne sprawy związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, z wyjątkiem § 10 pkt 5 i § 11 pkt 6 oraz dokonywania zgłoszeń badań emisji, decyzji lub pozwoleń, uzyskanych przez inwestorów na etapie prowadzenia inwestycji albo wynikających ze zmiany dyslokacji instalacji i urządzeń lub ich zakupu, dostawy i montażu;
5) odpowiadają za wykonanie badań emisji określonych w posiadanych pozwoleniach na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii oraz prowadzą ewidencję emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym również emisji gazów cieplarnianych, ilości poboru wody i odprowadzania ścieków do wód i ziemi, oraz inne ewidencje wskazane w przepisach o ochronie środowiska, z wyjątkiem ewidencji odpadów, o których mowa w § 10 pkt 5 i § 11 pkt 6, wytwarzanych przez używających nieruchomości, a informacje w tym zakresie przekazują Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w ramach informacji, o której mowa w pkt 13;
6) opracowują zbiorcze zestawienia informacji o wielkości emisji do środowiska i przekazują je właściwym organom administracji w zakresie ochrony środowiska oraz do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;
7) naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wnoszą inne opłaty wynikające z przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem opłat wynikających z działalności, o której mowa w § 10 pkt 5 i § 11 pkt 6, lub działalności podmiotów gospodarczo wyodrębnionych ze struktur organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, użytkujących obiekty będące w trwałym zarządzie lub w ramach innego tytułu prawnego;
8) organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska;
9) organizują na obszarze swojego działania przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych;
10) zapewniają na obszarze swojego działania udział przedstawicieli zarządców nieruchomości w kontrolach organizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
11) reprezentują Ministra Obrony Narodowej w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy w zakresie ochrony środowiska;
12) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
13) na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach objętych trwałym zarządem, przekazywanych przez jednostki organizacyjne im podległe lub przez nich nadzorowane lub przez jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10, opracowują i przedstawiają informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do dnia 15 kwietnia każdego roku;
14) prowadzą ewidencje substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych sprawozdania z tego zakresu, z wyjątkiem sprawozdania obejmującego systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających halony i przeznaczonych do zastosowań krytycznych, które przekazują Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni;
15) odpowiadają za wykonanie badań w zakresie emisji pól elektromagnetycznych i hałasu na podstawie wniosków, o których mowa w § 10 pkt 8 i § 11 pkt 9;
16) pozyskują środki finansowe na działania proekologiczne spoza budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej;
17) opracowują plany ochrony środowiska poligonów wojskowych;
18) prowadzą przedsięwzięcia wynikające z faktu ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania i współdziałają w procesie planowania przestrzennego z wojewódzkimi sztabami wojskowymi;
19) nadzorują działania związane z ochroną przyrody prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10, na ich wniosek występują do organów administracji publicznej o uzyskanie decyzji administracyjnych;
20) współpracują z organami właściwymi do spraw ochrony obszarów Natura 2000 i zarządzania nimi, w tym biorą udział w pracach nad sporządzaniem planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszarów obejmujących użytkowane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej tereny położone w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
21) prowadzą ewidencję ilościową azbestu występującego w rejonie działania i w ramach informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazują uzyskane informacje Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
22) przedkładają właściwemu organowi administracji do spraw ochrony środowiska informacje o wyrobach zawierających azbest według stanu na dzień 31 grudnia za rok poprzedni;
23) realizują obowiązki określone w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 i 284) - w przypadku prowadzenia instalacji objętej systemem.
§  10.  Kierownicy jednostek organizacyjnych realizujący zadania w zakresie zakwaterowania na terenie garnizonu, którym zarządcy nieruchomości wojskowych przekazali protokolarnie nieruchomości do administrowania w określonym zakresie i którzy otrzymali pełnomocnictwa zarządcy nieruchomości wojskowej do wykonywania czynności w jego imieniu:
1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska przez właściwe utrzymanie i użytkowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska, występującej w administrowanych przez nich nieruchomościach;
2) nadzorują oraz kontrolują właściwe stosowanie przepisów o ochronie środowiska przez używających administrowane nieruchomości, informują o zaistniałych nieprawidłowościach jednostkę organizacyjną wykonującą funkcję zarządcy nieruchomości, powiadamiając o tym jednocześnie używających nieruchomości;
3) prowadzą ewidencje zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności ewidencję zawierającą dane potrzebne do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, z wyjątkiem ewidencji odpadów, o których mowa w § 11 pkt 6, które następnie przekazują jednostce organizacyjnej wykonującej funkcję zarządcy nieruchomości w terminach określonych przez jednostkę organizacyjną wykonującą funkcję zarządcy nieruchomości, wynikających z przepisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania okresowych sprawozdań;
4) występują do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcję zarządców nieruchomości w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych dotyczących korzystania ze środowiska oraz informują używających nieruchomości o dokonanych zgłoszeniach, a także o uzyskanych decyzjach administracyjnych;
5) realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) w zakresie gospodarki odpadami powstałymi w wyniku ich działalności oraz działalności jednostek wojskowych będących na ich zaopatrzeniu;
6) ustalają sposób gospodarki odpadami, o których mowa w pkt 5;
7) realizują działania związane z ochroną przyrody, usuwaniem drzew i krzewów, wykonywaniem nasadzeń zastępczych i występują z wnioskiem do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcję zarządców nieruchomości o uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych;
8) występują z wnioskiem do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcję zarządców nieruchomości o wykonanie badań emisji pól elektromagnetycznych i hałasu w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, upływu terminu ważności lub ich braku;
9) informują jednostki organizacyjne wykonujące funkcję zarządców nieruchomości o wszelkich zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska;
10) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
11) w terminie do dnia 15 marca każdego roku opracowują i przedstawiają informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej jednostkom organizacyjnym wykonujących funkcję zarządców nieruchomości, a w przypadku jednostek podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa do Dowództwa Garnizonu Warszawa;
12) prowadzą ewidencje substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym również za jednostki i instytucje będące na ich zaopatrzeniu, oraz:
a) w terminie do dnia 15 stycznia za rok poprzedni przekazują sprawozdanie zawierające informacje z prowadzonych przez nich w danym roku Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej jednostkom organizacyjnym wykonującym funkcję zarządców nieruchomości,
b) w terminie do dnia 15 stycznia za rok poprzedni przekazują sprawozdanie dotyczące przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z tego terytorium substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a w przypadku jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa do Dowództwa Garnizonu Warszawa,
c) w terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni przekazują sprawozdanie obejmujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających halony i przeznaczonych do zastosowań krytycznych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a w przypadku jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa do Dowództwa Garnizonu Warszawa w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni;
13) biorą udział w pracach nad sporządzaniem planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszarów obejmujących użytkowane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej tereny położone w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
14) uwzględniają wymogi ochrony środowiska w przygotowywanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy oraz usługi dotyczące uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz innych materiałów;
15) prowadzą działalność instruktażową i szkoleniową z zakresu ochrony środowiska, w tym również dla osób realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w jednostkach będących na ich zaopatrzeniu;
16) planują środki finansowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególności na zakupy materiałów służących ochronie środowiska, realizacje działań związanych z ochroną przyrody oraz usługi unieszkodliwiania odpadów;
17) prowadzą ewidencję ilościową azbestu i informacje w tym zakresie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego przekazują jednostce organizacyjnej wykonującej funkcję zarządcy nieruchomości w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku;
18) zapewniają udział przedstawicieli administratora w kontrolach organizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
§  11.  Kierownicy jednostek organizacyjnych realizujący zadania zabezpieczenia logistycznego wojsk stacjonujących

w rejonie ich odpowiedzialności, prowadzący ewidencję ilościowo-wartościową sprzętu wojskowego (sprzętu powszechnego użytku):

1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska oraz właściwą eksploatację przekazanych im do używania nieruchomości i infrastruktury technicznej;
2) nadzorują stosowanie przepisów o ochronie środowiska w podległych pododdziałach oraz jednostkach podporządkowanych, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w § 10;
3) podejmują działania mające na celu zaprzestanie używania nieruchomości w sposób niezgodny z przepisami ochrony środowiska oraz występują do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcję zarządcy nieruchomości za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10, z wnioskiem o pomoc w usunięciu skutków niewłaściwego użytkowania;
4) prowadzą ewidencje zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności ewidencję zawierającą dane potrzebne do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, które następnie przekazują, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10, jednostkom organizacyjnym wykonującym funkcję zarządcy nieruchomości w terminach określonych przez jednostkę organizacyjną wykonującą funkcję zarządcy nieruchomości, wynikających z przepisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania sprawozdań okresowych;
5) występują, z zastrzeżeniem pkt 6, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10, w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska w używanych przez nich nieruchomościach, do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcję zarządców nieruchomości;
6) realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie gospodarki odpadami powstałymi w wyniku ich działalności oraz działalności podległych im pododdziałów i jednostek podporządkowanych, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w § 10;
7) ustalają sposób gospodarki odpadami, o których mowa w pkt 6;
8) informują, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10, jednostki organizacyjne wykonujące funkcję zarządców nieruchomości o wszelkich zamierzonych i przeprowadzanych zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska;
9) występują z wnioskiem do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcję zarządców nieruchomości za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10, o wykonanie badań emisji pól elektromagnetycznych i hałasu w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, upływu terminu ważności badań lub ich braku;
10) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
11) w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku przekazują Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej; w dokumencie tym uwzględnia się również dane za podległe pododdziały oraz jednostki podporządkowane, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w § 10, i jednostek podległych Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, które w terminie do dnia 15 marca każdego roku przekazują informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;
12) prowadzą ewidencje substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz przekazują:
a) w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni sprawozdanie dotyczące przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z tego terytorium substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
b) w terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni sprawozdanie obejmujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających halony i przeznaczonych do zastosowań krytycznych, które przekazują Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
13) biorą udział w pracach nad sporządzaniem planu zadań ochronnych i planu ochrony dla obszarów obejmujących wykorzystywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej tereny położone w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
14) sprawują nadzór nad spełnianiem wymogów ochrony środowiska w przygotowywanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy oraz usługi dotyczące sprzętu wojskowego oraz innych materiałów;
15) planują środki finansowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w tym na zakupy materiałów służących ochronie środowiska oraz usługi unieszkodliwiania odpadów;
16) organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla podległych im żołnierzy i pracowników wojska.
§  12.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, używający nieruchomości, nieprowadzący ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu wojskowego (sprzętu powszechnego użytku), realizują zadania wymienione w § 11 pkt 1, 3, 4, 8-10 i 13 oraz:
1) w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazują informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej jednostkom organizacyjnym, o których mowa w § 10, a w przypadku jednostek podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa i Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej odpowiednio Dowództwu Garnizonu Warszawa i Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;
2) organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla podległych im żołnierzy i pracowników wojska.
§  13. 
1.  Kierownicy nadzorowanych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, podmiotem tworzącym, organem sprawującym nadzór lub wykonującym uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:
1) stosownie do przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpowiadają za:
a) stan środowiska,
b) właściwą eksploatację posiadanych nieruchomości,
c) stosowanie wyposażenia użytkowego infrastruktury technicznej, występującego w posiadanych nieruchomościach, w sposób zapewniający ochronę środowiska;
2) podejmują działania mające na celu zaprzestanie użytkowania nieruchomości w sposób niezgodny z przepisami ochrony środowiska oraz usunięcie skutków niewłaściwego użytkowania;
3) przeciwdziałają oraz zapobiegają poważnym awariom;
4) opracowują i przekazują sprawozdania w nakazanych terminach, a także występują o uzyskanie decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska oraz dokonywania w nim zmian, w sposób określony w przepisach o ochronie środowiska;
5) realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150) w zakresie gospodarki odpadami powstałymi w wyniku ich działalności oraz obowiązki określone w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - w przypadku prowadzenia instalacji objętej systemem;
6) informują o wszelkich zmianach mających negatywny wpływ na stan środowiska;
7) prowadzą:
a) ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
b) ewidencje substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych,
c) ewidencje zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności ewidencję zawierającą dane potrzebne do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska;
8) naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wnoszą inne opłaty wynikające z przepisów o ochronie środowiska.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 marca każdego roku opracowują i przesyłają odpowiednio dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej lub dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia dane potrzebne do sporządzenia informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej.
§  14.  Dyrektor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw konsolidacji kompetencji i zasobów resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii uwzględnia problematykę ochrony środowiska w działalności badawczo-rozwojowej, wdrożeniowej i opiniodawczej.
§  15.  Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 297).
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.327 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Data aktu: 24/03/2016
Data ogłoszenia: 28/02/2020
Data wejścia w życie: 23/04/2016