Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Dz.U.20.324
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103 oraz z 2019 r. poz. 1567) w załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

W załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019" wprowadza się następujące zmiany:

1) w spisie treści w Części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH skreśla się pozycję "Zestawy danych z systemów informacyjnych operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych";
2) w Części I. INFORMACJE O BADANIACH:
a) w badaniu o symbolu 1.21.12(041) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. - prace przygotowawcze pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji, 19 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące osób zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie kraju, lp. 19.14,

- Dane dotyczące osób, które nie posiadają aktualnego zameldowania w Polsce (bez wskazania wyjazdu na stałe za granicę), lp. 19.15,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 20 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące uczniów i nauczycieli, lp. 20.2,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lp. 22.9,

- Dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 22.22, - Dane dotyczące osób fizycznych, lp. 22.23,

- Dane dotyczące osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, lp. 22.24,

- Dane o osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą i nieprowadzących jej, uzyskujących przychód, lp. 22.66,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 30 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń, lp. 30.6,

- Dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 30.10,

- Dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenie na pracę, lp. 30.15,

- Dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S), lp. 30.16,

- Dane o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, lp. 30.17,

- Dane o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie, lp. 30.18, - Dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenie na pracę sezonową (typ zezwolenia S), lp. 30.19,

- Dane o osobach występujących o przyznanie świadczenia wychowawczego, lp. 30.20,

- Dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, lp. 30.21,

- Dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny, lp. 30.22,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, 35 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące budynków i lokali oraz przysługujących do nich praw, lp. 35.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 60 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące ortofotomapy, lp. 60.2,

- Dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k, lp. 60.6,

- Dane dotyczące punktów adresowych, lp. 60.7,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące ubezpieczonych i płatników składek, lp. 74.16,

- Dane dotyczące świadczeniobiorców KRUS, lp. 74.17,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 101 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące osób fizycznych, lp.101.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych operatora pocztowego wyznaczonego, 104 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące kodów pocztowych, lp. 104.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 106 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą, lp. 106.6,

- Dane dotyczące rolników, lp. 106.7,

Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów, których podstawową lub drugorzędną działalnością jest dystrybucja lub obrót paliwami gazowymi, 114 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o odbiorcach (gospodarstwa domowe) paliwa gazowego z sieci, lp. 114.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej, 116 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o odbiorcach końcowych (gospodarstwa domowe) według rodzaju potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) oraz adres punktu poboru, lp. 116.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 117 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności, lp. 117.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 118 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności, lp. 118.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, 131a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia, którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności oraz o osobach, które ukończyły 16 rok życia, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lp. 131a.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, 135 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe, lp. 135.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych, 142 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące budynków i lokali, lp. 142.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin, 151 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące adresów zbiorników bezodpływowych, lp. 151.1,

- Dane adresowe, lp. 151.3,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 155 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane o cudzoziemcach w Polsce, lp. 155.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 167 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Dane dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.1,

- Dane dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.4,

- Dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, lp. 167.14,

- Dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby, lp. 167.22,

- Dane o cudzoziemcach zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz dane o płatnikach składek, którzy ich zgłosili, lp. 167.23,

- Dane o osobach posiadających ważne zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, lp. 167.24,

- Dane imienne dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lp. 167.25,

- Dane imienne dotyczące ubezpieczonych, lp. 167.26.

Inne źródła danych:

Zestaw danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów - Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych - dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lp. 534 (opisany w cz. II. Informacje o przekazywanych danych Pbssp 2018).

Wykorzystanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanych w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775) w załączniku nr 2 w ust. 5.

Wykorzystanie danych urzędów gmin o świadczeniobiorcach i osobach ubiegających się o przyznanie świadczeń, opisanych w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w załączniku nr 2 w ust. 16 w pkt 2.

Wykorzystanie danych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych opisanych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) w załączniku nr 3 w ust. 13.",

b) w badaniu o symbolu 1.25.11(066) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8 Źródła danych:
- skreśla się akapit czwarty,
- na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Wykorzystanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanych w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w załączniku nr 2 w ust. 5.",

c) w badaniu o symbolu 1.80.02(252) System Jednostek do Badań Społecznych - operaty w pkt 8 Źródła danych:
- skreśla się akapit czwarty,
- na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Wykorzystanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanych w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w załączniku nr 2 w ust. 5.";

3) w Części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:
a) skreśla się lp. 27.1 i 27.2,
b) w lp. 27.4-27.6 i 27.9 w rubryce 1.5 wyrazy "28 lutego" zastępuje się wyrazami "31 marca",
c) skreśla się lp. 104a.1,
d) skreśla się lp. 151.7.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020