Zmiana rozporządzenia w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.20.314
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 39c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1572) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Testy przeprowadzają komisje powoływane w:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną", dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej;

2) oddziałach, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami", dla funkcjonariuszy pełniących w nich służbę.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Komisja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza test również dla:

1) funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach, jeżeli wykonują oni zadania w Komendzie Głównej;

2) funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanego dalej "BSWSG", pełniących służbę w mieście stołecznym Warszawie.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem komisji powołanej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przeprowadzają testy również dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej, BSWSG lub w jednostkach, jeżeli pozostają oni na zaopatrzeniu jednostki, w której test jest prowadzony lub wykonują w niej zadania.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Terminy i miejsca przeprowadzania testu ustalają przewodniczący komisji, o czym zawiadamiają odpowiednio kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendanta BSWSG, kierowników komórek organizacyjnych jednostek, a także komendantów placówek i dywizjonów Straży Granicznej.",

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej, Komendant BSWSG, kierownicy komórek organizacyjnych jednostek, a także komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej zawiadamiają podległych im funkcjonariuszy o terminie i miejscu przeprowadzania testu.";

2) w § 8:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym;",

b) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:

a) Komendanta BSWSG,

b) kierowników jednostek,

c) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej,

d) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Komendant BSWSG w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę w BSWSG,

b) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.314

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 25/02/2020
Data ogłoszenia: 27/02/2020
Data wejścia w życie: 01/03/2020