Warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposób ustalania tych właściwości.

Dz.U.2020.3
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości 2
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Warunkiem uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne jest:
1) obecność w nich żywych mikroorganizmów lub przekroczenie wartości mikrobiologicznego zanieczyszczenia lub
2) obecność w nich żywych mikroorganizmów lub ich toksyn, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.
2.  Mikroorganizmy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, metody stwierdzania w odpadach obecności tych mikroorganizmów lub badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia oraz wartości, których przekroczenie powoduje, że odpady są uznawane za zakaźne, a także sposoby stwierdzania w odpadach obecności mikroorganizmów lub ich toksyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2020 r. 3
ZAŁĄCZNIK

ŻYWE MIKROORGANIZMY, METODY STWIERDZANIA W ODPADACH OBECNOŚCI TYCH MIKROORGANIZMÓW LUB BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO ZANIECZYSZCZENIA ORAZ WARTOŚCI, KTÓRYCH PRZEKROCZENIE POWODUJE, ŻE ODPADY SĄ UZNAWANE ZA ZAKAŹNE, A TAKŻE SPOSOBY STWIERDZANIA W ODPADACH OBECNOŚCI ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW LUB ICH TOKSYN, O KTÓRYCH WIADOMO LUB CO DO KTÓRYCH ISTNIEJĄ WIARYGODNE PODSTAWY DO PRZYJĘCIA, ŻE WYWOŁUJĄ CHOROBY U LUDZI LUB INNYCH ŻYWYCH ORGANIZMÓW

I. Żywe mikroorganizmy, metody stwierdzania w odpadach obecności tych mikroorganizmów lub badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia oraz wartości, których przekroczenie powoduje, że odpady są uznawane za zakaźne
Mikroorganizm Metoda stwierdzania/badania Obecność/Jednostka Obecność/Wartość mikrobiologicznego zanieczyszczenia
Salmonella sp. PN-EN ISO 6579-1 Obecność mikroorganizmów w 25 g Obecne
Przetrwalniki beztlenowców, w tym redukujących siarczany (IV) PN-ISO 15213 Liczba mikroorganizmów w jtk*/g >100 000
Escherichia coli PN-ISO 16649-2 Liczba mikroorganizmów w jtk*/g >10 000
Żywe jaja nicieni z rodzaju Ascaris metody flotacyjno-sedymentacyjne Liczba żywych jaj w kg s.m.** >300

Objaśnienia:

* jtk - jednostki tworzące kolonie

** s.m. - sucha masa

Uwagi:

1. Badania są przeprowadzane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225) - w zakresie posiadanych akredytacji lub certyfikatów.
2. Dopuszcza się stosowanie innych metod pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności metody do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej i specyfikacji zawartych w tabeli.
3. Jeżeli norma wskazana w tabeli zostanie wycofana i zastąpiona nową normą, za normę zalecaną należy uznać tę nową normę znajdującą się w zbiorze Polskich Norm.
4. Pobieranie próbek odpadów i przygotowanie próbek reprezentatywnych następuje zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami w tym zakresie lub innymi metodami pod warunkiem wykazania w procesie walidacji przydatności tych metod do zastosowania w obszarze regulowanym niniejszym rozporządzeniem z uwzględnieniem w procesie walidacji wszystkich wymagań określonych w metodzie referencyjnej.
II. Sposoby stwierdzania w odpadach obecności żywych mikroorganizmów lub ich toksyn, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów
1. Dla odpadów, co do których istnieje podejrzenie, że zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów, należy wytypować mikroorganizmy wskaźnikowe reprezentujące grupę organizmów odpowiedzialnych za tę właściwość odpadów.
2. W badaniach zaleca się, zgodnie z wybraną grupą wskaźnikową, wykorzystanie testów dotyczących jakościowej lub ilościowej analizy mikroorganizmów.
3. Decyzja o wyborze grupy poszukiwanych mikroorganizmów powinna być podejmowana z udziałem laboratorium akredytowanego w zakresie mikrobiologicznych badań środowiskowych.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji załącznika III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. UE L 21 z 28.01.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601), które zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422, z 2018 r. poz. 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1403) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.3

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposób ustalania tych właściwości.
Data aktu: 24/12/2019
Data ogłoszenia: 02/01/2020
Data wejścia w życie: 06/01/2020