Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji.

Dz.U.2020.267
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji
Na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. poz. 100 i 193 oraz z 2007 r. poz. 60 i 1165) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. O wyborze okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą", oraz o jego zmianie spółki zawiadamiają właściwy miejscowo urząd skarbowy w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni po rozpoczęciu roku obrotowego.

3. Spółki nowo powstałe składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia rejestracji.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wybór okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach spółka, w terminie określonym w ust. 2, zawiadomi właściwy miejscowo urząd skarbowy o zmianie tego okresu.";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuje się w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego.";

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do 28 dnia pierwszego miesiąca następnego roku obrotowego.";

4) uchyla się § 7;
5) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do deklaracji sporządzanych za miesiąc styczeń 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZS-1M DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY)OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPŁATACH Z ZYSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZS-1K DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPŁATACH Z ZYSKU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZS-1R DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZYSKU (STRATY) OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ SKARBU PAŃSTWA I O WPŁATACH Z ZYSKU

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.267

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji.
Data aktu: 17/02/2020
Data ogłoszenia: 19/02/2020
Data wejścia w życie: 27/02/2020