Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Dz.U.20.259
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183 i 911) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Minister Finansów może zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych o aktualizację formularzy PF-UE (BP), PF-UE (BE) i PF-WPR na poziomie programów, bez wyodrębniania poszczególnych części budżetowych.

7. W przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 6, przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. W terminie do dnia 6 marca dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa, przedkładają Ministrowi Finansów informacje niezbędne do opracowania WPFP w zakresie, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, opracowane w formularzu WPFP-CM.

2. W formularzu, o którym mowa w ust. 1, dysponenci wskazani w katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, właściwi dla funkcji państwa wykazują cele i mierniki zgodne z celami i miernikami przyjętymi w obowiązującym WPFP.

3. W uzasadnionych przypadkach, w formularzu WPFP-CM dopuszcza się możliwość aktualizacji celów i mierników funkcji państwa. W przypadku aktualizacji razem z formularzem WPFP-CM właściwi dysponenci przedkładają również formularz BZCM, wypełniony w odniesieniu do zaktualizowanych celów i mierników.

4. Minister Finansów może wydać opinię o kompletności i zgodności zaktualizowanych celów i mierników funkcji państwa ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowym sposobie opracowywania materiałów do WPFP oraz projektu ustawy budżetowej.

5. W terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 4, dysponenci usuwają ewentualne braki oraz niezgodności i przekazują Ministrowi Finansów skorygowane i uzupełnione formularze WPFP-CM i BZCM.";

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla poszczególnych dysponentów części budżetowych oraz wielkości wskaźników budżetowych przekazuje dysponentom Minister Finansów.";

4) w § 13:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i WPFP-CM",
b) uchyla się ust. 19-23;
5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów plany wydatków na rok bieżący w danej części budżetu państwa oraz plany finansowe na rok bieżący w układzie, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: WPFP na rok bieżący i WPFP-PF.";

6) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W terminie 19 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków, o których mowa w § 11 ust. 1, dysponenci przedstawiają Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa oraz projekty planów finansowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: BZ, BZK i BZ-PF - wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.259

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.
Data aktu: 14/02/2020
Data ogłoszenia: 18/02/2020
Data wejścia w życie: 19/02/2020