Przekazywanie danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino.

Dz.U.2020.257
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino
Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) elektroniczny format przekazywania danych, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, zwanej dalej "ustawą";
2) wzory formularzy służących do przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.
§  2.  Dane, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, przekazuje się w formacie JSON, XML, CSV lub XLS/XLSX i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
§  3.  Wzór formularza przekazywania dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  Wzór formularza przekazywania miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Formularze należy uzupełnić w pustych polach tekstowych.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Formularz przekazywania dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu1)
Dzień, za który sporządzono formularz przekazywania danych
Data sporządzenia formularza przekazywania danych
Nazwa podmiotu prowadzącego kino2)
Identyfikator filmu wyświetlanego w kinie
Nazwa kina
Adres kina
Liczba widzów
Liczba sprzedanych biletów z podziałem na poszczególne sale
Liczba sprzedanych biletów z podziałem na rodzaje biletów sprzedawanych w danym kinie3)
Liczba zaakceptowanych znaków legitymacyjnych z podziałem na rodzaje znaków legitymacyjnych uznawanych w danym kinie4)
Wysokość przychodów z tytułu sprzedanych biletów
________________________

1) Dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu są przekazywane dwa razy w tygodniu: w pierw szym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli – za piątek, sobotę, niedzielę, oraz w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę – za poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199). Formularz wypełnia się odrębnie dla każdego kina.

2) Należy podać imię i nazwisko lub nazwę zgodną z nazwą przedsiębiorcy wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

3) Przez rodzaj biletu sprzedawanego w danym kinie rozumie się np. bilet normalny, bilet ulgowy – ze wskazaniem rodzaju ulgi.

4) Przez rodzaj znaku legitymacyjnego uznawanego w danym kinie rozumie się np. voucher, kod, bon, kupon.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
Formularz przekazywania miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie1)
Okres, za który sporządzono formularz przekazywania danych
Data sporządzenia formularza przekazywania danych
Nazwa podmiotu prowadzącego kino2)
Nazwa kina
Adres kina
Wysokość przychodów z tytułu wyświetlania filmów
Wysokość przychodów z tytułu wyświetlania reklam
__________________________________________

1) Miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerw ca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199). Formularz wypełnia się odrębnie dla każdego kina.

2) Należy podać imię i nazwisko lub nazwę zgodną z nazwą przedsiębiorcy wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020