Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.20.241
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 13 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
Na podstawie art. 80cb ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 2085 i 2366 oraz z 2018 r. poz. 1046) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wartość odczytu wskazania drogomierza w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,",

b) uchyla się pkt 7,
c) w pkt 9 skreśla się wyrazy "tymczasowych badawczych,",
d) w pkt 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego:",

e) w pkt 18:
lit. zo otrzymuje brzmienie:

"zo) zużycie paliwa dla każdego wymienionego w lit. zl-zn rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy,",

w lit. zzg po wyrazach "technologii innowacyjnych" dodaje się wyrazy "dla każdego wymienionego w lit. zl-zn rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy",
f) w pkt 21 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) datę, do kiedy przedłużono czasowe wycofanie pojazdu z ruchu,",

g) po pkt 24 dodaje się pkt 24a i 24b w brzmieniu:

"24a) o wymianie drogomierza:

a) datę i przyczynę wymiany drogomierza,

b) datę dokonania odczytu wskazania drogomierza po wymianie,

c) wartość odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,

d) wynik odczytu wskazania drogomierza,

e) datę i godzinę wprowadzenia danych,

f) numer dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza,

g) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów,

h) informację o wydaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu wskazania drogomierza,

i) informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 81b ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

24b) o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli:

a) datę i godzinę odczytu wskazania drogomierza,

b) wartość odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,

c) oznaczenie podmiotu dokonującego kontroli.",

h) uchyla się pkt 25;
2) w § 3:
a) po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

"16a) rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;

16b) rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;",

b) w pkt 17 wyrazy "rodzaju paliwa" zastępuje się wyrazami "wymienionego w pkt 16-16b rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy",
c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 16-16b rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;",

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) wartość odczytu wskazania drogomierza w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości;",

e) po pkt 31 dodaje się pkt 31a i 31b w brzmieniu:

"31a) datę wydania pozwolenia czasowego lub jego wtórnika;

31b) o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego;",

f) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34) o kradzieży i odnalezieniu pojazdu:

a) datę zgłoszenia kradzieży,

b) datę odnotowania odnalezienia pojazdu albo datę odwołania poszukiwań;",

g) po pkt 38c dodaje się pkt 38d w brzmieniu:

"38d) rodzaj dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 albo ust. 11a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;",

h) po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

"40a) datę końca okresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu;",

i) w pkt 41 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 42-45 w brzmieniu:

"42) o wymianie drogomierza:

a) datę wymiany drogomierza,

b) datę dokonania odczytu wskazania drogomierza po wymianie,

c) wartość odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,

d) wynik odczytu wskazania drogomierza,

e) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów;

43) o odczycie wskazania drogomierza w czasie kontroli:

a) datę i godzinę odczytu wskazania drogomierza,

b) wartość odczytu wskazania drogomierza w czasie kontroli wraz z jednostką miary, a w przypadku braku możliwości odczytu - rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,

c) oznaczenie podmiotu dokonującego kontroli;

44) o szkodach istotnych:

a) kategorię szkody istotnej,

b) datę zdarzenia wyrządzającego szkodę istotną,

c) handlową nazwę zakładu ubezpieczeń;

45) datę zbycia pojazdu.";

3) w § 4 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) wartość odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary;";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Dane, o których mowa w:

1) § 2 pkt 19 oraz w § 3 pkt 44, udostępnia się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);

2) § 2 pkt 23, udostępnia się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.241

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.
Data aktu: 13/02/2020
Data ogłoszenia: 14/02/2020
Data wejścia w życie: 15/02/2020, 15/03/2020