Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2020.237
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
Na podstawie art. 137a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 r. poz. 2339) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych Sił Powietrznych oraz w Lotniczej Akademii Wojskowej, a także w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych, ",

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pełniący służbę wojskową w:

– jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej,

– Akademii Marynarki Wojennej,

– Centrum Operacji Morskich,

– Jednostce Wojskowej Nr 4026, ";

2) w § 6 w ust. 9 uchyla się pkt 5;
3) w § 7 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Wojsk Obrony Terytorialnej;";

4) w § 8 w ust. 1 w pkt 3:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) na beretach generałów, z wyjątkiem Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz pododdziałach reprezentacyjnych i orkiestrach wojskowych - haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami, ",

b) w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) w Wojskach Obrony Terytorialnej - znak orła Wojsk Obrony Terytorialnej tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, we wnętrzu tarczy złoty znak Polski Walczącej, a do umundurowania polowego wykonany metodą haftu komputerowego.";

5) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. Sznur wyróżniający attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego) attaché albo zastępcy attaché:

1) noszą w składzie ubioru galowego, zamiast sznura galowego,

2) mogą nosić na kurtce munduru wyjściowego oraz koszulobluzie z krótkimi i długimi rękawami.";

6) w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowództwach od szczebla korpusu dopuszcza się użytkowanie ubiorów polowych i ćwiczebnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.";

7) w § 26:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Czapkę rogatywkę polową, czapkę ćwiczebną:

1) nosi się nałożoną prosto (symetrycznie) na głowę w ten sposób, aby dolna krawędź czapki znajdowała się nad linią brwi;

2) przy wystąpieniach bez nakrycia głowy nosi się w lewej udowej kieszeni spodni.",

b) po ust. 20 dodaje się ust. 20a i 20b w brzmieniu:

"20a. Sznur wyróżniający attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego) nosi się w składzie ubioru galowego, zamiast sznura galowego, na prawym ramieniu w miejscu oraz w sposób przewidziany dla sznura galowego. W składzie ubioru wyjściowego sznur przypina się na lewym ramieniu pod naramiennikiem (na kurtce munduru wyjściowego Marynarki Wojennej przy pomocy zapinki) - przy wszyciu rękawa, tak aby metalowy wisiorek zwisający na końcu warkocza znajdował się z przodu munduru lub koszulobluzy na wysokości górnej kieszeni, a warkocz sznura pod rękawem.

20b. Sznur wyróżniający attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego) jest wykonany z dwukolorowej plecionki dekoracyjnej w kolorze srebrnym i czerwonym i składa się z warkocza splecionego z trzech pojedynczych sznurów, zakończonego pętelkami, pojedynczego sznura z węzłem i jedną pętelką, metalowego ołówka/gwoździa w kolorze srebrnym w przypadku Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych, albo złotym w przypadku Marynarki Wojennej, oraz metalowej zapinki w kolorze złotym w przypadku Marynarki Wojennej.";

8) w § 33 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) pozostali podchorążowie, na:

– naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy ubioru wyjściowego - oznakę "WAT", "AWL", "LAW" oraz sznurek pleciony koloru matowosrebrnego naszyty dookoła naramienników (poza wyszyciem przy rękawie),

– oznace stopnia do kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, naramiennikach od koszulobluzy polowej oraz patce od bluzy polowej - oznakę "WAT", "AWL", "LAW",

– zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru - taśmę (naszytą na podkładkę sukienną) oznaczającą rok nauki, ";

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach w opisach "W skład ubioru wchodzi:" po wyrazach "Sznur galowy" dodaje się wyrazy "lub sznur wyróżniający attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego), w przypadku attaché albo zastępcy attaché";
10) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w zestawach nr 1-6, 15, 16, 19-22 i 31-36 w opisach "W skład ubioru wchodzi:" dodaje się pkt 2a w brzmieniu "2a. Sznur wyróżniający attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego), w przypadku attaché albo zastępcy attaché";
11) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WZORY ORAZ SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK SZKOLNYCH

wzór

Rys. 1. Wzór oznak szkolnych

a) Wojskowej Akademii Technicznej

b) Akademii Wojsk Lądowych

c) Akademii Marynarki Wojennej

d) Lotniczej Akademii Wojskowej

e) Szkoły Podoficerskiej na umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

f) Szkoły Podoficerskiej na umundurowaniu Marynarki Wojennej

wzór

Rys. 2. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych na umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) na naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

b) na patce od munduru polowego i pochewce koszulobluzy polowej

c) na oznace stopnia od kurtki wyjściowej i kurtki ubrania ochronnego

wzór

Rys. 3. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych lat nauki na kurtce munduru podchorążego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) oznaka pierwszego roku nauki

b) oznaka drugiego roku nauki

c) oznaka trzeciego roku nauki

d) oznaka czwartego roku nauki

e) oznaka piątego roku nauki

f) oznaka szóstego roku nauki

wzór

Rys. 4. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych na umundurowaniu Marynarki Wojennej

a) na kołnierzu kurtki munduru

b) na naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

c) na oznace stopnia kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

d) na oznace stopnia od kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, bluzy ćwiczebnej i koszulobluzy ćwiczebnej

e) na patce od munduru polowego i pochewce od koszulobluzy polowej

f) na bluzie wyjściowej marynarskiej i półpłaszcza marynarskiego

g) na oznace stopnia od bluzy wyjściowej marynarskiej i półpłaszcza marynarskiego

wzór

Rys. 5. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych lat nauki na kurtce munduru podchorążego Marynarki Wojennej

a) oznaka pierwszego roku nauki

b) oznaka drugiego roku nauki

c) oznaka trzeciego roku nauki

d) oznaka czwartego roku nauki

e) oznaka piątego roku nauki

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.237

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
Data aktu: 04/02/2020
Data ogłoszenia: 14/02/2020
Data wejścia w życie: 15/02/2020