Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11gb dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W roku szkolnym 2020/2021 terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiad, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

4. W przypadku dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, organizator olimpiady niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach.";

2)
po § 11ge dodaje się § 11gf i § 11gg w brzmieniu:

"§ 11gf. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie zimowej przerwy świątecznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie:

1) art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

3) art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

4) art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 11gg. 1. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, wypoczynek, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą.

2. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany wyłącznie w formie:

1) półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej;

2) obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

3. Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w ust. 2.

4. Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, mogą być wyłącznie:

1) szkoły i placówki;

2) organy prowadzące szkoły lub placówki;

3) stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.";

3)
w § 11i:
a)
w ust. 5c wyraz "Szkolenie" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. szkolenie",
b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązujących w 2020 r., dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 11j ust. 1.";

4)
w § 11ib w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W przypadku" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. w przypadku";
5)
w § 11j:
a)
w ust. 4 wyraz "Dyrektor" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. dyrektor",
b)
w ust. 11 wyraz "Materiały" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. materiały",
c)
w ust. 12 wyrazy "Po zakończeniu" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. po zakończeniu";
6)
w § 11kb w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Do części" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. do części";
7)
w § 11ke:
a)
w ust. 1 wyrazy "Część ustną" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. część ustną",
b)
w ust. 3 wyraz "Dyrektor" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. dyrektor";
8)
w § 11kf w ust. 1-3 wyraz "Liczba" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. liczba";
9)
w § 11kg w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "Przewodniczący" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. przewodniczący";
10)
uchyla się § 11kq;
11)
w § 11ks uchyla się ust. 2;
12)
w § 11kt wyrazy "Dla absolwentów" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. dla absolwentów";
13)
w § 11ku:
a)
w ust. 2 wyraz "Informację" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. informację",
b)
w ust. 3 wyrazy "Do części" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. do części";
14)
po § 11kw dodaje się § 11kwa w brzmieniu:

"§ 11kwa. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.";

15)
po § 11ky dodaje się § 11kya i § 11kyb w brzmieniu:

"§ 11kya. 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r., zmienia komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, w ten sposób, że:

1) w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kzd, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1;

2) uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1.

2. Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed zmianą komunikatu, o której mowa w ust. 1, pozostają w mocy.

3. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.

4. W informacji, o której mowa w ust. 3, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie w danej sali egzaminacyjnej.

5. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1.

§ 11kyb. 1. W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu przeprowadza szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W 2021 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. W 2021 r. szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.";

16)
po § 11kza dodaje się § 11kzb-11kzv w brzmieniu:

"§ 11kzb. 1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w 2021 r. ponownie przystępują do egzaminu maturalnego.

3. Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy, odsyłają do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1;

2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego;

3) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu rozszerzonego;

4) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;

5) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu dwujęzycznego.

§ 11kzc. 1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

2. W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd.

3. W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

4. W 2021 r. absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, z tym że do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego może przystąpić wyłącznie absolwent, o którym mowa w § 11kzd.

§ 11kzd. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

§ 11kze. 1. W terminie do dnia 7 lutego 2021 r. uczeń lub absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 10, który złożył wstępną deklarację:

1) może dokonać zmian w deklaracji;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

3) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

2. W przypadku ucznia lub absolwenta, o którym mowa w ust. 1, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją, z zastrzeżeniem ust. 10, i ten uczeń oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

3. W przypadku ucznia lub absolwenta, o którym mowa w ust. 1, który nie dokonał zmian w deklaracji, ale przekazał informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją, z zastrzeżeniem ust. 10.

4. Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który nie złożył wstępnej deklaracji, składa deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 7 lutego 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 10, z tym że deklarację w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów wypełnia wyłącznie absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd. Absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd, wraz z deklaracją:

1) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, którą ukończył - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

5. Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. nie złożył deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa deklarację w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., z tym że deklarację w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów wypełnia wyłącznie absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd. Absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd, wraz z deklaracją:

1) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

6. Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. złożył deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.:

1) może dokonać zmian w deklaracji;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

3) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

7. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 6, który nie dokonał zmian w deklaracji, złożonej do dnia 22 grudnia 2020 r., oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w ust. 6, z dniem 16 stycznia 2021 r. deklaracja ta staje się deklaracją ostateczną i ten absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

8. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 6, który nie dokonał zmian w deklaracji, złożonej do dnia 22 grudnia 2020 r., ale przekazał informację, o której mowa w ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 6 pkt 3, z dniem 16 stycznia 2021 r. deklaracja ta staje się deklaracją ostateczną.

9. Uczeń i absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r. tylko z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, w stosunku do których przekazał informację, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.

10. W przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, absolwent składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

§ 11kzf. Wykaz, o którym mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły sporządza na podstawie złożonych deklaracji oraz informacji i oświadczeń, o których mowa w § 11kze.

§ 11kzg. 1. W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2021 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

2. Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:

1) uczniowie, którzy do dnia 30 września 2020 r. złożyli deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;

2) absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2021 r. złożą deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku egzaminu maturalnego.

3. Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.

4. W 2021 r. dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:

1) osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;

2) kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.

5. W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:

1) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11kyb ust. 1 stosuje się odpowiednio.

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:

1) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;

2) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia 23 grudnia 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 15 lutego 2021 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej;

3) dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

11. W 2021 r. materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

12. W 2021 r. po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 11kzh. W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w przypadku przekazania przez ucznia lub absolwenta, o którym mowa w § 11kzd, informacji, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informacji i oświadczenia, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.

§ 11kzi. 1. W 2021 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

2. W 2021 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

3. W 2021 r. liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

§ 11kzj. 1. W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

2) liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kze, w tym:

a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

b) liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

c) liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

d) liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;

3) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;

4) uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;

5) liczbę załączników, o których mowa w ust. 3.

2. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

3. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:

a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

b) dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:

– którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

– którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

– którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

– którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia,

c) liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;

2) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 11kzk. 1. Absolwent, który w 2021 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) wpisuje się wynik "0%" w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1;

3) wyników z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 11kzc ust. 4, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

b) wpisuje się wynik "0%" w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1,

c) zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego." - w przypadku pozostałych zdających.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 11kzl. 1. Absolwent, który w 2021 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) wpisuje się wynik "0%" w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1;

3) wyników z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 11kzc ust. 4, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) wpisuje się wynik "O%" w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1,

d) zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego."- w przypadku pozostałych zdających.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 11kzm. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Przepisy § 11kzl ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do absolwentów, którzy w 2021 r. zadeklarowali przystąpienie do:

1) części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych lub

2) części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów oraz złożyli informację, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.

§ 11kzn. 1. W 2021 r. w przypadku:

1) unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w § 11kzc ust. 4, danego absolwenta, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%";

2) zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r., zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w § 11kzc ust. 4, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%".

2. W 2021 r. w przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.".

§ 11kzo. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzo ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd.

§ 11kzp. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd.

§ 11kzq. Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2020/2021, nie wlicza się przystąpienia przez absolwenta lub złożenia informacji, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informacji i oświadczenia, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3, przez absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w 2021 r.

§ 11kzr. 1. Dla absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), którzy od roku szkolnego 2021/2022 ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, egzamin ten jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, który nie zdał egzaminu maturalnego i który od roku szkolnego 2021/2022 ponownie przystępuje do tego egzaminu, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

§ 11kzs. Absolwenci, o których mowa w § 11kzk ust. 2 pkt 1 lit. b, § 11kzl ust. 2 pkt 1 lit. c oraz § 11kzn ust. 2, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2020/2021 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.

§ 11kzt. 1. W przypadku absolwentów, którzy w 2021 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o których mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2021 r.

2. W przypadku absolwentów, którzy w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

§ 11kzu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., ogłasza aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, w których wskazuje, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 11kzv. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.";

17)
po § 13a dodaje się § 13aa w brzmieniu:

"§ 13aa. 1. W 2021 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kzd.";

18)
w § 13b:
a)
w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 44zzn ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy",
b)
w ust. 4:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 3 pkt 21d w zakresie sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, art. 44zs, art. 44zt, art. 44zu ust. 4a oraz art. 44zza ust. 8 pkt 1 i 2 w zakresie terminu przekazania uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) art. 44zzd ust. 1, 4 i 5 oraz art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

1b) art. 44zzb, art. 44zzl ust. 1 i 2, art. 44zzm ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 44zzn ust. 8 i art. 44zzw ust. 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) § 5, § 33 ust. 4-7 w zakresie terminu składania deklaracji, § 34 ust. 2 w zakresie terminu składania wniosku wraz z uzasadnieniem oraz deklaracji, § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4 oraz § 55 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, a także § 71 w zakresie wyników uzyskanych w części ustnej egzaminu maturalnego oraz § 72 ust. 1 w zakresie wyników uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) § 4, § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361), ",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie:

1) zimowej przerwy świątecznej nie stosuje się przepisów art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

2) ferii zimowych nie stosuje się przepisów art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie możliwości organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku za granicą, w zakresie możliwości organizowania wypoczynku w kraju w formach innych niż półkolonie i obozy szkoleniowe, o których mowa w § 11gg ust. 2, oraz w zakresie możliwości organizowania wypoczynku przez inne podmioty niż wymienione w § 11gg ust. 4;

3) ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, nie stosuje się przepisu § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138) w zakresie organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów szkół i oddziałów sportowych;

4) ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, nie stosuje się przepisu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129) w zakresie organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów szkół i oddziałów sportowych.";

19)
dodaje się załącznik nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
20)
dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

grafika

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047 i 2111

Zmiany w prawie

Nowe znaki informują gdzie naładować pojazd elektryczny

Od 2 grudnia weszły w życie przepisy pozwalające na montowanie przy drogach w Polsce znaków informujących o punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Zmiany dotyczą również wprowadzenia zbiorczych tablic informacyjnych oraz znaków zapowiadających zbliżający się pas wyłączenia na drodze ekspresowej.

Robert Horbaczewski 03.12.2021
Czarnek: Czwarta fala na razie nie zmusza do zamknięcia szkół

Blisko 90 procent dzieci uczy się w trybie stacjonarnym. Nie ma teraz planów zmiany przepisów funkcjonowania szkół podczas pandemii – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Polskim Radiu Łódź, odpowiadając na pytanie o ponowne wprowadzenie nauczania zdalnego.

Monika Sewastianowicz 03.12.2021
Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2314

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 16/12/2020
Data ogłoszenia: 21/12/2020
Data wejścia w życie: 22/12/2020