Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11gb dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W roku szkolnym 2020/2021 terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiad, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

4. W przypadku dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, organizator olimpiady niezwłocznie przekazuje uczestnikom informacje o zmianach.";

2)
po § 11ge dodaje się § 11gf i § 11gg w brzmieniu:

"§ 11gf. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie zimowej przerwy świątecznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie:

1) art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

2) art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

3) art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

4) art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 11gg. 1. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, wypoczynek, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą.

2. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany wyłącznie w formie:

1) półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej;

2) obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

3. Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w ust. 2.

4. Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, mogą być wyłącznie:

1) szkoły i placówki;

2) organy prowadzące szkoły lub placówki;

3) stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.";

3)
w § 11i:
a)
w ust. 5c wyraz "Szkolenie" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. szkolenie",
b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, obowiązujących w 2020 r., dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 11j ust. 1.";

4)
w § 11ib w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "W przypadku" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. w przypadku";
5)
w § 11j:
a)
w ust. 4 wyraz "Dyrektor" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. dyrektor",
b)
w ust. 11 wyraz "Materiały" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. materiały",
c)
w ust. 12 wyrazy "Po zakończeniu" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. po zakończeniu";
6)
w § 11kb w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Do części" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. do części";
7)
w § 11ke:
a)
w ust. 1 wyrazy "Część ustną" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. część ustną",
b)
w ust. 3 wyraz "Dyrektor" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. dyrektor";
8)
w § 11kf w ust. 1-3 wyraz "Liczba" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. liczba";
9)
w § 11kg w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "Przewodniczący" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. przewodniczący";
10)
uchyla się § 11kq;
11)
w § 11ks uchyla się ust. 2;
12)
w § 11kt wyrazy "Dla absolwentów" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. dla absolwentów";
13)
w § 11ku:
a)
w ust. 2 wyraz "Informację" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. informację",
b)
w ust. 3 wyrazy "Do części" zastępuje się wyrazami "W 2020 r. do części";
14)
po § 11kw dodaje się § 11kwa w brzmieniu:

"§ 11kwa. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.";

15)
po § 11ky dodaje się § 11kya i § 11kyb w brzmieniu:

"§ 11kya. 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 23 grudnia 2020 r., zmienia komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, w ten sposób, że:

1) w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kzd, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1;

2) uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1.

2. Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed zmianą komunikatu, o której mowa w ust. 1, pozostają w mocy.

3. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.

4. W informacji, o której mowa w ust. 3, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie w danej sali egzaminacyjnej.

5. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11kzg ust. 1.

§ 11kyb. 1. W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu przeprowadza szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W 2021 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. W 2021 r. szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.";

16)
po § 11kza dodaje się § 11kzb-11kzv w brzmieniu:

"§ 11kzb. 1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do absolwentów, którzy w 2021 r. ponownie przystępują do egzaminu maturalnego.

3. Ilekroć w odniesieniu do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r. przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy, odsyłają do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1;

2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego;

3) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu rozszerzonego;

4) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu podstawowego i rozszerzonego;

5) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych - należy przez to rozumieć wymagania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, dla poziomu dwujęzycznego.

§ 11kzc. 1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

2. W 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kzd.

3. W 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

4. W 2021 r. absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, z tym że do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego może przystąpić wyłącznie absolwent, o którym mowa w § 11kzd.

§ 11kzd. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

§ 11kze. 1. W terminie do dnia 7 lutego 2021 r. uczeń lub absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 10, który złożył wstępną deklarację:

1) może dokonać zmian w deklaracji;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

3) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

2. W przypadku ucznia lub absolwenta, o którym mowa w ust. 1, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją, z zastrzeżeniem ust. 10, i ten uczeń oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

3. W przypadku ucznia lub absolwenta, o którym mowa w ust. 1, który nie dokonał zmian w deklaracji, ale przekazał informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją, z zastrzeżeniem ust. 10.

4. Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który nie złożył wstępnej deklaracji, składa deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 7 lutego 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 10, z tym że deklarację w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów wypełnia wyłącznie absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd. Absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd, wraz z deklaracją:

1) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, którą ukończył - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

5. Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. nie złożył deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, składa deklarację w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r., z tym że deklarację w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów wypełnia wyłącznie absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd. Absolwent, który spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd, wraz z deklaracją:

1) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

6. Absolwent, o którym mowa w § 33 ust. 4-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, który w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r. złożył deklarację, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.:

1) może dokonać zmian w deklaracji;

2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;

3) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną - w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1.

7. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 6, który nie dokonał zmian w deklaracji, złożonej do dnia 22 grudnia 2020 r., oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w ust. 6, z dniem 16 stycznia 2021 r. deklaracja ta staje się deklaracją ostateczną i ten absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

8. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 6, który nie dokonał zmian w deklaracji, złożonej do dnia 22 grudnia 2020 r., ale przekazał informację, o której mowa w ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 6 pkt 3, z dniem 16 stycznia 2021 r. deklaracja ta staje się deklaracją ostateczną.

9. Uczeń i absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r. tylko z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, w stosunku do których przekazał informację, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.

10. W przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, absolwent składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r.

§ 11kzf. Wykaz, o którym mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, dyrektor szkoły sporządza na podstawie złożonych deklaracji oraz informacji i oświadczeń, o których mowa w § 11kze.

§ 11kzg. 1. W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2021 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

2. Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:

1) uczniowie, którzy do dnia 30 września 2020 r. złożyli deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;

2) absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2021 r. złożą deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku egzaminu maturalnego.

3. Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.

4. W 2021 r. dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:

1) osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;

2) kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.

5. W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:

1) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11kyb ust. 1 stosuje się odpowiednio.

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:

1) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;

2) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia 23 grudnia 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 15 lutego 2021 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej;

3) dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

11. W 2021 r. materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

12. W 2021 r. po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 11kzh. W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w przypadku przekazania przez ucznia lub absolwenta, o którym mowa w § 11kzd, informacji, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informacji i oświadczenia, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.

§ 11kzi. 1. W 2021 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

2. W 2021 r. liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

3. W 2021 r. liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

§ 11kzj. 1. W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

2) liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kze, w tym:

a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

b) liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

c) liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

d) liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;

3) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;

4) uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;

5) liczbę załączników, o których mowa w ust. 3.

2. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

3. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:

a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

b) dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:

– którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

– którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

– którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

– którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia,

c) liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;

2) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 11kzk. 1. Absolwent, który w 2021 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) wpisuje się wynik "0%" w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1;

3) wyników z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 11kzc ust. 4, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

b) wpisuje się wynik "0%" w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1,

c) zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego." - w przypadku pozostałych zdających.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 11kzl. 1. Absolwent, który w 2021 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kzd, którzy przystąpili do tej części egzaminu, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) wpisuje się wynik "0%" w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1;

3) wyników z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, o których mowa w § 11kzc ust. 4, oraz zdających, o których mowa w art. 44zzh ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) wpisuje się wynik "O%" w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadkach, o których mowa w § 11kzn ust. 1,

d) zamiast wyniku w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację: "W 2021 r. nie wymagano przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego."- w przypadku pozostałych zdających.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 44zzw ust. 13 i art. 44zzz ust. 6 pkt 2 lit. a, ust. 10 i 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., świadectwo dojrzałości wydaje się, jeżeli absolwent spełnił warunki, o których mowa w ust. 1.

§ 11kzm. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Przepisy § 11kzl ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do absolwentów, którzy w 2021 r. zadeklarowali przystąpienie do:

1) części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych lub

2) części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów oraz złożyli informację, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informację i oświadczenie, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3.

§ 11kzn. 1. W 2021 r. w przypadku:

1) unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w § 11kzc ust. 4, danego absolwenta, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%";

2) zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 r., zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w § 11kzc ust. 4, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego jako "0%".

2. W 2021 r. w przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.".

§ 11kzo. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzo ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd.

§ 11kzp. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może w 2021 r. przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 11kzd.

§ 11kzq. Do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2020/2021, nie wlicza się przystąpienia przez absolwenta lub złożenia informacji, o której mowa odpowiednio w § 11kze ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lub ust. 6 pkt 2, albo informacji i oświadczenia, o których mowa w § 11kze ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 6 pkt 3, przez absolwenta do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w 2021 r.

§ 11kzr. 1. Dla absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 2 i art. 297a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), którzy od roku szkolnego 2021/2022 ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, egzamin ten jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, który nie zdał egzaminu maturalnego i który od roku szkolnego 2021/2022 ponownie przystępuje do tego egzaminu, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

§ 11kzs. Absolwenci, o których mowa w § 11kzk ust. 2 pkt 1 lit. b, § 11kzl ust. 2 pkt 1 lit. c oraz § 11kzn ust. 2, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2020/2021 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.

§ 11kzt. 1. W przypadku absolwentów, którzy w 2021 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych w części ustnej lub w części pisemnej, o których mowa w art. 44zzn ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., liczy się od października 2021 r.

2. W przypadku absolwentów, którzy w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

§ 11kzu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., ogłasza aneksy do informatorów odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, w których wskazuje, które z przykładowych zadań ogłoszonych w informatorach nie są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 11kzv. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.";

17)
po § 13a dodaje się § 13aa w brzmieniu:

"§ 13aa. 1. W 2021 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kzd.";

18)
w § 13b:
a)
w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 44zzn ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy",
b)
w ust. 4:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 3 pkt 21d w zakresie sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, art. 44zs, art. 44zt, art. 44zu ust. 4a oraz art. 44zza ust. 8 pkt 1 i 2 w zakresie terminu przekazania uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) art. 44zzd ust. 1, 4 i 5 oraz art. 44zzn ust. 1 w zakresie ponownego przystępowania do egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

1b) art. 44zzb, art. 44zzl ust. 1 i 2, art. 44zzm ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 44zzn ust. 8 i art. 44zzw ust. 16 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) § 5, § 33 ust. 4-7 w zakresie terminu składania deklaracji, § 34 ust. 2 w zakresie terminu składania wniosku wraz z uzasadnieniem oraz deklaracji, § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4 oraz § 55 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, a także § 71 w zakresie wyników uzyskanych w części ustnej egzaminu maturalnego oraz § 72 ust. 1 w zakresie wyników uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) § 4, § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361), ",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie:

1) zimowej przerwy świątecznej nie stosuje się przepisów art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452);

2) ferii zimowych nie stosuje się przepisów art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie możliwości organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku za granicą, w zakresie możliwości organizowania wypoczynku w kraju w formach innych niż półkolonie i obozy szkoleniowe, o których mowa w § 11gg ust. 2, oraz w zakresie możliwości organizowania wypoczynku przez inne podmioty niż wymienione w § 11gg ust. 4;

3) ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, nie stosuje się przepisu § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138) w zakresie organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów szkół i oddziałów sportowych;

4) ferii zimowych, o których mowa w § 11gd, nie stosuje się przepisu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129) w zakresie organizowania obozów szkoleniowych dla uczniów szkół i oddziałów sportowych.";

19)
dodaje się załącznik nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
20)
dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

grafika

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047 i 2111

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2314

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 16/12/2020
Data ogłoszenia: 21/12/2020
Data wejścia w życie: 22/12/2020