Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Dz.U.2020.2107
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 oraz z 2020 r. poz. 743) w załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2020 r.
ZAŁĄCZNIK
W załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020" wprowadza się następujące zmiany:
1) w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH pozycja "Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających lotniskami o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3";

2) w objaśnieniach w pkt 1. Informacje dotyczące struktury Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020, zwany dalej "Pbssp 2020", określa informacje dla każdego badania w zakresie zgodnym z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".";

3) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:
a) w badaniu o symbolu 1.04.01(025) Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe w pkt 7 Zakres przedmiotowy na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Działalność organizacji non-profit w sytuacji COVID-19.",

b) w badaniu o symbolu 1.20.03(030) Świadczenia na rzecz rodziny pkt 10 Formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"10. Formy i terminy udostępniana wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne:

- Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 r. (wrzesień 2021).

Internetowe bazy danych:

- Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Świadczenia na rzecz rodziny (październik 2021).

Tablice publikacyjne:

- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (październik 2021),

- Rodziny pobierające zasiłek rodzinny według dochodu i liczby dzieci w rodzinie oraz rodziny niepełne i z dzieckiem niepełnosprawnym (październik 2021).",

c) w badaniu o symbolu 1.20.05(032) Żłobki i kluby dziecięce pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki opieki nad dziećmi do lat trzech, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.

Organy prowadzące placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, marszałek województwa, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, instytucja publiczna, typ placówki.

Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.

Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w miastach, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu roku.

Dzieci niepełnosprawne przebywające w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu roku.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 100 miejsc, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku powyżej 1 roku do 2 roku życia, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku powyżej 2 roku życia do 3 roku życia, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci przebywające w placówce w ciągu roku, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.

Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płeć, dla których jest to główne miejsce pracy.

Wolontariusze w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płeć.

Czas pracy placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Przystosowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Liczba dni (roboczych) zamknięcia placówki z powodu COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.

Osobodni pobytu dzieci przebywających w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.",

d) w badaniu o symbolu 1.23.07(051) Popyt na pracę w pkt 8 Źródła danych dodaje się akapit drugi i trzeci w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób, lp. 74.17.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń lekarskich wydanych z tytułu COVID-19, lp. 166.25.",

e) w badaniu o symbolu 1.25.07(067) Pomoc społeczna pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwoty świadczeń pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczenia.

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, ze względu na powód, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczenia.

Osoby, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej ze względu na powód, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, rodzaj zakładu, grupy mieszkańców, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Miejsca w zakładach stacjonarnych opieki społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, wiek, płeć, cechy społeczne, formy odpłatności za pobyt, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Liczba mieszkańców w ciągu roku, u których zdiagnozowano COVID-19, w tym liczba mieszkańców zmarłych w ciągu roku z powodu COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.

Pracujący i wolontariusze w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Liczba pracowników w ciągu roku, u których zdiagnozowano COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.

Organ prowadzący stacjonarne zakłady pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Przystosowanie zakładów stacjonarnych pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

Osobodni pobytu w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.",

f) w badaniu o symbolu 1.28.01(082) Obiekty i działalność instytucji kultury w pkt 7 Zakres przedmiotowy na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności",

g) w badaniu o symbolu 1.28.02(083) Działalność w zakresie kinematografii w pkt 7 Zakres przedmiotowy na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

h) w badaniu o symbolu 1.28.10(088) Badanie finansów instytucji kultury w pkt 7 Zakres przedmiotowy na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności ",

i) w badaniu o symbolu 1.29.07(096) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krwiodawcy, w tym honorowi, pobrania donacji krwi i jej składników i produkcja (preparatyka) składników krwi, w przekrojach: kraj, województwa.

Liczba podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: według rodzaju (przychodnie, praktyki lekarskie, praktyki stomatologiczne); kraj, województwa, powiaty, gminy.

Liczba szpitali ogólnych, psychiatrycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów opieki paliatywnej, ośrodków leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodków MONAR, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Działalność oddziałów szpitalnych: liczba oddziałów, łóżek, w tym łóżka udostępnione klinikom, pacjenci leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaje oddziałów; kraj, województwa.

Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach ogólnych: liczba stanowisk porodowych, w tym do porodów rodzinnych, przyjętych porodów (fizjologicznych, cięć cesarskich, innych), noworodków żywo i martwo urodzonych według masy urodzeniowej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Łóżka w szpitalach ogólnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i oddziałach opieki paliatywnej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, powiaty.

Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych: łóżka intensywnej opieki medycznej (intensywnego nadzoru), stanowiska intensywnej terapii (nadzoru kardiologicznego, opieki oparzeń, opieki toksykologicznej, intensywnej opieki medycznej dla dzieci), inkubatory, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Łóżka w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia odwykowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Miejsca dzienne i leczeni w trybie dziennym w szpitalach ogólnych, w tym w szpitalach stacjonarnych, w przekrojach: kraj, województwa.

Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki pracujące w szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województwa.

Lekarze dentyści pracujący w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województwa.

Podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w przekrojach: kraj, województwa, rejony operacyjne.

Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, w przekrojach: kraj, województwa.

Osoby, którym udzielono pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku; kraj, województwa.

Pacjenci i przeciętna długość pobytu chorego, osobodni pobytu w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, województwa.

Liczba pacjentów w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach w ciągu roku, u których zdiagnozowano COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.

Liczba pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów w ciągu roku, u których zdiagnozowano COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.

Pacjenci stacjonarni w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej, w przekrojach: typy placówek, kraj, województwa.

Pacjenci opieki domowej i dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej, w przekrojach: kraj, województwa.

Pacjenci (kuracjusze) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku, rodzaj pobytu (tryb stacjonarny/ambulatoryjny), sposób finansowania pobytu; województwa, powiaty, gminy.

Porady, teleporady udzielone w podstawowej, specjalistycznej, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, wybrane grupy wieku pacjentów, płeć, wybrane poradnie.

Porady udzielone w trybie ambulatoryjnym na oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć pacjentom niehospitalizowanym, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Położne pracujące w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województwa.

Pracujący w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: zawody (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, opiekunowie, pracownicy socjalni, salowe); kraj.

Rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa.

Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych - przerwania ciąży ogółem, w przekrojach: w wyniku badań prenatalnych; według wieku kobiet: poniżej 18-stego roku życia, 18-20 lat, 21-24 lata, 25-29 lat, 30-34 lata, 35 lat i więcej; kraj, województwa.

Sale i stoły operacyjne w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, województwa.

Sprzęt diagnostyczny (liczba urządzeń i wykonanych badań) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (gammakamera, PET-CT, PET-MR, akcelerator liniowy, aparat do brachyterapii, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, mammograf, echokardiograf, elektroencefalograf, elektromiograf); kraj, makroregiony, województwa.

Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny (liczba urządzeń i wykonanych zabiegów) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (mobilny tomograf komputerowy, mobilny akcelerator liniowy, litotrypter, angiograf cyfrowy jednopłaszczyznowy i dwupłaszczyznowy); kraj, makroregiony, województwa.

Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Struktura wieku pacjentów przebywających w zakładach opieki długoterminowej w dniu 31 grudnia, w przekrojach: typ opieki (stacjonarna, domowa, dzienna); płeć, grupy wieku.

Wskaźniki działalności szpitali ogólnych: wykorzystanie łóżek, liczba leczonych na jedno łóżko, przeciętny pobyt pacjenta, w przekrojach: według rodzajów oddziałów; kraj, województwa.

Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, w przekrojach: miejsce zdarzenia (ruch uliczno-drogowy, praca, szkoła, dom, inne); kraj, województwa.

Wypisani i zmarli, w tym dzieci do lat 18-stu w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: rodzaje zabiegów; kraj, województwa, powiaty, gminy.

Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalach ogólnych, w przekrojach: sposób znieczulenia (znieczulenie ogólne przy zastosowaniu blokady centralnej, znieczulenie ogólne przy zastosowaniu blokady regionalnej); kraj, makroregiony, województwa.

Zakłady i łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy; rodzaje zakładów (szpitale uzdrowiskowe, sanatoria).",

j) w badaniu o symbolu 1.29.09(097) Apteki:
- w pkt 5 Cel badania na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych niezbędne jest do integracji informacji pochodzących z różnych źródeł administracyjnych, co pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz mających na celu podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od jednostek sprawozdawczych i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych. Dodatkowo wykorzystanie danych osobowych pozwoli na poprawę jakości prezentowanych danych wynikowych.",

- w pkt 8 Źródła danych na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o farmaceutach i technikach farmacji realizujących recepty refundowane w aptekach i punktach aptecznych, lp. 103.11.",

k) w badaniu o symbolu 1.29.10(098) Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Prywatne wydatki na opiekę zdrowotną, korzystanie z wybranych usług medycznych w gospodarstwach domowych, w przekrojach: liczba osób, liczba dzieci do lat 14, liczba osób pracujących, liczba emerytów i rencistów, klasa miejscowości, grupy kwintylowe, występowanie osób chorych przewlekle, ze stopniem niepełnosprawności, poważnych problemów zdrowotnych.

Stan zdrowia, korzystanie ze stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ocena jakości opieki zdrowotnej, wykorzystanie telekomunikacji i Internetu podczas korzystania z usług medycznych, informacje związane z COVID-19 w odniesieniu do członków gospodarstw domowych, w przekrojach: płeć, wiek, wykształcenie, dochód na 1 osobę, główne źródło utrzymania, klasa miejscowości zamieszkania, samoocena stanu zdrowia, występowanie choroby przewlekłej, stałej opieki lekarskiej/pielęgniarskiej, możliwości wykonywania codziennych czynności, tytułu pobierania renty, posiadania stopnia niepełnosprawności, poważnych problemów zdrowotnych, uprawnień do świadczeń NFZ, DZZ ",

l) w badaniu o symbolu 1.29.14(099) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
- w pkt 4 Prowadzący badanie skreśla się wyrazy "Minister właściwy do spraw wewnętrznych",
- w pkt 8 Źródła danych skreśla się akapit pierwszy,
- w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych skreśla się wyrazy "oraz dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - tablice wynikowe (maj 2020 r.)",
m) w badaniu o symbolu 1.43.01(110) Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na działalność B+R.",

n) w badaniu o symbolu 1.43.02(111) Innowacje w przemyśle pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Własność intelektualna. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

o) w badaniu o symbolu 1.43.12(115) Biotechnologia pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na działalność B+R w jednostkach naukowych, w przekrojach: źródła finansowania, rodzaj nakładów, rodzaj działalności.

Działania podjęte przez jednostkę w związku z COVID-19.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii, w przekrojach: klasy wielkości, zatrudnieni, nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii.

Działania podjęte przez przedsiębiorstwo związane z COVID-19.

Współpraca partnerska w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii, nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii, wynalazki zgłoszone do opatentowania i uzyskane patenty w dziedzinie biotechnologii, w przekrojach: obszar zastosowania biotechnologii, liczba patentów i wynalazków, sektory.",

p) w badaniu o symbolu 1.43.13(116) Innowacje w sektorze usług pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Własność intelektualna. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

q) w badaniu o symbolu 1.45.07(131) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w pkt 8 Źródła danych skreśla się tiret pierwsze i drugie,
r) w badaniu o symbolu 1.46.04(146) Produkcja wyrobów przemysłowych:
- pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

"6. Zakres podmiotowy

Wyroby przemysłowe, usługi produkcyjne, zapasy wyrobów gotowych u producenta określone w nomenklaturze PRODPOL, będące efektem działalności podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej, zapasy towarów określone w "Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych" w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 osób i więcej, wyroby niewyodrębnione w nomenklaturze PRODPOL, istotne ze względu na bieżącą sytuację w kraju spowodowaną COVID-19",

- pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS:

- Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w 2020 r. (luty 2020, marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik 2020, listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021),

- Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 r. (lipiec 2021),

- Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2016-2020 (listopad 2021),

- Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (grudzień 2021),

- Nakłady i wyniki przemysłu w 2020 r. (czerwiec 2020, wrzesień 2020, grudzień 2020, kwiecień 2021),

- Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (grudzień 2021),

- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (lipiec 2021),

- Biuletyn statystyczny 2020 (luty 2020, marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020, czerwiec 2020, lipiec 2020, sierpień 2020, wrzesień 2020, październik 2020, listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021).

Informacje sygnalne:

- Produkcja wyrobów przemysłowych w 2020 r. (lipiec 2021),

- Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się /zwalczaniem COVID-19 (październik 2020, listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021).

Internetowe bazy danych:

- Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Europroms - Statystyka produkcji wyrobów przemysłowych według PRODCOM (lipiec 2021),

- Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych według działów, grup i klas PKWiU - dane ogólnopolskie (lipiec 2021),

- Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Produkcja Przemysłowa - Produkcja wytworzona wybranych wyrobów przemysłowych - dane ogólnopolskie (lipiec 2021).",

s) w badaniu o symbolu 1.48.08(158) Transport lotniczy:
- pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- LOT-1 - sprawozdanie o transporcie lotniczym, lp. 1.96,

- PL-1 - sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym, lp. 1.116.

Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3, 121 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich lp. 121,1,

- dane o ruchu samolotów i przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich, lp. 121.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 157 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o zarejestrowanych statkach powietrznych, lp. 157.3.",

- w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie dziewiąte otrzymuje brzmienie:

"Przewozy pasażerów samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich (kategorii 2 lub 3) zgodnie z wymogami aktów prawnych UE (pasażerowie przybyli i pasażerowie odprawieni), w przekrojach: rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), kraje przyjazdu lub wyjazdu; rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), miasta przyjazdu lub wyjazdu.",

t) w badaniu o symbolu 1.61.13(199) Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstw w zakresie instrumentów finansowych.",

u) w badaniu o symbolu 1.62.11(210) Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w ] Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego.",

v) w badaniu o symbolu 1.62.12(211) Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w ] Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstw faktoringowych",

w) w badaniu o symbolu 1.62.13(212) Działalność przedsiębiorstw leasingowych w pkt 9 Roi wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstw leasingowych.",

x) w badaniu o symbolu 1.62.16(213) Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w ] Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstw.",

y) w badaniu o symbolu 1.62.20(215) Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w pi Rodzaje wynikowych informacji statystycznych na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstw windykacyjnych.";

4) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:
a) w lp. 1.18-1.20, 1.43, 1.44, 1.48, 1.49 i 1.162 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;

ankieter statystyczny

b) w lp. 1.50 i 1.78-1.84 w rubryce 1.4 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu

"Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.",

c) w lp. 1.115 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny; ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego
d) w lp. 1.155 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w roku do 5 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.; obowiązkowe",

e) w lp. 1.161 i 1.164 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

"Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność organizacji non-profit w sytuacji COVID-19. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Środki trwałe brutto. Zakres działalności organizacji non-profit ",

f) skreśla się lp. 10.17,
g) w lp. 13.1:
- rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych

i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA;

metoda obserwacji pełnej

Wojewódzkie biura rejestracji nowotworów;

metoda obserwacji pełnej

Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej

- rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów;
Dane jednostkowe w postaci papierowej; zbiór danych; Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, wojewódzkie biura rejestracji nowotworów;
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy;
Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia;

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal informacyjny Krajowego Rejestru Nowotworów twww.onkoloeia.ore.nli

h) w lp. 13.3 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

"Raz w miesiącu do 25. dnia miesiąca za miesiąc, do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.; obowiązkowe",

i) lp. 13.4 otrzymuje brzmienie:
4. MZ-03 -

sprawozdanie o

finansach

podmiotów

wykonujących

działalność leczniczą z sektora publicznego

Samodzielne

publiczne

zakłady opieki

zdrowotnej i

instytuty

badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczestniczące w systemie ochrony zdrowia; podmioty lecznicze będące spółkami kapitałowymi, w których wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa, uczelni medycznej lub jednostek samorządu terytorialnego nie może

stanowić mniej niż 51%

kapitału zakładowego spółki oraz

Skarb Państwa,

uczelnia medyczna lub jednostki samorządu terytorialnego dysponujące bezpośrednio większością głosów na

zgromadzeniu wspólników albo na walnym

zgromadzeniu; zakłady podległe MSWiA i MON;

metoda obserwacji pełnej

Dane bilansowe.

Dotacje.

Rachunek

zysków i strat

(wersja

porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Raz w roku do

26 lutego

2021 r.

według stanu

na 31 grudnia

2020 r. - dane wstępne, do 1 lipca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia

1.29.16,

1.65.13,

1.65.19,

1.65.20,

1.67.07,

1.67.14

Centrum

e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 30 lipca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
Centrum

e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 11 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia

2020 r. - dane wstępne, do 15 lipca

2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
j) w lp. 13.5 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

portal sprawozdawczy

Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

portal sprawozdawczy

Centrum e-Zdrowia

k) lp. 13.6 otrzymuje brzmienie:
6. MZ-11 -

sprawozdanie

o działalności i

pracujących w

ambulatoryjnej

opiece

zdrowotnej

Podmioty

wykonujące

działalność

leczniczą, w

tym

indywidualne i

grupowe

praktyki

zawodowe

lekarzy,

pielęgniarek i

położnych oraz

praktyki

zawodowe

fizjoterapeutów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ);

metoda obserwacji pełnej

Ambulatoryjna opieka

zdrowotna -

działalność.

Kadra

medyczna.

Profilaktyka

zdrowotna.

Zachorowania,

problemy

zdrowotne.

Zakłady i

pracownie

diagnostyczne

i zabiegowe.

Raz w roku do

31 marca

2021 r.

według stanu

na 31 grudnia

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal

sprawozdawczy Centrum

e-Zdrowia,

urzędy

wojewódzkie

1.29.02
Urzędy

wojewódzkie;

metoda

obserwacji

pełnej

Raz w roku do

31 maja

2021 r.

według stanu

na 31 grudnia

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia

l) w lp. 13.7 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

m) w lp. 13.8 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urząd wojewódzki

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

n) w lp. 13.9 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, urzędy wojewódzkie

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej

zbiór danych; Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

o) w lp. 13.10 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urzędy wojewódzkie,

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

p) w lp. 13.11 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urząd wojewódzki

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

q) lp. 13.12 i 13.13 otrzymują brzmienie:
12. MZ-29 -

sprawo-

zdanie o

działałności

szpitala

ogólnego

Podmioty

wykonujące

działalność

leczniczą

udzielające

stacjonarnych i

całodobowych

świadczeń

zdrowotnych w

zakresie

leczenia

szpitalnego z

wyłączeniem

szpitali psychiatrycznych;

metoda obserwacji pełnej

Kadra

medyczna.

Stacjonarna

opieka

zdrowotna -

działalność.

Stacjonarna

opieka

zdrowotna -

infrastruktura.

Zakłady i

pracownie

diagnostyczne i

zabiegowe.

Raz w roku do

26 lutego

2021 r. według

stanu na 31

grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal

sprawozdawczy Centrum

e-Zdrowia,

urzędy

wojewódzkie

1.29.07
Urzędy

wojewódzkie;

metoda

obserwacji

pełnej

Raz w roku do

16 kwietnia

2021 r. według

stanu na 31

grudnia 2020 r.

- dane

zweryfikowane;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Centrum

e-Zdrowia

Centrum e-

Zdrowia;

metoda

obserwacji

pełnej

Raz w roku do

30 czerwca

2021 r. według

stanu na 31

grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

13. MZ-29A -

sprawo-

zdanie o

działalności

podmiotu

wykonującego

działalność

leczniczą

w zakresie

długoterminowej

opieki zdrowotnej

Podmioty

wykonujące

działalność

leczniczą

udzielające

stacjonarnych

świadczeń

zdrowotnych

w zakresie

opieki

długoterminowej i

hospicyjnej;

metoda obserwacji pełnej

Kadra

medyczna.

Stacjonarna

opieka

zdrowotna -

działalność.

Stacjonarna

opieka

zdrowotna -

infrastruktura.

Raz w roku do

26 lutego 2021

r. według stanu

na 31 grudnia

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal

sprawozdawczy

Centrum

e-Zdrowia,

urzędy

wojewódzkie

1.29.07
Urzędy

wojewódzkie;

metoda

obserwacji

pełnej

Centrum e-

Zdrowia;

metoda

obserwacji

pełnej

Raz w roku do

16 kwietnia

2021 r. według

stanu na 31

grudnia 2020 r.

- dane

zweryfikowane;

obowiązkowe

Raz w roku do

30 czerwca

2021 r. według

stanu na 31

grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Centrum

e-Zdrowia

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

r) w lp. 13.14 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, urząd wojewódzki, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia,

Główny Urząd Statystyczny

s) w lp. 13.15 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

t) w lp. 13.16 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, wojewódzki ośrodek medycyny pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

u) w lp. 13.17 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, wojewódzki ośrodek medycyny pracy

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

v) w lp. 13.18 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Centrum e-Zdrowia

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

w) w lp. 13.19 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum e-Zdrowia

x) w lp. 13.20 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum e-Zdrowia

y) w lp. 13.21 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

z) w lp. 13.22 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia, wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia;

dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

za) w lp. 13.23 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny, Centrum e-Zdrowia

zb) w lp. 13.24 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, Centrum e-Zdrowia;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Centrum e-Zdrowia;

dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

ze) w lp. 13.25 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

zd) w lp. 13.26 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny;

dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Centrum e-Zdrowia

ze) lp. 13.32 - 13.34 otrzymują brzmienie:
32. MZ-88 -

sprawozdanie

o pracujących

w podmiotach

wykonujących

działalność

leczniczą

Podmioty

wykonujące

działalność

leczniczą

udzielające

ambulatoryjnych i

stacjonarnych

świadczeń

zdrowotnych, w

tym indywidualne i

grupowe praktyki

zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne

centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

metoda obserwacji pełnej

Kadra

medyczna.

Raz w roku do

12 marca

2021 r.

według stanu

na 31 grudnia

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal

sprawozdawczy Centrum

e-Zdrowia,

urzędy

wojewódzkie

1.29.06
Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 28 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane zweryfikowane;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Centrum

e-Zdrowia

Centrum

e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 30 czerwca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny

Urząd

Statystyczny

33. MZ-88A -

sprawozdanie

o zatrudnieniu

wybranej

kadry

medycznej w

administracji i

szkołach

wyższych

Urzędy

wojewódzkie;

urzędy

marszałkowskie;

starostwa

powiatowe;

Narodowy Fundusz

Zdrowia (Centrala);

Narodowy Fundusz

Zdrowia (oddziały

wojewódzkie);

Centrum Medyczne

Kształcenia

Podyplomowego;

Centrum

Egzaminów

Medycznych;

Centrum

Kształcenia

Podyplomowego

Pielęgniarek i

Położnych;

uniwersytety medyczne oraz inne uczelnie kształcące kadrę medyczną;

metoda obserwacji pełnej

Kadra

medyczna.

Raz w

roku do

26 lutego

2021 r.

według

stanu na

31 grudnia

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór

danych;

portal

sprawo-

zdawczy

Centrum

e-

Zdrowia

1.29.06
Centrum

e-Zdrowia;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do

30 czerwca 2021 r. według stanu na

31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
34. MZ-89 -

sprawozdanie

o specjalistach

pracujących w

podmiotach

wykonujących

działalność

leczniczą

Regionalne centra

krwiodawstwa i

krwiolecznictwa;

podmioty

wykonujące

działalność

leczniczą

udzielające

ambulatoryjnych i

stacjonarnych

świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów;

metoda obserwacji pełnej

Kadra

medyczna.

Raz w roku do

12 marca

2021 r.

według stanu

na 31 grudnia

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal

sprawozdawczy Centrum

e-Zdrowia,

urzędy

wojewódzkie

1.29.06
Urzędy

wojewódzkie;

metoda obserwacji

pełnej

Raz w roku do

28 maja

2021 r.

według stanu

na 31 grudnia

2020 r. - dane

zweryfikowane;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Centrum

e-Zdrowia

Centrum

e-Zdrowia;

metoda obserwacji

pełnej

Raz w roku do

30 czerwca

2021 r.

według stanu

na 31 grudnia

2020 r.; obowiązkowe

Dane

zagregowane

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

zf) dodaje się lp. 74.17 w brzmieniu:
17. Nowy System

Informatyczny

Ubezpieczeń;

KRUS nSIU

04 - dane dotyczące zasiłków

KRUS w

czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób

Kasa

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

Świadczenia

z ubezpieczeń

społecznych

i pozaubezpieczeniowe.

2 razy w roku

do

30 listopada

2020 r. za II

kwartał 2020 r" do 30 listopada 2020 r. za III kwartał

2020 r" do 29 stycznia

2021 r. za IV kwartał

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

zagregowane

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.23.07
zg) w lp. 82.1-82.4 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

zh) dodaje się lp. 103.11 w brzmieniu:
11. System

Informatyczny

Narodowego Funduszu Zdrowia; NFZ SI 02 - dane o

farmaceutach

i technikach farmacji realizujących recepty refundowane

w aptekach i

punktach aptecznych

Narodowy

Fundusz

Zdrowia

Dane

indentyfikacyjne. Dane

adresowe i terytorialne. Cechy demograficzne osób. Kadra medyczna.

Szczegółowy zakres danych osobowych:

Numer

PESEL. Płeć.

Numer identyfikacji podatkowej.

Raz w roku do

31 marca

2021 r. według

stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.29.09
zi) w lp. 121:
- nazwa zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3",

- lp. 121.1 otrzymuje brzmienie:
1. Systemy

informacyjne

podmiotów

zarządzających

portami

lotniczymi

kategorii 1, 2

lub 3;

PZL PL 01 -

dane o

przewozach

samolotami

polskich i

obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich

Podmioty

zarządzające

portami

lotniczymi

kategorii 2 lub

3

Porty

lotnicze.

Raz w kwartale

do 30 listopada

2020 r. za I

kwartał 2020 r.,

do 30 listopada

2020 r. za II

kwartał 2020 r.,

do 26 lutego 2021

r. za III kwartał

2020 г, do

31 maja 2021 r.

za IV kwartał

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

zagregowane

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd

Statystyczny

w Szczecinie

1.48.08
- dodaje się lp. 121.2 w brzmieniu:
2. Systemy

informacyjne

podmiotów

zarządzających

portami

lotniczymi

kategorii 1, 2

lub 3;

PZL PL 02 - dane o ruchu samolotów i przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników do lub z portów polskich

Podmioty

zarządzające

portami

lotniczymi

kategorii 1, 2

lub 3

Porty

lotnicze.

Raz w roku do

31 maja 2021 r.

za rok 2020;

obowiązkowe

Dane

zagregowane

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd

Statystyczny

w Szczecinie

1.48.08
zj) dodaje się lp. 166.25 w brzmieniu:
25. Kompleksowy

System

Informatyczny

ZUS-

Centralny

Rejestr

Ubezpieczonych; ZUS

KSI-CRU 04 -

dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń

lekarskich z tytułu COVID- 19

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych

Świadczenia

z ubezpieczeń

społecznych

i poza-

ubezpieczeniowe.

2 razy w roku do

30 listopada 2020

r. za I, II i III

kwartał 2020 r.,

do 29 stycznia

2021 r. za IV

kwartał 2020 r.;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

1.23.07

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2107

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.
Data aktu: 25/11/2020
Data ogłoszenia: 27/11/2020
Data wejścia w życie: 29/11/2020