Wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Dz.U.2020.2105
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
Na podstawie art. 15ac ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwanego dalej "nakazem", i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwanego dalej "zakazem", wydawanych przez policjanta wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956), stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą;
2) sposób wykonywania i dokumentowania przez policjantów czynności związanych z wydawaniem nakazu lub zakazu;
3) wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą", lub wydania nakazu lub zakazu.
§  2. 
1.  Wzór nakazu i zakazu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Formularz nakazu lub zakazu wypełnia się czytelnie, trwałym środkiem piszącym, pismem odręcznym, maszynowym lub komputerowo.
§  3. 
1.  Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu wobec osoby, o której mowa w § 1 pkt 1, policjant ocenia zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka, wypełniając kwestionariusz szacowania ryzyka.
2.  Policjant wypełnia kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1, przez:
1) wskazanie daty, czasu i miejsca interwencji przeprowadzanej przez Policję lub realizowanych czynności służbowych, o których mowa w art. 15ab ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) wskazanie imienia i nazwiska osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
3) zaznaczenie odpowiedzi - czynników wystąpienia ryzyka - we właściwym polu, określających ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie.
§  4.  Wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, lub wydania nakazu lub zakazu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Policjant, doręczając osobie stosującej przemoc w rodzinie nakaz lub zakaz, poucza ją w szczególności o:
1) trybie i sposobie wnoszenia zażalenia na czynność wydania nakazu lub zakazu;
2) uprawnieniach osoby stosującej przemoc w rodzinie, w tym o prawie zabrania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przedmiotów osobistego użytku i zwierząt domowych będących jej własnością;
3) obowiązkach osoby stosującej przemoc w rodzinie, w tym o obowiązku wskazania aktualnego miejsca pobytu, a także, o ile to możliwe, numeru telefonu, pod którym będzie dostępna.
§  6. 
1.  Fakt doręczenia nakazu lub zakazu osobie stosującej przemoc w rodzinie dokumentuje się na jego oryginale przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki oraz złożenie podpisu przez osobę, której jest doręczany.
2.  Na oryginale nakazu lub zakazu policjant dokumentuje również fakt odmowy złożenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie podpisu poświadczającego doręczenie nakazu lub zakazu.
3.  Na oryginale nakazu lub zakazu policjant odnotowuje fakt pozostawienia na drzwiach mieszkania informacji o wydaniu nakazu lub zakazu wobec niemożności jego doręczenia.
§  7.  Nakaz lub zakaz wydany przez policjanta podlega rejestracji w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce wydania nakazu lub zakazu.
§  8.  Czynności podejmowane przez policjanta w związku z wydaniem nakazu lub zakazu są dokumentowane w sposób czytelny, odzwierciedlający stan faktyczny i umożliwiający odtworzenie sytuacji zastanej. Policjant sporządza:
1) notatkę urzędową z przeprowadzonej interwencji oraz inną dokumentację stanowiącą podstawę wydania nakazu lub zakazu;
2) formularz "Niebieska Karta - A";
3) kwestionariusz szacowania ryzyka zawierający czynniki i kryteria szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie;
4) nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
§  9.  Dokumentację sporządzoną w związku z wydaniem nakazu lub zakazu umieszcza się w teczce "Przemoc w rodzinie" prowadzonej przez dzielnicowego.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2105

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Data aktu: 26/11/2020
Data ogłoszenia: 27/11/2020
Data wejścia w życie: 30/11/2020