Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Dz.U.20.1938
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej
Na podstawie art. 15m1 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 15m1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej "wsparciem finansowym", w tym:
1) maksymalną wysokość tego wsparcia;
2) dane, które wniosek o przyznanie wsparcia finansowego powinien zawierać;
3) tryb składania wniosku oraz przekazywania środków na wsparcie finansowe.
§  2.  Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.
§  3. 
1.  Udzielenie wsparcia finansowego odbywa się na podstawie wniosku złożonego do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury, zwanej dalej "wyznaczoną instytucją".
2.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w terminie 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania minister albo wyznaczona instytucja ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej.
3.  Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, zwany dalej "wnioskiem", może zostać złożony od chwili ogłoszenia o naborze wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.  Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego.
5.  Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:
1) prognozowanym limicie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe;
2) osobach uprawnionych do złożenia wniosków;
3) podmiocie przyjmującym wnioski;
4) miejscu i sposobie składania wniosków;
5) dokumentach dołączanych do wniosków.
§  4. 
1.  Wniosek zawiera:
1) dane osoby, której wniosek dotyczy:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania,
c) numer PESEL;
2) nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
4) informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie wsparcia finansowego;
5) źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
2.  Wniosek może zawierać:
1) adres poczty elektronicznej,
2) numer telefonu,
3) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

- osoby, której wniosek dotyczy.

3.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku, o którym mowa w § 2, zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanego wsparcia finansowego z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565).
4.  Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, przechowują dane osobowe zawarte we wniosku oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3, przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozpatrzenie wniosku albo pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§  5.  Maksymalna wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć jednorazowo przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070).
§  6. 
1.  Minister albo wyznaczona instytucja może powoływać komisje w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.
2.  W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, minister albo wyznaczona instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
§  7.  Środki przyznane w ramach wsparcia finansowego przekazuje się na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby, której przyznano wsparcie finansowe, albo w inny uzgodniony z tą osobą sposób.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).

Zmiany w prawie

Szkoły zamknięte do 25 kwietnia - nowe przepisy już obowiązują

Szkoły zamknięte są do 25 kwietnia. Wyjątkiem są placówki specjalne oraz prowadzące kształcenie zawodowe, jeżeli zajęć nie da przeprowadzić się zdalnie. Po trzech tygodniach otwarto natomiast przedszkola. Nie wiadomo na razie, jak będzie wyglądać dalsze odmrażanie oświaty.

Monika Sewastianowicz 19.04.2021
Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021