Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej

Na podstawie art. 15m1 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 15m1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanego dalej "wsparciem finansowym", w tym:
1)
maksymalną wysokość tego wsparcia;
2)
dane, które wniosek o przyznanie wsparcia finansowego powinien zawierać;
3)
tryb składania wniosku oraz przekazywania środków na wsparcie finansowe.
§  2. 
Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej.
§  3. 
1. 
Udzielenie wsparcia finansowego odbywa się na podstawie wniosku złożonego do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury, zwanej dalej "wyznaczoną instytucją".
2. 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w terminie 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania minister albo wyznaczona instytucja ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. 
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, zwany dalej "wnioskiem", może zostać złożony od chwili ogłoszenia o naborze wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. 
Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia finansowego.
5. 
Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera informację o:
1)
prognozowanym limicie środków przeznaczonych na wsparcie finansowe;
2)
osobach uprawnionych do złożenia wniosków;
3)
podmiocie przyjmującym wnioski;
4)
miejscu i sposobie składania wniosków;
5)
dokumentach dołączanych do wniosków.
§  4. 
1. 
Wniosek zawiera:
1)
dane osoby, której wniosek dotyczy:
a)
imię i nazwisko,
b)
adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania,
c)
numer PESEL;
2)
nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
3)
informacje o dorobku twórczym lub artystycznym osoby, której wniosek dotyczy;
4)
informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie wsparcia finansowego;
5)
źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.
2. 
Wniosek może zawierać:
1)
adres poczty elektronicznej,
2)
numer telefonu,
3)
numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

- osoby, której wniosek dotyczy.

3. 
Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku, o którym mowa w § 2, zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz okoliczności uprawniających do zwolnienia przyznanego wsparcia finansowego z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 1565).
4. 
Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, przechowują dane osobowe zawarte we wniosku oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3, przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozpatrzenie wniosku albo pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
§  5. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego nie może przekroczyć jednorazowo przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070).
§  6. 
1. 
Minister albo wyznaczona instytucja może powoływać komisje w celu zaopiniowania lub oceny wniosków, których zakres wymaga doświadczenia lub wiedzy eksperckiej.
2. 
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3, minister albo wyznaczona instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
§  7. 
Środki przyznane w ramach wsparcia finansowego przekazuje się na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej osoby, której przyznano wsparcie finansowe, albo w inny uzgodniony z tą osobą sposób.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1938

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.
Data aktu: 30/10/2020
Data ogłoszenia: 03/11/2020
Data wejścia w życie: 04/11/2020