Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowa wysokość premii gwarantowanej w roku 2021.

Dz.U.20.1914
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250 i 843) zarządza się, co następuje:
§  1.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2021 r. wynosi 18 000 000 MWh.
§  2.  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej, wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 1, w 2021 r. wynosi 2 088 678 150 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 104 433 908 zł.
§  3.  Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, w 2021 r. wynosi 50 MW.
§  4.  W 2021 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 148,49 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 52,35 zł/MWh.
§  5.  W 2021 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 100,97 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 112,85 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 124,73 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 136,61 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 148,49 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/ MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/ MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 31,41 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 35,60 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 39,79 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 46,07 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 52,35 zł/MWh.
§  6.  Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2021 r. wynosi 36 000 000 MWh.
§  7.  Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w§ 6, w 2021 r. wynosi 3 905 010 000 zł.
§  8.  W 2021 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 160,70 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 204,48 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 295,00 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 76,42 zł/MWh.
§  9.  W 2021 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 160,70 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 204,48 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 295,00 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 76,42 zł/MWh.
§  10.  W 2021 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 28,78 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 0 zł/MWh.
§  11.  W 2021 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 32,76 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 0 zł/MWh.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020