Wzory legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.U.2020.1894
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
Na podstawie art. 28d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI CZŁONKA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH

I. Strona wewnętrzna wzoru legitymacji 3

wzór

II. Strona zewnętrzna wzoru legitymacji (okładka) 4

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (Dz. U. poz. 269), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1979).
3 Opis wewnętrznej strony legitymacji:

1) tło w kolorze białym, tekst w kolorze czarnym, w języku polskim i w języku angielskim, drukowane zgodnie ze wzorem;

2) po prawej stronie wyrazów "Legitymacja nr" - miejsce na wpisanie numeru legitymacji;

3) po prawej stronie wyrazów "ważna do/valid through:" - miejsce na wpisanie odpowiednio:

- wyrazu "bezterminowo" - w przypadku członka stałego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych albo

- dnia, miesiąca i roku ważności legitymacji - w przypadku członka doraźnego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;

4) po prawej stronie miejsca na umieszczenie fotografii posiadacza legitymacji:

- nad wyrazami "Imię - First name" - miejsce na wpisanie imienia posiadacza legitymacji,

- nad wyrazami "Nazwisko - Surname" - miejsce na wpisanie nazwiska posiadacza legitymacji,

- nad wyrazami "Stanowisko - Position" - miejsce na wpisanie stanowiska posiadacza legitymacji,

- nad wyrazami "Podpis posiadacza - Holder's signature" - miejsce na złożenie podpisu posiadacza legitymacji;

5) pod wyrazami "minister właściwy do spraw wewnętrznych/the minister competent for interior pieczęć/stamp" - miejsce na podpis i pieczęć ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

6) po wyrazach "Warszawa, dn." - miejsce na wpisanie daty wydania legitymacji.

4 Opis zewnętrznej strony legitymacji:

1) legitymacja wykonana z tektury pokrytej w części zewnętrznej płótnem introligatorskim w kolorze granatowym;

2) na okładce wzoru legitymacji, centralnie wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w kolorze srebrnym;

3) poniżej wizerunku orła napis w kolorze srebrnym:, RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIC OF POLAND".

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020