Pobieranie przez Straż Graniczną wymazów ze śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych.

Dz.U.2020.189
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie pobierania przez Straż Graniczną wymazów ze śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych
Na podstawie art. 10a ust. 18 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób pobierania wymazów ze śluzówki policzków od osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość;
2) sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość;
3) warunki przechowywania, wykorzystania i sposób przekazywania wymazów ze śluzówki policzków, odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych innym organom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych;
4) wzory wykorzystywanych dokumentów.
§  2. 
1.  Wymaz ze śluzówki policzków pobiera się z wewnętrznej strony policzka, przy użyciu pakietów kryminalistycznych przeznaczonych specjalnie do tego celu, oznakowanych niepowtarzalnym kodem kreskowym.
2.  Wymaz pobrany ze śluzówki policzków umieszcza się w pojemniku oznaczonym tym samym kodem kreskowym, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny, i przechowuje się w warunkach zapewniających jego integralność oraz ochronę przed utratą lub zniszczeniem.
3.  Sporządza się protokół pobrania wymazu ze śluzówki policzków, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.  Protokół oznacza się tym samym kodem kreskowym, jakim został oznaczony pakiet kryminalistyczny użyty do pobrania wymazu ze śluzówki policzków.
5.  Wymaz ze śluzówki policzków pobrany przy użyciu pakietu kryminalistycznego oraz protokół pobrania wymazu ze śluzówki policzków przekazuje się za pośrednictwem poczty specjalnej lub dostarcza się osobiście Komendantowi Głównemu Policji razem z dołączonym zarządzeniem wydanym w celu wprowadzenia tych danych i informacji do zbioru danych zawierającego informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, zwanego dalej "zbiorem danych DNA". Kopie protokołu i zarządzenia pozostawia się w aktach postępowania przygotowawczego.
6.  Wzór zarządzenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
7.  Prawidłowo zabezpieczony i nieuszkodzony wymaz ze śluzówki policzków wykorzystuje się w celu jego oznaczenia i rejestracji w zbiorze danych DNA.
§  3. 
1.  W przypadku pobierania, w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego, w celu prowadzenia czynności wykrywczych lub identyfikacyjnych, odcisków linii papilarnych na karcie daktyloskopijnej palców lub na karcie daktyloskopijnej dłoni pierwszy egzemplarz karty przesyła się niezwłocznie, pocztą specjalną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo dostarcza się osobiście do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w celu rejestracji w zbiorach danych daktyloskopijnych prowadzonych przez Komendanta Głównego Policji.
2.  Drugi egzemplarz karty daktyloskopijnej dołącza się do akt postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osób nieuprawnionych. Kartę można wykorzystać do celów procesowych.
3.  W przypadku przekazania akt postępowania przygotowawczego innemu organowi drugi egzemplarz karty daktyloskopijnej jest przechowywany przez ten organ.
4.  Warunkiem wykorzystania odcisków linii papilarnych jest ich dostępność oraz czytelność.
§  4.  Karty daktyloskopijne, na których pobrano odciski linii papilarnych palców lub dłoni w celu prowadzenia czynności wykrywczych służących eliminacji osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów, nie podlegają rejestracji i po wykorzystaniu należy je niezwłocznie protokolarnie zniszczyć.
§  5.  W przypadkach, o których mowa w § 3 i § 4, kartę daktyloskopijną sporządzoną na urządzeniu do elektronicznego daktyloskopowania można wydrukować i wykorzystać do celów procesowych.
§  6.  Wzory kart daktyloskopijnych oraz sposób ich przekazywania Komendantowi Głównemu Policji określają przepisy wydane na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.).
§  7. 
1.  Pierwszy egzemplarz karty niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych palców i dłoni ujawnionych w toku czynności procesowych przekazuje się i gromadzi się w zbiorach danych, o których mowa w § 3 ust. 1.
2.  Drugi egzemplarz karty gromadzi się w aktach postępowania przygotowawczego i przechowuje w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego.
3.  W przypadku przekazania akt postępowania przygotowawczego innemu organowi drugi egzemplarz karty jest przechowywany przez ten organ.
§  8. 
1.  Karta daktyloskopijna, na której pobrano odciski linii papilarnych palców lub dłoni w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego, nie podlega rejestracji w zbiorach danych, o których mowa w § 3 ust. 1.
2.  Po uzyskaniu wywiadu daktyloskopijnego zwrócona karta daktyloskopijna zostaje niezwłocznie protokolarnie zniszczona w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, dla której przeprowadzono wywiad, albo przekazana osobie daktyloskopowanej, na jej ustne żądanie wyrażone przy pobraniu odcisków linii papilarnych.
3.  Funkcjonariusz Straży Granicznej odnotowuje w notatce służbowej fakt przekazania karty daktyloskopijnej, o której mowa w ust. 1, osobie, której tożsamość była ustalana lub potwierdzana.
§  9. 
1.  Zdjęcia sygnalityczne osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość gromadzi się w zbiorach kart albumowych lub w postaci elektronicznej w zbiorach danych przetwarzanych na informatycznych nośnikach danych.
2.  Warunkiem wykorzystania zdjęć sygnalitycznych do sporządzania tablic do okazania wizerunków osób w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych jest czytelność wykonania tych zdjęć i możliwość ich odczytu.
3.  Zdjęcia sygnalityczne można przekazać w postaci papierowej lub elektronicznej na wniosek innych organów uprawnionych na podstawie przepisów odrębnych.
4.  Zdjęcia sygnalityczne przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie oraz dostęp do nich osób nieuprawnionych.
§  10.  Karty albumowe, o których mowa w § 9 ust. 1, oraz zdjęcia sygnalityczne w postaci elektronicznej niszczy się protokolarnie po ustaleniu tożsamości osoby, a także w przypadku uzyskania informacji o zatarciu skazania albo o prawomocnym uniewinnieniu.
§  11.  Wzór karty albumowej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

PROTOKÓŁ POBRANIA WYMAZU ZE ŚLUZÓWKI POLICZKÓW OD OSOBY PODEJRZANEJ / PODEJRZANEGO O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO / OSOBY O NIEUSTALONEJ TOŻSAMOŚCI / OSOBY USIŁUJĄCEJ UKRYĆ SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ*

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów (Dz. U. poz. 902), które utraciło moc na podstawie art. 105 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.189

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pobieranie przez Straż Graniczną wymazów ze śluzówki policzków, gromadzenia odcisków linii papilarnych oraz zdjęć sygnalitycznych.
Data aktu: 05/02/2020
Data ogłoszenia: 06/02/2020
Data wejścia w życie: 07/02/2020