Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.20.1869
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2537) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 4 w pkt 10:
w lit. a wyrazy "dany oddział wojewódzki Funduszu" zastępuje się wyrazem "Fundusz",
w lit. d wyrazy "danym oddziałem wojewódzkim Funduszu" zastępuje się wyrazem "Funduszem",
b) w ust. 5 wyrazy "dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu" zastępuje się wyrazami "Prezes Funduszu";
2) w § 4 w ust. 2 wyrazy "oddział wojewódzki Funduszu" zastępuje się wyrazem "Fundusz";
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych i organ Straży Granicznej, o którym mowa w § 3 ust. 6, przekazują na wskazany rachunek bankowy środki finansowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 - świadczeniodawcy,

2) § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 - Funduszowi

- w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury i zestawienia sporządzonego zgodnie z § 3 lub zestawienia sporządzonego zgodnie z § 4 lub § 5.";

4) w § 7 w ust. 4 w pkt 8 w lit. b wyrazy "dany oddział wojewódzki Funduszu" zastępuje się wyrazem "Fundusz";
5) w § 9:
a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", zbiorczo dla Funduszu oraz oddzielnie dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu",
b) w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz na oddziały wojewódzkie Funduszu".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020