Zmiana rozporządzenia w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.20.1851
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1299) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego, na którym chciałby pełnić zawodową służbę wojskową, może również złożyć żołnierz odbywający czynną służbę wojskową, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), na potrzeby korpusu szeregowych, spełniający warunki do powołania do tej służby. Wniosek składa się do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, udostępnia żołnierzowi wykaz wolnych stanowisk służbowych, na których mógłby pełnić zawodową służbę wojskową. Dowódca zapoznaje żołnierza, któremu udostępniono wykaz, z warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, po wyrażeniu przez żołnierza woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym niezwłocznie informuje o tym dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe.

4. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, przeprowadza z żołnierzem rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się z wykorzystaniem środków łączności na odległość.

5. Po pozytywnym zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 14 pkt 6. Przepisy § 10 ust. 8-11 stosuje się odpowiednio.

6. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, informuje żołnierza, dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 5, lub braku takiej zgody.

7. Właściwy wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz po złożeniu przez żołnierza wniosku, o którym mowa w ust. 1, kieruje tego żołnierza za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni czynną służbę wojskową, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przepisy § 10 ust. 14, 15 i 17 stosuje się odpowiednio.";

2) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 10a ust. 1, organ wojskowy wskazany w art. 10 ustawy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który następnie przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem. Przepisy § 11 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

2. Wydanie rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej może nastąpić w trakcie odbywania przez żołnierza czynnej służby wojskowej, z tym że dzień stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej nie może nastąpić przed dniem ukończenia zaplanowanego okresu pełnienia czynnej służby wojskowej i uzyskania przez tego żołnierza statusu żołnierza rezerwy.

3. Zwolnienie żołnierza z pełnienia czynnej służby wojskowej przed jego powołaniem do zawodowej służby wojskowej nie przerywa biegu czynności związanych z tym powołaniem.

4. Przepisy § 12 ust. 1 i 3 oraz § 13 i § 14 stosuje się odpowiednio.";

3) w § 12 uchyla się ust. 2.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020