Zmiana rozporządzenia w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.U.2020.171
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. poz. 1539, z 2006 r. poz. 1603 oraz z 2010 r. poz. 657) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.";

2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

3) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wzór imiennego wykazu kobiet jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

4) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zawiadomienia i zaświadczenia wydaje się w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym i czytelnym podpisem z podaniem imienia i nazwiska pracodawcy, kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy, rektora, dyrektora lub innej osoby przez nich upoważnionej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.",

b) uchyla się ust. 2;
5) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
............................., dnia .........r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w .................................................

ZAWIADOMIENIE

......................................................................................................................................................................... (nazwa i adres pracodawcy)

stwierdza się, że pracownik ..........................................................................................................................., (imię i nazwisko pracownika, imię ojca)

urodzony ................................................................................................................ (data*) i miejsce urodzenia)

Określenie sposobu realizacji przez pracownika powszechnego obowiązku obrony**: -pracownik posiadający nadany przydział mobilizacyjny,

-pracownik posiadający nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny, - pracownik posiadający nadany przydział organizacyjno-mobilizacyjny, - pracownik posiadający nadany przydział kryzysowy,

-pracownik przeznaczony do wykonywania świadczeń na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

-pracownik będący osobą podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie stawił się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 24 lata życia,

numer PESEL .....................................................,

miejsce pobytu

stałego (zamieszkania)*** ..............................................................................................................................,

(adres miejsca pobytu stałego (zamieszkania)****)

miejsce pobytu czasowego trwającego ponad

trzy miesiące*** .............................................................................................................................................,

(adres miejsca pobytu czasowego****)

został zatrudniony/zwolniony** ......................................................................................................................,

(data zatrudnienia lub zwolnienia*)

posiadane kwalifikacje zawodowe .................................................................................................................,

zajmowane stanowisko ...................................................................................................................................

.................................................................................................... (własnoręczny i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska pracodawcy,

kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy lub innej osoby

przez nich upoważnionej)*****

* Wpisać: dzień-miesiąc-rok. **) Niepotrzebne skreślić.

*** Wypełnić jedną lub dwie rubryki.

****) Wpisać: kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer porządkowy domu i lokalu.

***** W przypadku przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr  2
..............................., dnia .........r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w .................................................

ZAWIADOMIENIE

......................................................................................................................................................................... (nazwa i adres szkoły)

stwierdza się, że ............................................................................................................................................. (imię i nazwisko studenta/ucznia*, imię ojca)

urodzony ........................................................................................................................................................, (data**) i miejsce urodzenia)

numer PESEL ..........................................................,

miejsce pobytu

stałego (zamieszkania)*** ........................................................................................................................................................................,

(adres miejsca pobytu stałego (zamieszkania)****)

miejsce pobytu czasowego

trwającego ponad

trzy miesiące*** ...............................................................................................................................................

(adres miejsca pobytu czasowego****)

jest w roku akademickim ......... studentem/uczniem* ..................................................................................... .........................................................................................................................................................................

(kierunek studiów lub nauki oraz nazwa wydziału uczelni)

Nauka trwa ..................................... lat/semestrów*, a planowany termin jej ukończenia upływa dnia .....................................

(data**))

Osoba podlegająca obowiązkowi czynnej służby wojskowej została przyjęta do szkoły ................................

(data przyjęcia**)

Osoba podlegająca obowiązkowi czynnej służby wojskowej*:

– powtarza rok lub semestr studiów/nauki* ...................................................................................................,

(rok lub semestr)

– została skreślona z listy studentów/uczniów* ............................................................................................., (data**)

– została wydalona ze szkoły ........................................................................................................................, (data**)

– uzyskała status absolwenta ........................................................................................................................, (data**) i tytuł, który uzyska po zakończeniu szkoły)

– ukończyła szkołę .......................................................................................................................................... (data**)

...............................................................................................

(własnoręczny i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska rektora, dyrektora lub innej osoby przez nich upoważnionej)*****

* Niepotrzebne skreślić.

**) Wpisać: dzień-miesiąc-rok.

*** Wypełnić jedną lub dwie rubryki.

****) Wpisać: kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer porządkowy domu i lokalu.

***** W przypadku przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr  3
................................., dnia .........r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień

w ..................................................

....................................................................

(nazwa i adres szkoły)

IMIENNY WYKAZ KOBIET

Lp. Imię (imiona), nazwisko oraz

nazwisko rodowe (w przypadku zmiany nazwiska)

Numer ewidencyjny PESEL Miejsce urodzenia Seria

i numer dowodu osobistego

Miejsce pobytu stałego lub pobytu

czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Adres do korespondencji Rok

i kierunek nauki oraz nazwa

i siedziba szkoły

Kwalifikacje przydatne do czynnej

służby wojskowej*)

...................................................................

(własnoręczny i czytelny podpis z podaniem

imienia i nazwiska rektora, dyrektora lub innej osoby przez nich upoważnionej)**)

* Posiadanie kwalifikacji skutkuje obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

**) W przypadku przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wykaz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.171

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
Data aktu: 16/01/2020
Data ogłoszenia: 04/02/2020
Data wejścia w życie: 19/02/2020