Urlopy funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.20.1676
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i sposób udzielania funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", urlopu wypoczynkowego oraz urlopów, o których mowa w art. 87b ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą", w tym ustalania planu urlopów oraz przełożonych właściwych do jego ustalania;
2) warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia dla każdego stopnia szkodliwości, o którym mowa w art. 87b ust. 4 ustawy, oraz podmioty dokonujące oceny tych warunków.
§  2. 
1.  Jeżeli funkcjonariusz pełni służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby określonym w przepisach w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy, to urlopu wypoczynkowego oraz urlopów, o których mowa w art. 87b ust. 1, 3 i 4 ustawy, udziela się tak, aby urlop nie rozpoczynał się ani nie kończył w dniu, który zgodnie z jednozmianowym rozkładem czasu służby jest dniem wolnym od służby.
2.  Jeżeli funkcjonariusz pełni służbę w innym niż jednozmianowym rozkładzie czasu służby określonym w przepisach, o których mowa w ust. 1, to urlopu wypoczynkowego oraz urlopów, o których mowa w art. 87b ust. 1, 3 i 4 ustawy, udziela się tak, aby urlop rozpoczynał się w dniu następnym po służbie lub wykorzystaniu czasu wolnego przysługującego za służbę bezpośrednio poprzedzającą urlop oraz kończył w dniu poprzedzającym kolejną służbę.
3.  Nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego dni wolnych od służby wynikających z jednozmianowego rozkładu czasu służby określonego w przepisach, o których mowa w ust. 1.
§  3.  Urlopu wypoczynkowego oraz urlopów, o których mowa w art. 87b ust. 1, 3 i 4 ustawy, niewykorzystanych w całości lub w części w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność funkcjonariusza, a w szczególności z powodu zwolnienia od zajęć służbowych, czasowej niezdolności do służby wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną lub z powodu urlopu macierzyńskiego oraz z ważnych względów służbowych, a także urlopów, których termin został przesunięty na wniosek funkcjonariusza, udziela się w terminie zgodnym z wnioskiem funkcjonariusza, tak aby nie zakłócał normalnego toku służby.
§  4. 
1.  Plan urlopów, o których mowa w art. 86 ust. 1 oraz w art. 87b ust. 1, 3 i 4 ustawy, ustalają przełożeni, o których mowa w art. 86c ust. 1 ustawy.
2.  Plan urlopów ustala się z uwzględnieniem wniosków funkcjonariuszy i konieczności zapewnienia normalnego toku służby.
3.  Plan urlopów ustala się do końca roku poprzedzającego rok objęty tym planem i podaje się do wiadomości funkcjonariuszy w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.
§  5. 
1.  Pierwszy stopień szkodliwości, o którym mowa w art. 87b ust. 4 pkt 1 ustawy, obejmuje służbę wykonywaną:
1) przy narażeniu na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie, gdy zostały przekroczone normatywy higieniczne na danych stanowiskach służby,
2) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,
3) przy narażeniu na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,
4) w środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie,
5) w zaciemnionych pomieszczeniach, w których jasność oświetlenia jest stale obniżona w stosunku do normy, przy ciągłym migotaniu punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działaniu urządzeń projekcyjnych,
6) w pomieszczeniach pozbawionych oświetlenia dziennego, w których ze względów technologicznych konieczne jest stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego,
7) w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych,
8) przy ciągłym napięciu i koncentracji podczas nagrywania i odtwarzania zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym

- jeżeli jest pełniona co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby.

2.  Drugi stopień szkodliwości, o którym mowa w art. 87b ust. 4 pkt 2 ustawy, obejmuje służbę wykonywaną:
1) przy narażeniu na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie, gdy zostały przekroczone normatywy higieniczne na danych stanowiskach służby,
2) przy narażeniu na obniżone lub podwyższone ciśnienie, wynikające z procesu technologicznego (np. w komorach ciśnieniowych, kesonowych),
3) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych, obwałowanych,
4) przy narażeniu na hałas, gdy zostały przekroczone normatywy higieniczne na danych stanowiskach służby,
5) przy załadunku, rozładunku, transporcie i magazynowaniu paliwa oraz uzupełnianiu nim sprzętu

- jeżeli jest pełniona co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby.

3.  Trzeci stopień szkodliwości, o którym mowa w art. 87b ust. 4 pkt 3 ustawy, obejmuje służbę wykonywaną:
1) przy wytwarzaniu, niszczeniu oraz magazynowaniu i transportowaniu materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,
2) przy naprawie urządzeń elektromagnetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V wykonanych zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy w energetyce,
3) przy rozbudowie, remoncie, konserwacji kanalizacji technicznej oraz naprawie i konserwacji linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,
4) przy narażeniu na promieniowanie jonizujące,
5) przy narażeniu na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich,
6) przy narażeniu na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,
7) przy przewijaniu kabli oraz remoncie i konserwacji linii kablowych w osłonie ołowiowej

- jeżeli jest pełniona co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby.

4.  Trzeci stopień szkodliwości, o którym mowa w art. 87b ust. 4 pkt 3 ustawy, obejmuje także służbę wykonywaną w formie pełnienia stałych dyżurów przy obsłudze źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0,2 MHz do 300 000 MHz przy zmieniającym się natężeniu na granicy strefy zagrożenia i strefy pośredniej - jeżeli jest pełniona przez co najmniej połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia.
5.  Czwarty stopień szkodliwości, o którym mowa w art. 87b ust. 4 pkt 4 ustawy, obejmuje służbę wykonywaną przy narażeniu na działanie czynników rakotwórczych określonych w odrębnych przepisach dotyczących substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub innych czynników podobnie działających - jeżeli jest pełniona co najmniej przez połowę obowiązującego czasu służby.
6.  Oceny warunków uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia dokonują komisje powołane przez właściwych przełożonych określonych w art. 36 ust. 1 ustawy, z udziałem przedstawicieli służby medycyny pracy, służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakładowych organizacji związkowych funkcjonujących w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 784, z 2004 r. poz. 511, z 2013 r. poz. 1704, z 2016 r. poz. 999, z 2018 r. poz. 251 i 828 oraz z 2019 r. poz. 13 i 2307), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1676

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Urlopy funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 28/09/2020
Data ogłoszenia: 30/09/2020
Data wejścia w życie: 01/10/2020